Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2164(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0099/2017

Predkladané texty :

A8-0099/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.42

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0173

Prijaté texty
PDF 370kWORD 47k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
P8_TA(2017)0173A8-0099/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 (2016/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť(4), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0099/2017),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 128.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 128.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 (2016/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť(4), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0099/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 128.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 128.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 (2016/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0099/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (ďalej len „centrum“) za rozpočtový rok 2015 sumu 18 519 843 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 18,15 % v porovnaní s rokom 2014; keďže toto zvýšenie spôsobili najmä vlastné príjmy centra (vrátane predaja priestorov) vo výške 5 000 000 EUR a pripísané príjmy (IPA 5) vo výške 600 000 EUR; keďže 79,9 % rozpočtu centra pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka centra za rozpočtový rok 2015 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti (PBB) a dobrým riadením ľudských zdrojov;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  na základe informácií centra berie na vedomie, že:

   centrum prijalo vnútorné postupy a pravidlá týkajúce sa oznamovania nekalých praktík, ktorými sa transponujú usmernenia Komisie a ktoré sú v súlade s odporúčaniami, ktoré vyjadril európsky ombudsman;
   riaditeľ centra, ktorý je jediný člen vrcholového manažmentu centra, dobrovoľne zverejnil svoje vyhlásenie o záujmoch na webovom sídle centra;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,83 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 97,35 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 2,42 %; s uspokojením konštatuje, že z vysokej celkovej miery viazaných rozpočtových prostriedkov vyplýva, že záväzky sa prijímali včas;

Záväzky a prenosy

3.  s uspokojením konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených v rámci hlavy II (administratívne výdavky) bola nízka, a to na úrovni 8 % (406 487 EUR) v porovnaní s 26 % (673 534 EUR) v roku 2014: konštatuje, že v roku 2015 centrum spotrebovalo 93,69 % prostriedkov prenesených z roku 2014 do roku 2015;

Postupy obstarávania

4.  berie na vedomie, že centrum zaviedlo nový plán obstarávania, ktorý bol úspešne vykonaný v úzkej spolupráci so všetkými jednotkami; konštatuje tiež, že centrum sa zúčastnilo na zasadnutí siete úradníkov pre obstarávanie agentúr v záujme výmeny skúseností s cieľom pokračovať vo vykonávaní opatrení na racionalizáciu a optimalizáciu verejných súťaží a iných finančných postupov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

5.  berie na vedomie, že správna rada centra prijala novú politiku prevencie a riešenia konfliktov záujmov, ktorá sa týka členov správnej rady a vedeckého výboru; berie na vedomie, že v dôsledku toho boli vyhlásenia členov zverejnené na webovom sídle centra; konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch sú dobre usporiadané, viditeľné, prístupné a používateľsky ústretové na jeho webovom sídle; berie na vedomie, že správna rada centra prijala v decembri 2014 politiku prevencie a riešenia konfliktov záujmov; berie na vedomie, že táto politika je zavedená od septembra 2015 a zahŕňa vzory vyhlásení o záujmoch pre členov správnej rady a vedeckého výboru;

6.  berie na vedomie, že centrum na svojom webovom sídle zverejnilo publikáciu obsahujúcu všetky formuláre vyhlásenia o záujmoch a zhrnutie odborných činností členov správnej rady, ako aj všetky vyhlásenia o záujmoch, vyhlásenia o nezávislosti a súhrnné životopisy členov vedeckého výboru; vyzýva centrum, aby na svojom webovom sídle zverejnilo životopisy a vyhlásenia o záujmoch vymenovaných členov, náhradníkov a pozorovateľov;

Vnútorné kontroly

7.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov centrum nedodržalo strop zmluvy, ktorý bol stanovený v oznámení o vyhlásení obstarávania na rámcovú zmluvu, ktorá bola podpísaná v roku 2012; takisto berie na vedomie vysvetlenie centra, že predmetná suma bola uvedená ako odhad v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s príslušnými rozpočtovými pravidlami a že v uzavretej zmluve sa neuvádza táto suma ani žiadny maximálny limit; berie na vedomie, že centrum túto zmluvu ukončilo a začalo nové verejné obstarávanie na predmetné služby; víta skutočnosť, že centrum začalo uplatňovať špecifický postup na zlepšenie centrálneho plánovania a monitorovania svojich obstarávaní vrátane rámcových zmlúv;

Vnútorný audit

8.  berie na vedomie uzavretie jediného hlavného neukončeného odporúčania z auditu, ktorý v roku vykonal Útvarom Komisie pre vnútorný audit (IAS) na tému „Rozpočet a monitorovanie v rámci EMCDDA“;

9.  konštatuje, že IAS vykonal v centre audit týkajúci sa riadenia IT projektov a vydal šesť hlavných odporúčaní, ktoré sa týkali otázok zosúladenia činností a IT, riadenia IT projektov a požiadaviek na vývoj riadenia a systémov; konštatuje tiež, že centrum vypracovalo vhodný akčný plán, ktorý schválila jeho správna rada, a že odporúčaniami sa v podstate centrum malo riadiť; vyzýva centrum, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní akčného plánu;

10.  berie na vedomie, že IAS vykonal komplexné posúdenie rizika týkajúce sa riadenia centra, jeho základných činností a podporných procesov a že strategický plán vnútorného auditu IAS na roky 2016 – 2018 bol zameraný na dve hlavné témy budúceho auditu („Riadenie zberu údajov, overovanie a zabezpečenie kvality“ a „Správa publikačnej činnosti“);

Stratégia boja proti podvodom

11.  berie na vedomie, že centrum v júni 2016 prijalo stratégiu boja proti podvodom v súlade s metodikou a poradenstvom, ktoré poskytol Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF); konštatuje, že táto stratégia zahŕňa, dopĺňa a rozvíja opatrenia, ktoré už boli zavedené v záujme zvyšovania povedomia zamestnancov v oblasti etiky a darov a pohostenia poskytovaného tretími stranami;

Ďalšie pripomienky

12.  konštatuje, že podľa výsledkov preverovania zamestnancov centra bolo 68,56 % jeho ľudských zdrojov pridelených na operačné činnosti, 20,68 % bolo pridelených do funkcií administratívnej podpory a koordinácie a 10,76 % bolo pridelených na činnosti, ktoré sa v roku 2015 považovali za neutrálne;

13.  s uspokojením berie na vedomie pokračujúce úsilie centra o posilnenie spolupráce s inými agentúrami Únie, najmä tými, ktoré pôsobia v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a v oblasti zdravia; konštatuje tiež, že synergie dosiahnuté s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou so sebou priniesli zvýšenie efektívnosti vďaka rozdeleniu nákladov na telekomunikačné a internetové služby;

14.  vyzdvihuje, že centrum bolo úspešné v plnení rôznych úloh; víta novú stratégiu a pracovný program na obdobie 2016 – 2018; nabáda však na vypracovanie a vykonávanie stratégie na oveľa dlhšie obdobie v súlade so záväzkom jeho riaditeľa;

15.  zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú centrum vykonáva pri odhaľovaní nových trendov, hodnotení hrozieb, ktoré drogy predstavujú pre zdravie a bezpečnosť mladých Európanov, a vývoji stratégií prevencie; víta oznámenie o 98 nových psychoaktívnych látkach; nabáda na nepretržité úsilie o monitorovanie používania internetu ako prostriedku na zaistenie dodávky drog;

16.  berie na vedomie skutočnosť, že centrum zverejnilo 45 publikácií, prispelo svojou expertízou k približne 300 kľúčovým externým vedeckým a inštitucionálnym podujatiam a že jeho zamestnanci prispeli do 27 vedeckých článkov; nabáda, aby sa výsledky šírili prostredníctvom sociálnych médií a online nástrojov;

o
o   o

17.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia