Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2177(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0128/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0128/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.45

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0176

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 578kWORD 61k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ)
P8_TA(2017)0176A8-0128/2017
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2177(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων(4), και ιδίως το άρθρο 39,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004(5), και ιδίως το άρθρο 65,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0128/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εντεταλμένο διευθυντή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εντεταλμένο διευθυντή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 151.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 151.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 138 της 26.5.2016, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2177(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων(4), και ιδίως το άρθρο 39,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004(5), και ιδίως το άρθρο 65,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0128/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εντεταλμένο διευθυντή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 151.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 151.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 138 της 26.5.2016, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2177(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0128/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2015 ανήλθε σε 26 345 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 2,45 % σε σύγκριση με το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2015 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), αναφέρει ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμότητας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Συνέχεια στην απαλλαγή για το 2014

1.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ο Οργανισμός ξανάρχισε τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του κράτους μέλους που τον φιλοξενεί σχετικά με τη συμφωνία για την έδρα του, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλες οι δραστηριότητες του Οργανισμού σε έναν τόπο και να μειωθεί το κόστος· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,10 %, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 1,76 % σε σύγκριση με το 2014, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 89,78 %, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 3,96 % σε σχέση με το 2014·

3.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου κανονισμού για τους οργανισμούς που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2016, ο Οργανισμός εξουσιοδοτείται να επιβάλλει τέλη για ορισμένες από τις νέες του αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένων της έκδοσης πιστοποιητικών ασφαλείας και αδειών οχημάτων και της προέγκρισης έργων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) για την ανάπτυξη σιδηροτροχιών· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός θεσπίζει επί του παρόντος μηχανισμό επιβολής τελών και λαμβάνει υπόψη τις πρακτικές άλλων οργανισμών και σχετικών εθνικών φορέων· καλεί τον Οργανισμό να τηρεί ενήμερη την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή του νέου αυτού μηχανισμού·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

4.  επισημαίνει ότι, κατά τον Οργανισμό, το επίπεδο των μεταφορών παρέμεινε κάτω από τα ενδεικτικά ανώτατα όρια που χρησιμοποιεί το Ελεγκτικό Συνέδριο στην αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού (δηλ. 10 % για τον Τίτλο Ι, 20 % για τον Τίτλο ΙΙ και 30 % για τον Τίτλο ΙΙΙ) για όλους τους τίτλους του προϋπολογισμού·

5.  παρατηρεί βελτίωση σε σχέση με το 2014 όσον αφορά τις μεταφορές από έτος σε έτος (18,98 % για τον Τίτλο ΙΙ έναντι 24,53 % το 2014 και 29,42 % έναντι 37,93 % το 2014 για τον Τίτλο ΙΙΙ)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχουν τηρηθεί τα ενδεικτικά ανώτατα όρια που χρησιμοποιούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο επίπεδο των μεταφορών πιστώσεων από έτος σε έτος (10 % για τον Τίτλο Ι, 20 % για τον Τίτλο ΙΙ και 30 % για τον Τίτλο ΙΙΙ)·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης προσωπικού

6.  σημειώνει ότι, στο τέλος του 2015, ο Οργανισμός απασχολούσε 154 υπαλλήλους, από τους οποίους οι 134 ήταν έκτακτοι υπάλληλοι, 20 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 3 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, έναντι 151 υπαλλήλων στο τέλος του 2014· σημειώνει ακόμη ότι, κατά τον Οργανισμό, το 62 % των υπαλλήλων του είναι άνδρες και το 38 % γυναίκες· παρατηρεί ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εξέτασης των θέσεων εργασίας του Οργανισμού, το 64,61 % των θέσεων εργασίας στον Οργανισμό σχετίζονται με την επιχειρησιακή του δραστηριότητα (έναντι 67,59 % το 2014), το 21,14 % αφορούν διοικητική υποστήριξη και συντονισμό (έναντι 20,72 % το 2014) και το 14,25 % είναι ουδέτερες (έναντι 11,69 % το 2014)·

7.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι μόνο το 92,6 % των τιμολογίων εξοφλήθηκαν εντός της καθορισμένης προθεσμίας των 30 ημερών, λόγω καθυστερήσεων στην επεξεργασία των τιμολογίων από το προσωπικό του Οργανισμού, έλλειψης ρευστότητας και διαφωνιών με τους προμηθευτές σχετικά με το περιεχόμενο των τιμολογίων·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

8.  επισημαίνει τη δήλωση του Οργανισμού ότι ενέκρινε τη νέα του πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού του συμβουλίου· λαμβάνει υπόψη ότι στη συνέχεια ο Οργανισμός ανάρτησε στον ιστότοπό του τις δηλώσεις απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού του συμβουλίου· επισημαίνει, περαιτέρω, ότι, μετά την αναθεώρηση της πολιτικής για τις συγκρούσεις συμφερόντων, το 2017, θα ακολουθήσει η ανάρτηση των βιογραφικών σημειωμάτων και των δηλώσεων συμφερόντων του διοικητικού συμβουλίου· καλεί τον Οργανισμό να αναρτήσει στον ιστότοπό του τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και, παράλληλα, να φέρει εις πέρας την αναθεώρηση της πολιτικής· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής·

9.  επισημαίνει ότι οι κανόνες για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος θα εγκριθούν το 2017· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων αυτών·

10.  επισημαίνει τη δήλωση του Οργανισμού ότι έχει αρχίσει να εφαρμόζει το σχέδιο δράσης που ορίζεται στη στρατηγική του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης· επισημαίνει, ιδίως, ότι ο Οργανισμός οργάνωσε δύο συνεδρίες κατάρτισης στη δεοντολογία και την ακεραιότητα, με θέμα τις δεοντολογικές αξίες και την πρόληψη της απάτης· επισημαίνει ότι το ποσοστό παρουσίας των στελεχών του Οργανισμού ήταν υψηλό, αλλά το αντίστοιχο ποσοστό για το υπόλοιπο προσωπικό ήταν σχετικά χαμηλό· επισημαίνει ότι η κατάρτιση επρόκειτο να συνεχιστεί και το 2016·

11.  επισημαίνει ότι το 2015 ο Οργανισμός δεν διαβίβασε υποθέσεις εικαζόμενης απάτης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα και τα πορίσματα της έρευνας της OLAF·

Εσωτερικός έλεγχος

12.  αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δεν απηύθυνε κρίσιμες ή πολύ σημαντικές συστάσεις στον Οργανισμό· σημειώνει ότι η IAS διεξήγαγε έλεγχο για τη διαχείριση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την εξωτερική επικοινωνία· επισημαίνει ότι, σε συνέχεια του ελέγχου αυτού, η IAS εξέδωσε τέσσερις σημαντικές συστάσεις· επισημαίνει τη δήλωση του Οργανισμού ότι οι συστάσεις βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης και θα εφαρμοστούν εγκαίρως στο πλαίσιο της στρατηγικής του Οργανισμού στον τομέα της επικοινωνίας·

13.  σημειώνει ότι, σε σχέση με προηγούμενους ελέγχους στη διαχείριση εμπειρογνωμόνων διαλειτουργικότητας, στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και στη διαδικασία σχεδιασμού και δημοσιονομικής διαχείρισης, η IAS διαπίστωσε ότι ο Οργανισμός είχε εφαρμόσει όλες τις συστάσεις πλην μιας, και επισημαίνει περαιτέρω ότι, σε σχέση με τη μόνη σύσταση που παραμένει ανοιχτή και χαρακτηρίζεται «πολύ σημαντική» και η οποία αφορά την ενίσχυση της διαδικασίας προσλήψεων, ο Οργανισμός αναθεώρησε τη διαδικασία του για την πρόσληψη προσωπικού και καθιέρωσε, ως προσωρινό μέτρο, προληπτικό έλεγχο όλων των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού από τον συντονιστή εσωτερικών ελέγχων του· σημειώνει ότι τα αποτελέσματα του προληπτικού ελέγχου θα διαβιβαστούν στην IAS ως απόδειξη για να κλείσει η σύσταση και αναμένει την αξιολόγησή της·

Εσωτερικοί έλεγχοι

14.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός δεν είχε συμμορφωθεί ακόμη πλήρως προς όλα τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ICS) το 2015· επισημαίνει ιδίως ότι έξι από τις ICS (συγκεκριμένα, αριθ. 2 «Δεοντολογία και αξίες», αριθ. 3 «Πρόσληψη προσωπικού και κινητικότητα», αριθ. 4 «Απόδοση, διαχείριση και ανάπτυξη του προσωπικού», αριθ. 9 «Διαχειριστική εποπτεία», αριθ. 10 «Συνέχεια της δραστηριότητας» και αριθ. 11 «Διαχείριση εγγράφων») βρίσκονταν στο στάδιο της υλοποίησης και ότι η ICS αριθ. 8 «Διεργασία και διαδικασίες» είχε ήδη εφαρμοστεί εν μέρει· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η ICS αριθ. 12 σχετικά με την «Ενημέρωση και επικοινωνία» εφαρμόστηκε το 2015·

15.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει εγκρίνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου και τα πρότυπα της σειράς ISO 9001·

16.  σημειώνει ότι, κατά την αξιολόγηση κινδύνου του 2015, επισημάνθηκαν κίνδυνοι που σχετίζονται με τη διεύρυνση της εντολής του Οργανισμού ενόψει της έναρξης ισχύος του τεχνικού πυλώνα της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, καθώς και κίνδυνοι σε σχέση με πιθανά ζητήματα ασφαλείας που αφορούν τη διαλειτουργικότητα και προκλήσεις σε επίπεδο καινοτομίας που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρόμων·

Επικοινωνιακή πολιτική

17.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, το 2015, ο Οργανισμός ενέκρινε επικοινωνιακή στρατηγική για την ενίσχυση της δραστηριότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την επανέναρξη της έκδοσης δελτίου τύπου και τα εταιρικά γραφικά, προκειμένου να συγκεντρώσει απόθεμα ψηφιακών εικόνων που προβάλλουν το έργο του Οργανισμού και αναδεικνύουν την πρόθεσή του να εργάζεται «για την κοινωνία»· επισημαίνει ότι, έως τις αρχές του 2017, ο Οργανισμός θα παρουσιάσει νέο δημόσιο ιστότοπο (σύμφωνα με το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού 2017)·

18.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το 2016 ο Οργανισμός ανέλαβε διάφορες ενέργειες για την προβολή των δραστηριοτήτων, των επιτευγμάτων και της προστιθέμενης αξίας του στον έξω κόσμο μέσω διαφόρων δημόσιων εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων της έκθεσης InnoTrans τον Σεπτέμβριο του 2016, ενός φόρουμ για την ψηφιοποίηση των σιδηροδρόμων που έλαβε χώρα στη Φλωρεντία, ενός εορτασμού με την ευκαιρία της υπερψήφισης της τέταρτης δέσμης για τους σιδηροδρόμους και της επακόλουθης αλλαγής ονομασίας του, και πλήθους ημερίδων που διοργάνωσαν οι επιχειρησιακές μονάδες του ανά την Ευρώπη·

Λοιπά σχόλια

19.  επισημαίνει με ανησυχία τη σημαντική ανισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ της ομάδας των ανώτερων στελεχών, όπου το ποσοστό των ανδρών ανέρχεται σε 86 % και των γυναικών σε 14 %, και μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, με τα αντίστοιχα ποσοστά να ανέρχονται σε 85 % και 15 %· ζητεί επιτακτικά από τον Οργανισμό να διορθώσει αυτή την ανισορροπία και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό·

20.  σημειώνει ότι, το 2015, 43 υπάλληλοι του Οργανισμού συμμετείχαν σε ημερίδες εκτός έδρας που στοίχισαν 5 000 EUR (116 EUR κατ’ άτομο) και 320 υπάλληλοι συμμετείχαν σε «λοιπές εκδηλώσεις» (συνολικού κόστους 21 000 EUR, 65 EUR κατ’ άτομο)·

21.  τονίζει τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει ο Οργανισμός στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των σιδηροδρόμων έναντι άλλων τρόπων μεταφοράς, μειώνοντας τα διοικητικά και τεχνικά εμπόδια, ενθαρρύνοντας την είσοδο στην αγορά και εξασφαλίζοντας την αμεροληψία, ενισχύοντας την αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών για τις δημόσιες υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών και βελτιώνοντας τη διαχείριση των υποδομών·

22.  τονίζει τον ρόλο του Οργανισμού στην κατοχύρωση της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ρόλο του Οργανισμού στην παρακολούθηση της ανάπτυξης, των δοκιμών και της εφαρμογής του ERTMS, καθώς και στην αξιολόγηση συγκεκριμένων έργων του ERTMS· σημειώνει περαιτέρω ότι η τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους περιλαμβάνει επανεξέταση του ρόλου του Οργανισμού (π.χ. υπηρεσία μίας στάσης για την έγκριση οχημάτων και την πιστοποίηση ασφάλειας) και των αρμοδιοτήτων του· τονίζει ότι, όσο ο Οργανισμός αναλαμβάνει ευρύτερες αρμοδιότητες, θα χρειαστεί να τεθούν στη διάθεσή του οι οικονομικοί, υλικοί και ανθρώπινοι πόροι που είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική και αποδοτική διεκπεραίωση των νέων και επιπρόσθετων καθηκόντων του· σημειώνει με ανησυχία την αντίφαση ανάμεσα, αφενός, στις νομοθετικές διατάξεις που εγκρίθηκαν πρόσφατα και διευρύνουν το πεδίο δράσης του Οργανισμού και, αφετέρου, στις δημοσιονομικές περικοπές που αφορούν τον Οργανισμό και οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της εφαρμογής του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020·

23.  στηρίζει την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Οργανισμός το 2015 προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή μια νέα διαδικασία με στόχο την εξασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής από τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς στην ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας του 2016· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας των ενδιαφερόμενων φορέων του ERTMS και υπενθυμίζει ότι το ERTMS είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι βασική προτεραιότητα συνιστά η βελτιστοποίηση του συντονισμού της ανάπτυξης και υλοποίησης του ERTMS, που θα εξασφαλίσει ένα ενιαίο, διαφανές, σταθερό, οικονομικά προσιτό και διαλειτουργικό σύστημα ERTMS σε όλη την Ευρώπη·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προορατική προσέγγιση του Οργανισμού, ο οποίος το 2016 συγκρότησε ειδική ομάδα ενόψει της έγκρισης της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, καθώς και του νέου καθεστώτος του Οργανισμού και του διευρυμένου ρόλου του·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το στοχευμένο πρόγραμμα εκκαθάρισης των εθνικών κανόνων προκειμένου να περιοριστεί ο αντίκτυπος των υφιστάμενων εμποδίων ή να εξαλειφθούν τα εμπόδια αυτά μεταξύ των κρατών μελών·

26.  υποστηρίζει την πρόοδο που σημειώνει ο Οργανισμός όσον αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) για την ανάπτυξη κοινής νοοτροπίας για την ασφάλεια·

27.  υπενθυμίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού όσον αφορά την ανάκτηση των συνολικών ποσών που μεταφέρθηκαν από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων·

o
o   o

28.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0155.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου