Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2177(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0128/2017

Texte depuse :

A8-0128/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.45

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0176

Texte adoptate
PDF 357kWORD 55k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF)
P8_TA(2017)0176A8-0128/2017
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2177(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate(4), în special articolul 39,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004(5), în special articolul 65,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0128/2017),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 449, 1.12.2016, p. 151.
(2) JO C 449, 1.12.2016, p. 151.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 138, 26.5.2016, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind închiderea conturilor Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) pentru exercițiului financiar 2015 (2016/2177(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate(4), în special articolul 39,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004(5), în special articolul 65,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0128/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 449, 1.12.2016, p. 151.
(2) JO C 449, 1.12.2016, p. 151.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 138, 26.5.2016, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 27 aprilie 2017 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2177(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0128/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției Europene a Căilor Ferate (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 26 345 000 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 2,45 % față de bugetul pe 2014; întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2015 (denumit în continuare „raportul Curții”), Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”)a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii și prin punerea în aplicare a conceptului de întocmire a bugetului în funcție de performanțe și a bunei gestionări a resurselor umane,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2014

1.  recunoaște că Agenția a relansat negocierile cu guvernul statului membru gazdă cu privire la acordul privind sediul său, care ar trebui să aibă ca rezultat centralizarea tuturor operațiunilor Agenției într-un singur loc și reducerea costurilor; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele făcute în cadrul negocierilor;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,10 %, ceea ce reprezintă o creștere de 1,76 % față de 2014, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 89,78 %, ceea ce reprezintă o creștere de 3,96% față de 2014;

3.  ia act de faptul că, în conformitate cu noul Regulament privind Agenția, care a intrat în vigoare în iunie 2016, Agenția este autorizată să perceapă onorarii pentru unele competențe noi, inclusiv eliberarea certificatelor de siguranță și a autorizațiilor pentru vehicule și aprobarea preliminară a proiectelor terestre ale Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS); ia act de faptul că Agenția este în curs de a institui un mecanism de onorarii, ținând seama de practicile altor agenții și organisme naționale relevante; invită Agenția să informeze sistematic autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la dezvoltarea și la punerea în practică a acestui nou mecanism;

Credite de angajament și reportări

4.  ia act de faptul că, potrivit Agenției, nivelul de reportări s-a situat sub limita plafoanelor orientative utilizate de Curtea pentru a evalua execuția bugetară (și anume, 10 % pentru titlul I, 20 % pentru titlul II și de 30 % pentru titlul III) pentru toate titlurile bugetare;

5.  constată o îmbunătățire față de 2014 în ceea ce privește reportările (18,98% față de 24,53% în 2014 pentru titlul II și 29,42% față de 37,93% în 2014 pentru titlul III); salută faptul că plafoanele orientative utilizate de Curtea pentru a evalua executarea bugetului la nivelul reportărilor (10% pentru titlul I, 20% pentru titlul II și de 30 % pentru titlul III) au fost atinse;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

6.  ia act de faptul că, la sfârșitul lui 2015, Agenția avea 154 de angajați permanenți, dintre care 134 de agenți temporari, 20 agenți contractuali și 3 experți naționali detașați, în comparație cu 151 de membri ai personalului permanent la sfârșitul lui 2014; constată, în plus, că, potrivit Agenției, personalul său este format în proporție de 62 % din bărbați și 38 % din femei; constată că, în conformitate cu evaluarea posturilor Agenției, 64,61 % din locurile de muncă sunt legate de activitățile sale operaționale (față de 67,59 % în 2014), 21,14 % sunt în domeniul asistenței administrative și al coordonării (față de 20,72 % în 2014), iar 14,25 % sunt neutre (în comparație cu 11,69 % în 2014);

7.  regretă că doar 92,6% din facturi au fost achitate în termenul stabilit de 30 de zile din cauza întârzierilor în prelucrarea facturilor de către personalul agenției, a absenței lichidităților și a dezacordului cu furnizorii privind conținutul facturilor;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

8.  ia act de faptul că, potrivit Agenției, noua sa politică privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese pentru membrii consiliului său de administrație a fost aprobată; constată că Agenția a publicat pe site-ul său web declarațiile privind absența conflictelor de interese și CV-urile membrilor consiliului său de administrație; remarcă, de asemenea, că CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor consiliului de administrație al Agenției vor fi publicate după revizuirea politicii privind conflictele de interese în 2017; invită Agenția să publice fără întârziere CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor consiliului său de administrație pe site-ul său web și să realizeze, în paralel, revizuirea politicii; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestui demers;

9.  ia act de faptul că normele privind protecția denunțătorilor vor fi adoptate în 2017; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a normelor;

10.  remarcă faptul că Agenția a început să pună în aplicare planul de acțiune definit în strategia sa antifraudă; constată, în special, că Agenția a organizat două sesiuni de formare în materie de etică și integritate care să acopere valorile etice și prevenirea fraudei; ia act de faptul că rata de participare a personalului de conducere al Agenției a fost una ridicată, dar a rămas la un nivel relativ scăzut pentru restul personalului; ia act de faptul că activitatea de formare trebuia să continue în 2016;

11.  ia act de faptul că, în 2015, Agenția nu a transmis către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) niciun caz de suspiciune de fraudă; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele anchetelor și constatărilor OLAF;

Auditul intern

12.  recunoaște că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) nu a adresat Agenției nicio recomandare critică sau foarte importantă; ia act de faptul că IAS a realizat un audit privind gestionarea relației cu părțile interesate și comunicarea externă; ia act de faptul că, prin urmare, IAS a emis patru recomandări importante; ia act de faptul că, potrivit Agenției, recomandările erau în curs de a fi puse în aplicare în timp util în cadrul Strategiei sale de comunicare;

13.  ia act de faptul că, în ceea ce privește auditurile precedente privind managementul de specialitate în domeniul interoperabilității, rapoartele anuale de activitate și procesul de planificare și de întocmire a bugetului, IAS a concluzionat că toate recomandările, cu excepția uneia, au fost puse în aplicare de către Agenție; observă, de asemenea, că, în ceea ce privește singura recomandare nepusă în aplicare încă și marcată ca fiind „foarte importantă” privind consolidarea procedurii de recrutare, Agenția și-a revizuit procedura de selecție și a introdus ca o măsură temporară realizarea de către coordonatorul controlului intern a unui control ex ante asupra tuturor procedurilor de selecție; recunoaște că rezultatele controlului ex ante trebuiau să fie puse la dispoziția IAS ca dovezi pentru închiderea recomandării și așteaptă cu interes evaluarea acestuia;

Controalele interne

14.  ia act de faptul că Agenția nu a respectat încă pe deplin toate standardele de control intern (SCI) în 2015; ia act, în special, de faptul că șase SCI (și anume nr. 2, „Etică și Valori”, nr. 3, „Mobilitatea recrutării personalului, rata de rotație a personalului”, nr. 4, „Performanțele, managementul și dezvoltarea personalului”, nr. 9, „Supravegherea exercitată de conducere”, nr. 10, „Continuitatea activității”, și nr. 11, „Gestionarea documentelor”) erau în curs de a fi puse în aplicare și de faptul că standardul de control intern nr. 8 „Procesele și procedurile” a fost deja parțial pus în aplicare; ia act cu satisfacție de faptul că SCI nr. 12 privind „Informarea și comunicarea” a fost pus în aplicare în 2015;

15.  observă că Agenția a adoptat un sistem integrat de administrare, bazat pe cerințele specificate în standardele de control intern și în standardele din seria ISO 9001;

16.  constată că exercițiul de evaluare a riscurilor din 2015 a evidențiat existența unor riscuri legate de extinderea mandatului Agenției în perspectiva intrării în vigoare a pilonului tehnic al celui de al patrulea pachet feroviar, riscuri privind problemele de securitate care ar putea avea un impact asupra interoperabilității și riscuri legate de dificultățile în materie de inovare care afectează competitivitatea sectorului feroviar;

Politica de comunicare

17.  constată cu satisfacție că, în 2015, Agenția a adoptat o strategie de comunicare menită să stimuleze activitățile de pe platformele de comunicare socială, să relanseze buletinul său de informare a publicului și imaginea sa grafică, să creeze o bază de date cu imagini digitale care să ilustreze activitatea Agenției și să accentueze ideea susținută de aceasta conform căreia lucrează „pentru societate”; remarcă faptul că Agenția va prezenta un nou site web public (în conformitate cu documentul unic de programare 2017) până la începutul anului 2017;

18.  constată cu satisfacție că, în 2016, Agenția a întreprins o serie de acțiuni pentru a-și prezenta activitățile, realizările și valoarea adăugată pe plan extern, prin intermediul mai multor evenimente publice, printre care târgul InnoTrans din septembrie 2016, un forum organizat la Florența privind digitalizarea societăților de căi ferate, o manifestare organizată cu ocazia votului pozitiv privind cel de al patrulea pachet feroviar și a modificării numelui Agenției, precum și numeroase ateliere de lucru organizate de unitățile sale operaționale în întreaga Europă;

Alte observații

19.  constată cu preocupare că se înregistrează un dezechilibru major în ceea ce privește egalitatea de gen în rândul cadrelor de conducere (86% dintre bărbați și 14% femei) și în cadrul consiliului de administrație (85% bărbați și 15% femei); îndeamnă Agenția să corecteze aceste dezechilibre și să comunice autorității care acordă descărcarea de gestiune rezultatele acestui demers cât mai curând posibil;

20.  ia act de faptul că, în 2015, 43 de angajați au participat la zile de activitate externe, al căror cost a fost de 5 000 EUR (116 EUR pe persoană), iar 320 de angajați au participat la „Alte evenimente”, al căror cost a fost de 21 000 EUR (65 EUR pe persoană);

21.  subliniază rolul strategic al Agenției în îmbunătățirea competitivității transportului feroviar în raport cu alte moduri de transport, prin reducerea barierelor de ordin administrativ și tehnic, prin încurajarea intrării pe piață și asigurarea nediscriminării, prin cheltuirea mai eficientă a fondurilor publice pentru serviciile publice de transport feroviar și printr-o mai bună guvernanță a infrastructurii;

22.  subliniază rolul Agenției în asigurarea siguranței și interoperabilității sistemului feroviar european; salută rolul Agenției în monitorizarea dezvoltării, testării și implementării ERTMS, precum și în evaluarea diferitelor proiecte legate de acest sistem; constată, de asemenea, că cel de al patrulea pachet feroviar prevede o reexaminare a rolului Agenției (de exemplu, un ghișeu unic pentru autorizarea vehiculelor și certificarea în materie de siguranță) și a competențelor sale; subliniază că, odată cu creșterea responsabilităților Agenției, va trebui să i se pună la dispoziție resursele financiare, materiale și umane necesare pentru a-și îndeplini cu eficacitate și eficiență noile atribuții suplimentare; constată cu îngrijorare contradicția dintre legislația recent aprobată prin care se extinde domeniul de aplicare al mandatului Agenției și reducerile bugetare aplicabile Agenției în cadrul financiar multianual 2014-2020;

23.  sprijină inițiativa luată de Agenție în 2015 de a pune în aplicare un nou proces pentru a obține o implicare mai accentuată din partea statelor membre și a părților interesate în elaborarea programului de lucru pentru 2016; salută lansarea platformei părților interesate de ERTMS și reamintește că ERTMS este esențial pentru realizarea unui spațiu feroviar unic european; subliniază, prin urmare, că o coordonare optimă a dezvoltării și implementării ERTMS pentru a asigura un sistem ERTMS unic, transparent, stabil, la prețuri accesibile și interoperabil în întreaga Europă reprezintă o prioritate absolută;

24.  salută abordarea proactivă a Agenției, care a creat în 2016 un grup operativ pentru pregătirea adoptării celui de al patrulea pachet feroviar, a noului statut al Agenției și a rolului său extins;

25.  salută programul orientat pe ajustarea normelor naționale cu scopul de a reduce impactul barierelor existente între statele membre sau de a elimina aceste bariere;

26.  sprijină progresele înregistrate de Agenție în direcția intensificării cooperării cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) și Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) cu scopul de a dezvolta o cultură comună a siguranței;

27.  reiterează poziția adoptată de Parlamentul European în cadrul procedurii bugetare privind recuperarea sumelor totale realocate de la Mecanismul pentru interconectarea Europei către Fondul european pentru investiții strategice;

o
o   o

28.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 27 aprilie 2017(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2017)0155.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate