Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2172(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0130/2017

Внесени текстове :

A8-0130/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.43

Приети текстове :

P8_TA(2017)0174

Приети текстове
PDF 568kWORD 55k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)
P8_TA(2017)0174A8-0130/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година (2016/2172(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0058/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност(4), и по-специално член 19 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0130/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция по морска безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция по морска безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1)ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 133.
(2)ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 133.
(3)OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4)OВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.
(5)OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година (2016/2172(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0058/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност(4), и по-специално член 19 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0130/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция по морска безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1)ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 133.
(2)ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 133.
(3)OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4)OВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.
(5)OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година (2016/2172(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0130/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция по морска безопасност („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 54 611 883 EUR, което представлява увеличение от 4,21% спрямо 2014 г.,

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси,

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година степента на изпълнение на бюджета е 99,23%, което представлява увеличение с 4,45% спрямо 2014 г., и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 96,52%, което представлява увеличение с 2,75%;

2.  отбелязва факта, че Агенцията е преструктурирала своята бюджетна структура през 2014 г., с отражение върху бюджета за 2015 г., с цел осигуряване на по-добра подкрепа за нуждите, свързани с работата на Агенцията; отбелязва освен това, че вторият етап от преструктурирането ще окаже отражение върху бюджета през 2016 г.; приканва Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно практическото въздействие и ефективността, придобита чрез новата структура на бюджета;

Поети задължения и преноси

3.  отбелязва факта, че според годишния одит на Сметната палата и доклада за годишните отчети на Агенцията не са открити съществени проблеми по отношение на равнището на пренесени бюджетни кредити през 2015 г.; отбелязва, че от общата сума, пренесена от 2014 към 2015 г. (35 987 101 EUR), 46% са усвоени, 50% остават като „отворена сума“ (дължима, но все още неплатена сума), а 4% от общата сума са анулирани; отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно обосновани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, по-специално ако са предварително планирани от Агенцията и са съобщени на Палатата;

Трансфер

4.  отбелязва факта, че през 2015 г. Агенцията е направила общо 10 трансфера между дялове от бюджета; признава факта, че тези трансфери са били под 10% от бюджетните кредити за финансовата година по съответния бюджетен ред, от който е направен трансферът, при извършването на трансфери на бюджетни кредити от един дял към друг; отбелязва, че равнището и естеството на трансферите през 2015 г. са останали в границите на финансовите правила;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

5.  отбелязва факта, че Агенцията е стартирала 88 процедури за възлагане на обществени поръчки, като 13 от тях са били специални процедури на договаряне, а останалите 75 са били открити процедури на договаряне с ниска стойност;

6.  отбелязва въз основа на годишния отчет за дейността на Агенцията, че през 2015 г. Агенцията е имала 207 длъжности в одобреното си щатно разписание; отбелязва, че макар в щатното разписание на Агенцията за 2015 г. да са били посочени 207 регламентирани длъжности, Агенцията е изпълнила дейностите, заложени в работната програма за 2015 г., с 202 регламентирани длъжности, като пет длъжности са били замразени поради съкращения, предвидени за 2016 г.;

7.  отбелязва резултатите от втория сравнителен анализ на длъжностите в Агенцията, съгласно който 21,67% от длъжностите са в областта на административната подкрепа и координацията, 71,29% — в областта на оперативните задачи и 7,05% — в областта на контрола и финансовите задачи; изразява съжаление по повод на постоянното намаляване на числеността на персонала, докато в същото време се увеличават възлаганите на Агенцията задачи;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

8.  отбелязва, че Агенцията е оповестила публично декларациите за ангажираност и поверителност, подписани от членовете на нейния Управителен съвет, както и техните автобиографии, както беше поискано от органа по освобождаване от отговорност в рамките на предходните процедури по освобождаване от отговорност;

9.  отбелязва със загриженост, че декларациите за интереси на членовете на нейния Управителен съвет не са публикувани на нейния уебсайт и че Агенцията не е предвидила никаква проверка или актуализиране на декларациите за интереси на членовете на нейния Управителен съвет; насърчава Агенцията да се справи със ситуацията, като публикува тези документи и въведе проверки, за да гарантира необходимия публичен контрол и надзор над своето ръководство;

10.  отбелязва със задоволство, че Управителният съвет на Агенцията е приел през 2015 г. стратегия за предотвратяване и откриване на измами, която се основава на методологията и насоките в стратегията за борба с измамите, представена от OLAF, както и на стратегията за борба с измамите на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Комисията;

11.  отбелязва със загриженост, че Агенцията не е предприела конкретни инициативи за повишаване на прозрачността във връзка с нейните контакти със заинтересовани страни и лобисти; призовава Агенцията да приеме проактивна политика за прозрачност на лобирането;

Вътрешен одит

12.  отбелязва факта, че през 2015 г. одитните органи на Агенцията не са представили никакви критични одитни препоръки или становища, които биха могли да доведат до изразяването на резерви в годишната декларация за достоверност; отбелязва със задоволство, че всички препоръки и забележки, произтичащи от различните одити, извършени през годините до 2015 г., са били приключени към 31 декември 2015 г.;

Вътрешен контрол

13.  отбелязва факта, че Агенцията е разработила и приложила редица вътрешни мерки, за да гарантира упражняването на контрол по отношение на нейните дейности и да предостави на ръководството разумни гаранции за постигането на нейните цели; отбелязва, че Агенцията е приложила пълен набор от стандарти за вътрешен контрол, въз основата на еквивалентни стандарти, установени от Комисията, както и минимални изисквания, приети от нейния Управителен съвет;

Резултати от дейността

14.  отбелязва факта, че на оперативно ниво Агенцията си е сътрудничила активно в областта на морското наблюдение, надзор и обмен на информация с други агенции и органи на Съюза (EFCA, Frontex, EU NAVFOR, MAOC-N), с цел използване на съществуващите експертни оценки и услуги по взаимно изгоден начин; отбелязва, че от декември 2014 г. Агенцията поддържа инструмента за непрекъснатост на работата на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (F4E) в Мадрид; отбелязва факта, че Агенцията продължава сътрудничеството си с Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA), така че тя може да използва също центъра за непрекъснатост на работата на Агенцията; отбелязва факта, че тя работи в тясно сътрудничество с Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) за развитие на сътрудничество и полезни взаимодействия между двете агенции, с оглед постигане на по-голяма ефективност, ефикасност и икономии на разходи, предвид географската близост на агенциите;

Други коментари

15.  отбелязва със загриженост значителния дисбаланс в съотношението между половете - 20%/80% при членовете и заместник-членовете на Управителния съвет на Агенцията; настоятелно призовава Агенцията да коригира този дисбаланс и да съобщи за постигнатия напредък възможно най-бързо на Парламента;

16.  изтъква приноса на Агенцията за морската безопасност, за предотвратяването на замърсяването от кораби и от офшорни съоръжения за експлоатация на газови и нефтени залежи в Европа, както и съдействието, оказвано на държавите членки и на Комисията в съответствие с международното право и правото на Съюза; приветства и насърчава сътрудничеството на Агенцията с други европейски агенции във връзка с бежанската криза и потвърждава отново, че на Агенцията трябва да се предоставят финансовите, материалните и човешките ресурси, от които тя се нуждае, за да изпълнява ефективно своите задачи, включително когато извършва дейности от решаващо значение извън своя мандат, т.е. принос за разрешаване на бежанската криза под формата на ноу-хау, оперативна подкрепа и участие на служители на Агенцията;

17.  подчертава, че притежаваните от Агенцията ноу-хау и собствен капацитет дават възможност за разширяване на нейната дейност и за предоставяне на услуги в по-глобален мащаб, допринасяйки за увеличаване на обхвата на регулаторните рамки на Съюза и неговите стандарти в областта на безопасността и околната среда;

o
o   o

18.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1)Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация - Политика за поверителност