Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2172(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0130/2017

Esitatud tekstid :

A8-0130/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.43

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0174

Vastuvõetud tekstid
PDF 176kWORD 52k
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel Lõplik väljaanne
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
P8_TA(2017)0174A8-0130/2017
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2016/2172(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet(4), eriti selle artiklit 19,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0130/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 449, 1.12.2016, lk 133.
(2) ELT C 449, 1.12.2016, lk 133.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 208, 5.8.2002, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2016/2172(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet(4), eriti selle artiklit 19,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0130/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 449, 1.12.2016, lk 133.
(2) ELT C 449, 1.12.2016, lk 133.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 208, 5.8.2002, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2016/2172(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0130/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2015. aasta lõplik eelarve 54 611 883 eurot, mis tähendab 2014. aastaga võrreldes 4,21 % suurust kasvu;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,23 %, mis on 2014. aasta määrast 4,45 % kõrgem, ning maksete assigneeringute täitmise määr oli 96,52 %, mis on suurenenud 2,75 %;

2.  võtab teadmiseks asjaolu, et 2014. aastal muutis amet ärivajaduste paremaks toetamiseks oma eelarve struktuuri, mida hakati kohaldama 2015. aasta eelarve suhtes; märgib ühtlasi, et kohandamise teist järku hakatakse kohaldama 2016. aasta eelarve suhtes; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teavet uue eelarvestruktuuri tegeliku mõju ja tõhususe suurenemise kohta;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3.  märgib, et kontrollikoja iga-aastase auditi ja ameti iga-aastase tegevusaruande kohaselt ei täheldatud 2015. aastal märkimisväärseid probleeme ülekantud assigneeringutega; täheldab, et 2014. aastast 2015. aastasse ülekantud kogusummast (35 987 101 eurot) kasutati ära 46 %, 50 % sellest jäi „vabadeks vahenditeks“ (tasuda tulev, kuid alles maksmata summa) ja 4 % tühistati; märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei pruugi viidata probleemidele eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmine on ette planeeritud ja sellest on kontrollikojale teada antud;

Ümberpaigutused

4.  võtab teadmiseks asjaolu, et amet tegi 2015. aastal kokku 10 ümberpaigutust; märgib, et ümberpaigutused jäid allapoole 10 % eelarveaasta assigneeringutest eelarvereal, millelt ümberpaigutamine tehakse, kui ümberpaigutusi tehti ühest jaotisest teise; märgib, et 2015. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad jäid finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

5.  võtab teadmiseks, et amet korraldas 88 hanget, millest 13 olid läbirääkimistega erimenetlused ja ülejäänud 75 avatud, madala maksumusega läbirääkimistega menetlused;

6.  märgib ameti tegevusaruande põhjal, et 2015. aastal oli ameti kinnitatud ametikohtade loetelus 207 ametikohta; tõdeb, et kuigi ameti 2015. aasta ametikohtade loetelus oli 207 ametikohta, tegi amet 2015. aasta tööprogrammis ettenähtud töö 202 täidetud ametikohaga, sest viis ametikohta olid külmutatud töökohtade vähendamiseks 2016. aastal;

7.  võtab teadmiseks ameti ametikohtade teise võrdlusanalüüsi tulemused, mille kohaselt on 21,67% ametikohtadest seotud haldustoe ja koordineerimisega, 71,29% põhitegevusega ning 7,05% kontrolli ja finantsülesannetega; peab kahetsusväärseks ametikohtade arvu vähendamist, samal ajal kui ametile antakse üha rohkem ülesandeid;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

8.  tõdeb, et amet on teinud üldsusele kättesaadavaks haldusnõukogu liikmete allkirjastatud kohustuste ja konfidentsiaalsusdeklaratsioonid ning nende elulookirjeldused, mida eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon eelmise heakskiidu andmise käigus nõudis;

9.  peab muret tekitavaks, et haldusnõukogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid ei ole veebisaidil avaldatud ja amet ei ole ette näinud juhatuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide kontrollimist või ajakohastamist; ergutab ametit seda olukorda heastama ning avaldama vastavad dokumendid ja rakendama kontrolle, et tagada ameti juhtimise üle vajalik avalikkuse järelevalve ja kontroll;

10.  märgib rahuloluga, et ameti haldusnõukogu võttis 2015. aastal vastu pettuste ennetamise ja avastamise strateegia, mis tugineb OLAFi esitatud metoodikale ja pettustevastase tegevuse strateegiale ning Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi pettustevastasele strateegiale;

11.  võtab murega teadmiseks, et amet ei ole teinud konkreetseid algatusi, millega muuta suhtlemine sidusrühmade ja lobistidega läbipaistvamaks; palub ametil kasutada ennetavat lobitegevuse läbipaistvuse poliitikat;

Siseaudit

12.  võtab teadmiseks asjaolu, et 2015. aastal ei teinud ameti audiitorid ühtegi kriitilist auditisoovitust või tähelepanekut, mis võiks anda alust reservatsioonide tegemiseks kinnitavas avalduses; märgib rahuloluga, et kõik enne 2015. aastat tehtud audititest tulenevad soovitused ja tähelepanekud olid 31. detsembriks 2015 arvesse võetud;

Sisekontroll

13.  võtab teadmiseks, et amet on välja töötanud ja rakendanud mitmesuguseid sisemeetmeid, et tagada kontroll ameti tegevuse üle ja anda juhtkonnale piisavat kindlust eesmärkide saavutamises; märgib, et amet on kasutusele võtnud Euroopa Komisjoni kehtestatud samaväärsetel standarditel põhinevad täielikud sisekontrollistandardid ja miinimumnõuded, mille haldusnõukogu on heaks kiitnud;

Tulemuslikkus

14.  võtab teadmiseks asjaolu, et amet on teinud liidu teiste asutuste ja ametitega (EFCA, Frontex, EUNAVFOR, MAOC-N) ulatuslikku praktilist koostööd mereseire, järelevalve ja teabevahetuse vallas, et kasutada ära olemasolevaid oskusi ja teenuseid vastastikku kasulikul viisil; märgib, et amet on alates 2014. aasta detsembrist jaganud oma Madridis asuvaid ruume tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte (F4E) talitluspidevuse keskusega; võtab teadmiseks asjaolu, et amet on jätkanud koostööd Euroopa Kalanduskontrolli Ametiga (EFCA), kes saab samuti kasutada ameti talitluspidevuse keskust; märgib, et amet on teinud tihedat koostööd Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskusega (EMCDDA), et edendada kahe geograafiliselt lähestikku asuva asutuse ühistegevust ja sünergiat eesmärgiga suurendada tulemuslikkust ja tõhusust ning hoida kokku kulusid;

Muud kommentaarid

15.  märgib murega, et agentuuri haldusnõukogu liikmete ja asendusliikmete puhul ei ole soolist tasakaalu (20 % vs. 80 %); nõuab tungivalt, et amet looks võimalikult kiiresti tasakaalu ja annaks edusammudest Euroopa Parlamendile teada;

16.  rõhutab ameti poolt Euroopa meresõiduohutuse tagamisse ning laevade ja avamere gaasi- ja naftatootmisrajatiste põhjustatud reostuse vältimisse antavat panust ning liikmesriikidele ja komisjonile rahvusvahelise ja liidu õiguse kohaselt antavat abi; väljendab heameelt selle üle, et amet teeb pagulaskriisi küsimuses koostööd teiste Euroopa ametitega, julgustab koostööd jätkama ning kinnitab, et ametile tuleb anda vajalikud rahalised, materiaalsed ja inimressursid, et ta saaks oma ülesandeid tõhusalt täita, sealhulgas juhul, kui tegemist on tema volituste välise kriitiliselt tähtsa tegevusega (nt pagulaskriisi lahendamisele kaasa aitamine ameti oskusteabe, operatiivtoe ja töötajate osalemise abil);

17.  rõhutab, et ameti oskusteave ja sisemine suutlikkus annavad võimaluse viia ameti tegevust ja teenuste osutamist globaalsemale tasandile, aidates seeläbi laiendada liidu õigusraamistike ning ohutus- ja keskkonnastandardite ulatust;

o
o   o

18.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 27. aprilli 2017. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0155.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika