Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2188(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0124/2017

Predkladané texty :

A8-0124/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.46

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0177

Prijaté texty
PDF 365kWORD 49k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
P8_TA(2017)0177A8-0124/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2015 (2016/2188(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0074/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(4), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0124/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnej riaditeľke Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za plnenie rozpočtu orgánu za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnej riaditeľke Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 162.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 162.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2015 (2016/2188(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0074/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(4), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0124/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnej riaditeľke Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 162.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 162.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2015 (2016/2188(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0124/2017),

A.  keďže podľa finančného výkazu predstavoval konečný rozpočet Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ďalej len „orgán“) na rozpočtový rok 2014 sumu 34 031 603 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 2,3 % v porovnaní s rokom 2014, z dôvodu dodatočných úloh zverených orgánu;

B.  keďže celkový príspevok Únie do rozpočtu orgánu na rok 2015 dosiahol sumu 9 703 423 EUR, čo predstavuje zníženie o 12,35 % v porovnaní s rokom 2014;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka orgánu za rok 2015 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

D.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1.  zdôrazňuje, že úloha orgánu je podstatná v záujme posilňovania jednotného uplatňovania práva Únie a lepšej koordinácie vnútroštátnych orgánov a zabezpečenia finančnej stability, transparentnosti, lepšie integrovaných a bezpečnejších finančných trhov, ako aj vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov a zbližovania postupov dohľadu v tejto oblasti;

2.  pripomína, že Európsky parlament bol hybnou silou pre vytvorenie nového a komplexného európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) vrátane troch európskych orgánov dohľadu (ESA) s cieľom zabezpečiť lepší systém finančného dohľadu po skončení finančnej krízy;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriami za roky 2011, 2012 a 2014

3.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o tri pripomienky uvedené v správach Dvora audítorov za roky 2011 a 2012, stav nápravného opatrenia je naďalej označený ako „prebieha“; nalieha na orgán, aby čo najskôr vykonal nápravné opatrenie a oboznámil orgán udeľujúci absolutórium s výsledným stavom;

4.  okrem toho konštatuje, že stav nápravného opatrenia týkajúceho sa pripomienky Dvora audítorov za rok 2014, pokiaľ ide o poplatky účtované subjektom pod dohľadom, ktoré sú uvedené ako príjem a ktoré sú založené na odhadoch namiesto skutočných nákladov, je označený ako „prebieha“; uznáva, že s cieľom implementovať odporúčanie Dvora audítorov orgán vypracoval systém výpočtu nákladov na základe činností na účely výpočtu poplatkov subjektov pod dohľadom; konštatuje, že orgán a orgán udeľujúci absolutórium ešte čakajú na poznámku Dvora audítorov k stavu tohto nápravného opatrenia;

Rozpočet a finančné hospodárenie

5.  berie na vedomie, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,64 %, čo predstavuje zvýšenie o 0,08 % v porovnaní s rokom 2014, a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 84,54 %, čo predstavuje nárast o 3,38% v porovnaní s rokom 2014;

6.  berie na vedomie zníženie rozpočtu na rok 2015 dvoma následnými úpravami rozpočtu, čím sa zabezpečilo racionálne využívanie finančných prostriedkov Únie; zdôrazňuje, že v súvislosti s prideľovaním zdrojov je dôležité zabezpečiť ich primeranú úroveň, stanovenie priorít a efektívnosť; zdôrazňuje, že každý prípadný nárast prostriedkov orgánu musia sprevádzať primerané opatrenia na stanovenie priorít; navrhuje, aby sa rozpočtové a ľudské zdroje orgánu prideľovali zodpovedajúcim spôsobom vzhľadom na skutočnosť, že pracovné zaťaženie orgánu sa čoraz väčšmi presúva z legislatívnej činnosti na konvergenciu a presadzovanie dohľadu;

Záväzky a prenosy

7.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že viazané rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2016 predstavovali v prípade hlavy II (administratívne výdavky) výšku 26 % a v prípade hlavy III (operačné výdavky) 33 %; konštatuje, že tieto prenosy súvisia najmä s viacročným charakterom veľkých IT projektov orgánu, ako aj výdavkami na služobné cesty, ktoré mohli byť uhradené až v roku 2016; poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov orgánu, nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich orgán vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Presuny

8.  s uspokojením konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti orgánu zostala úroveň a povaha presunov v roku 2015 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel; poznamenáva, že po zmene rozpočtu sa rozpočet orgánu znížil o 372 709 EUR; ďalej konštatuje, že orgán vykonal presuny v sume 650 423 EUR z hlavy I (výdavky na zamestnancov) a 1 068 357 EUR z hlavy III (operačné výdavky) s cieľom pokryť rozpočtové potreby v hlave II (infraštruktúra a administratívne výdavky);

Verejné obstarávanie, postupy prijímania zamestnancov a pravidlá týkajúce sa povinností po odchode zo služby

9.  konštatuje, že orgán v roku 2015 zamestnával 186 zamestnancov v porovnaní so 168 zamestnancami v predchádzajúcom roku, čo predstavuje nárast o 10,7 %; poznamenáva, že orgán prijal nové vykonávacie pravidlá týkajúce sa prijímania dočasných zamestnancov podľa článku 2 písm. f) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie; berie na vedomie, že miera fluktuácie zamestnancov v roku 2015 bola na úrovni 8,9 %, teda nižšia ako cieľ orgánu na úrovni 10 %;

10.  berie na vedomie, že orgán upravil svoje usmernenia pre prijímanie zamestnancov, v ktorých sa teraz uvádzajú jednotlivé kroky procesu prijímania a rieši niekoľko odporúčaní Dvora audítorov a iných audítorských preskúmaní; berie na vedomie, že orgán prijal novú politiku v oblasti stáží v snahe o väčšiu transparentnosť pri výbere stážistov a zjednodušenie pravidiel týkajúcich sa grantov na stáž;

11.  berie na vedomie, že orgán sa snaží pri prijímaní pracovníkov dosiahnuť čo najlepšiu rodovú a geografickú rovnováhu; konštatuje, že celková rodová rovnováha orgánu je na úrovni 44 % žien a 56 % mužov; poznamenáva, že orgán zamestnáva pracovníkov z 22 krajín Únie a 1 občana z Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko);

12.  s uspokojením berie na vedomie, že orgán vypracoval niekoľko veľmi dôležitých pravidiel týkajúcich sa povinností svojich expertov a zamestnancov po skončení služby, čo zahŕňa aj podpísanie vyhlásenia, ktorým potvrdzujú svoje pretrvávajúce záväzky voči orgánu;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

13.  berie na vedomie, že orgán v roku 2015 zaviedol politiku v oblasti konfliktu záujmov týkajúcu sa osôb, ktoré nie sú zamestnancami, vrátane členov dozornej rady, správnej rady a odvolacej rady; na základe informácií orgánu berie na vedomie, že táto politika bola vyvinutá na základe záverov zo seminára na tému Lepšie predchádzanie konfliktom záujmov, ktorý vo februári 2013 zorganizoval Európsky parlament, odporúčaní z osobitnej správy Dvora audítorov č. 15/2012, ako aj návrhu usmernení v záujme spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram EÚ; okrem toho konštatuje, že orgán v roku 2015 zaviedol politiku v oblasti konfliktu záujmov týkajúcu sa zamestnancov, ktorá okrem iného vyžaduje, aby všetci zamestnanci vypĺňali ročné vyhlásenie týkajúce sa možného konfliktu záujmov; konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch všetkých vysokých riadiacich pracovníkov orgánu sú zverejnené na jeho internetovej stránke;

14.  konštatuje, že v januári 2015 správna rada orgánu prijala stratégiu boja proti podvodom na roky 2015 – 2017, ktorá sa zameriava na posilnenie schopností orgánu v oblasti prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a postihovania potenciálnych prípadov podvodu;

15.  konštatuje, že členovia správnej rady orgánu sú povinní podpísať vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov v protiklade k vyhláseniu o záujmoch, ale že vyhlásenia a životopisy členov správnej rady nie sú zverejnené na internetovej stránke orgánu; vyzýva nadáciu, aby tieto dokumenty získala a zverejnila, a tak zabezpečila potrebný dohľad a kontrolu verejnosti nad jej riadením;

16.  s uspokojením konštatuje, že vecná správnosť vyhlásení o záujmoch sa posudzuje pravidelne, aspoň raz ročne (ad hoc vyhlásenia sa posudzujú, keď ich etická komisia dostane), a ak sa zistia skutkové nepresnosti a rozpory, prijmú sa príslušné kroky, aby sa poskytlo vysvetlenie;

17.  konštatuje, že dokončenie vnútorných pravidiel týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík orgán plánuje v prvom polroku 2017; žiada orgán, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil správu, keď boli stanovené a vykonané pravidlá oznamovania nekalých praktík;

18.  s uspokojením konštatuje, že orgán prijal osobitné iniciatívy s cieľom zvýšiť transparentnosť v súvislosti s jeho kontaktmi so zainteresovanými stranami a že tieto iniciatívy sú upravené jeho etickými pravidlami; takisto konštatuje, že kontakty so zainteresovanými stranami sú centrálne koordinované a zaznamenávajú sa v rámci jeho vonkajšej komunikačnej politiky a postupov; poznamenáva, že orgán zverejňuje pracovný program predsedu a výkonného riaditeľa na svojej webovej stránke, kde uvádza ich účasť na konferenciách, stretnutiach so zainteresovanými stranami, zástupcami médií a inými inštitúciami, ako aj príslušné činnosti, a že okrem toho orgán od júla 2016 na svojej webovej stránke takisto zverejňuje stretnutia medzi externými zainteresovanými stranami a pracovníkmi orgánu;

19.  domnieva sa, že zápisnice zo zasadnutí rady orgánov dohľadu a skupín zainteresovaných strán, ktoré sú verejne dostupné, by sa mali zverejňovať hneď po zasadnutí, aby sa znížil súčasný, až trojmesačný časový interval medzi zasadnutiami a zverejňovaním zápisníc, a aby bol poskytnutý lepší prehľad o uskutočnených diskusiách, pozíciách členov a hlasovaniach; domnieva sa, že dosah na občanov Únie by sa mohol posilniť aj internetovým vysielaním podujatí; vyjadruje poľutovanie nad de facto nerovnakým prístupom rôznych zainteresovaných strán vrátane Európskeho parlamentu k dokumentom a informáciám z interných schôdzí; zastáva názor, že orgán by mal v rámci svojho akčného plánu na nadchádzajúce roky vytvoriť bezpečný komunikačný kanál pre oznamovateľov;

20.  konštatuje, že orgán vykonáva aktívnu a cielenú politiku zameranú na zvyšovanie povedomia občanov Únie, pokiaľ ide o jeho ciele, úlohy a činnosti; takisto konštatuje, že spoločný Deň ochrany spotrebiteľa sa uskutočňuje v spojení s Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA) a Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA);

Vnútorný audit

21.  berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie vykonal v roku 2015 audit riadenia zainteresovaných strán a externej komunikácie; poznamenáva, že orgán na základe piatich odporúčaní vydaných IAS vypracoval akčný plán, ktorý IAS akceptoval; berie na vedomie, že vykonávanie opatrení uvedených v akčnom pláne orgán pravidelne sleduje;

22.  na základe informácií orgánu berie na vedomie, že všetky kriticky dôležité alebo veľmi dôležité odporúčania, ktoré IAS vydal v predchádzajúcich rokoch, boli uzavreté;

Výkonnosť

23.  berie na vedomie, že Dvor audítorov vykonal v orgáne audit týkajúci sa dohľadu nad ratingovými agentúrami; berie na vedomie, že orgán vytvoril v nadväznosti na audit akčný plán s cieľom vykonať odporúčania Dvora audítorov; vyzýva orgán, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní akčného plánu a dosiahnutých výsledkoch;

Ďalšie pripomienky

24.  zdôrazňuje, že pri zabezpečení úplného a včasného vykonávania všetkých úloh by sa mal orgán dôsledne pridržiavať úloh, ktoré mu pridelili Európsky parlament a Rada; domnieva sa, že orgán by mal plne využiť svoj mandát na účinnú podporu proporcionality v rámci všetkých svojich činností; poznamenáva, že vždy, keď je orgán oprávnený vypracovať opatrenia na úrovni 2 a 3, mal by pri vypracúvaní týchto noriem venovať osobitnú pozornosť špecifickým črtám jednotlivých vnútroštátnych trhov a že dotknutí účastníci trhu a organizácie na ochranu spotrebiteľa by sa mali intenzívne zapájať už v ranom štádiu do procesu stanovovania noriem a počas fázy navrhovania a vykonávania;

25.  so znepokojením konštatuje, že orgán neuplatňuje všetky výsady stanovené vo svojom právnom rámci; zdôrazňuje, že orgán by mal zabezpečiť maximalizáciu zdrojov, aby mohol v plnej miere vykonávať svoj zákonný mandát; v tejto súvislosti poznamenáva, že užšie zameranie sa na mandát, ktorý mu udelil Európsky parlament a Rada, by mohlo viesť k efektívnejšiemu využívaniu jeho zdrojov a účinnejšiemu plneniu jeho cieľov; zdôrazňuje, že pri vykonávaní svojej práce, a najmä pri vypracúvaní vykonávacích právnych predpisov, musí orgán včas, pravidelne a komplexne informovať Európsky parlament a Radu o svojej činnosti;

26.  konštatuje, že mechanizmus financovania orgánu treba preskúmať; vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť zmeniť súčasný mechanizmus financovania zavedením dodatočných, vhodne a primerane nastavených poplatkov pre účastníkov trhu, ktorými by sa prípadne mohli čiastočne nahradiť príspevky príslušných vnútroštátnych orgánov, pričom by bola zabezpečená jeho autonómia a činnosť v oblasti dohľadu;

o
o   o

27.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia