Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2169(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0084/2017

Předložené texty :

A8-0084/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.41
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0172

Přijaté texty
PDF 513kWORD 53k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel
Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
P8_TA(2017)0172A8-0084/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2015 (2016/2169(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0055/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky(4), a zejména na článek 68 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0084/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 123.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 123.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2015 (2016/2169(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0055/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky(4), a zejména na článek 68 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0084/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 123.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 123.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2015 (2016/2169(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0084/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro léčivé přípravky („agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 činil 308 097 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 9,07 %; vzhledem k tomu, že tento nárůst je zejména důsledkem změny rozpočtu, podle níž došlo k nárůstu příjmů z plateb v hotovosti uhrazených za poskytnuté služby (5 000 000 EUR) a k úpravě účelově vázaných příjmů (980 000 EUR); vzhledem k tomu, že 11,1 % rozpočtu agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2015 („zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2015 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.  bere na vědomí informaci agentury, že:

   přestože při výběru poplatků došlo k průtahům, jak uvedl orgán příslušný k udělení absolutoria, nemělo to vliv na schopnost agentury a členských států plnit své úkoly v oblasti veřejného zdraví, včetně úkolů v oblasti farmakovigilance; konstatuje, že veškerá monitorovací a regulatorní činnost proběhla v souladu s požadavky právních předpisů Unie v oblasti farmakovigilance; dále konstatuje, že finanční transakce v souvislosti s poplatky v oblasti farmakovigilance se vykazují odděleně od hlavních úkolů agentury a že ze zprávy Komise o činnosti členských států a Evropské agentury pro léčivé přípravky v oblasti farmakovigilance v souvislosti s léčivými přípravky pro humánní použití (2012–2014) vyplývá, že agentura řídila svou činnost v oblasti farmakovigilance úspěšně,
   veškeré její plánované zakázky jsou zahrnuty do pracovního programu agentury, který schválila správní rada, a jsou v souladu s požadavky finančního nařízení; konstatuje, že všechny jednotlivé smlouvy, které vyplývají z rámcové smlouvy o poskytování poradenských služeb, se odvíjí od legislativních úkolů agentury a jejích provozních potřeb a jsou podloženy dokumenty, v nichž je uvedena příslušná činnost, cíle a požadavky,
   je odhodlána dále zpřísnit pokyny týkající se jednotného uplatňování střetu zájmů jako výběrového kritéria při zadávání veřejných zakázek;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2015 byla míra plnění rozpočtu 94,05 %, což oproti předchozímu roku představuje pokles o 0,27 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 87,09 %, což představuje vzestup o 4,79 %;

3.  připomíná, že jak stanovuje finanční nařízení, rozpočtové příjmy agentury se zakládají na hotovosti obdržené od Unie za příspěvky, na poplatcích za žádosti o registraci léčivých přípravků a za činnost po jejich registraci i za nejrůznější administrativní činnost;

Závazky a přenosy finančních prostředků do dalšího roku

4.  s uspokojením konstatuje, že se míra prostředků na závazky přenesených do roku 2016 snížila ze 17,70 % v roce 2014 na 14,78 %; bere na vědomí, že neautomatický přenos prostředků do roku 2016 proběhl v souladu s finančním nařízením a vztahoval se na vývoj nejrůznějších aplikací v oblasti IT, ekonomické poradenství a vědecké studie; poukazuje na to, že přenos těchto prostředků neznamená, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani není v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, jelikož platby nemohly být provedeny v roce 2015 z důvodů, na něž agentura neměla vliv;

Převody finančních prostředků

5.  s uspokojením konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti zůstala výše a povaha převodů uskutečněných v roce 2015 v mezích finančních pravidel; z informací poskytnutých agenturou zjišťuje, že v roce 2015 provedla devět převodů v celkové výši 22 026 000 EUR, tedy 7,15 % konečných prostředků, což představuje pokles o 4,7 %; konstatuje, že převedené prostředky na výdaje byly primárně vynaloženy na vývoj IT pro provozní účely a další úpravy položek administrativního rozpočtu;

Postupy při zadávání zakázek a přijímání pracovníků

6.  konstatuje, že podle výsledku šetření týkajícího se obsazení pracovních míst provedeného v roce 2015 došlo ve srovnání s rokem 2013 k dalšímu zlepšení; podotýká však, že mezi zbývající zjištěné problémy patří spolupráce mezi jednotlivými odděleními, objektivní rozhodování a důvěra ve vedoucí pracovníky; z informací poskytnutých agenturou zjišťuje, že k řešení těchto zbývajících problémů vytvořila akční plán, který přijala v roce 2016; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích provádění akčního plánu;

7.  připomíná, že se pracovní zátěž agentury neustále zvyšuje, což se odráží na rozpočtu, který narůstá o příjmy z poplatků účtovaných žadatelům; se znepokojením konstatuje, že předepsané snižování počtu zaměstnanců v minulých letech se týkalo i těch, kteří se podílejí na činnosti financované z poplatků od žadatelů, bez ohledu na své pracovní vytížení; rozhodně proto podporuje, aby se v případě zaměstnanců pracujících na projektech financovaných z poplatků od žadatelů počet míst v plánu pracovních míst upravoval flexibilně, konzistentně a v souladu s rostoucí poptávkou;

8.  připomíná, že na základě rozsudku Evropského soudu pro veřejnou službu Evropské unie, který byl oznámen dne 13. listopadu 2014, bylo zrušeno rozhodnutí Komise přijmout užší seznam potenciálních kandidátů na pozici výkonného ředitele agentury a v důsledku toho bylo zrušeno také jmenování výkonného ředitele správní radou v listopadu 2011 a pozice výkonného ředitele byla opětovně zveřejněna a výkonný ředitel byl opětovně jmenován, a dále připomíná, že i přes tuto složitou situaci agentura svůj pracovní program splnila;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

9.  z informací poskytnutých agenturou zjišťuje, že její revidovaná opatření týkající se nakládání s prohlášeními o zájmech, která předkládají členové vědeckého výboru a odborníci, vstoupila v platnost v roce 2015; vítá, že hodnocení prohlášení o zájmech, jež předložili odborníci, kteří se do činnosti agentury zapojili po vstupu těchto předpisů v platnost, proběhlo na základě těchto revidovaných předpisů; bere na vědomí, že agentura prováděla systematickou předběžnou kontrolu prohlášení o zájmech, která předložili noví odborníci; poukazuje navíc na závěry každoroční následné kontroly týkající se zacházení s prohlášeními o zájmech, která předložili členové výboru a odborníci účastnící se schůzí; podotýká, že agentura v říjnu 2016 tyto předpisy aktualizovala, aby dále ujasnila, jaká omezení se vztahují na odborníky, pokud začnou pracovat v průmyslu, a aby sjednotila omezení týkající se blízkých rodinných příslušníků členů výboru a členů pracovní skupiny se zájmy v průmyslu s omezeními, která se už vztahují na členy správní rady; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytla souhrn hodnocení dopadů těchto revidovaných předpisů;

10.  poznamenává, že vypracování revidovaných předpisů týkajících se nakládání s prohlášeními o zájmech, která předkládají zaměstnanci agentury a kandidáti před přijetím do zaměstnání, bylo dokončeno v říjnu 2016; konstatuje, že tato revize zajistila v příslušných případech sjednocení s revidovanými předpisy platnými pro členy správní rady, členy vědeckého výboru a odborníky;

11.  konstatuje, že v prosinci 2015 správní rada přijala revidované předpisy týkající se zacházení s konkurujícími si zájmy členů správní rady agentury; kromě toho bere na vědomí, že tyto nové předpisy vstoupily v platnost v květnu 2016;

12.  konstatuje, že v červnu 2016 správní rada agentury přijala zastřešující rámec pro řízení vztahů se zainteresovanými stranami, v němž jsou nastíněny zásady týkající se správy kontaktů s hlavními zainteresovanými stranami a v němž se zdůrazňuje, že základním principem při řízení těchto vztahů je transparentnost; konstatuje, že správní rada v roce 2015 přijala formalizovaný rámec pro kontakty se zainteresovanými stranami z průmyslu a zveřejnila výroční zprávu o těchto svých kontaktech; konstatuje dále, že v červnu 2016 bylo dokončeno vypracování kritérií přípustnosti pro zainteresované strany z průmyslu, která mají být zavedena v roce 2017, a že v lednu 2017 byl na internetových stránkách agentury zveřejněn seznam zainteresovaných stran z průmyslu, které jsou podle těchto kritérií přípustné;

13.  konstatuje, že v dubnu 2015 byl aktualizován „Postup při porušení důvěry v případě členů vědeckého výboru nebo odborníků“; podotýká, že v rámci tohoto postupu je stanoveno, jakým způsobem agentura jedná v případě nesprávných nebo neúplně vyplněných prohlášení o zájmech, která předkládají členové výboru; bere na vědomí, že pokud mají členové vědeckého výboru nebo pracovní skupiny v úmyslu přijmout zaměstnání ve farmaceutické společnosti, agentura jim okamžitě zamezí v účasti při hodnocení léčiv;

14.  konstatuje, že agentura v rámci své strategie boje proti podvodům vytvořila odbor pro boj proti podvodům; bere na vědomí, že agentura provedla interní průzkum, který se zabýval tím, do jaké míry si je nejvyšší vedení vědomo problematiky boje proti podvodům, a pro všechny zaměstnance vypracovala a zavedla povinné kurzy internetového vzdělávání v dané oblasti; dále konstatuje, že standardní smlouvy o zadávání veřejných zakázek byly upraveny tak, aby obsahovaly doložky týkající se boje proti podvodům;

15.  konstatuje, že agentura v listopadu 2014 přijala pokyny Komise týkající se interních informátorů; poukazuje také na to, že agentura v současné době pracuje na předpisech týkajících se zacházení s informacemi z externích zdrojů o věcech spadajících mezi její úkoly (tj. na pravidlech týkajících se externích informátorů) a že podle plánu mají být tyto nové předpisy schváleny do konce roku 2017; vítá tyto předpisy, které by měly ještě více podpořit snahu agentury o šíření kultury bezúhonnosti a dodržování předpisů při vypracovávání regulačních dokumentů a jejich předkládání;

16.  s uspokojením konstatuje, že dne 31. prosince 2016 byla zavedena nová pravidla na prosazení stávajících přechodných období, kdy odborníci a zaměstnanci agentury nesmějí přijmout zaměstnání v průmyslu;

17.  s uspokojením konstatuje, že agentura v roce 2015 přijala novou pětiletou rámcovou strategii týkající se podnikové komunikace, kterou reagovala na výsledky průzkumu provedeného mezi zainteresovanými stranami tentýž rok; konstatuje, že v této strategii se uvádí, jakým způsobem chce agentura zefektivnit komunikaci, tak aby jí byla ku prospěchu při plnění jejího poslání, cílů a vlastních priorit v rámci podpory veřejného zdraví v Unii;

18.  připomíná agentuře, že ve směrnici 2003/63/ES se uvádí, že o registraci léčivých přípravků v Unii lze uvažovat pouze tehdy, pokud byly tyto přípravky testovány v souladu s etickými pravidly, a připomíná agentuře její závazek provádět dodatečné kontroly klinických hodnocení, která byla provedena mimo Evropskou unii(1), před udělením registrace; kvůli problémům, které by mohly být s těmito testy spojeny, proto agenturu žádá, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria každoročně informovala o opatřeních, která přijala s cílem zajistit, aby léky uváděné na trh Unie byly v zemích s nízkými a středními příjmy testovány v souladu s etickými pravidly a právními předpisy;

19.  vybízí agenturu, aby souběžně s již probíhající činností na zvyšování informovanosti zvyšovala u svých zaměstnanců povědomí o politice v oblasti předcházení střetům zájmů, a požaduje, aby bezúhonnost a transparentnost byly zařazeny jako povinný bod, o němž se bude hovořit při přijímacích řízeních a při pohovorech o pracovním výkonu;

Výkonnost

20.  s uspokojením konstatuje, že agentura dosáhla svých cílů, pokud jde o většinu sledovaných kvalitativních a kvantitativních ukazatelů výkonnosti uvedených v její výroční zprávě o činnosti; podotýká, že tento rozsáhlý soubor ukazatelů výkonnosti obsahuje takové ukazatele, jako je procento obsazených míst z plánu pracovních míst agentury, procento plateb uskutečněných v souladu s finančním nařízením nebo míra spokojenosti partnerů, příp. zainteresovaných stran s komunikací ze strany agentury;

Vnitřní kontroly

21.  konstatuje, že v roce 2014 agentura povedla analýzu potenciálních rizik, která by mohla mít vliv na dosažení jejích cílů; poukazuje na to, že žádné ze zjištěných rizik nebylo považováno za zásadní a že se v roce 2015 žádné z nich neuplatnilo;

22.  konstatuje, že účinnost norem agentury pro interní kontrolu byla posuzována na základě interního dotazníku zaslaného vedení agentury; bere na vědomí, že při tomto posuzování se dospělo k závěru, že uplatňování uvedených norem je účinné; konstatuje navíc, že agentura má v úmyslu přijmout opatření, která by dále zlepšila účinnost a uplatňování těchto norem, pokud jde o cíle a ukazatele výkonnosti, provozní strukturu, správu dokumentů a informace a komunikaci;

Interní audit

23.  konstatuje, že koncem roku 2015 nebylo splněno 11 doporučení, která byla označena za „velmi důležitá“ a která vyplývala z auditů provedených útvarem interního auditu (IAS) Komise; bere na vědomí, že všechna tato doporučení byla v souladu s časovým harmonogramem dohodnutým s útvarem interního auditu;

24.  s uspokojením konstatuje, že k 31. prosinci 2015 byla splněna veškerá doporučení, která útvar interního auditu Komise označil jako „kritická“ nebo „velmi důležitá“; bere na vědomí, že v roce 2015 tento útvar provedl audit postupů v rámci pediatrického nařízení a že nezjistil žádné kritické nebo velmi důležité problémy;

25.  bere na vědomí, že v roce 2015 provedl útvar interního auditu agentury audity v několika oblastech, přičemž na konci roku nezůstala nesplněna žádná kritická doporučení; konstatuje, že v rámci auditu bylo zjištěno, že v oblasti bezpečnosti informací o produktech, základních prvků posuzování věrohodnosti a sledování kamerovým systémem existuje prostor ke zlepšení; bere na vědomí, že agentura k řešení zjištěných problémů vypracovala akční plán; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytla výsledky uskutečněných opatření;

Další připomínky

26.  konstatuje, že v roce 2015 uplynulo 20 let od vzniku agentury a 50 let od přijetí prvních právních předpisů v oblasti léčiv v Unii;

27.  konstatuje, že v roce 2015 doporučila agentura k registraci 93 léčivých prostředků, mezi nimiž je 39 nových účinných látek; zdůrazňuje, že tyto účinné látky dosud nikdy nebyly povoleny v žádném léčivém přípravku v Unii a jejich chemická struktura nijak nesouvisí s chemickou strukturou jiných povolených látek;

28.  zdůrazňuje, že agentura by měla i nadále podporovat dialog se zainteresovanými stranami a s občany a měla by jej začlenit mezi priority a činnosti, jež je třeba provádět;

29.  znovu poukazuje na to, jak důležitou úlohu plní agentura při ochraně a podpoře zdraví lidí a zvířat tím, že posuzuje a kontroluje léčiva pro humánní a veterinární použití;

30.  bere na vědomí, že agentura v březnu 2014 zahájila pilotní projekt zaměřený na bezpečné využívání adaptivních postupů; konstatuje, že si tento pilotní projekt klade za cíl definovat v rámci stávajícího regulačního rámce vhodné nástroje k tomu, aby se na trh uváděly léky, jež budou řešit nenaplněné zdravotní potřeby stanovených skupin pacientů, a aby se registrovaly pouze přípravky s pozitivním poměrem přínosu a rizik, aniž by byla ohrožena bezpečnost pacientů nebo aniž by se měnily normy regulačního schvalování;

31.  konstatuje, že v referendu dne 23. června 2016 se občané Spojeného království vyslovili pro odchod z Evropské unie; zdůrazňuje, že podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii členský stát, který se rozhodne vystoupit z Unie, oznámí svůj záměr Evropské radě a Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení; na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že účetní závěrka a související příloha orgánu, který sídlí v Londýně, byla sestavena na základě informací, jež byly k dispozici k datu podpisu této účetní závěrky, kdy výsledky referenda ještě nebyly známy a formální oznámení o aktivaci článku 50 ještě nebylo předloženo;

32.  konstatuje, že po výsledku referenda ve Spojeném království, které proběhlo 23. června 2016, agentura vytvořila zvláštní pracovní skupinu, která ji má připravit na přesídlení a zabývat se její provozní a finanční připraveností, personální problematikou a (interní a externí) komunikací; podotýká, že v současnosti se v rámci činnosti agentury řeší, jaký vliv bude mít ztráta jejího personálu v případě přesídlení a ztráta externích odborníků způsobená tím, že vědecké výbory a další fóra agentury nebudou mít k dispozici odborníky ze Spojeného království; konstatuje, že na konci prvního čtvrtletí roku 2017 by mělo být k dispozici hodnocení dopadu přemístění agentury, včetně nápravných řešení;

33.  vítá informace, které agentura poskytla orgánu příslušnému k udělení absolutoria ohledně svých stávajících smluvních závazků a pasiv souvisejících s její fyzickou přítomností ve Spojeném království; se znepokojením konstatuje, že nájemní smlouva agentury, která platí do roku 2039, neobsahuje doložku o předčasném vypovězení smlouvy, která by agenturu zbavila povinnosti hradit nájem a s ním spojené náklady, a že náklady na splatný nájem za zbývající období od roku 2017 do roku 2039 se odhadují na 347,6 milionu EUR; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji situace v této oblasti;

34.  bere na vědomí, že na absenci ujednání o výpovědi z nájmu poukazovalo stanovisko Rozpočtového výboru ze dne 24. května 2011 a že nájemní smlouva byla podepsána v roce 2011, kdy nebylo možné vystoupení Spojeného království z Unie předvídat; dá se však očekávat, že náklady spojené se stěhováním budou zohledněny během jednání mezi Unií a vládou Spojeného království týkajících se dohody o vystoupení; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji situace v této oblasti;

35.  upozorňuje na riziko volatility rozpočtu, jemuž je agentura vystavena kvůli výsledku britského referenda o členství v Unii; v duchu řádného finančního řízení navrhuje, aby byla agentura oprávněna k držení rozpočtové rezervy pro případy nepředvídaných nákladů a nepříznivého kolísání směnných kurzů, k nimž by v roce 2017 či později mohlo dojít v důsledku rozhodnutí referenda, aby tak mohla i nadále účinně plnit své úkoly; v této souvislosti také agenturu žádá, aby vytvořila celkový plán kontinuity provozu, který by řešil problém dvojího, vzájemně propojeného rizika volatility rozpočtu a volatility činnosti;

36.  bere na vědomí, že agentura v březnu 2014 zahájila pilotní projekt týkající se adaptivních postupů, jehož cílem je zrychlit registraci určitých léčivých přípravků pomocí tzv. registrace po uvedení na trh; je znepokojen tím, že tento pilotní projekt vyvolává řadu obav v souvislosti s veřejným zdravím a narušuje hlavní poslání agentury, které spočívá v zajištění bezpečnosti léčivých přípravků; žádá agenturu, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovala o tomto projektu a o opatřeních, která přijala s cílem zajistit, aby uvedený rychlejší postup registrace léčiv nenarušoval její hlavní poslání;

o
o   o

37.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Reflection paper on ethical and GCP aspects of clinical trials of medicinal products for human use conducted outside of the EU/EEA and submitted in marketing authorisation applications to the EU Regulatory Authorities (Diskuzní dokument o etických aspektech a správné klinické praxi v případě klinických hodnocení humánních léčivých přípravků, která jsou prováděna mimo EU/EHS a která jsou obsažena v žádostech o registraci předkládaných regulačním orgánům EU) (Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA/121340/2011).
(2) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění - Ochrana soukromí