Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2176(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0115/2017

Ingivna texter :

A8-0115/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.44
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0175

Antagna texter
PDF 177kWORD 46k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
P8_TA(2017)0175A8-0115/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015 (2016/2176(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8‑0062/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 maj 2013 om Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om upphävande av förordning (EG) nr 460/2004(4), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0115/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 138.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 138.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 165, 18.6.2013, s. 41.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015 (2016/2176(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8‑0062/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 maj 2013 om Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om upphävande av förordning (EG) nr 460/2004(4), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0115/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 138.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 138.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 165, 18.6.2013, s. 41.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015 (2016/2176(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0115/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (nedan kallad byrån) för budgetåret 2015 uppgick den slutliga budgeten till 10 064 274 EUR, vilket utgör en ökning med 3,37 % jämfört med 2014.

B.  Unionens bidrag till byrån för budgetåret 2015 uppgick till 9 155 661 EUR, vilket innebär en ökning på 3,8 % jämfört med 2014.

C.  I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2015 förklarade revisionsrätten att man hade uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper var tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

D.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Uppföljning 2014

1.  Europaparlamentet konstatera följande avseende byrån:

   Byrån kommer att inkludera ett standardkapitel om transparens, redovisningsskyldighet och integritet i sin årsrapport för 2016.
   Som en uppföljning av förfarandena för beviljande av ansvarsfrihet för åren 2013 och 2014 kan det konstateras att de grekiska myndigheterna fortfarande gör sig skyldiga till avsevärda dröjsmål när det gäller hyresbetalningen för kontoren i Aten, vilket i sin tur försenar utbetalningarna till hyresvärdarna i Aten och Heraklion.

2.  Europaparlamentet uppmärksammar att byrån upprepade gånger har försökt samarbeta med de grekiska myndigheterna för att åtgärda situationen, eftersom ingen annan lösning för närvarande verkar vara möjlig. Kommissionen, byrån och de grekiska myndigheterna bör finna en lösning på denna fråga så att man avsevärt kan minska de risker som byrån är utsatt för.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att budgetövervakningsinsatser under budgetåret 2015 resulterade i en exceptionell budgetgenomförandegrad, dvs. 100 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 92,89 %, vilket motsvarar en ökning med 7,28 % jämfört med 2014.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet konstaterar att överföringarna av åtagandebemyndiganden inom avdelning II (administrativa utgifter) uppgick till 150 000 EUR (22 %), vilket är lägre jämfört med 600 000 EUR (49 %) för 2014. Parlamentet konstaterar dessutom att dessa överföringar i första hand avsåg investeringar i it-infrastruktur som beställdes enligt plan i slutet av 2015. Parlamentet påpekar att den totala andelen överförda åtaganden minskade från 15 % 2014 till 7 % 2015.

5.  Europaparlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om byråerna planerat dem i förväg och informerat revisionsrätten om detta.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

6.  Europaparlamentet konstaterar att byrån hade 69 anställda vid utgången av 2015. Parlamentet noterar vidare att fyra anställda lämnade byrån och 17 nya medarbetare anställdes under 2015.

7.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har svårigheter att rekrytera, locka till sig och hålla kvar kvalificerad personal, i första hand på grund av den typ av tjänster som erbjuds (kontraktsanställda) och den låga koefficient som tillämpas på de anställdas löner vid byrån i Grekland. Parlamentet uppmanar byrån och kommissionen att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om eventuella lösningar på problemet.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

8.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har för avsikt att anta interna bestämmelser om rapportering av missförhållanden under det första kvartalet 2017. Parlamentet uppmanar byrån att anta en intern policy för rapportering av missförhållanden som främjar en kultur av transparens och ansvarsskyldighet på arbetsplatsen, att utbilda de anställda och regelbundet informera dem om deras skyldigheter och rättigheter avseende den policyn, att säkerställa skydd av visselblåsare mot repressalier, att i god tid följa upp de rapporterade missförhållandena och att införa en mekanism för anonym intern rapportering. Parlamentet uppmanar byrån att offentliggöra årliga rapporter om antalet fall av rapporterade missförhållanden och hur de följdes upp, samt att tillhandahålla dessa rapporter till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten . Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten när bestämmelserna om rapportering av missförhållanden har fastställts och genomförts.

9.  Europaparlamentet konstaterar med oro att styrelse- och direktionsledamöternas meritförteckningar och intresseförklaringar inte har publicerats på byråns webbplats, med undantag för styrelseordförandens meritförteckning. Parlamentet konstaterar med oro att byrån inte har något arrangemang för att kontrollera och uppdatera intresseförklaringarna. Parlamentet uppmanar byrån att åtgärda situationen och offentliggöra dessa handlingar så snart som möjligt för att säkerställa nödvändig offentlig tillsyn och kontroll av sin förvaltning. Parlamentet uppmanar byrån att se till att dessa intresseförklaringar regelbundet kontrolleras och uppdateras.

10.  Europaparlamentet konstaterar med oro att byrån inte tagit något särskilt initiativ till att förbättra transparensen när det gäller dess kontakter med lobbygrupper och intressenter. Parlamentet uppmanar byrån att genomdriva en proaktiv policy för transparens i lobbyverksamheten.

Internrevision

11.  Europaparlamentet noterar att byrån hade en kvarstående rekommendation från kommissionens tjänst för internrevision (IAS), vilken avslutades i januari 2015. Parlamentet konstaterar dessutom att IAS skulle göra en riskbedömning för byrån under 2016. Parlamentet ser fram emot byråns årsrapport 2016 och mer information om den riskbedömning som gjorts.

Internkontroll

12.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från byrån att den omfattande efterhandskontroll av budgetåret 2014 som gjordes i överensstämmelse med den interna kontrollstandarden (ICS) nr 8 ”processer och förfaranden” gav upphov till ett antal rekommendationer, vilka samtliga behandlades under 2015. Parlamentet konstaterar vidare att 174 finansiella transaktioner som stod för 70,99 % av byråns budget för 2014 kontrollerades. Detta ledde till en utfärdad rekommendation avseende sen betalning. Parlamentet konstaterar att denna försening inte gav upphov till någon förseningsränta.

Övriga kommentarer

13.  Europaparlamentet konstaterar att det i ingressen till förordning (EU) nr 526/2013 att den personal som framför allt har hand om byråns förvaltning bör placeras i Heraklion. Parlamentet noterar att byrån i enlighet med fast rättspraxis inte ansett att ingressen i förordning (EU) nr 526/2013 skulle innebära en begränsning av omplaceringsmöjligheterna.

14.  Europaparlamentet uppmärksammar att byrån i sina kontakter med de lokala myndigheterna och kommissionen har fortsatt att betona fördelarna med att flytta byrån till en enda lokal i Aten. Parlamentet konstaterar dessutom att de uppskattade kostnaderna för omplaceringen av de 14 anställda som finns kvar i Heraklion samt inventarier uppgår till ca 360 000 EUR. Parlamentet uppmanar de grekiska myndigheterna, kommissionen och byrån att snarast möjligt finna en lösning på frågan om byråns två kontor, i syfte att säkra en mycket effektivare användning av unionens medel.

15.  Europaparlamentet konstaterar att 68 anställda deltog i en bortadag (away day) under 2015, vars kostnad uppgick till 9 585 EUR (141 EUR per person).

o
o   o

16.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 27 april 2017(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0155.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy