Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2176(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0115/2017

Predložena besedila :

A8-0115/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.44
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0175

Sprejeta besedila
PDF 343kWORD 52k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj
Razrešnica za leto 2015: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
P8_TA(2017)0175A8-0115/2017
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2015 (2016/2176(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004(4), zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0115/2017),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 138.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 138.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 165, 18.6.2013, str. 41.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o zaključnem računu Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2015 (2016/2176(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004(4), zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0115/2017),

1.  odobri zaključni račun Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 138.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 138.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 165, 18.6.2013, str. 41.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2015 (2016/2176(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0115/2017),

A.  ker računovodski izkazi Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je njen končni proračun v proračunskem letu 2015 znašal 10 064 274 EUR, kar je 3,37 % več kot leta 2014;

B.  ker je v proračunskem letu 2015 prispevek Unije v proračun agencije znašal 9 155 661 EUR, kar je 3,8 % več kot leta 2014;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2015 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

D.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2014

1.  potrjuje dejstvo, da:

   bo agencija v svoje letno poročilo za leto 2016 vključila standardno poglavje o preglednosti, odgovornosti in integriteti;
   agencija v sklopu nadaljnjih ukrepov v zvezi z razrešnicama za leti 2013 in 2014 še vedno prejema od grških organov najemnino za pisarne v Atenah s precejšnjo zamudo, zaradi česar prihaja tudi do zamud pri plačilu najemodajalcema v Atenah in Heraklionu;

2.  priznava dejstvo, da si je agencija močno prizadevala za sodelovanje z grškimi organi za odpravo teh težav, ob upoštevanju, da nobena druga rešitev trenutno ni mogoča, Komisija, agencija in grški organi pa bi morali poiskati rešitev za to vprašanje, da bi bistveno zmanjšali tveganja, ki jim je izpostavljena agencija;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 stopnja izvrševanja proračuna dosegla izjemnih 100 %, stopnja izvrševanja plačil pa 92,89 %, kar je 7,28 % več kot leta 2014;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

4.  ugotavlja, da so prevzete obveznosti v okviru naslova II (upravni izdatki) znašale 150 000 EUR (22 %), kar je manj kot leta 2014, ko je so znašale 600 000 EUR (49 %); prav tako ugotavlja, da so bili prenosi povečini povezani z naložbami v infrastrukturo IT, ki so bile v skladu z načrti opravljene ob koncu leta 2015; ugotavlja, da se je skupna stopnja prenesenih obveznosti s 15 % leta 2014 znižala na 7 % leta 2015;

5.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni, ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencija načrtuje in o tem obvesti Računsko sodišče;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

6.  ugotavlja, da je agencija ob koncu leta 2015 zaposlovala 69 uslužbencev; ugotavlja tudi, da so v letu 2015 agencijo zapustili 4 uslužbenci, zaposlenih pa je bilo 17 novih;

7.  ugotavlja, da ima agencija težave zaposliti, pritegniti in obdržati ustrezno kvalificirano osebje, predvsem zaradi vrste pogodb, ki jih ponuja (delovna mesta za pogodbene uslužbence), in nizkega korekcijskega količnika za plače uslužbencev agencije v Grčiji; poziva agencijo in Komisijo, naj organu za podelitev razrešnice sporočita predloge za rešitev te težave;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

8.  ugotavlja, da namerava agencija v prvem četrtletju 2017 sprejeti interna pravila o prijavljanju nepravilnosti; poziva agencijo, naj sprejme notranjo politiko o prijavljanju nepravilnosti, ki bo spodbudila kulturo preglednosti in odgovornosti na delovnem mestu, naj zaposlene redno obvešča in usposablja o njihovih dolžnostih in pravicah glede te politike, zagotavlja zaščito prijaviteljev nepravilnosti pred povračilnimi ukrepi, pravočasno ukrepa na podlagi vsebine opozoril prijaviteljev nepravilnosti ter oblikuje kanale za anonimno interno poročanje; poziva agencijo, naj objavi letna poročila o številu primerov prijaviteljev nepravilnosti in nadaljnjem ukrepanju ter ta poročala zagotovi organu za podelitev razrešnice; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o tem, kdaj so bila uvedena in izvedena pravila za prijavljanje nepravilnosti;

9.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da razen življenjepisa predsednika upravnega odbora življenjepisi in izjave o interesih članov upravnega in izvršilnega odbora agencije niso objavljeni na spletnem mestu; z zaskrbljenostjo ugotavlja tudi, da agencija ni predvidela preverjanja ali posodabljanja izjav o interesih; poziva agencijo, naj odpravi te težave in objavi te dokumente brez nadaljnjega odlašanja, da bi javnosti omogočili potreben nadzor nad svojim vodstvom; poziva agencijo, naj zagotovi, da se te izjave o interesih redno pregledujejo in posodabljajo;

10.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da agencija ni dala posebnih pobud za povečanje preglednosti pri stikih z lobisti in deležniki; poziva agencijo, naj izvaja proaktivno politiko za preglednost lobiranja;

Notranja revizija

11.  ugotavlja, da je imela agencija eno nezaključeno priporočilo službe Komisije za notranjo revizijo, ki pa ga je zaključila januarja 2015; ugotavlja tudi, da je služba za notranjo revizijo želela v letu 2016 za agencijo izvesti oceno tveganja; z veseljem pričakuje letno poročilo agencije za leto 2016 in podrobnejše informacije o opravljeni oceni tveganja;

Notranje kontrole

12.  na podlagi navedb agencije ugotavlja, da je bila pri obsežni naknadni kontroli za proračunsko leto 2014 v skladu s standardom notranje kontrole št. 8 za procese in postopke podana vrsta priporočil, ki jih je agencija brez izjeme obravnavala v letu 2015; potrjuje tudi, da je bilo pregledanih 174 finančnih transakcij, ki so predstavljale 70,99 % proračuna agencije za leto 2014, pri tem pa je bilo izdano eno priporočilo v zvezi z zamudami pri plačilih; priznava, da zaradi njih ni bilo treba plačevati zamudnih obresti;

Druge pripombe

13.  ugotavlja, da preambula k Uredbi (EU) št. 526/2013 navaja, da bi se moralo osebje, ki izvaja predvsem naloge upravljanja agencije, nahajati v Heraklionu; ugotavlja, da po mnenju agencije preambula k Uredbi (EU) št. 526/2013 v skladu s sodno prakso ne bi smela biti dejavnik, ki bi preprečeval selitev;

14.  priznava dejstvo, da agencija pri komunikaciji z lokalnimi organi in Komisijo še naprej poudarja prednosti selitve agencije v eno samo pisarno v Atenah; poleg tega ugotavlja, da ocenjeni stroški v zvezi s preselitvijo preostalih 14 uslužbencev iz Herakliona in celotnega pohištva znašajo približno 360 000 EUR; poziva grške organe, Komisijo in agencijo, naj čim prej poiščejo rešitev za vprašanje glede pisarn agencije na dveh lokacijah, da bi s tem zagotovili precej bolj učinkovito uporabo sredstev Unije;

15.  ugotavlja, da se je leta 2015 srečanja zunaj prostorov agencije udeležilo 68 zaposlenih in da so skupni stroški znašali 9 585 EUR (141 EUR na osebo);

o
o   o

16.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 27. aprila 2017(1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2017)0155.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov