Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2177(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0128/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0128/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.45

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0176

Usvojeni tekstovi
PDF 425kWORD 55k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2015.: Europska agencija za željeznice (ERA)
P8_TA(2017)0176A8-0128/2017
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2015. (2016/2177(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o osnivanju Europske agencije za željeznice (Uredba o Agenciji)(4), a posebno njezin članak 39.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004(5), a posebno njezin članak 65.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0128/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za željeznice za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2015.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za željeznice, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 151.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 151.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 164, 30.4.2004., str. 1.
(5) SL L 138, 26.5.2016., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2015. (2016/2177(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o osnivanju Europske agencije za željeznice (Uredba o Agenciji)(4), a posebno njezin članak 39.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004(5), a posebno njezin članak 65.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0128/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2015

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za željeznice, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 151.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 151.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 164, 30.4.2004., str. 1.
(5) SL L 138, 26.5.2016., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2015. (2016/2177(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0128/2017),

A.  budući da je, u skladu s njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Europske agencije za željeznice („Agencijaˮ) za financijsku godinu 2015. iznosio 26 345 000 EUR, što je povećanje od 2,45 % u odnosu na 2014. godinu; budući da cijeli proračun Agencije dolazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio da je primio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2014.

1.  prima na znanje činjenicu da je Agencija ponovno pokrenula pregovore s vladom države članice domaćina o sporazumu o sjedištu, čijom bi se provedbom trebale centralizirati sve operacije Agencije u jednom sjedištu i smanjiti troškove; poziva Agencije da tijelo zaduženo za davanje razrješnice obavijesti o tijeku pregovora;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,10 %, što je porast od 1,76 % u odnosu na 2014., te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 89,78 %, što je porast od 3,96 % u odnosu na 2014.;

3.  napominje da je Agencija, u skladu s odredbama nove uredbe o Agenciji koja je stupila na snagu u lipnju 2016., ovlaštena naplaćivati pristojbe za neke od svojih nadležnosti, uključujući izdavanje potvrda o sigurnosti, odobrenja za vozila i prethodna odobrenja projekata pružne opreme Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS); napominje da Agencija uvodi mehanizme naplaćivanja pristojbi i u obzir uzima prakse drugih agencija i relevantnih nacionalnih tijela; poziva Agenciju da o razvoju i provedbi tog novog mehanizma obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Obveze i prijenosi

4.  napominje da je, prema navodima Agencije, razina prijenosa odobrenih sredstava bila niža od okvirne gornje granice koju pri ocjenjivanju izvršenja proračuna na razini prijenosa koristi Revizorski sud (10 % za glavu I., 20 % za glavu II. i 30 % za glavu III.);

5.  uviđa poboljšanje u odnosu na 2014. kada je riječ o prijenosima (18,98 % u odnosu na 24,53 % 2014. za naslov II. i 29,42 % u odnosu na 37,93 % 2014. za naslov III.); pozdravlja činjenicu da je dosegnuta okvirna gornja granica kojom se pri ocjenjivanju izvršenja proračuna na razini prijenosa koristio Revizorski sud (10 % za naslov I., 20 % za naslov II. i 30 % za naslov III.);

Postupci javne nabave i zapošljavanja

6.  napominje da je u odnosu na 151 stalnog člana osoblja krajem 2014. Agencija krajem 2015. zapošljavala 154 stalna člana osoblja, od čega su 134 bili privremeni djelatnici, 20 ugovorni djelatnici i troje upućeni nacionalni stručnjaci; nadalje napominje da su, prema navodima Agencije, 62 % osoblja muškarci i 38 % žene; napominje da je, prema analitičkom pregledu Agencije, 64,61 % radnih mjesta Agencije povezano s njezinim operativnim aktivnostima (u odnosu na 67,59 % u 2014.), 21,14 % u području administrativne podrške i koordinacije (u odnosu na 20,72 % u 2014.), a 14,25 % je neutralno (u odnosu na 11,69 % u 2014.);

7.  žali zbog činjenice da je samo 92,6 % računa plaćeno u zadanom roku od 30 dana, i to zbog kašnjenja osoblja Agencije u njihovoj obradi, pomanjkanja gotovine i nesuglasica s dobavljačima oko sadržaja računa;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

8.  napominje, na temelju navoda Agencije, da je odobrena njezina nova politika o sprečavanju i upravljanju sukobima interesa članova upravnog odbora; prima na znanje da je Agencija zato na svojim mrežnim stranicama objavila izjave o nepostojanju sukoba interesa i životopise članova upravnog odbora; nadalje napominje da će reviziji politike o sukobima interesa u 2017. uslijediti akcija objavljivanja životopisa i izjava o financijskim interesima članova upravnog odbora Agencije; poziva Agenciju da bez daljnjeg odgađanja objavi životopise i izjave o financijskim interesima članova upravnog odbora na stranicama Agencije i provede reviziju paralelne politike; poziva Agenciju da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o ishodu akcije;

9.  napominje da će pravila o zaštiti zviždača biti usvojena u 2017.; poziva Agenciju da o provedbi tih pravila obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

10.  napominje da je Agencija, prema vlastitim navodima, započela s provedbom akcijskog plana definiranog u njezinoj strategiji za suzbijanje prijevara; posebno navodi da je Agencija organizirala dva tečaja o etičnosti i integritetu kojim su bili obuhvaćene etičke vrijednosti i suzbijanje prijevara; napominje da je na tečajevima sudjelovao velik broj članova upravnog odbora Agencije, ali relativno nizak broj ostalog osoblja; napominje da je za 2016. predviđen nastavak tih tečajeva;

11.  napominje da Agencija nije obavijestila Europski ured za borbu protiv prijevara o nijednom slučaju sumnje na prijevaru u 2015.; poziva Agenciju da tijelo zaduženo za davanje razrješnice obavijesti o istrazi OLAF-a i njezinim rezultatima;

Unutarnja revizija

12.  prepoznaje da Služba za unutarnju reviziju Komisije nije Agenciji izdala niti jednu kritičnu ili vrlo važnu preporuku; napominje da je Služba za unutarnju reviziju provela reviziju upravljanja odnosima s dionicima i vanjskih komunikacija; prima na znanje da je, nakon provedene revizije, Služba za unutarnju reviziju izdala četiri važne preporuke; potvrđuje na temelju navoda Agencije da su se preporuke pravovremeno provodile u okviru komunikacijske strategije Agencije;

13.  napominje da je u vezi s prijašnjim revizijama stručnog upravljanja interoperabilnošću, godišnjim izvješćima o radu te postupku planiranja i izrade proračuna Služba za unutarnju reviziju zaključila da je Agencija provela sve preporuke osim jedne koja je označena kao „vrlo važna” i odnosi se na unapređenje postupka zapošljavanja, na temelju koje je Agencija izmijenila svoj postupak odabira zaposlenika i kao privremenu mjeru uvela ex ante kontrolu svih postupaka odabira zaposlenika koju provodi njezin koordinator za unutarnju kontrolu; primjećuje da su rezultati ex ante kontrole trebali biti dostavljeni Službi za unutarnju reviziju kao potkrepljujući dokaz za zatvaranje preporuke te se veseli njihovoj ocjeni;

Unutarnje kontrole

14.  napominje da se Agencija u 2015. još uvijek nije pridržavala u potpunosti standarda unutarnje kontrole; posebno napominje da je šest standarda unutarnje kontrole (i to br. 2 „etika i vrijednosti”, br. 3 „mobilnost zapošljavanja”, br. 4 „rad osoblja, upravljanje i razvoj”, br. 9 „nadzor nad upravljanjem”, br. 10 „kontinuitet poslovanja” i br. 11. „upravljanje dokumentima”) bilo u postupku provedbe i da je standard unutarnje kontrole br. 8 „postupak i procedure” već djelomično proveden; sa zadovoljstvom primjećuje da je standard unutarnje kontrole br. 12 o informiranju i komuniciranju proveden u 2015.;

15.  prima na znanje da je Agencija uvela Integrirani sustav upravljanja koji se zasniva na zahtjevima propisanima standardima unutarnje kontrole i normama serije ISO 9001;

16.  prima na znanje da su u procjeni rizika iz 2015. uočeni rizici povezani sa širenjem mandata Agencije uoči stupanja na snagu tehničkog stupa četvrtog željezničkog paketa te rizici od potencijalnih sigurnosnih problema koji bi mogli utjecati na interoperabilnost i inovacijski izazovi koji utječu na konkurentnost željeznica;

Komunikacijska politika

17.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Agencija u 2015. usvojila komunikacijsku strategiju kojoj je cilj povećati aktivnost na društvenim medijima, ponovno početi izdavati javni bilten i obnoviti korporativni dizajn, izgraditi arhivu digitalnih slika kako bi se prikazao rad Agencije i naglasiti tvrdnju da Agencija radi „za društvo”; napominje da će Agencija predstaviti nove mrežne stranice (u skladu s jedinstvenim programskim dokumentom za 2017.) početkom 2017.;

18.  sa zadovoljstvom napominje da je u 2016. Agencija provela nekoliko mjera kako bi izvijestila vanjski svijet o aktivnostima, postignućima i dodanoj vrijednosti u obliku nekoliko javnih događanja, uključujući sajam InnoTrans u rujnu 2016., forum o digitalizaciji željeznica održan u Firenzi, proslavu povodom izglasavanja Četvrtog željezničkog paketa i promjenu svojeg imena koja je uslijedila te brojne radionice koje su organizirale njezine operativne jedinice diljem Europe;

Ostale primjedbe

19.  sa zabrinutošću primjećuje znatnu rodnu neravnotežu od 86 % / 14 % među višim rukovodstvom Agencije i 85 % / 15 % među članovima upravnog odbora; apelira na Agenciju da ispravi te neravnoteže te da o rezultatima što prije obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

20.  prima na znanje da je 43 člana osoblja u 2015. sudjelovalo u posjetima izvan mjesta rada, čiji je trošak bio 5 000 EUR (116 EUR po osobi), a 320 članova osoblja sudjelovalo je na „ostalim događanjima” (ukupno 21 000 EUR, 65 EUR po osobi);

21.  naglašava stratešku ulogu koju Agencija ima u poboljšanju konkurentnosti željeznica u odnosu na druge načine prijevoza, i to smanjenjem administrativnih i tehničkih prepreka, poticanjem ulaska na tržišta i jamčenjem nediskriminacije, učinkovitijom potrošnjom javnog novca na usluge prijevoza javnim sredstvima i boljim upravljanjem infrastrukturom;

22.  naglašava ulogu Agencije u jamčenju sigurnosti i interoperabilnosti europskog željezničkog sustava; pozdravlja ulogu Agencije u praćenju razvoja, testiranja i provedbe ERTMS-a te ocjenu posebnih projekata u sklopu ERTMS-a; nadalje napominje da je preispitivanje uloge Agencije (npr. jedinstvena točka za izdavanje dozvola i rješenja o sigurnosti vozila) i njezinih ovlasti sastavni dio četvrtog željezničkog paketa; ističe da će Agenciji, ukorak s povećanjem njezinih ovlasti, trebati dodijeliti potrebne financijske, materijalne i ljudske resurse za uspješno i učinkovito izvršavanje njezinih novih i dodatnih zadaća; sa zabrinutošću ističe proturječnost nedavno donesenog zakonodavstva kojim je prošireno područje djelovanja Agencije i smanjenja njezina proračuna koje će se provesti u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020. godine;

23.  podržava inicijativu koju je 2015. Agencija pokrenula za uvođenje novog procesa kako bi se države članice i dionici više angažirali oko sastavljanja radnog programa za 2016.; pozdravlja stvaranje platforme za dionike u okviru Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS) i podsjeća da je ERTMS ključan za ostvarivanje jedinstvenog europskog željezničkog prostora; stoga ističe da je optimizirana koordinacija razvoja i uvođenja ERTMS-a, kojom bi se zajamčio jedinstven, transparentan, stabilan, priuštiv i interoperabilan ERTMS diljem Europe, od ključne važnosti;

24.  pozdravlja proaktivan pristup Agencije, koja je 2016. osnovala radnu skupinu za pripremu uoči donošenja četvrtog željezničkog paketa te njezin novi status i sve veću ulogu;

25.  pozdravlja donošenje programa usredotočenog na uvođenje reda u nacionalne propise radi smanjenja, tj. ukidanja postojećih prepreka između država članica;

26.  podržava napredak Agencije u ostvarivanju veće suradnje s Europskom agencijom za pomorsku sigurnost (EMSA) i Europskom agencijom za sigurnost zračnog prometa (EASA) u cilju izgradnje zajedničke kulture sigurnosti;

27.  podsjeća na položaj Europskog parlamenta u proračunskom postupku za povrat ukupnog iznosa koji je iz Instrumenta za povezivanje Europe prenesen u Europski fond za strateška ulaganja (EFSU);

o
o   o

28.  za druge primjedbe koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 27. travnja 2017.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0155.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti