Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2176(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0115/2017

Predkladané texty :

A8-0115/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.44
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0175

Prijaté texty
PDF 357kWORD 47k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
P8_TA(2017)0175A8-0115/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2015 (2016/2176(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a zrušuje nariadenie (ES) č. 460/2004(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0115/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 138.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 138.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2015 (2016/2176(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a zrušuje nariadenie (ES) č. 460/2004(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0115/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 138.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 138.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2015 (2016/2176(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0115/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015 sumu 10 064 274 EUR, čo predstavuje nárast o 3,37 % v porovnaní s rokom 2014;

B.  keďže príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rozpočtový rok 2015 tvoril sumu 9 155 661 EUR, čo predstavuje nárast o 3,8 % v porovnaní s rokom 2014;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

D.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  berie na vedomie skutočnosť, že agentúra:

   do svojej výročnej správy za rok 2016 zahrnie štandardnú kapitolu o transparentnosti, zodpovednosti a integrite;
   v nadväznosti na absolutóriá za roky 2013 a 2014 grécke orgány uskutočňujú platby nájomného za kancelárie v Aténach stále so značným omeškaním, čo sa prejavuje v omeškaniach platieb nájomcom v Aténach a Heraklione;

2.  berie na vedomie skutočnosť, že agentúra vyvinula značné úsilie o rokovania s gréckymi orgánmi s cieľom nápravy tejto situácie vzhľadom na to, že žiadne iné riešenie sa v súčasnosti nezdá byť možné, a Komisia, agentúra a grécke orgány by mali nájsť riešenie tohto problému, aby sa výrazne znížilo riziko, ktorému je agentúra vystavená;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo výnimočnú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 92,89 %, čo predstavuje zvýšenie o 7,28 % v porovnaní s rokom 2014;

Záväzky a prenosy

4.  konštatuje, že prenesené viazané rozpočtové prostriedky v hlave III (administratívne výdavky) dosiahli výšku 150 000 EUR (22 %), čo je menej v porovnaní so sumou 600 000 EUR (49 %) v roku 2014; ďalej konštatuje, že tieto prenosy súviseli prevažne s investíciami do infraštruktúry IT, ktoré boli nariadené podľa plánu koncom roka 2015; poukazuje na to, že celkový objem prenesených rozpočtových prostriedkov sa znížil z 15 % v roku 2014 na 7 % v roku 2015;

5.  upozorňuje, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr, nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.  konštatuje, že koncom roka 2015 agentúra zamestnávala 69 zamestnancov; ďalej konštatuje, že v roku 2015 agentúru opustili 4 zamestnanci a agentúra prijala 17 nových zamestnancov;

7.  berie na vedomie, že agentúra má problémy s prijímaním, pritiahnutím a udržaním zamestnancov s vhodnou kvalifikáciou hlavne z dôvodu typu ponúkaných pracovných miest (miesta zmluvných zamestnancov) a nízkeho koeficientu, ktorý sa uplatňuje na platy zamestnancov agentúry v Grécku; vyzýva agentúru a Komisiu, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o možných riešeniach tohto problému;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

8.  konštatuje, že v prvom štvrťroku 2017 agentúra plánuje prijať interné predpisy týkajúce sa oznamovania nekalých praktík; vyzýva agentúru, aby prijala svoju vnútornú politiku oznamovania nekalých praktík, ktorá posilní kultúru transparentnosti a zodpovednosti na pracovisku, aby pravidelne informovala a školila zamestnancov o ich povinnostiach a právach v súvislosti s touto politikou, zabezpečila ochranu oznamovateľov pred postihom, včasne riešila problémy, na ktoré oznamovatelia upozorňujú, a aby zaviedla spôsob pre anonymné podávanie interných správ; vyzýva agentúru, aby zverejňovala výročné správy o počte prípadov oznamovateľov nekalých praktík, ako aj o následných opatreniach, a aby predkladala tieto správy orgánu udeľujúcemu absolutórium; žiada agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o zavedení a vykonávaní pravidiel oznamovania nekalých praktík;

9.  so znepokojením konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej a výkonnej rady agentúry nie sú zverejnené na jej webovej stránke, s výnimkou životopisu predsedu správnej rady; berie so znepokojením na vedomie, že agentúra neposkytla žiadne údaje o kontrolách alebo aktualizáciách vyhlásení o záujmoch; vyzýva agentúru, aby túto situáciu napravila a príslušné dokumenty bezodkladne zverejnila, a tak zabezpečila potrebný dohľad a kontrolu verejnosti nad jej riadením; vyzýva agentúru, aby zabezpečila pravidelnú kontrolu a aktualizáciu týchto vyhlásení o záujmoch;

10.  so znepokojením konštatuje, že agentúra nepodnikla žiadne konkrétne iniciatívy s cieľom zvýšiť transparentnosť v súvislosti s jej kontaktmi s lobistami a so zainteresovanými stranami; vyzýva agentúru, aby zaviedla proaktívnu politiku transparentnosti vzťahov s lobistami;

Vnútorný audit

11.  konštatuje, že agentúra mala jedno nevyriešené odporúčanie Útvaru Komisie pre vnútorný audit (IAS), ktoré bolo uzatvorené v januári 2015; okrem toho poznamenáva, že IAS mal v roku 2016 vykonať posúdenie rizika pre agentúru; očakáva výročnú správu agentúry za rok 2016 a viac informácií o uskutočnenom posúdení rizika;

Vnútorná kontrola

12.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že výsledkom rozsiahlych ex-post kontrol rozpočtového roka 2014 v súlade s normou vnútornej kontroly (ICS) č. 8 „Procesy a postupy“ bol rad odporúčaní, ktoré sa všetky zohľadnili počas roka 2015; ďalej berie na vedomie, že bolo skontrolovaných 174 finančných transakcií predstavujúcich 70,99 % rozpočtu agentúry na rok 2014 a výsledkom bolo jedno odporúčanie týkajúce sa oneskorenia platieb; uznáva, že oneskorenie nespôsobilo vznik úrokov z omeškania;

Ďalšie pripomienky

13.  konštatuje, že v preambule nariadenia (EÚ) č. 526/2013 sa uvádza, že zamestnanci, ktorí pracujú prevažne na administratívnych pozíciách, by mali byť situovaní v Heraklione; konštatuje, že podľa ustálenej judikatúry agentúra nepovažuje preambulu nariadenia (EÚ) č. 526/2013 za obmedzujúci faktor pri premiestnení;

14.  berie na vedomie skutočnosť, že agentúra vo svojej komunikácii s miestnymi úradmi a Komisiou naďalej zdôrazňovala výhody premiestnenia agentúry do jediného úradu v Aténach; ďalej konštatuje, že náklady premiestnenia zvyšných 14 zamestnancov z Heraklionu, ako aj všetkého kancelárskeho nábytku, sa odhadujú na 360 000 EUR; nabáda grécke orgány, Komisiu a agentúru, aby urýchlene našli riešenie tejto otázky dvoch pracovísk agentúry s cieľom zabezpečiť oveľa účinnejšie využívanie finančných prostriedkov Únie;

15.  konštatuje, že v roku 2015 sa 68 zamestnancov zúčastnilo na výjazdovom zasadnutí, pričom náklady naň dosiahli 9 585 EUR (141 EUR na osobu);

o
o   o

16.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia