Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2188(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0124/2017

Ingivna texter :

A8-0124/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.46

Antagna texter :

P8_TA(2017)0177

Antagna texter
PDF 184kWORD 48k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska värdepapperskommittén (Esma)
P8_TA(2017)0177A8-0124/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2015 (2016/2188(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2015, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0074/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG(4), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i dess arbetsordning,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0124/2017),

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 162.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 162.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2015 (2016/2188(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2015, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0074/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG(4), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i dess arbetsordning,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0124/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 162.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 162.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2015 (2016/2188(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i dess arbetsordning,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0124/2017),

A.  Enligt redovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad myndigheten) uppgick dess slutliga budget för budgetåret 2015 till 34 031 603 EUR, vilket innebär en ökning med 2,3 % jämfört med 2014 och beror på de ytterligare uppgifter som ålagts myndigheten.

B.  Unionens totala bidrag till myndighetens budget för 2015 uppgick till 9 703 423 EUR, vilket motsvarar en minskning med 12,35 % jämfört med 2014.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2015 förklarat att man har uppnått rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper för budgetåret 2015 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

D.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet understryker att myndigheten spelar en avgörande roll för att främja en konsekvent tillämpning av unionslagstiftningen och en bättre samordning mellan nationella myndigheter och för att säkerställa finansiell stabilitet, transparens, bättre integrerade och säkrare finansmarknader samt en hög grad av konsumentskydd och en enhetlig tillsynspraxis på detta område.

2.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet har varit en viktig drivkraft i samband med inrättandet av ett nytt och övergripande europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) som ska omfatta de tre europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna), för att säkerställa ett bättre finansiellt tillsynssystem efter finanskrisen.

Uppföljning av ansvarsfriheten för 2011, 2012 och 2014

3.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att de korrigerande åtgärderna för tre kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapporter för 2011 och 2012 fortfarande är markerade som ”pågår” Kommittén uppmanas att genomföra de korrigerande åtgärderna så snart som möjligt och att meddela resultaten av detta genomförande till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

4.  Europaparlamentet noterar vidare att statusen är ”pågår” för den korrigerande åtgärden för revisionsrättens kommentar från 2014 avseende de avgiftsbelopp som myndigheten debiterar de enheter som står under dess tillsyn och som redovisas som inkomster när de grundas på beräknade kostnader och inte på de faktiska kostnaderna. Parlamentet konstaterar att myndigheten för att genomföra revisionsrättens rekommendation har utvecklat en verksamhetsbaserad kostnadsmodell för beräkningen av avgifterna från enheter under tillsyn. Parlamentet noterar att myndigheten och den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten fortfarande väntar på revisionsrättens iakttagelse om statusen för den korrigerande åtgärden.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

5.  Europaparlamentet konstaterar att budgetövervakningsinsatserna under budgetåret 2015 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,64 %, vilket utgör en ökning på 0,08 % jämfört med 2014, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 84,54 %, vilket är en ökning med 3,38 % jämfört med 2014.

6.  Europaparlamentet noterar att 2015 års budget minskats genom senare budgetändringar, vilket innebär att unionens medel utnyttjas på ett rationellt sätt. Parlamentet betonar vikten av att säkerställa en lämplig nivå, prioriteringar och effektivitet i samband med tilldelningen av medel. Parlamentet betonar att alla eventuella ökningar av myndighetens resurser måste åtföljas av tillräckliga prioriteringsåtgärder. Eftersom myndighetens arbete i allt högre grad övergår från lagstiftningsarbete till tillsynsrelaterad enhetlighet och tillsynsrelaterat genomförande föreslår parlamentet att myndigheten bör förses med en budget och personalstyrka i enlighet med detta.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

7.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att 26 % av åtagandebemyndigandena i avdelning II (administrativa utgifter) och 33 % i avdelning III (driftsutgifter) fördes över till 2016. Parlamentet noterar att dessa överföringar framför allt beror på den fleråriga karaktären på myndighetens stora it-projekt, liksom utgifter för tjänsteresor som först kunde ersättas under 2016. Parlamentet noterar att sådana överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom myndighetens verksamhetsprogram löper över flera år, och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om myndigheten planerat dem i förväg och informerat revisionsrätten om detta.

Överföringar

8.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att nivån på och typen av överföringar 2015, i enlighet med myndighetens slutliga redovisning, har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser. Parlamentet noterar att myndighetens budget minskade med 372 709 EUR till följd av ändringsbudgeten. Parlamentet konstaterar vidare att myndigheten utförde överföringar till ett belopp av 650 423 EUR från avdelning I (personalutgifter) och 1 068 357 EUR från avdelning III (driftsutgifter) för att täcka budgetbehov i avdelning II (infrastruktur och administrativa utgifter).

Upphandling, rekryteringsförfaranden och regler för förpliktelser efter att någon har lämnat tjänsten

9.  Europaparlamentet noterar att myndigheten hade 186 anställda under 2015, jämfört med 168 under föregående år, vilket är en ökning med 10,7 %. Parlamentet noterar att myndigheten antog nya genomföranderegler för anställning av tillfällig personal enligt artikel 2 f i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Parlamentet noterar att personalomsättningen 2015 var 8,9 %, vilket ligger under myndighetens mål på 10 %.

10.  Europaparlamentet uppskattar att myndigheten har ändrat sina rekryteringsriktlinjer och redogjort för de olika stegen i rekryteringsprocessen, med beaktande av ett antal rekommendationer från revisionsrätten och andra granskningar. Parlamentet noterar att myndigheten har antagit en ny praktikantpolicy som ska leda till mer transparens i urvalet av praktikanter och förenkla reglerna om stipendier till praktikanter.

11.  Europaparlamentet noterar att myndigheten strävar efter att uppnå bästa möjliga könsmässiga och geografiska balans i sin rekryteringsprocess. Parlamentet noterar att könsfördelningen vid myndigheten var 44 % kvinnor och 56 % män. Parlamentet noterar att myndighetens personal kommer från 22 olika EU-länder och 1 person från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Norge).

12.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten har skapat ett antal viktiga regler för förpliktelserna efter att någon har lämnat sin tjänst som gäller för experter och personal, inbegripet undertecknande av en förklaring där man intygar att man känner till sina fortsatta förpliktelser gentemot myndigheten.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

13.  Europaparlamentet noterar att myndigheten under 2015 genomfört en policy om intressekonflikter för personer som inte är anställda, inbegripet ledamöter av dess tillsynsstyrelse, förvaltningsstyrelse och överklagandenämnd. Parlamentet noterar från myndigheten att policyn utarbetats på grundval av slutsatserna från det seminarium om hur man undviker intressekonflikter som parlamentet anordnade i februari 2013 och rekommendationerna från revisionsrättens särskilda rapport nr 15/2012, liksom förslagen till riktlinjer för en gemensam ansats för EU:s decentraliserade byråer. Parlamentet noterar vidare att myndigheten under 2015 genomförde en policy om intressekonflikter för personalen, vilken bland annat kräver att all personal gör en årlig förklaring om möjliga intressekonflikter. Parlamentet konstaterar att byrån på sin webbplats offentliggjort ledningens meritförteckningar och intresseförklaringar.

14.  Europaparlamentet noterar att myndighetens förvaltningsstyrelse i januari 2015 antog en bedrägeribekämpningsstrategi för 2015–2017 som syftar till att stärka myndighetens förmåga att förebygga, upptäcka, utreda och straffa möjliga bedrägerifall.

15.  Europaparlamentet konstaterar att styrelseledamöterna är förpliktade att underteckna en förklaring om att inga intressekonflikter föreligger, snarare än en intresseförklaring. Parlamentet beklagar dock att denna förklaring från styrelseledamöterna och deras meritförteckningar inte är offentliggjorda på myndighetens webbplats. Parlamentet uppmanar myndigheten att åtgärda situationen och offentliggöra dessa handlingar för att säkerställa nödvändig offentlig tillsyn och kontroll av sin förvaltning.

16.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att man regelbundet kontrollerar att intresseförklaringarna verkligen stämmer, åtminstone en gång om året, och att också ad hoc-förklaringarna kontrolleras då de mottas av etikgruppen, och om oriktigheter och inkonsekvenser faktiskt upptäckts vidtas åtgärder för att erhålla klarlägganden.

17.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten har planerat att anta interna bestämmelser för rapportering om missförhållanden under första halvåret 2017. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om fastställandet och genomförandet av bestämmelserna för rapportering om missförhållanden.

18.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att myndigheten har vidtagit särskilda initiativ till att förbättra transparensen när det gäller de kontakter som sker med intressenter och som styrs av dess etikregler. Parlamentet noterar också att förehavanden med intressenter samordnas centralt och registreras som en del av myndighetens externa kommunikationspolicy och förfaranden. Parlamentet noterar att myndigheten offentliggör ordförandens och den verkställande direktörens kalendrar på sin webbplats och anger när de deltar på konferenser, har möten med intressenter, medieföreträdare och andra institutioner samt annan relevant verksamhet, och dessutom publicerar myndigheten på sin webbplats sedan juli 2016 de möten som äger rum mellan externa intressenter och myndighetens personal.

19.  Europaparlamentet anser att protokollen från tillsynsstyrelsens och intressentgruppernas sammanträden, som är offentligt tillgängliga, bör publiceras omedelbart efter mötet för att minska den nuvarande eftersläpningen på upp till tre månader mellan sammanträden och offentliggörandet av protokollen och för att ge en bättre inblick i de diskussioner som hållits, ledamöternas ståndpunkter och hur de röstat. Parlamentet anser att informationen till EU-medborgarna också skulle kunna förbättras genom webbsändningar. Parlamentet är bekymrat över den de ojämlika tillgången till handlingar och information från interna sammanträden som i praktiken råder för olika berörda parter, bland annat Europaparlamentet. Parlamentet anser att myndigheten bör inrätta en säker kanal för visselblåsare inom ramen för sin verksamhetsplan för de kommande åren.

20.  Europaparlamentet noterar att myndigheten för en aktiv och riktad politik som syftar till att upplysa EU-medborgarna om dess mål, utmaningar och verksamheter. Parlamentet noterar också att en gemensam konsumentskyddsdag hålls i samarbete med Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa).

Internrevision

21.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) under 2015 genomförde en revision av hanteringen av intressenter och extern kommunikation. Parlamentet noterar att myndigheten på grundval av fem rekommendationer från IAS utarbetade en handlingsplan som IAS accepterade. Parlamentet uppskattar att genomförandet av åtgärderna enligt handlingsplanen följs upp regelbundet av myndigheten.

22.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten bekräftat att alla avgöranden och mycket viktiga rekommendationer från IAS under tidigare år har åtgärdats.

Verksamhetsresultat

23.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten utfört en granskning av tillsynen över kreditvärderingsinstitut. Parlamentet uppskattar att myndigheten upprättat en handlingsplan till följd av granskningen för att genomföra revisionsrättens rekommendationer. Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av handlingsplanen och de resultat som uppnåtts.

Övriga kommentarer

24.  Europaparlamentet betonar att myndigheten måste se till att alla uppdrag utförs till fullo och inom fastställda tidsfrister, och samtidigt noggrant hålla sig till de uppgifter myndigheten tilldelats av Europaparlamentet och rådet. Parlamentet anser att myndigheten till fullo bör utnyttja det spelrum som dess mandat erbjuder för att på ett effektivt sätt främja proportionalitet i all sin verksamhet. Parlamentet betonar att myndigheten varje gång myndigheten har befogenhet att utarbeta nivå 2- och nivå 3-åtgärder särskilt måste uppmärksamma de olika nationella marknadernas särdrag och att de berörda marknadsdeltagarna och konsumentskyddsorganisationerna i god tid bör involveras i processen att fastställa standarder, och vid utarbetandet och genomförandet av dessa standarder.

25.  Europaparlamentet noterar med oro att myndigheten inte utövar alla de befogenheter myndigheten har inom sina rättsliga ramar. Parlamentet understryker att myndigheten bör se till att maximera sina resurser för att till fullo uppfylla sitt rättsliga mandat. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang att ett ökat fokus på det mandat som myndigheten tilldelats av Europaparlamentet och rådet skulle kunna bidra till en effektivare användning av medlen och ett effektivare uppnående av målen. Parlamentet betonar att myndigheten i samband med utövandet av sin verksamhet, i synnerhet utarbetandet av genomförandelagstiftning, regelbundet måste ge Europaparlamentet och rådet övergripande information om sin verksamhet.

26.  Europaparlamentet drar slutsatsen att myndighetens finansieringsarrangemang behöver ses över. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att ändra det nuvarande finansieringsarrangemanget genom att införa ytterligare lämpligt och proportionerligt anpassade avgifter för marknadsdeltagarna, eventuellt genom att delvis ersätta bidragen från nationella behöriga myndigheter samtidigt som myndighetens oberoende och tillsynsverksamhet säkerställs.

o
o   o

27.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 27 april 2017(1)om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0155.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy