Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2171(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0118/2017

Predkladané texty :

A8-0118/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.47

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0178

Prijaté texty
PDF 352kWORD 47k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
P8_TA(2017)0178A8-0118/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015 (2016/2171(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 zo 16. decembra 2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(4), a najmä na jeho článok 17,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0118/2017),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľke Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľke Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 168.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 168.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015 (2016/2171(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 zo 16. decembra 2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(4), a najmä na jeho článok 17,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0118/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľke Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 168.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 168.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015 (2016/2171(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0118/2017),

A.  keďže podľa jej finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ďalej len „nadácia“) za rozpočtový rok 2015 sumu 20 153 042 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2014 zníženie o 0,02 %; keďže celý rozpočet nadácie vychádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke nadácie za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka nadácie je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitimity inštitúcií Únie zvyšovaním transparentnosti a zodpovednosti, ako aj zavedením koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrej správy ľudských zdrojov,

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  konštatuje so znepokojením na základe správy Dvora audítorov, že opatrenie k odporúčaniu zo správy Dvora audítorov za rok 2013 o sume vo výške 7,5 milióna EUR uloženej v jedinej banke s nízkym úverovým ratingom, ktoré bolo v správe Dvora audítorov za rok 2014 označené ako „prebieha“, je stále označené ako „prebieha“; berie však na vedomie, že suma uložená v banke sa v roku 2015 znížila na 1,8 milióna EUR; poznamenáva, že zo špecifických bankových dôvodov je nadácia povinná využívať služby talianskej banky;

2.  konštatuje na základe správy Dvora audítorov, že v súvislosti s poznámkou v správe Dvora audítorov za rok 2014 bolo prijaté nápravné opatrenie, a poznámka je teraz označená ako „dokončené“;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  poznamenáva, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,89 %, čo naznačuje, že záväzky boli splnené včas, a že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 96,04 %;

Záväzky a prenosy

4.  poznamenáva, že celkové prenosy nadácie v hlave I a II sa v porovnaní s rokom 2014 znížili zo 6,4 % na 3,3 %; poznamenáva, že v hlave I (výdavky na zamestnancov) boli prenosy na úrovni 180 398 EUR (1,4 %); ďalej dodáva, že prenosy v hlave II (administratívne výdavky) boli na úrovni 316 442 EUR (16,1 %), čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje značné zníženie o 20,1 %; poznamenáva, že prenosy v hlave III (operačné výdavky) sa zvýšili o 4 % na 36,4 % najmä z dôvodu zvýšenia v činnostiach plánovaných v druhej polovici roka 2015 a vplyvu presunu prostriedkov do hlavy III v decembri 2015, ktorý sa uskutočnil s cieľom čo najviac zvýšiť podporu operatívnej činnosti nadácie;

5.  poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich nadácia vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Presuny

6.  poznamenáva, že nadácia v roku 2015 uskutočnila deväť rozpočtových presunov, teda o jeden viac ako v roku 2014, čo je naďalej v súlade s odporúčaniami Dvora audítorov; uznáva, že zvýšený presun platobných rozpočtových prostriedkov súvisí s reštrukturalizáciou rozpočtu v roku 2015, pričom takýto presun bol potrebný na uhradenie činností za predchádzajúci rok, v ktorom boli rozpočtové riadky ukončené; uznáva tiež, že úroveň a charakter presunov zostali v roku 2015 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel nadácie;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

7.  poznamenáva, že nadácia nevyzbierala a ani nezverejnila vyhlásenia o konflikte záujmov všetkých členov svojej správnej rady; berie na vedomie, že neexistuje žiaden mechanizmus, ktorý by členov správnej rady prinútil tieto vyhlásenia poskytnúť; konštatuje, že dokonca aj niektoré z vyhlásení a životopisov, ktoré sú uverejnené na webovom sídle nadácie, sú prístupné len s heslom; vyzýva nadáciu, aby pre členov správnej rady prijala prísne usmernenia pre zrozumiteľnú politiku v oblasti konfliktov záujmov a aby prijala a uplatňovala jasnú politiku v oblasti konfliktu záujmov v súlade s plánom v nadväznosti na spoločný prístup k decentralizovaným agentúram EÚ; vyzýva nadáciu, aby v súlade s týmito usmerneniami zverejnila všetky takéto dokumenty a poskytla verejnosti potrebný prehľad o svojom vrcholovom manažmente; víta skutočnosť, že všetky vyhlásenia o konflikte záujmov príslušných zamestnancov nadácie boli vyzbierané;

8.  berie na vedomie informáciu nadácie, že na koniec roka 2016 bola naplánovaná informačná prezentácia o podvodoch a konflikte záujmov pre všetkých zamestnancov; berie tiež na vedomie, že členovia hodnotiacej výberovej komisie podpisujú vyhlásenie o konflikte záujmov po prijatí zoznamu uchádzačov; berie na vedomie, že všetci noví zamestnanci sa zúčastňujú na prezentácii o etike a integrite, ako aj o konflikte záujmov a podvodoch;

Vnútorný audit

9.  konštatuje, že na základe plánu auditu nevykonal Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie počas roka 2015 žiaden audit; poznamenáva, že nadácia evidovala ku koncu roka 2015 jedno nedoriešené odporúčanie z auditu týkajúce sa formálneho vymenovania výberových komisií v obstarávaní; berie na vedomie, že IAS znížil v septembri 2015 závažnosť odporúčania z „veľmi dôležité“ na „dôležité“ a že odporúčanie bude formálne uzavreté v rámci testovania na mieste počas budúcej návštevy IAS v nadácii;

10.  konštatuje, že nadácia zadala vypracovanie troch auditov ex-post prostredníctvom medziinštitucionálnych rámcových zmlúv na audity Komisie; poznamenáva tiež, že výsledky auditov boli celkovo pozitívne, hoci v audite výkonnosti a systému a audite postupov ETF pri zavádzaní rámca riadenia výkonnosti a plánu jeho zlepšenia sa zistili určité nedostatky, ktoré treba riešiť; berie na vedomie informáciu, že nadácia ihneď prijala opatrenia na vyriešenie zistených problémov;

Ďalšie pripomienky

11.  uznáva a víta trvalý prínos nadácie k modernizovaniu systémov vzdelávania a odbornej prípravy a posilňovaniu ľudského kapitálu partnerských krajín vrátane podpory poskytovanej dialógu Únie o migrácii a partnerstvám v oblasti mobility s krajinami európskeho susedstva; berie na vedomie súpis podporných opatrení pre migrantov so zreteľom na zamestnanosť a zručnosti, ktorý vypracovala nadácia, ako aj jej odporúčania o zručnostiach a migrácii; víta spoluprácu medzi nadáciou a partnerskými krajinami s cieľom analyzovať jav NEET (mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy);

12.  berie na vedomie, že k 1. januáru 2015 sa uskutočnila vnútorná reorganizácia nadácie, a dúfa, že zmena vnútornej organizácie pomôže nadácii dosahovať lepšie výsledky;

13.  vyjadruje nadácii uznanie za vysokú úspešnosť (96 %) pri dosahovaní cieľov uvedených v jej pracovnom programe;

14.  víta s radosťou, že nadácia v plnej miere dodržiava služobný poriadok EÚ z roku 2004;

15.  berie na vedomie úsilie nadácie zaistiť bezpečnosť svojich aktív a dúfa, že tento proces bude v blízkej budúcnosti dokončený;

o
o   o

16.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia