Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2177(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0128/2017

Predkladané texty :

A8-0128/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.45

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0176

Prijaté texty
PDF 365kWORD 50k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Európska železničná agentúra (ERA)
P8_TA(2017)0176A8-0128/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2015 (2016/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra(4), a najmä na jeho článok 39,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004(5), a najmä na jeho článok 65,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0128/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Železničnej agentúry Európskej únie za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Železničnej agentúry Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 151.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 151.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2015 (2016/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra(4), a najmä na jeho článok 39,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004(5), a najmä na jeho článok 65,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0128/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Železničnej agentúry Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 151.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 151.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2015 (2016/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0128/2017),

A.  keďže podľa jej finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej železničnej agentúry (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2015 sumu 26 345 000 EUR, čo je nárast o 2,45 % v porovnaní s rokom 2014; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie,

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  oceňuje skutočnosť, že agentúra obnovila rokovania s vládou svojho hostiteľského členského štátu o dohode o svojom sídle, výsledkom ktorej by malo byť sústredenie všetkých činností agentúry do jedného miesta a zníženie nákladov; vyzýva agentúru, aby o vývoji rokovaní informovala orgán udeľujúci absolutórium;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,10 %, čo predstavuje zvýšenie o 1,76 % v porovnaní s rokom 2014, a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 89,78 %, čo predstavuje nárast o 3,96 % v porovnaní s rokom 2014;

3.  poznamenáva, že v súlade s ustanoveniami nového nariadenia o agentúre, ktoré nadobudlo účinnosť v júni 2016, je agentúra oprávnená účtovať poplatky za niektoré zo svojich nových právomocí vrátane vydávania bezpečnostných osvedčení, povolení pre vozidlá a predchádzajúceho schválenia projektov Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) týkajúcich sa traťového zariadenia; konštatuje, že agentúra vytvára mechanizmus vyberania poplatkov a zohľadňuje pritom postupy iných agentúr a príslušných národných orgánov; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vývoji a zavádzaní tohto nového mechanizmu;

Záväzky a prenosy

4.  berie na vedomie, že podľa agentúry úroveň prenesených rozpočtových prostriedkov bola nižšia ako indikatívne stropy, ktoré Dvor audítorov použil na posúdenie plnenia rozpočtu (t. j. 10 % pre hlavu I, 20 % pre hlavu II a 30 % pre hlavu III) vo všetkých rozpočtových hlavách;

5.  berie na vedomie zlepšenie v porovnaní s rokom 2014, pokiaľ ide o prenesené rozpočtové prostriedky (18,98 % v porovnaní s 24,53 % v roku 2014 v rámci hlavy II a 29,42 % v porovnaní s 37,93 % v roku 2014 v rámci hlavy III); víta skutočnosť, že indikatívne stropy, ktoré Dvor audítorov použil na posúdenie plnenia rozpočtu na úrovni prenesených rozpočtových prostriedkov (10 % pre hlavu I, 20 % pre hlavu II a 30 % pre hlavu III), boli dosiahnuté;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.  konštatuje, že na konci roka 2015 agentúra zamestnávala 154 stálych zamestnancov, z ktorých bolo 134 dočasných zamestnancov, 20 zmluvných zamestnancov a 3 vyslaní národní experti, pričom na konci roka 2014 to bolo 151 stálych zamestnancov; berie ďalej na vedomie, že podľa agentúry tvoria 62 % jej zamestnancov muži a 38 % ženy; poznamenáva, že podľa hodnotenia pracovných miest, ktoré vypracovala agentúra, je 64,61 % pracovných miest agentúry spojených s jej prevádzkovými činnosťami (v porovnaní s 67,59 % v roku 2014), 21,14 % pracovných miest je v oblasti administratívnej podpory a koordinácie (v porovnaní s 20,72 % v roku 2014) a 14,25 % pracovných miest je neutrálnych (v porovnaní s 11,69 % v roku 2014);

7.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že z dôvodu oneskorenia v spracovaní faktúr zo strany zamestnancov agentúry, nedostatku hotovosti a nezhôd s dodávateľmi týkajúcich sa obsahu faktúr bolo iba 92,6 % faktúr uhradených v stanovenej lehote 30 dní;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

8.  berie na vedomie, že podľa agentúry bola schválená jej nová politika v oblasti prevencie a riešenia konfliktov záujmov, pokiaľ ide o členov jej správnej rady; konštatuje, že agentúra následne na svojej webovej stránke uverejnila vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov, ako aj životopisy členov svojej správnej rady; ďalej berie na vedomie, že po preskúmaní politiky v oblasti konfliktu záujmov v roku 2017 sa zverejnia životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady agentúry; vyzýva agentúru, aby bezodkladne zverejnila životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady na svojej webovej stránke a súčasne s tým vykonala revíziu politiky; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o výsledku tohto opatrenia;

9.  konštatuje, že pravidlá na ochranu oznamovateľov nekalých praktík budú prijaté v roku 2017; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní týchto pravidiel;

10.  konštatuje, že agentúra podľa svojho vyjadrenia začala vykonávať akčný plán definovaný v stratégii agentúry zameranej proti podvodom; konštatuje najmä, že agentúra zorganizovala dve školenia o etike a bezúhonnosti týkajúce sa etických hodnôt a predchádzania podvodom; konštatuje, že miera účasti manažmentu agentúry bola vysoká, ale pomerne nízka v prípade ostatných zamestnancov; konštatuje, že školenie malo v roku 2016 pokračovať;

11.  konštatuje, že v roku 2015 agentúra nezaslala Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) žiadne prípady podozrenia z podvodu; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch vyšetrovaní a zisteniach úradu OLAF;

Vnútorný audit

12.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) neadresoval agentúre žiadne odporúčania s rozhodujúcim významom ani veľmi dôležité odporúčania; konštatuje, že IAS vykonal audit riadenia vzťahov so zainteresovanými stranami a vonkajšej komunikácie; berie na vedomie, že na základe toho IAS vydal štyri dôležité odporúčania; na základe informácií agentúry berie na vedomie, že odporúčania sa vykonajú včas v rámci komunikačnej stratégie agentúry;

13.  konštatuje, že pokiaľ ide o predchádzajúce audity odborného riadenia interoperability, výročných správ o činnosti a procesu plánovania a zostavovania rozpočtu, IAS dospel k záveru, že s výnimkou jedného odporúčania agentúra vykonala všetky odporúčania, a ďalej poznamenáva, že čo sa týka jediného, stále nevykonaného odporúčania, ktoré je označené ako „veľmi dôležité“ a vzťahuje sa na posilnenie postupov prijímania zamestnancov, agentúra prehodnotila svoje výberové konanie a zaviedla ako dočasné opatrenie kontrolu ex ante všetkých výberových konaní, ktorú vykonáva jej koordinátor vnútornej kontroly; konštatuje, že výsledky kontroly ex ante sa mali poskytnúť útvaru IAS ako podporné dôkazy na uzavretie odporúčania a s potešením očakáva jeho hodnotenie;

Vnútorné kontroly

14.  konštatuje, že v roku 2015 agentúra ešte v plnej miere nedodržiavala všetky normy vnútornej kontroly; konštatuje najmä, že šesť noriem vnútornej kontroly (konkrétne č. 2 „Etika a hodnoty“, č. 3 „Nábor zamestnancov, mobilita, výmena“, č. 4 „Výkon, riadenie a rozvoj zamestnancov“, č. 9 „Riadiaci dohľad“, č. 10 „Kontinuita činností“ a č. 11 „Správa dokumentov“) bolo v procese zavádzania a že norma vnútornej kontroly č. 8 „Proces a postupy“ už bola čiastočne zavedená; s uspokojením berie na vedomie, že norma vnútornej kontroly č. 12 „Informácie a komunikácia“ sa zaviedla v roku 2015;

15.  berie na vedomie, že agentúra zaviedla integrovaný systém riadenia založený na požiadavkách uvedených v normách vnútornej kontroly a normách série ISO 9001;

16.  konštatuje, že v hodnotení rizika za rok 2015 boli zdôraznené riziká týkajúce sa rozšírenia mandátu agentúry v súvislosti s nadobudnutím účinnosti technického piliera štvrtého železničného balíka, ako aj riziká súvisiace s prípadnými bezpečnostnými otázkami, ktoré by mali vplyv na interoperabilitu, a výzvy v oblasti inovácií vplývajúce na konkurencieschopnosť železničnej dopravy;

Komunikačná politika

17.  s uspokojením konštatuje, že agentúra v roku 2015 prijala komunikačnú stratégiu zameranú na zvýšenie aktivity v sociálnych médiách, obnovenie svojho verejného informačného bulletinu a svojho firemného dizajnu, na vytvorenie databázy digitálnych obrázkov na ilustráciu práce agentúry a zdôraznenie svojej ambície pracovať „pre spoločnosť“; berie na vedomie, že začiatkom roka 2017 agentúra predstaví nové verejné webové stránky (v súlade s Jednotným programovým dokumentom 2017);

18.  s uspokojením konštatuje, že v roku 2016 agentúra podnikla viaceré kroky s cieľom informovať verejnosť o svojich aktivitách, dosiahnutých výsledkoch a pridanej hodnote, a to prostredníctvom viacerých verejných podujatí vrátane veľtrhu InnoTrans v septembri 2016, fóra vo Florencii o digitalizácii železníc, osláv pri príležitosti schválenia 4. železničného balíka a z toho vyplývajúcej zmeny názvu agentúry, ako aj mnohých seminárov organizovaných svojimi prevádzkovými útvarmi v celej Európe;

Ďalšie pripomienky

19.  so znepokojením berie na vedomie značnú rodovú nerovnováhu 86 % proti 14 % v zložení vrcholového manažmentu agentúry a 85 % proti 15 % v jej správnej rade; nalieha na agentúru, aby túto nerovnováhu napravila a aby orgán udeľujúci absolutórium čo najskôr oboznámila s výsledným stavom;

20.  konštatuje, že v roku 2015 sa 43 zamestnancov zúčastnilo na výjazdných zasadnutiach a náklady na ne predstavovali 5 000 EUR (116 EUR na osobu), a 320 zamestnancov sa zúčastnilo na „iných podujatiach“ (v celkovej sume 21 000 EUR, čo je 65 EUR na osobu);

21.  zdôrazňuje strategickú úlohu agentúry pri zvyšovaní konkurencieschopnosti železničnej dopravy voči ostatným druhom dopravy znižovaním administratívnych a technických prekážok, podporovaním vstupu na trh a zabezpečovaním nediskriminácie, efektívnejším vynakladaním verejných finančných prostriedkov na služby verejnej železničnej dopravy a lepšou správou infraštruktúry;

22.  vyzdvihuje úlohu agentúry pri zaisťovaní bezpečnosti a interoperability európskeho železničného systému; víta úlohu agentúry pri ďalšom sledovaní vytvárania, testovania a vykonávania ERTMS, ako aj pri hodnotení špecifických projektov ERTMS; okrem toho konštatuje, že revízia úlohy agentúry (napr. jednotné kontaktné miesto pre vydávanie povolení pre vozidlá a bezpečnostnú certifikáciu) a jej právomocí je súčasťou 4. železničného balíka; zdôrazňuje, že keďže bude mať agentúra väčšie právomoci, bude potrebné jej poskytnúť nevyhnutné finančné, materiálne a ľudské zdroje, aby mohla účinne a efektívne vykonávať svoje nové a dodatočné úlohy; so znepokojením berie na vedomie rozpor medzi nedávno schválenými právnymi predpismi, ktorými sa rozširuje rozsah úloh agentúry, a rozpočtovými škrtmi súvisiacimi s agentúrou, ktoré sa majú vykonať vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020;

23.  podporuje iniciatívu, ktorú agentúra uskutočnila v roku 2015 a ktorá sa týka zavedenia nového postupu zameraného na dosiahnutie intenzívnejšieho zapojenia členských štátov a zainteresovaných strán do vypracovania pracovného programu na rok 2016; víta zavedenie platformy zainteresovaných strán ERTMS a pripomína, že ERTMS má zásadný význam pre vytvorenie jednotného európskeho železničného priestoru; zdôrazňuje preto, že kľúčovou prioritou je optimalizovaná koordinácia rozvoja a zavedenia ERTMS, ktorá zabezpečí jednotný, transparentný, stabilný, cenovo dostupný a interoperabilný ERTMS v celej Európe;

24.  víta proaktívny prístup agentúry, ktorá v roku 2016 zriadila osobitnú skupinu v rámci prípravy na prijatie 4. železničného balíka, ako aj nový štatút a rozširujúcu sa úlohu agentúry;

25.  víta program zameraný na úpravu vnútroštátnych predpisov s cieľom znížiť vplyv existujúcich prekážok medzi členskými štátmi alebo tieto prekážky odstrániť;

26.  podporuje pokrok agentúry na ceste k intenzívnejšej spolupráci s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou (EMSA) a Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA) v záujme vytvorenia spoločnej kultúry bezpečnosti;

27.  pripomína pozíciu Európskeho parlamentu v rámci rozpočtového postupu, a to v prospech vrátenia celých súm presunutých z Nástroja na prepájanie Európy do Európskeho fondu pre strategické investície;

o
o   o

28.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia