Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2164(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0099/2017

Texte depuse :

A8-0099/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.42

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0173

Texte adoptate
PDF 364kWORD 54k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2015: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)
P8_TA(2017)0173A8-0099/2017
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2164(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile Observatorului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Observatorului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie(4), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0099/2017),

1.  acordă directorului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 449, 1.12.2016, p. 128.
(2) JO C 449, 1.12.2016, p. 128.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 376, 27.12.2006, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2015 (2016/2164(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile Observatorului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Observatorului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie(4), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0099/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 449, 1.12.2016, p. 128.
(2) JO C 449, 1.12.2016, p. 128.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 376, 27.12.2006, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 27 aprilie 2017 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2164(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0099/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (denumit în continuare „Observatorul”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 18 519 843 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 18,15 % comparativ cu 2014; întrucât creșterea s-a datorat, în principal, veniturilor proprii ale Observatorului, inclusiv vânzării de clădiri, în cuantum de 5 000 000 EUR, și veniturilor alocate (IPA 5), în cuantum de 600 000 EUR; întrucât 79,9 % din bugetul Observatorului provine de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în Raportul său privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2015 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului pentru exercițiul financiar 2015 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2014

1.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Observator, de următoarele aspecte:

   acesta a adoptat proceduri și norme interne privind semnalarea neregulilor, care transpun orientările Comisiei și sunt în conformitate cu recomandările formulate de Ombudsmanul European;
   directorul Observatorului, care este singurul membru al personalului care ocupă o poziție de conducere de nivel superior, și-a publicat, din proprie inițiativă, declarația de interese pe site-ul internet al Observatorului;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,83 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 97,35 %, ceea ce reprezintă o creștere de 2,42 % comparativ cu 2014; constată cu satisfacție că nivelul total ridicat al creditelor angajate indică faptul că angajamentele au fost efectuate în timp util;

Credite de angajament și reportări

3.  constată cu satisfacție că nivelul creditelor de angajament reportate la Titlul II (cheltuieli administrative) a fost scăzut, de 8 % ( 406 487 EUR), față de nivelul de 26 % (673 534 EUR) din 2014; constată că în 2015 Observatorul a utilizat 93,69 % din fondurile reportate din 2014 în 2015;

Proceduri de achiziții

4.  ia act de faptul că Observatorul a adoptat un nou plan de achiziții, care a fost realizat cu succes, în strânsă colaborare cu toate unitățile; ia act, de asemenea, de faptul că Observatorul a participat la reuniunea Rețelei responsabililor de achiziții publice din cadrul agențiilor, pentru a face schimb de experiență în ceea ce privește aplicarea altor măsuri de raționalizare și optimizare a licitațiilor și a altor procese financiare;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

5.  ia act de faptul că Consiliul de administrație al Observatorului a adoptat o nouă politică în materie de prevenire și gestionare a conflictelor de interese, care se aplică membrilor Consiliului de administrație și ai Comitetului său științific; constată că, în urma acestui demers, declarațiile de interese ale membrilor au fost publicate pe site-ul internet al Observatorului; constată că CV-urile și declarațiile de interese disponibile pe site-ul internet al Observatorului sunt bine organizate, vizibile, accesibile și ușor de utilizat; ia act de faptul că, în decembrie 2014, Consiliul de administrație al Observatorului a adoptat politica sa de prevenire și gestionare a conflictelor de interese; observă că această politică se aplică din septembrie 2015 și include modele pentru declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație și ai Comitetului științific;

6.  ia act de faptul că Observatorul a pus la dispoziție pe site-ul său internet o publicație care conține toate formularele de declarație de interese și o sinteză a activităților profesionale ale membrilor Consiliului de administrație, precum și toate declarațiile de interese, declarațiile de independență și rezumatele CV-urilor membrilor Comitetului științific; invită Observatorul să publice pe site-ul său internet CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor, membrilor supleanți sau observatorilor desemnați;

Controalele interne

7.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, Observatorul nu a respectat plafonul contractual prevăzut în anunțul de participare pentru un contract-cadru semnat în 2012; ia act, de asemenea, de explicația Observatorului, potrivit căreia suma respectivă era menționată cu titlu estimativ în anunțul de participare, în conformitate cu normele financiare aplicabile, iar în contractul încheiat nu se menționa nici această sumă, nici vreun prag maxim; ia act de faptul că Observatorul a reziliat acest contract și a lansat o nouă procedură de achiziții pentru serviciile respective; salută faptul că Observatorul a stabilit o procedură specială pentru îmbunătățirea planificării centralizate și a monitorizării achizițiilor, inclusiv pentru contractele-cadru;

Auditul intern

8.  ia act de închiderea singurei recomandări importante căreia nu i s-a dat curs, formulată în urma unui audit efectuat în 2013 de Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) pe tema „Bugetul și monitorizarea acestuia în cadrul OEDT”;

9.  ia act de faptul că IAS a efectuat un audit privind gestionarea proiectelor informatice în cadrul Observatorului, în urma căruia s-au formulat șase recomandări principale, care au acoperit aspecte cum ar fi alinierea informaticii la activitățile desfășurate, gestionarea proiectelor informatice, precum și cerințe privind gestionarea și dezvoltarea sistemelor; ia act, de asemenea, din informațiile furnizate de Observator, de faptul că acesta a elaborat un plan de acțiune adecvat, care a fost aprobat de Consiliul de administrație, iar Observatorul urmează să dea curs, în esență, recomandărilor; invită Observatorul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a planului de acțiune;

10.  ia act de faptul că IAS a efectuat o evaluare cuprinzătoare a riscurilor aferente guvernanței, activității principale și proceselor de sprijin ale Observatorului și că planul strategic de audit intern al IAS pentru perioada 2016-2018 a stabilit două teme principale pentru viitoarele audituri („Gestionarea colectării datelor, validarea și asigurarea calității” și „Gestionarea publicațiilor”);

Strategia antifraudă

11.  constată că Observatorul a adoptat în iunie 2016 o strategie generală de combatere a fraudei, în conformitate cu metodologia și orientările furnizate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF); ia act de faptul că această strategie înglobează, completează și dezvoltă măsurile deja stabilite pentru sensibilizarea cu privire la etica personalului și la cadourile și ospitalitatea oferite de terți;

Alte observații

12.  constată că, potrivit rezultatelor exercițiului de evaluare a personalului Observatorului, în 2015, un procent de 68,56 % din resursele umane ale acestuia erau implicate în activități operaționale, 20,68 %, se ocupau de suportul administrativ și coordonare, iar 10,76 % desfășurau activități considerate neutre;

13.  ia act cu satisfacție de eforturile constante ale Observatorului de a consolida cooperarea cu alte agenții ale Uniunii, în special cu cele care își desfășoară activitatea în domeniul justiției și afacerilor interne și în cel al sănătății; de asemenea, constată că sinergiile cu Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă au determinat creșterea eficienței, datorită împărțirii costurilor pentru serviciile de telecomunicații și internet;

14.  subliniază succesul Observatorului în diferitele sale misiuni; salută noua strategie și noul program de lucru pentru perioada 2016-2018; încurajează, cu toate acestea, Observatorul să dezvolte și să pună în aplicare o strategie cu o durată de aplicare mult mai lungă, în conformitate cu angajamentul asumat de directorul său;

15.  subliniază rolul important al Observatorului în identificarea unor noi tendințe, în evaluarea amenințărilor reprezentate de droguri pentru sănătatea și securitatea tinerilor europeni și în elaborarea de strategii de prevenire în acest domeniu; salută faptul că au fost notificate 98 de substanțe psihoactive noi; sprijină menținerea eforturilor depuse cu scopul de a monitoriza utilizarea internetului ca potențial instrument de distribuție a drogurilor;

16.  recunoaște faptul că Observatorul a elaborat 45 de publicații, a utilizat cunoștințele sale de specialitate în sprijinul organizării a aproximativ 300 de evenimente științifice și instituționale externe de importanță cheie, precum și faptul că membrii personalului său au publicat 27 de articole științifice; încurajează diseminarea rezultatelor prin intermediul platformelor de comunicare socială și al internetului;

o
o   o

17.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 27 aprilie 2017(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2017)0155.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate