Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2172(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0130/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0130/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.43

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0174

Pieņemtie teksti
PDF 501kWORD 50k
Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis - Brisele Galīgā redakcija
2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
P8_TA(2017)0174A8-0130/2017
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa lēmums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2016/2172(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(2), kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu(4) un jo īpaši tās 19. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0130/2017),

1.  sniedz Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 449, 1.12.2016., 133. lpp.
(2) OV C 449, 1.12.2016., 133. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa lēmums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2016/2172(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(2), kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu(4) un jo īpaši tās 19. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0130/2017),

1.  apstiprina Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 449, 1.12.2016., 133. lpp.
(2) OV C 449, 1.12.2016., 133. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2016/2172(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0130/2017),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Jūras drošības aģentūras ( “Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2015. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 54 611 883, kas ir par 4,21 % vairāk nekā 2014. gadā;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

C.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  norāda, ka 2015. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,23 %, t. i., par 4,45 % lielāks nekā 2014. gadā, un ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 96,52 %, t. i., par 2,75 % lielāks nekā 2014. gadā;

2.  ņem vērā, ka Aģentūra, lai labāk atbalstītu savas uzņēmējdarbības vajadzības, 2014. gadā pārveidoja budžeta struktūru, jauno stratēģiju sākot piemērot ar 2015. gada budžetu; turklāt konstatē, ka pārstrukturēšanas otrais posms ietekmēs 2016. gada budžetu; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par jaunās budžeta struktūras radīto praktisko ietekmi un sniegtajām priekšrocībām;

Saistības un pārnestās apropriācijas

3.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ikgadējās revīzijas rezultātiem un Aģentūras gada pārskatā sniegto informāciju nav konstatētas vērā ņemamas problēmas saistībā ar 2015. gadā pārnesto apropriāciju apjomu; konstatē, ka no visām apropriācijām, kuras tika pārnestas no 2014. gada uz 2015. gadu (EUR 35 987 101), 46 % tika izlietoti, 50 % bija izlietoti, bet maksājumi vēl nebija veikti, un 4 % tika atcelti; ņem vērā, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Aģentūra tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Pārvietojumi

4.  ņem vērā, ka Aģentūra 2015. gadā kopumā veica 10 pārvietojumus starp budžeta sadaļām; pieņem zināšanai to, ka gadījumos, kad pārvietojumi tika veikti no vienas sadaļas uz citu, tie nepārsniedza 10 % no apropriācijām, kas finanšu gadā bija piešķirtas budžeta pozīcijā, no kuras tika veikts pārvietojums; konstatē, ka 2015. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

5.  ņem vērā, ka Aģentūra bija sākusi 88 iepirkuma procedūras, no kurām 13 bija īpašas sarunu procedūras un pārējās 75 — atklātas sarunu procedūras par zemas vērtības līgumiem;

6.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras gada darbības pārskatu konstatē, ka 2015. gadā Aģentūras apstiprinātajā štatu sarakstā bija 207 štata vietas; konstatē, ka, lai gan 2015. gadā Aģentūras štatu sarakstā bija norādītas 207 štata vietas, Aģentūra 2015. gada darba programmu izpildīja ar 202 vietām, jo piecas vietas bija iesaldētas saistībā ar 2016. gadā paredzamo štata vietu skaita samazināšanu;

7.  atzīmē Aģentūras štata vietu otrā salīdzinošā novērtējuma rezultātus, konstatējot, ka 21,67 % vietu ir paredzētas administratīvā atbalsta sniegšanai un koordinēšanai, 71,29 % — pamatdarbības veikšanai un 7,05 % — kontroles un finansiāliem uzdevumiem; pauž nožēlu par darbinieku skaita pastāvīgo samazināšanu, kamēr Aģentūrai uzticēto uzdevumu apmērs turpina augt;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

8.  konstatē, ka Aģentūra ir publiskojusi administratīvās padomes locekļu parakstītās saistību un konfidencialitātes deklarācijas un CV, kā to iepriekšējās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrās bija prasījusi budžeta izpildes apstiprinātājiestāde;

9.  ar bažām norāda, ka Aģentūras tīmekļa vietnē nav publiskotas tās administratīvās padomes locekļu interešu deklarācijas un ka Aģentūra nav veikusi valdes locekļu interešu deklarāciju pārbaudi vai atjaunināšanu; mudina Aģentūru labot situāciju, publiskojot minētos dokumentus un veicot pārbaudes, lai nodrošinātu publisko pārraudzību un kontroli, ko nepieciešams veikt attiecībā uz tās pārvaldību;

10.  ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūras administratīvā padome 2015. gadā pieņēma krāpšanas novēršanas un atklāšanas stratēģiju, kas ir balstīta uz krāpšanas novēršanas stratēģijas metodiku un vadlīnijām, ar kurām nācis klajā OLAF, kā arī Komisijas DG MOVE krāpšanas novēršanas stratēģiju;

11.  ar bažām norāda, ka Aģentūra nav īstenojusi konkrētas iniciatīvas, lai palielinātu pārredzamību attiecībā uz saviem kontaktiem ar ieinteresētajām personām un lobistiem; aicina Aģentūru ieviest proaktīvu politiku lobistu pārredzamības nodrošināšanai;

Iekšējā revīzija

12.  pieņem zināšanai, ka 2015. gadā Aģentūras revīzijas struktūras nav sniegušas nekādus būtiskus ar revīziju saistītus ieteikumus vai konstatējumus, kuru rezultātā ikgadējā ticamības deklarācijā varētu tikt iekļautas atrunas; ar gandarījumu secina, ka visi ieteikumi un konstatējumi, kas iekļauti dažādās revīzijās, kuras veiktas pirms 2015. gada, 2015. gada 31. decembrī bija īstenoti;

Iekšējā kontrole

13.  ņem vērā, ka Aģentūra ir izstrādājusi un īstenojusi virkni iekšēju pasākumu, lai nodrošinātu, ka tās darbības tiek kontrolētas, un radītu pamatotu pārliecību par tās mērķu sasniegšanas pārvaldību; konstatē, ka Aģentūra ir īstenojusi visus iekšējās kontroles standartus (IKS), kuru pamatā ir līdzvērtīgi Komisijas ieviesti standarti, un administratīvās padomes pieņemto prasību minimumu;

Darbības rezultāti

14.  ņem vērā, ka Aģentūra operatīvajā līmenī plaši sadarbojās ar citām Savienības aģentūrām un struktūrām (EFCA, Frontex, EU NAVFOR, MAOC-N) jūras uzraudzības, pārraudzības un informācijas kopīgas izmantošanas jomā, lai savstarpēji izdevīgā veidā maksimāli izmantotu pieejamās specializētās zināšanas un pakalpojumus; ņem vērā, ka, sākot ar 2014. gada decembri, Aģentūras telpās Madridē atrodas kopuzņēmuma “Fusion for Energy” (F4E) darbības nepārtrauktības nodrošināšanas instruments; ņem vērā, ka Aģentūra ir turpinājusi sadarbību ar Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (EFCA) tā, lai arī tā varētu izmantot Aģentūras darbības nepārtrauktības centru; pieņem zināšanai, ka Aģentūra ir cieši sadarbojusies ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (EMCDDA), lai veidotu abu aģentūru sadarbību un sinerģijas nolūkā palielinātu efektivitāti un lietderīgumu un ietaupītu līdzekļus, ņemot vērā to, ka aģentūras atrodas netālu viena no otras;

Citi komentāri

15.  ar bažām norāda uz ievērojamu dzimumu nelīdzsvarotību (20 % / 80 %) Aģentūras valdes locekļu un locekļu aizstājēju sastāvā; mudina Aģentūru koriģēt šo nelīdzsvarotību un pēc iespējas ātrāk informēt Parlamentu par panākto progresu;

16.  uzsver Aģentūras ieguldījumu jūras drošības jomā, gan kuģu, gan gāzes un naftas ieguvei paredzētu atkrastes iekārtu izraisīta piesārņojuma novēršanā Eiropā un palīdzības sniegšanā dalībvalstīm un Komisijai saskaņā ar starptautiskajām un Savienības tiesībām; atzinīgi vērtē un atbalsta Aģentūras sadarbību ar citām Eiropas aģentūrām saistībā ar bēgļu krīzi un atkārtoti apstiprina, ka Aģentūrai ir jāpiešķir finanšu, materiālie un cilvēku resursi, kas tai nepieciešami, lai efektīvi pildītu savus uzdevumus, tostarp veiktu ārkārtīgi svarīgus pasākumus, kas pārsniedz tās mandātu, t. i., sniegtu ieguldījumu bēgļu krīzes risināšanā, piedāvājot Aģentūras zinātību, operatīvo atbalstu un cilvēkresursus;

17.  uzsver, ka Aģentūras zinātība un iekšējās spējas ļauj paplašināt tās darbību un pakalpojumu sniegšanu globālākā mērogā, tādējādi veicinot Savienības tiesiskā regulējuma un drošības un vides standartu izplatību;

o
o   o

18.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2017. gada 27. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(1).

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0155.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika