Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2177(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0128/2017

Předložené texty :

A8-0128/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.45

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0176

Přijaté texty
PDF 503kWORD 50k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel
Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro železnice (ERA)
P8_TA(2017)0176A8-0128/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice (nyní Agentura Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2015 (2016/2177(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice(4), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004(5), a zejména na článek 65 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0128/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 151.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 151.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.
(5) Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Evropské agentury pro železnice (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) za rozpočtový rok 2015 (2016/2177(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice(4), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004(5), a zejména na článek 65 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0128/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 151.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 151.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.
(5) Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2015 (2016/2177(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0128/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro železnice (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 celkem 26 345 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje zvýšení o 2,45 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka je spolehlivá a že uskutečněné transakce jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že orgán příslušný k udělení absolutoria v souvislosti s postupem udělování absolutoria klade zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, a uplatňování konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.  oceňuje skutečnost, že agentura obnovila s vládou svého hostitelského členského státu jednání o dohodě o svém sídle, výsledkem které by mělo být soustředění všech činností agentury do jednoho místa a snížení nákladů; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v těchto jednáních;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2015 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99,10 %, čímž oproti roku 2014 došlo ke zvýšení o 1,76 %, a míra čerpání prostředků na platby dosáhla 89,78 %, což ve srovnání s rokem 2014 představuje zvýšení o 3,96 %;

3.  konstatuje, že v souladu s ustanoveními nového nařízení o agentuře, které nabylo účinnosti v červnu 2016, je agentura oprávněna účtovat poplatky za některé ze svých nových pravomocí zahrnující vydávání bezpečnostních osvědčení, povolení pro vozidla a předchozí schvalování projektů evropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS) týkajících se traťového zařízení; konstatuje, že agentura nyní vytváří mechanismus vybírání poplatků a zohledňuje přitom postupy jiných agentur a příslušných vnitrostátních orgánů; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o vývoji a provedení tohoto nového mechanismu;

Závazky a přenosy

4.  konstatuje, že podle agentury byla míra přenosů pod orientačními stropy, které Účetní dvůr použil k hodnocení plnění rozpočtu (tj. 10 % pro hlavu I, 20 % pro hlavu II, 30 % pro hlavu III) pro všechny rozpočtové hlavy;

5.  konstatuje, že ve srovnání s rokem 2014 došlo, pokud jde o přenos prostředků, ke zlepšení (18,98 % oproti 24,53 % v roce 2014 v hlavě II a 29,42 % ve srovnání s 37,93 % v roce 2014 v hlavě III); vítá skutečnost, že bylo dosaženo orientačních stropů, které Účetní dvůr použil k hodnocení plnění rozpočtu na úrovni přenosů (10 % pro hlavu I, 20 % pro hlavu II, 30 % pro hlavu III);

Postupy pro zadávání zakázek a přijímání pracovníků

6.  konstatuje, že na konci roku 2015 měla agentura 154 stálých pracovníků, z nichž 134 byli dočasní zaměstnanci, 20 smluvní zaměstnanci a 3 byli vyslaní národní odborníci, přičemž na konci roku 2014 měla 151 stálých pracovníků; konstatuje dále, že podle agentury tvoří 62 % jejích zaměstnanců muži a 38 % ženy; poznamenává, že podle hodnocení pracovních míst, které vypracovala agentura, je 64,61 % pracovních míst agentury spojených s jejími provozními činnostmi (ve srovnání s 67,59 % v roce 2014), 21,14 % pracovních míst je v oblasti administrativní podpory a koordinace (ve srovnání s 20,72 % v roce 2014) a 14,25 % pracovních míst je neutrálních (ve srovnání s 11,69 % v roce 2014);

7.  lituje skutečnosti, že ve stanovené lhůtě 30 dnů bylo proplaceno pouze 92,6 % faktur, a to kvůli zpožděním při zpracovávání faktur ze strany personálu agentury, nedostatku hotovosti a neshod s dodavateli ohledně obsahu faktur;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

8.  konstatuje, že podle vyjádření agentury byla schválena její nová politika prevence a řešení střetů zájmů pro členy její správní rady; konstatuje, že agentura na svých internetových stránkách zveřejnila prohlášení o neexistenci střetů zájmů a životopisy členů své správní rady; dále konstatuje, že jakmile bude v roce 2017 revidována politika o střetu zájmů, bude následovat opatření týkající se zveřejňování životopisů a prohlášení o zájmech členů správní rady agentury; vyzývá agenturu, aby bez dalších prodlev zveřejnila životopisy a prohlášení o zájmech členů své správní rady na svých internetových stránkách a revidovala souběžnou politiku; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledku tohoto opatření;

9.  konstatuje, že v roce 2017 budou přijata pravidla pro ochranu oznamovatelů; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o uplatňování těchto pravidel;

10.  konstatuje, že agentura podle svého vyjádření zahájila provádění akčního plánu, který je stanoven ve strategii agentury pro boj proti podvodům; konstatuje zejména, že agentura zorganizovala dva kurzy odborné přípravy o etice a bezúhonnosti týkající se etických hodnot a předcházení podvodům; konstatuje, že míra účasti byla vysoká v případě vedoucích pracovníků agentury, ale poměrně nízká v případě ostatních zaměstnanců; konstatuje, že odborná příprava měla během roku 2016 pokračovat;

11.  konstatuje, že v roce 2015 nezaslala agentura Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) žádné případy podezření z podvodu; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích vyšetřování a zjištěních úřadu OLAF;

Interní audit

12.  bere na vědomí, že Útvar interního auditu (IAS) Komise neadresoval agentuře žádná kritická ani velmi důležitá doporučení; konstatuje, že IAS provedl audit vztahů se zúčastněnými stranami a externí komunikace; konstatuje, že na základě tohoto auditu vydal IAS čtyři důležitá doporučení; bere na vědomí informaci agentury, že doporučení budou provedena včas v rámci komunikační strategie agentury;

13.  konstatuje, že pokud jde o předchozí audity odborného řízení interoperability, výročních zpráv o činnosti a procesu plánování a sestavování rozpočtu, IAS dospěl k závěru, že agentura provedla všechna doporučení kromě jednoho, a dále konstatuje, že pokud jde o jediné, stále otevřené doporučení, které je označeno jako „velmi důležité“ a vztahuje se k posílení postupů přijímání zaměstnanců, agentura přehodnotila své výběrové řízení a zavedla jako dočasné opatření kontrolu ex ante všech výběrových řízení, kterou provádí její koordinátor vnitřní kontroly; konstatuje, že výsledky kontroly ex ante se měly poskytnout IAS jako podpůrné důkazy pro uzavření doporučení, a s potěšením očekává jeho hodnocení;

Vnitřní kontroly

14.  konstatuje, že agentura v roce 2015 zatím úplně nesplňovala všechny standardy vnitřní kontroly; konstatuje zejména, že šest norem vnitřní kontroly (konkrétně č. 2 „Etika a hodnoty“, č. 3 „Nábor zaměstnanců, mobilita, výměna“, č. 4 „Výkon, řízení a rozvoj zaměstnanců“, č.  9 „Řídící dohled“, č. 10 „Kontinuita činností“ a č. 11 „Správa dokumentů“) se v současnosti provádí a že norma vnitřní kontroly č. 8 „Proces a postupy“ už byla částečně provedena; s uspokojením bere na vědomí, že norma vnitřní kontroly č. 12 „Informace a komunikace“ byla provedena v roce 2015;

15.  konstatuje, že agentura přijala integrovaný systém řízení založený na požadavcích stanovených ve standardech vnitřní kontroly a v normách řady ISO 9001;

16.  konstatuje, že v posouzení rizik za rok 2015 byla zdůrazněna rizika související s rozšířením mandátu agentury s ohledem na to, že vstoupí v platnost technický pilíř čtvrtého železničního balíčku, a rovněž rizika související s možnými bezpečnostními problémy s dopadem na interoperabilitu a výzvy v oblasti inovací, které ovlivňují konkurenceschopnost železniční dopravy;

Politika v oblasti komunikace

17.  s uspokojením konstatuje, že agentura v roce 2015 přijala komunikační strategii zaměřenou na zvýšení aktivity v rámci sociálních médií, obnovení jejího veřejného informačního věstníku a její firemní prezentace, vytvoření databáze digitálních snímků pro ilustraci práce agentury a zdůraznění její ambice pracovat „pro společnost“; bere na vědomí, že začátkem roku 2017 představí agentura nové veřejné internetové stránky (v souladu s jednotným programovým dokumentem 2017);

18.  s uspokojením konstatuje, že v roku 2016 přijala agentura řadu opatření s cílem informovat veřejnost o svých aktivitách, dosažených výsledcích a přidané hodnotě, a to prostřednictvím několika veřejných akcí včetně veletrhu InnoTrans v září 2016, fóra o digitalizaci železnic ve Florencii, oslav při příležitosti schválení 4. železničního balíčku a z toho vyplývající změny názvu agentury, jakož i celé řady seminářů organizovaných jejími provozními útvary v celé Evropě;

Další připomínky

19.  se znepokojením bere na vědomí výraznou genderovou nevyváženost 86 % ku 14 % v nejvyšším vedení agentury a 85 % ku 15 % v její správní radě; naléhavě vyzývá agenturu, aby tuto nevyváženost napravila a aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria co nejdříve sdělila výsledky;

20.  konstatuje, že v roce 2015 se 43 zaměstnanců zúčastnilo výjezdního zasedání a že náklady představovaly 5000 EUR (116 EUR na osobu) a 320 zaměstnanců se zúčastnilo „jiných akcí“ (celkové výdaje 21 000 EUR, 65 EUR na osobu);

21.  zdůrazňuje strategickou úlohu agentury při zlepšování konkurenceschopnosti železnice oproti jiným způsobům dopravy, a to snížením administrativních a technických překážek, motivováním ke vstupu na trh a zajišťováním nediskriminace, účinnějším vynakládáním veřejných prostředků na veřejné služby dopravy po železnici a lepší správou infrastruktury;

22.  připomíná roli agentury při zajišťování bezpečnosti a interoperability evropského železničního systému; oceňuje úlohu agentury při dalším sledování vývoje, testování a zavádění ERTMS a při hodnocení konkrétních projektů ERTMS; dále připomíná, že součástí čtvrtého železničního balíčku je přezkum úlohy (např. jako jednoho kontaktního místa pro povolování vozidel a vydávání osvědčení o bezpečnosti) a pravomocí agentury; zdůrazňuje, že s posílením pravomocí bude nutné agentuře poskytnout i finanční, materiální a lidské zdroje nezbytné k účelnému a účinnému plnění nových a dodatečných úkolů; se znepokojením sleduje rozpor mezi nedávno schválenými právními předpisy, jimiž se rozšiřuje oblast působnosti agentury, a škrty v rozpočtu agentury, které mají být provedeny ve víceletém finančním rámci na období 2014–2020;

23.  podporuje iniciativu agentury z roku 2015 zavést nový postup pro silnější zapojení členských států a zúčastněných stran do přípravy pracovního programu pro rok 2016; vítá zahájení činnosti platformy zúčastněných stran systému ERTMS a připomíná klíčovou úlohu ERTMS pro dosažení jednotného evropského železničního prostoru; zdůrazňuje tedy, že klíčovou prioritou je optimalizovaná koordinace rozvoje a zavádění systému ERTMS, která zajistí jednotný, transparentní, stabilní, dostupný a interoperabilní systém ERTMS v celé Evropě;

24.  vítá iniciativní přístup agentury, která v roce 2016 v rámci příprav na přijetí čtvrtého železničního balíčku, a tedy na svůj nový status a rostoucí úlohu, zřídila příslušnou pracovní skupinu;

25.  vítá program, který se zaměřuje na zpřehlednění vnitrostátních právních předpisů s cílem snížit dopad nebo odstranit překážky existující mezi členskými státy;

26.  podporuje pokrok agentury při posilování spolupráce s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost (EMSA) a Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA) s cílem vytvořit společnou kulturu bezpečnosti;

27.  připomíná, že Evropský parlament se v rámci rozpočtového procesu vyslovil pro navrácení celé částky přesunuté z Nástroje pro propojení Evropy do Evropského fondu pro strategické investice;

o
o   o

28.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k  rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění - Ochrana soukromí