Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2176(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0115/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0115/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.44
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0175

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 492kWORD 55k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2015: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
P8_TA(2017)0175A8-0115/2017
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2176(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004(4), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0115/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 138.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 138.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 41.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2176(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004(4), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0115/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 138.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 138.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 41.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2176(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0115/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2015 ανήλθε σε 10 064 274 EUR, που αποτελεί αύξηση κατά 3,37% σε σύγκριση με το 2014,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2015 ανήλθε σε 9 155 661 EUR, που συνιστά αύξηση κατά 3,8% σε σύγκριση με το 2014,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων,

Επακολούθηση για το 2014

1.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ο Οργανισμός:

   θα περιλάβει στην ετήσια έκθεσή του, του 2016, τυποποιημένο κεφάλαιο για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα·
   σε επακολούθηση των απαλλαγών για το 2013 και το 2014, οι πληρωμές των ενοικίων για τα γραφεία στην Αθήνα από τις ελληνικές αρχές εξακολουθούν να πραγματοποιούνται με σημαντική καθυστέρηση, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην πληρωμή των ιδιοκτητών των ακινήτων στην Αθήνα και στο Ηράκλειο·

2.  αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός κατέβαλε συνεχείς και σημαντικές προσπάθειες για επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές με στόχο να διορθωθεί η κατάσταση, εφόσον σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη λύση, και ότι, συνεπώς, η Επιτροπή, ο Οργανισμός και οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να βρουν μια λύση ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Οργανισμός·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα εξαιρετικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 100%, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 92,89%, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 7,28% σε σύγκριση με το 2014·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές στο επόμενο οικονομικό έτος

4.  επισημαίνει ότι οι μεταφορές από έτος σε έτος όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) ανήλθαν σε 150 000 EUR (22%), ποσό χαμηλότερο σε σύγκριση με τα 600 000 EUR (49%) το 2014· λαμβάνει επίσης υπόψη, ότι αυτές οι μεταφορές αφορούσαν κυρίως επενδύσεις σε υποδομή ΤΠ, που είχαν παραγγελθεί, όπως ήταν προγραμματισμένο, στο τέλος του 2015· επισημαίνει ότι το συνολικό ποσοστό των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν μειώθηκε από 15% το 2014 σε 7% το 2015·

5.  επισημαίνει ότι οι μεταφορές μπορεί συχνά να δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών, δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και δεν αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από τον Οργανισμό και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

6.  επισημαίνει ότι στο τέλος του 2015 ο Οργανισμός απασχολούσε 69 υπαλλήλους· επισημαίνει ακόμη ότι τέσσερις υπάλληλοι αποχώρησαν από τον Οργανισμό και ότι προσλήφθηκαν 17 νέοι υπάλληλοι το 2015·

7.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός δυσκολεύεται να προσλάβει, να προσελκύσει και να διατηρήσει προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα, κυρίως λόγω του είδους των θέσεων που προσφέρονται (θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων) και του χαμηλού συντελεστή που εφαρμόζεται στους μισθούς των υπαλλήλων του Οργανισμού στην Ελλάδα· καλεί τον Οργανισμό και την Επιτροπή να ενημερώσουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις δυνατές λύσεις για το πρόβλημα·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

8.  λαμβάνει υπόψη ότι ο Οργανισμός προτίθεται να εγκρίνει, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017, εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών· καλεί τον Οργανισμό να εγκρίνει μια εσωτερική πολιτική για την καταγγελία δυσλειτουργιών, που να προωθεί νοοτροπία διαφάνειας και λογοδοσίας στον χώρο εργασίας, να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τακτικά τους υπαλλήλους για τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους σχετικά με αυτή την πολιτική, να διασφαλίζει την προστασία των καταγγελτών από αντίποινα, να δίνει εγκαίρως συνέχεια στην ουσία των προειδοποιήσεων των καταγγελτών, και να δημιουργήσει έναν δίαυλο για ανώνυμες εσωτερικές καταγγελίες· καλεί τον Οργανισμό να δημοσιεύει τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον αριθμό των υποθέσεων καταγγελίας δυσλειτουργιών και τον τρόπο επακολούθησής τους και να τις διαβιβάζει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όταν καθιερώσει και θέσει σε εφαρμογή τους κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

9.  επισημαίνει με ανησυχία ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του εκτελεστικού συμβουλίου του Οργανισμού δεν δημοσιεύονται στον ιστότοπό του, με εξαίρεση το βιογραφικό σημείωμα του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου· επισημαίνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός δεν έχει προβλέψει ρυθμίσεις για τον έλεγχο ή την επικαιροποίηση των δηλώσεων συμφερόντων· καλεί τον Οργανισμό να διορθώσει την κατάσταση και να δημοσιεύσει τα έγγραφα αυτά χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, προκειμένου να εξασφαλιστούν η απαιτούμενη δημόσια εποπτεία και ο έλεγχος της διαχείρισής του· καλεί τον Οργανισμό να μεριμνήσει ώστε οι εν λόγω δηλώσεις συμφερόντων να ελέγχονται και να ενημερώνονται τακτικά·

10.  επισημαίνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός δεν έχει προβλέψει ειδικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά τις επαφές του με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και άλλους συμφεροντούχους· καλεί τον Οργανισμό να ασκεί προορατική πολιτική για τη διαφάνεια σε σχέση με τις ομάδες συμφερόντων·

Έλεγχος από την IAS

11.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός είχε μία εκκρεμή σύσταση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS), που όμως έκλεισε τον Ιανουάριο του 2015· επισημαίνει, ακόμη, ότι η IAS επρόκειτο να αναλάβει αξιολόγηση κινδύνου για τον Οργανισμό το 2016· αναμένει την ετήσια έκθεση του Οργανισμού για το 2016, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου που πραγματοποιήθηκε·

Εσωτερικός έλεγχος

12.  επισημαίνει ότι, κατά τον Οργανισμό, ο εκτεταμένος εκ των υστέρων έλεγχος του οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με το πρότυπο εσωτερικού ελέγχου (ICS) αριθ. 8 «διεργασίες και διαδικασίες», οδήγησε σε ορισμένες συστάσεις, οι οποίες εφαρμόστηκαν στο σύνολό τους στη διάρκεια του 2015· επισημαίνει, ακόμη, ότι ελέγχθηκαν 174 οικονομικές συναλλαγές, που αντιστοιχούν στο 70,99% του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 2014, και ότι από τους ελέγχους αυτούς προέκυψε μία σύσταση που αφορούσε την καθυστέρηση πληρωμών· διαπιστώνει ότι από την καθυστέρηση αυτή δεν προέκυψαν τόκοι προς πληρωμή·

Λοιπές παρατηρήσεις

13.  επισημαίνει ότι στο προοίμιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013 δηλώνεται πως το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο κυρίως με τη διοίκηση του Οργανισμού θα πρέπει να έχει τη βάση του στο Ηράκλειο· σημειώνει το γεγονός ότι, βασιζόμενος στην παγιωμένη νομολογία, ο Οργανισμός δεν θεώρησε το προοίμιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013 περιοριστικό παράγοντα για τη μετεγκατάστασή του·

14.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο Οργανισμός, στην ανακοίνωσή του προς τις τοπικές αρχές και την Επιτροπή, συνέχισε να δίνει έμφαση στα πλεονεκτήματα της συνολικής μετεγκατάστασής του στην Αθήνα· επισημαίνει, ακόμη, ότι το εκτιμώμενο κόστος της μετεγκατάστασης των 14 υπαλλήλων που παραμένουν στο Ηράκλειο, καθώς και όλης της επίπλωσης, ανέρχεται σε περίπου 360 000 EUR· παροτρύνει τις ελληνικές αρχές, την Επιτροπή και τον Οργανισμό να βρουν μια λύση στο πρόβλημα των δύο τόπων του Οργανισμού το ταχύτερο δυνατό, δεδομένου ότι αυτό θα εξασφάλιζε πολύ αποδοτικότερη αξιοποίηση των ενωσιακών κονδυλίων·

15.  επισημαίνει ότι το 2015 συμμετείχαν σε ημερίδες εκτός έδρας 68 μέλη του προσωπικού, με κόστος 9 585 EUR (141 EUR κατ’ άτομο)·

o
o   o

16.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0155.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου