Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2177(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0128/2017

Indgivne tekster :

A8-0128/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.45

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0176

Vedtagne tekster
PDF 187kWORD 55k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Decharge 2015: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)
P8_TA(2017)0176A8-0128/2017
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2015 (2016/2177(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur(4), særlig artikel 39,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004(5), særlig artikel 65,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0128/2017),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 151.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 151.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1.
(5) EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2015 (2016/2177(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur(4), særlig artikel 39,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004(5), særlig artikel 65,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0128/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 151.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 151.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1.
(5) EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2015 (2016/2177(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0128/2017),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Jernbaneagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2015 ifølge dets årsregnskab var på 26 345 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 2,45 % i forhold til 2014; der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om Det Europæiske Jernbaneagenturs årsregnskab for regnskabsåret 2015 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

Opfølgning på decharge for 2014

1.  anerkender, at agenturet genoptog forhandlingerne med regeringen i dens værtsmedlemsstat om en hovedsædeaftale, der skulle føre til en centralisering af alle agenturets operationer på ét sted og nedbringe dets udgifter; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om forløbet af forhandlingerne;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,10 %, svarende til en stigning på 1,76 % i forhold til 2014, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 89,78 %, hvilket udgør en stigning på 3,96 % i forhold til 2014;

3.  bemærker, at agenturet, jf. bestemmelserne i den nye forordning for agenturet, der trådte i kraft i juni 2016, har tilladelse til at opkræve gebyrer for nogle af sine nye kompetenceydelser, herunder udstedelse af sikkerhedsattester, køretøjsautorisation og forhåndsgodkendelse af projekter om fast European Rail Traffic Management System (ERTMS) udstyr; noterer sig, at agenturet er i færd med at opstille en gebyrmekanisme og tager praksis hos andre agenturer og relevante nationale organer i betragtning; anmoder agenturet om at holde dechargemyndigheden underrettet om udviklingen og implementeringen af denne nye mekanisme;

Forpligtelser og fremførsler

4.  bemærker, at niveauet af fremførsler ifølge agenturet lå under de vejledende lofter, som Revisionsretten anvender til at vurdere budgetgennemførelsen (dvs. 10 % for afsnit I,20 % for afsnit II og 30 % for afsnit III), for alle budgetafsnit;

5.  noterer sig en forbedring i forhold til 2014 med hensyn til fremførsler (18,98 % i forhold til 24,53 % i 2014 for afsnit II og 29,42 % i forhold til 37,93 % i 2014 for afsnit III); glæder sig over, at de vejledende lofter, som Revisionsretten anvender til at evaluere budgetgennemførelsen for så vidt angår fremførsler (10 % for afsnit I, 20 % for afsnit II og 30 % for afsnit III) er nået;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

6.  bemærker, at agenturet ved udgangen af 2015 havde 154 faste medarbejdere, heraf 134 midlertidigt ansatte, 20 kontraktansatte og tre udlånte nationale eksperter, sammenholdt med 151 faste medarbejdere ved udgangen af 2014; noterer sig endvidere, at agenturet oplyser, at 62 % af personalet er mænd og 38 % kvinder; konstaterer, at ifølge agenturets jobundersøgelsesrunde er 64,61 % af agenturets stillinger relateret til dets driftsaktiviteter (mod 67,59 % i 2014), 21,14 % vedrører administrative og koordinerende aktiviteter (mod 20,72 % i 2014) og 14,25 % er neutrale (mod 11,69 % i 2014);

7.  beklager, at kun 92,6 % af fakturaerne blev betalt inden for den fastsatte frist på 30 dage på grund af forsinkelse i agenturets personales behandling af fakturaer, mangel på likvide midler og uenighed med leverandører om indholdet af fakturaerne;

Forebyggelse og styring af interessekonflikter og gennemsigtighed

8.  noterer sig, at agenturet oplyser, at dets nye politik til forebyggelse og styring af interessekonflikter er blevet godkendt af bestyrelsen; noterer sig, at agenturet følgeligt offentliggjorde erklæringerne om, at medlemmerne af bestyrelsen ikke har nogen interessekonflikter samt deres CV'er på sin hjemmeside; bemærker endvidere, at der er taget skridt til at offentliggøre bestyrelsesmedlemmernes CV'er og interesseerklæringer, så snart personalepolitikken om interessekonflikter er blevet revideret i 2017; opfordrer agenturet til at offentliggøre CV'er og interesseerklæringer for sine bestyrelsesmedlemmer på agenturets hjemmeside uden yderligere forsinkelse og sideløbende foretage en revision af politikken; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultatet af dette tiltag;

9.  bemærker, at reglerne om beskyttelse af whistleblowere vil blive vedtaget i 2017; anmoder agenturet om at underrette dechargemyndigheden om gennemførelsen af disse regler;

10.  noterer sig agenturets oplysning om, at det har påbegyndt implementeringen af den handlingsplan, der er fastlagt i agenturets strategi for bekæmpelse af svig; bemærker navnlig, at agenturet arrangerede to kurser om etik og integritet, der dækkede etiske værdier og forebyggelse af svig; bemærker, at tilsøgningen til kurserne fra agenturets ledelsespersonale var stor, men relativt lille for resten af personalets vedkommende; noterer sig, at kurserne skulle fortsætte i 2016;

11.  konstaterer, at agenturet ikke har indberettet tilfælde af mistanke om svig til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) i 2015; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om resultatet af OLAF’s undersøgelser og konklusioner;

Intern revision

12.  anerkender, at Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS) ikke har fremsat nogen kritiske eller meget vigtige anbefalinger til agenturet; bemærker, at IAS gennemførte en revision af forvaltningen af relationer til interessehavere og ekstern kommunikation; konstaterer, at IAS som følge heraf fremsatte fire væsentlige anbefalinger; anerkender agenturets udsagn om, at anbefalingerne var under rettidig implementering inden for rammerne af agenturets kommunikationsstrategi;

13.  noterer sig, at IAS for så vidt angår de tidligere revisioner vedrørende ekspertforvaltning af interoperabilitet, de årlige aktivitetsrapporter og planlægnings- og budgetlægningsprocessen konkluderede, at alle undtagen én anbefaling var blevet implementeret af agenturet, og noterer sig endvidere – for så vidt angår den eneste tilbageværende anbefaling, som betegnes som "meget vigtig", og som omhandler styrkelse af ansættelsesproceduren – at agenturet har revideret sin udvælgelsesprocedure og som midlertidigt tiltag har indført forudgående kontrol af alle udvælgelsesprocedurer ved sin interne kontrolkoordinator; bemærker, at resultaterne af den forudgående kontrol var beregnet til at give IAS støttedokumentation til at afslutte anbefalingen og ser frem til evalueringen heraf;

Interne kontroller

14.  bemærker, at agenturet pr. 2015 endnu ikke til fulde havde opfyldt alle interne kontrolstandarder; bemærker navnlig, at seks af de interne kontrolstandarder (nemlig nr. 2 "etik og værdier", nr. 3 "personalemobilitet og -udskiftning", nr. 4 "personaleresultater, -ledelse og -udvikling", nr. 9 "ledelsestilsyn", nr. 10 "forretningskontinuitet" og nr. 11 "dokumentforvaltning") var i færd med at blive implementeret, og at standard nr. 8 "processer og procedurer" allerede var delvist implementeret; konstaterer med tilfredshed, at intern kontrolstandard nr. 12 om "information og kommunikation" blev implementeret i 2015;

15.  bemærker, at agenturet har indført et integreret system for forvaltning baseret på kravene i de interne kontrolstandarder og ISO 9001-standardserien;

16.  bemærker, at risikovurderingen i 2015 fremhævede risici i forbindelse med udvidelsen af agenturets mandat i lyset af ikrafttrædelsen af den fjerde jernbanepakkes tekniske søjle samt risici vedrørende mulige sikkerhedsmæssige spørgsmål, der indvirker på interoperabilitet og innovationsmæssige udfordringer, som påvirker jernbaners konkurrenceevne;

Kommunikationspolitik

17.  noterer sig med tilfredshed, at agenturet i 2015 indførte en kommunikationsstrategi, der sigtede mod at øge dets aktiviteter på de sociale medier, relancere sit offentlige nyhedsbrev og logo, opbygge et bibliotek af digitale billeder til illustration af agenturets arbejde og promovere agenturets billede af, at det arbejder "for samfundet"; bemærker, at agenturet vil præsentere sin nye hjemmeside (i tråd med det fælles programmeringsdokument 2017) tidligt i 2017;

18.  bemærker med tilfredshed, at agenturet i 2016 iværksatte indtil flere tiltag, der havde til formål at formidle dets aktiviteter, resultater og merværdi til omverdenen gennem en række offentlige arrangementer, herunder InnoTrans-messen i september 2016, et forum afholdt i Firenze for digitalisering af jernbaner, en fejring i forbindelse med den positive afstemning om den fjerde jernbanepakke og den efterfølgende navneændring samt indtil flere workshops arrangeret i samarbejde med driftsenheder rundt om i Europa;

Andre bemærkninger

19.  bemærker med bekymring, at der er en betragtelig ubalance i kønsfordelingen på 86 %/14 % i agenturets øverste ledelse og på 85 %/15 % blandt bestyrelsesmedlemmerne; opfordrer indtrængende agenturet til at rette op på disse ubalancer og til hurtigst muligt at meddele dechargemyndigheden resultatet;

20.  konstaterer, at 43 ansatte i 2015 deltog i ”udedage”, der kostede 5000 EUR (116 EUR pr. person), og at 320 ansatte deltog i "andre arrangementer" (til i alt 21 000 EUR eller 65 EUR pr. person);

21.  fremhæver agenturets strategiske rolle i forbedringen af jernbanens konkurrenceevne i forhold til andre transportformer ved at reducere de administrative og tekniske hindringer, fremme markedsadgangen og sikre ikke-forskelsbehandling, anvende de offentlige midler mere effektivt på offentlige jernbanetransporttjenester og gennem bedre forvaltning af infrastrukturen;

22.  minder om agenturets rolle med hensyn til at garantere sikkerhed og interoperabilitet i det europæiske jernbanesystem; glæder sig over agenturets rolle i opfølgningen af udviklingen, afprøvningen og gennemførelsen af ERTMS samt i evalueringen af de specifikke ERTMS-projekter; bemærker endvidere, at en revision af agenturets rolle (f.eks. kvikskranke for køretøjstilladelser og sikkerhedscertificering) og beføjelser er en del af den fjerde jernbanepakke; understreger, at eftersom agenturet får øgede ansvarsområder, skal det tildeles de nødvendige økonomiske, materielle og menneskelige ressourcer til at kunne udføre sine nye og supplerende opgaver grundigt og effektivt; noterer sig med bekymring modsætningsforholdet mellem den nyligt vedtagne lovgivning, der udvider anvendelsesområdet for agenturets mission, og budgetnedskæringerne for agenturet, der skal gennemføres i forbindelse med den flerårige finansielle ramme for 2014-2020;

23.  støtter det initiativ, som agenturet traf i 2015 med henblik på at indføre en ny procedure for at opnå et større engagement fra medlemsstater og interessenter i udviklingen af arbejdsprogrammet for 2016; glæder sig over iværksættelsen af ERTMS's interessentplatform og minder om, at ERTMS er afgørende for at opnå et fælles europæisk jernbaneområde; understreger derfor, at en optimeret koordinering af udviklingen og gennemførelsen af ERTMS-systemet, der sikrer et enkelt, gennemsigtigt, stabilt, økonomisk overkommeligt og interoperabelt ERTMS-system i hele Europa, er en vigtig prioritet;

24.  glæder sig over den proaktive tilgang, som agenturet har vist ved i 2016 at nedsætte en taskforce som forberedelse til vedtagelsen af den fjerde jernbanepakke og agenturets nye status og voksende rolle;

25.  glæder sig over programmet, der fokuserer på oprydning i de nationale bestemmelser med henblik på at mindske indvirkningen af eller fjerne de eksisterende barrierer mellem medlemsstaterne;

26.  støtter agenturets fremskridt hen imod et øget samarbejde med Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) med henblik på udvikling af en fælles sikkerhedskultur;

27.  minder om Europa-Parlamentets standpunkt i budgetproceduren vedrørende inddrivelsen af de samlede beløb omfordelt fra Connecting Europe-faciliteten til Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer;

o
o   o

28.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 27. april 2017 2017(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0155.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik