Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2191(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0127/2017

Predkladané texty :

A8-0127/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.40

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0171

Prijaté texty
PDF 365kWORD 51k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
P8_TA(2017)0171A8-0127/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015 (2016/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitútu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017– C8-0077/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0127/2017),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu za plnenie rozpočtu inštitútu za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 112.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 112.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015 (2016/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitútu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017– C8-0077/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0127/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 112.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 112.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015 (2016/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 12/2016 s názvom Používanie grantov agentúrami: nie vždy vhodné ani preukázateľne účinné,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0127/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho inovačného a technologického inštitútu (ďalej len „inštitút“) za rozpočtový rok 2015 sumu 266 566 618 EUR, čo je nárast o 14,35 % v porovnaní s rokom 2014;

B.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval celkový príspevok Únie do rozpočtu inštitútu na rok 2015 sumu 215 030 200 EUR, čo je nárast o 26,63 % v porovnaní s rokom 2014;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka inštitútu je spoľahlivá, ale nemohol získať dostatočné primerané audítorské dôkazy o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií;

D.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Základ pre vyjadrenie výroku s výhradou k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií

1.  pripomína, že príspevok Únie do rozpočtu inštitútu v rozpočtovom období 2014 – 2020 sa poskytuje v rámci finančného krytia programu Horizont 2020 a že inštitút je viazaný ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 (ďalej len „pravidlá programu Horizont 2020“); ďalej pripomína, že program Horizont 2020 je nástupcom siedmeho rámcového programu, ktorý prebiehal v období 2007 – 2013 a ktorého sa inštitút nezúčastnil;

2.  poukazuje na to, že od 1. januára 2014 je právnym základom pre náhradu nepriamych oprávnených nákladov spojených s grantmi článok 29 ods. 1 pravidiel programu Horizont 2020 spoločne s článkom 90 ods. 1 rozpočtových pravidiel inštitútu(1), ktorý stanovuje paušálnu náhradu nepriamych oprávnených nákladov spojených s grantmi vo výške 25 %; konštatuje však, že v súlade s článkom 75 ods. 8 predchádzajúcich rozpočtových pravidiel inštitútu(2), ktoré boli zrušené s účinnosťou od 1. januára 2014, mohla byť prahová hodnota pre paušálne preplácanie nepriamych nákladov v prípade neziskových verejných subjektov, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, výskumných organizácií alebo malých a stredných podnikov zvýšená na 40 %;

3.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov inštitút vo svojich dohodách o grante na rok 2014 podpísaných vo februári 2014 stanovil 40 % paušálnu náhradu nepriamych oprávnených nákladov v rozpore s pravidlami programu Horizont 2020, ktoré už vtedy platili; ďalej berie na vedomie stanovisko Dvora audítorov, podľa ktorého článok 57 pravidiel programu Horizont 2020, ktorý rieši prechod od siedmeho rámcového programu k programu Horizont 2020, sa na inštitút nevzťahuje, pretože sa siedmeho rámcového programu nezúčastnil a Dvor audítorov preto označil tieto platby za neoprávnené;

4.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov chyby zistené pri overovaní ex post na vzorke grantových operácií za rok 2015 po oprave preplatku uvedených paušálnych platieb viedli v prípade grantových operácií za rok 2014 k zvyškovej chybovosti 2 %; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že celková miera chybovosti v súvislosti s chybami zistenými pri overovaní ex-post s paušálnymi platbami predstavovala 4,9 % celkových výdavkov inštitútu za rok 2015, a Dvor audítorov preto vydal výrok s výhradou k zákonnosti a riadnosti príslušných transakcií z ročnej účtovnej závierky inštitútu;

5.  konštatuje však, že dohody o grantoch inštitútu vychádzali z ročnej výzvy na predkladanie ponúk na prípravu podnikateľských plánov znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) na rok 2014, ktorú inštitút začal v apríli 2013; ďalej konštatuje, že v súlade s rozpočtovými pravidlami inštitútu a s článkom 189 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012(3) výzva inštitútu umožňovala príjemcom grantov, ktorí patria do kategórií uvedených v článku. 75 ods. 8 rozpočtových pravidiel inštitútu, stanoviť rozpočty projektov pre činnosti plánované na rok 2014 s využitím 40 % paušálnej úhrady nepriamych nákladov; konštatuje, že znalostné a inovačné spoločenstvá, ktoré sa v apríli 2013 zúčastnili výzvy, vychádzali z uvedeného ustanovenia pri vypracovaní a predložení návrhu;

6.  ďalej konštatuje, že správna rada inštitútu po vyhodnotení podnikateľských plánov ZIS na rok 2014 externými odborníkmi rozhodla o pridelení prostriedkov na rok 2014 ZIS 5. decembra 2013, ešte pred prijatím pravidiel programu Horizont 2020; berie na vedomie informáciu inštitútu, že dohody o grante na rok 2014 boli podpísané v súlade s pôvodnými podmienkami ročnej výzvy na predkladanie ponúk;

7.  domnieva sa, že prechodné opatrenia podľa článku 57 ods. 2 pravidiel programu Horizont 2020 sa nemali obmedzovať len na pomoc poskytnutú v rámci siedmeho rámcového programu, ale mali sa vzťahovať aj na prebiehajúce opatrenia v oblasti výskumu a inovácií, na ktoré sa začali vzťahovať pravidlá programu Horizont 2020 po jeho nadobudnutí účinnosti, teda na dohody o grantoch inštitútu na rok 2014; zdôrazňuje, že účelom prechodného opatrenia stanoveného v článku 57 pravidiel Horizontu 2020 je poskytnúť právnu istotu a zabezpečiť kontinuitu právneho rámca platného v čase začatia týchto opatrení; berie na vedomie, že následné dohody o grantoch inštitútu sú v súlade s platnými pravidlami programu Horizont 2020, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie paušálneho 25 % krytia nepriamych oprávnených nákladov súvisiacich s grantmi, a že inštitút nemohol prijať žiadne ďalšie nápravné opatrenia v tejto otázke; konštatuje tiež, že všetky pokusy o spätné získanie finančných prostriedkov, ktoré označil Dvor audítorov za neoprávnené, by mohli viesť k právnym krokom mnohých príjemcov inštitútu, čo by mohlo značne poškodiť povesť inštitútu, programu Horizont 2020 a celej Komisie;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií

8.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že v roku 2015 inštitút informoval ZIS, že ich finančný príspevok počas prvých piatich rokov (2010 – 2014) neprekročil strop 25 % ich celkových nákladov; konštatuje však, že nedostatočná definícia doplnkových činností ZIS zabránila jasnému posúdeniu toho, či by sa náklady spojené s doplnkovými činnosťami ZIS mali akceptovať v rámci maximálneho príspevku inštitútu alebo nie, konštatuje, že inštitút a Komisia prijali odporúčania Dvora audítorov zrušiť podmienenosť financovania hranicou 25 %, a zmenšiť tak záťaž partnerov ZIS spojenú s operatívnym a finančným výkazníctvom; berie na vedomie, že pokiaľ nedôjde k prijatiu tohto pozmeňujúceho návrhu, bude inštitút uplatňovať súčasný platný právny základ;

Rozpočet a finančné hospodárenie

9.  na základe účtovnej závierky inštitútu konštatuje, že výsledkom úsilia v súvislosti s monitorovaním rozpočtu počas rozpočtového roka 2015 bola 90,58 % miera plnenia schváleného rozpočtu, čo oproti roku 2014 predstavuje pokles o 3,55 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 96,49 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 4,02 %;

10.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že hoci inštitút môže znovu zahrnúť nepoužité prostriedky do rozpočtov v nasledujúcich troch rokoch, neprispôsobil tento proces včas na to, aby mohol do rozpočtov na roky 2015 až 2017 zahrnúť sumu 26 600 000 EUR, ktorá bola k dispozícii z dohôd o grante za rok 2014; ďalej konštatuje, že uvedené prostriedky súvisia s nižším čerpaním prostriedkov ZIS, než sa počítalo; konštatuje, že inštitút v roku 2015 vykonal revíziu rozpočtu a požiadal ZIS, aby preskúmali svoje podnikateľské plány a rozpočty na rok 2015, a že tieto pozmenené plány a rozpočty boli znovu predložené; konštatuje, že v dôsledku zníženia rozpočtov jednotlivých ZIS mohol inštitút zrušiť viazanosť nepoužitých súm a potom ich znovu zahrnúť do odhadovaných príjmov a výdavkov na rok 2016; konštatuje, že to viedlo k lepšiemu riadeniu rozpočtu inštitútu v úzkej spolupráci so ZIS;

Záväzky a prenosy

11.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera prenosu viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II predstavovala 400 000 EUR (44 %) v porovnaní s 500 000 EUR (36 %) v roku 2014; berie na vedomie, že uvedené prenosy sa týkali najmä zmlúv na IT služby, ktoré presahovali do nasledujúceho roka, a zasadnutí, ku ktorým dovtedy neboli zaslané faktúry.

12.  konštatuje, že prenosy môžu byť často čiastočne alebo úplne odôvodnené viacročnou povahou operačných programov agentúr a nemusia ešte znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, ani nevyhnutne byť v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, a to najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

Vnútorné kontroly

13.  pripomína, že v súlade s článkom 34 pravidiel programu Horizont 2020 je osvedčenie o finančných výkazoch vyžadované od partnerov ZIS, ktorí žiadajú o preplatenie sumy nad 325 000 EUR, súčasťou overovania ex-ante výkazov nákladov; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že kvalita týchto osvedčení sa však značne líši, a preto je záruka, ktorú poskytujú, obmedzená a inštitút musí vykonať dodatočné kontroly. konštatuje, že podľa vlastných tvrdení inštitút používa metodiku auditu osvedčení, ktorú pre rámcový program Horizont 2020 vytvorilo generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie, a to od dohôd o grante z roku 2014; konštatuje ďalej, že revidovaná metodika obsahuje podrobnejšie usmernenia a dohodnuté postupy, ako aj 63 štandardných vecných zistení zahŕňajúcich všetky kategórie nákladov; uznáva, že inštitút ďalej vytvoril komplexnú stratégiu overovania grantov, ktorá je postavená na overovaní ex ante a ex post, vrátane osvedčenia o finančných výkazoch, a zaisťuje zákonnosť a riadnosť transakcií;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

14.  konštatuje, že každoročné vyhlásenia členov správnej rady, dočasného riaditeľa a vrcholného vedenia o konfliktoch záujmov sú zverejňované na internetovej stránke inštitútu; berie tiež na vedomie, že sa vykonáva skríning predložených vyhlásení s cieľom overiť ich vecnú správnosť; berie na vedomie, že v prípade odborníkov sa inštitút riadi pravidlami programu Horizont 2020 týkajúcimi sa konfliktu záujmov;

15.  konštatuje, že inštitút plánuje v prvom polroku 2017 dokončiť svoje vnútorné predpisy pre oznamovanie nekalej činnosti; vyzýva inštitút, aby účinne prijal a vykonával svoju vnútornú politiku oznamovania nekalých praktík, ktorá posilní kultúru transparentnosti a zodpovednosti na pracovisku, aby pravidelne informoval a školil zamestnancov o ich povinnostiach a právach vo vzťahu k uvedenej politike, zabezpečil ochranu oznamovateľov pred postihom, včasne riešil problémy, na ktoré oznamovatelia upozorňujú, a aby zaviedol kanál pre anonymné podávanie interných správ; vyzýva inštitút, aby zverejnil výročné správy o počte prípadov, na ktoré upozornili oznamovatelia, ako aj o následných opatreniach a aby uvedené výročné správy predkladal orgánu udeľujúcemu absolutórium; žiada inštitút, aby orgán udeľujúci absolutórium priebežne informoval o pokroku v tejto veci;

16.  konštatuje, že podľa informácií Dvora audítorov inštitút pri výbere externých odborníkov hodnotiacich návrhy a podnikateľské plány ZIS využíva článok 89 finančného nariadenia inštitútu, aby sa vyhol povinnosti vyhlásiť výzvu na vyjadrenie záujmu; konštatuje však, že inštitút v plnej miere nezaviedol interné postupy regulácie vykonávania tejto výnimky; konštatuje, že v praxi inštitút zriadil skupinu expertov na základe existujúcich zoznamov expertov a databáz iných inštitúcií a orgánov Únie a jednotlivcov, ktorí nie sú na týchto zoznamoch, na základe odporúčaní správnej rady inštitútu a svojich zamestnancov; napriek tomu víta zlepšenie procesu výberu expertov na prekladanie návrhov ZIS a nabáda inštitút, aby pokračoval v zlepšovaní efektívnosti a účinnosti tohto procesu a zabezpečil jeho maximálnu transparentnosť a integritu stanovením príslušných interných opatrení, pričom zaistí, aby nedochádzalo k prípadnému konfliktu záujmov;

17.  konštatuje so znepokojením, že agentúra nevyvinula žiadne konkrétne iniciatívy s cieľom zvýšiť transparentnosť v súvislosti s kontaktmi so zainteresovanými stranami a lobistami; vyzýva inštitút, aby zaviedol proaktívnu politiku transparentnosti v súvislosti s lobistami;

Postupy prijímania zamestnancov

18.  s uspokojením konštatuje, že inštitút dosiahol stav plnej obsadenosti pracovných miest prostredníctvom série opatrení vykonaných v rokoch 2015 a 2016 s cieľom zlepšiť riadenie zamestnancov, nábor pracovníkov a pracovné prostredie; konštatuje, že od decembra 2016 inštitút zamestnáva 59 zamestnancov (na 63 schválených pozíciách), čo predstavuje najvyšší počet zamestnancov v jeho histórii, a že nábor na zostávajúce voľné miesta prebieha; napriek tomu uznáva, že opatrenia, ktoré inštitút prijal, nemôžu plne vyrovnať negatívny vplyv nízkeho a stále sa znižujúceho opravného koeficientu, ktorý ovplyvňuje úroveň platov v Maďarsku;

Ďalšie pripomienky

19.  na základe informácií Dvora audítorov konštatuje, že podľa pôvodného cieľa stanoveného Komisiou mal inštitút získať finančnú samostatnosť do roku 2010; ďalej konštatuje, že inštitút získal čiastočnú finančnú samostatnosť v júni 2011 pod podmienkou, že generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru bude naďalej vopred schvaľovať grantové operácie a zákazky s hodnotou nad 60 000 EUR; berie na vedomie informáciu inštitútu, že požiadal Komisiu o obnovenie procesu vedúceho k úplnej finančnej samostatnosti; ďalej berie na vedomie, že Komisia stanovila v máji 2016 plán a harmonogram procesu, a očakáva, že Komisia vypracuje v prvom polroku 2017 posúdenie finančnej samostatnosti; konštatuje, že inštitút dúfa, že mu bude udelená plná finančná samostatnosť do konca roka 2016, a žiada, aby inštitút informoval orgán udeľujúci absolutórium o vývoji v tejto veci;

20.  na základe informácií Dvora audítorov konštatuje, že napriek opodstatnenému účelu komplexný operačný rámec a problémy s riadením inštitútu bránili jeho celkovej účinnosti; konštatuje, že inštitút dokáže podporovať celý inovačný systém od začínajúcich podnikov po projekty zamerané na inovácie riadené niekoľkými partnermi ZIS, chýba mu však koordinácia na úrovni Únie s príslušnými generálnymi riaditeľstvami Komisie a interakcia medzi ZIS a ostatnými iniciatívami Únie nie je dostatočná;

21.  konštatuje, že inštitút financuje program EIT Digital Master, v ktorom kombinuje paušálnu sumu v maximálnej výške 8 000 EUR na študenta spolu so skutočnými nákladmi vrátane paušálnej sadzby na nepriame náklady; na základe informácií Dvora audítorov konštatuje, že tento model financovania nebol nikdy formálne definovaný a nedá sa v ňom rozlíšiť, na ktoré aktivity sa vzťahuje jednorazová suma a na ktoré skutočné náklady; berie na vedomie informáciu inštitútu, že len čo budú dostupné dostatočné štatistické údaje pre stanovenie jednotnej paušálnej sumy, treba vo financovaní podobných programov prejsť k modelu jednotnej paušálnej sumy s cieľom zjednodušiť vykazovanie nákladov; vyzýva inštitút, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o uplatňovaní nového modelu financovania;

22.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že jeden právny subjekt ZIS vyplatil na základe rozhodnutia dozornej rady ZIS svojim 55 zamestnancom odmeny vo výške 646 000 EUR, ktoré plne hradil inštitút; berie na vedomie stanovisko Dvora audítorov, že vyplácať podobnú odmenu za dosiahnuté výsledky s využitím verejných prostriedkov je nezvyčajné; súhlasí však s tým, že ZIS predstavujú podnikateľské organizácie, ktorých cieľom je finančná udržateľnosť, a ak sa pohyblivé zložky stanovia ako súčasť základného platu, môžu predstavovať silnú motiváciu podať dobrý výkon a zabezpečiť výborné zhodnotenie vynaložených prostriedkov; ďalej konštatuje, že program Horizont 2020 výslovne stanovuje, že pohyblivé zložky základného platu sú oprávnenými nákladmi; zdôrazňuje, že príspevok inštitútu na platy vedúcich pracovníkov ZIS vrátane výkonnostných odmien nesmie presiahnuť strop stanovený inštitútom v dohodách o grantoch na rok 2016 a ďalšie roky; konštatuje, že podľa reformovaných pravidiel s dvojitými stropmi, ktoré sa uplatňujú od roku 2016, už nie je možné vyplácať množstvo dodatočných výkonnostných odmien, ako sa vyplácali v roku 2015;

23.  konštatuje, že táto zásada riadneho finančného hospodárenia bola porušená aj v prípade, keď partner ZIS obstaral propagačné služby s dennými sadzbami od 800 EUR do 3 250 EUR na osobu, ktoré inštitút tiež v plnej výške preplatil;

24.  konštatuje, že 45 zamestnancov inštitútu sa v roku 2015 zúčastnilo „ďalších akcií“ a že náklady predstavovali 10 730,21 EUR (238,45 EUR na osobu);

25.  so znepokojením konštatuje, že celková viditeľnosť inštitútu je nízka a niektorí partneri ZIS si neuvedomujú svoju príslušnosť k inštitútu; požaduje lepšie zviditeľnenie a propagáciu značky inštitútu ako jedinečného inovačného spoločenstva; víta nedávny úspech, v rámci ktorého bolo 18 členov spoločenstva inštitútu uvedených v zozname časopisu Forbes „30 pod 30“, kde sa nachádzajú najlepší mladí európski inovátori a podnikatelia;

o
o   o

26.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(4) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Rozhodnutie správnej rady Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) z 27. decembra 2013, ktorým sa prijíma nariadenie o rozpočtových pravidlách pre Európsky inovačný a technologický inštitút.
(2) Rozhodnutie Európskeho inovačného a technologického inštitútu z 20. apríla 2009, ktorým sa prijíma nariadenie o rozpočtových pravidlách pre Európsky inovačný a technologický inštitút.
(3) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).
(4) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia