Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2172(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0130/2017

Predkladané texty :

A8-0130/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.43

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0174

Prijaté texty
PDF 355kWORD 48k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
P8_TA(2017)0174A8-0130/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015 (2016/2172(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(4), a najmä na jeho článok 19,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0130/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 133.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 133.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015 (2016/2172(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(4), a najmä na jeho článok 19,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0130/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 133.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 133.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015 (2016/2172(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0130/2017),

A.  keďže podľa jej finančných výkazov tvoril konečný rozpočet Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015 sumu 54 611 883 EUR, čo predstavuje nárast o 4,21 % v porovnaní s rokom 2014;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zvyšovaním transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,23 %, čo predstavuje zvýšenie o 4,45 % v porovnaní s rokom 2014, a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 96,52 %, čo predstavuje nárast o 2,75 %;

2.  berie na vedomie, že agentúra zmenila v roku 2014 svoju štruktúru rozpočtu s účinnosťou od rozpočtu na rok 2015, aby lepšie podporovala svoje potreby; ďalej konštatuje, že druhá fáza reštrukturalizácie bude mať vplyv na rozpočet na rok 2016; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o praktických dôsledkoch novej štruktúry rozpočtu a zvýšení efektivity;

Záväzky a prenosy

3.  berie na vedomie, že podľa ročného auditu Dvora audítorov a výročnej správy o účtovnej závierke agentúry neboli zistené žiadne významnejšie problémy, pokiaľ ide o úroveň prenosov v roku 2015; poznamenáva, že z celkovej sumy prenesenej z roku 2014 do roku 2015 (35 987 101 EUR) bolo spotrebovaných 46 %, 50 % zostalo ako „otvorená suma“ (suma, ktorá ešte nebola uhradená) a 4 % z celkovej sumy boli zrušené; poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Presun

4.  berie na vedomie, že agentúra vykonala v roku 2015 celkovo 10 presunov medzi hlavami rozpočtu; berie na vedomie, že prípade presunov z jednej hlavy do druhej tieto presuny boli pod hranicou 10 % rozpočtových prostriedkov pridelených príslušnému rozpočtovému riadku na daný rozpočtový rok; poznamenáva, že úroveň a charakter presunov zostali v roku 2015 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.  berie na vedomie, že agentúra začala 88 postupov verejného obstarávania, z ktorých 13 bolo osobitných rokovacích konaní a 75 verejných rokovacích konaní s nízkou hodnotou;

6.  berie na vedomie na základe výročnej správy o činnosti agentúry, že agentúra disponovala vo svojom schválenom pláne pracovných miest 207 pracovnými miestami; konštatuje, že zatiaľ čo v pláne pracovných miest agentúry na rok 2015 bolo uvedených 207 pracovných miest, agentúra vykonávala svoje činnosti navrhnuté v pracovnom programe na rok 2015 s 202 pracovnými miestami, keďže päť pracovných miest bolo zmrazených v súvislosti so škrtmi plánovanými na rok 2016;

7.  berie na vedomie výsledky druhého referenčného porovnávania pracovných miest agentúry, na základe ktorého sa zistilo, že 21,67 % pracovných miest bolo v oblasti administratívnej podpory a koordinácie, 71,29 % v oblasti operačných úloh a 7,05 % v oblasti kontroly a finančných úloh; vyjadruje poľutovanie nad neustálym znižovaním počtu pracovných miest, pričom sa však počet úloh uložených agentúre zvyšuje;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

8.  poznamenáva, že agentúra zverejnila vyhlásenia o záväzku a dôvernosti podpísané členmi jej správnej rady, ako aj ich životopisy, ako to požadoval orgán udeľujúci absolutórium v predchádzajúcich postupoch udeľovania absolutória;

9.  berie so znepokojením na vedomie, že vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady nie sú uverejnené na jej webovej stránke a že agentúra nezabezpečila žiadnu kontrolu ani aktualizáciu vyhlásení o záujmoch svojich členov správnej rady; nabáda agentúru, aby túto situáciu napravila zverejnením príslušných dokumentov a zavedením kontrol, a tým zabezpečila potrebný dohľad verejnosti nad jej riadením, ako aj verejnú kontrolu;

10.  konštatuje s uspokojením, že správna rada agentúry prijala v roku 2015 stratégiu prevencie a odhaľovania podvodov, ktorá vychádza z metodiky a usmernení pre stratégiu boja proti podvodom, ktoré predložil úrad OLAF, ako aj zo stratégie boja proti podvodom generálneho riaditeľstva MOVE Komisie;

11.  konštatuje so znepokojením, že agentúra nevyvinula žiadne konkrétne iniciatívy s cieľom zvýšiť transparentnosť v súvislosti s jej kontaktmi so zainteresovanými stranami a lobistami; vyzýva agentúru, aby zaviedla proaktívnu politiku transparentnosti vzťahov s lobistami;

Vnútorný audit

12.  uznáva, že audítorské orgány agentúry nevydali v roku 2015 žiadne kritické audítorské odporúčania ani pripomienky, ktoré by mohli viesť k výhrade v ročnom vyhlásení o vierohodnosti; berie s uspokojením na vedomie, že všetky odporúčania a pripomienky z rozličných auditov z rokov pred rokom 2015 boli uzavreté 31. decembra 2015;

Vnútorná kontrola

13.  berie na vedomie, že agentúra navrhla a zaviedla sériu interných opatrení s cieľom zabezpečiť kontrolu svojich činností a poskytnúť vedeniu primerané uistenie o dosiahnutí svojich cieľov; konštatuje, že agentúra zaviedla kompletný súbor noriem vnútornej kontroly, ktoré vychádzajú z rovnocenných noriem stanovených Komisiou, ako aj minimálnych požiadaviek, ktoré prijala správna rada agentúry;

Výkonnosť

14.  berie na vedomie, že agentúra na operačnej úrovni v oblasti námorného monitorovania, dohľadu a výmeny informácií v rozsiahlej miere spolupracovala s inými agentúrami a orgánmi Únie (EFCA, Frontex, EU NAVFOR, MAOC-N) s cieľom využiť existujúce odborné znalosti a služby vzájomne prospešným spôsobom; konštatuje, že agentúra od decembra 2014 zastrešuje zariadenie pre kontinuitu činností spoločného podniku Fusion for Energy (F4E) v Madride; berie na vedomie skutočnosť, že agentúra pokračovala v spolupráci s Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva (EFCA), aby aj táto agentúra mohla využívať zariadenie pre kontinuitu činností agentúry; berie na vedomie, že agentúra úzko spolupracovala s Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) na rozvoji spolupráce a synergického účinku medzi týmito dvomi agentúrami s cieľom zvýšiť účinnosť, efektívnosť a ušetriť náklady vzhľadom na geografickú blízkosť agentúr;

Ďalšie pripomienky

15.  berie so znepokojením na vedomie značnú rodovú nerovnováhu v zložení členov a zastupujúcich členov správnej rady agentúry v pomere 20 % ku 80 %; žiada agentúru, aby túto nerovnováhu čo najskôr napravila a aby Európsky parlament oboznámila o tom, ako sa jej v tejto oblasti podarilo napredovať;

16.  vyzdvihuje prínos agentúry k námornej bezpečnosti a k prevencii znečisťovania z lodí a zo zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu na otvorenom mori v Európe, ako aj pomoc poskytovanú členským štátom a Komisii podľa medzinárodného práva a práva Únie; víta a podporuje spoluprácu agentúry s inými európskymi agentúrami v súvislosti s utečeneckou krízou a opätovne zdôrazňuje, že agentúre treba poskytnúť finančné, materiálne a ľudské zdroje, ktoré potrebuje na to, aby mohla svoje úlohy vykonávať účinne, a to aj v prípade vykonávania mimoriadne dôležitých činností mimo svojho mandátu, t. j. poskytovania know-how, operačnej podpory a zamestnancov v súvislosti s utečeneckou krízou;

17.  zdôrazňuje, že know-how a vnútorné kapacity agentúry umožňujú, aby agentúra zväčšila globálny rozsah svojej činnosti a poskytovania služieb, čo by prispelo k rozšíreniu pôsobnosti regulačných rámcov a bezpečnostných a environmentálnych noriem Únie;

o
o   o

18.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia