Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2171(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0118/2017

Ingivna texter :

A8-0118/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.47

Antagna texter :

P8_TA(2017)0178

Antagna texter
PDF 174kWORD 46k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
P8_TA(2017)0178A8-0118/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015 (2016/2171(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015, med stiftelsens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja stiftelsen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen(4), särskilt artikel 17,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0118/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen ansvarsfrihet för genomförandet av stiftelsens budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 168.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 168.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 354, 31.12.2008, s. 82.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015 (2016/2171(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015, med stiftelsens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen(4), särskilt artikel 17,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0118/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 168.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 168.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 354, 31.12.2008, s. 82.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015 (2016/2171(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0118/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (nedan kallad stiftelsen) uppgick stiftelsens slutliga budget för budgetåret 2015 till 20 153 042 EUR, vilket utgör en minskning med 0,02 % jämfört med 2014. Stiftelsens budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om stiftelsens årsredovisning för budgetåret 2014 förklarat att man har uppnått rimlig säkerhet om att stiftelsens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2014

1.  Europaparlamentet noterar bekymrat att, enligt revisionsrättens rapport, en kommentar som gjordes i revisionsrättens rapport för 2013 om att stiftelsen hade ett belopp på 7,5 miljoner EUR på konton i en enda bank med lågt kreditbetyg och som markerades som ”pågår” i revisionsrättens rapport för 2014 fortfarande är markerad som ”pågår”. Parlamentet konstaterar emellertid att medlen hos denna bank hade minskat till 1,8 miljoner EUR 2015. Parlamentet noterar dessutom att stiftelsen på grund av särskilda bankbestämmelser måste ha en italiensk bank.

2.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport har korrigerande åtgärder vidtagits avseende en anmärkning i revisionsrättens rapport för 2014 och att kommentaren nu är markerad som ”har genomförts”.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att insatser för övervakning av stiftelsens budget under budgetåret 2015 resulterade i ett högt genomförande av budgeten på 99,89 %, vilket visar att åtagandena gjorts vid rätt tidpunkt, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var så hög som 96,04 %.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet noterar att stiftelsens totala överföringar inom avdelningarna I och II minskade till 3,3 % jämfört med 6,4 % 2014. Parlamentet noterar att överföringarna uppgick till 180 398 EUR (1,4 %) för avdelning I (personalutgifter). Parlamentet noterar även att överföringarna uppgick till 316 442 EUR (16,1 %) för avdelning II (administrativa utgifter), vilket är en minskning med 20,1 % jämfört med föregående år. Parlamentet noterar att överföringarna för avdelning III (driftsutgifter) ökade med 4 % till 36,4 % vilket främst berodde på en ökning av verksamheterna som planerats under andra halvåret 2015 och effekterna av en överföring av medel till avdelning III i december 2015, som gjordes för att maximera stiftelsens stöd till den operativa verksamheten.

5.  Europaparlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om stiftelsen har planerat dem i förväg och informerat revisionsrätten om detta.

Överföringar

6.  Europaparlamentet noterar att stiftelsen gjorde nio budgetöverföringar 2015, vilket var en mer än 2014, och att stiftelsen därmed fortsatte att följa revisionsrättens rekommendationer. Parlamentet konstaterar att ökningen av antalet betalningsbemyndiganden som förts över beror på de budgetbegränsningar som infördes 2015 och krävdes för att betala för verksamheten under det föregående året, då budgetposter dragits in. Parlamentet konstaterar vidare att nivån på och typen av överföringar under 2015 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

7.  Europaparlamentet noterar att stiftelsen inte har samlat in eller offentliggjort förklaringar om intressekonflikter från samtliga styrelseledamöter. Parlamentet konstaterar att det inte finns någon mekanism som tvingar styrelseledamöterna att tillhandahålla sådana förklaringar. Vissa av de förklaringar och meritförteckningar som faktiskt finns på stiftelsens webbplats kräver ett lösenord för att man ska få tillgång till dem. Parlamentet uppmanar stiftelsen att anta strikta riktlinjer för en konsekvent policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter bland styrelseledamöterna, och att anta och genomföra en tydlig policy om intressekonflikter i enlighet med kommissionens färdplan för uppföljning av den gemensamma ansatsen för EU:s decentraliserade byråer. Stiftelsen uppmanas att offentliggöra samtliga sådana handlingar i enlighet med dessa riktlinjer, och ge allmänheten den överblick som behövs över dess högsta ledning. Parlamentet välkomnar att samtliga förklaringar om intressekonflikter från stiftelsens berörda personal har samlats in.

8.  Europaparlamentet erfar enligt stiftelsen att en presentation som ska öka medvetenheten om bedrägerier och intressekonflikter planerades hållas i slutet av 2016 för all personal. Parlamentet noterar också att medlemmarna i stiftelsens urvalskommitté undertecknar en förklaring om intressekonflikter när de tar emot förteckningen över sökande. Parlamentet konstaterar att alla nyanställda deltar i en presentation om etik och integritet som omfattar intressekonflikter och bedrägerier.

Internrevision

9.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) inte genomförde något revisionsuppdrag under 2015, i enlighet med revisionsplanen. Parlamentet noterar att i slutet av 2015 hade stiftelsen en kvarstående rekommendation om ”formell utnämning av urvalskommittéer vid offentlig upphandling”. Parlamentet konstaterar att IAS nedgraderade rekommendationen från ”mycket viktig” till ”viktig” i september 2015 och att rekommendationen kommer att avslutas formellt genom kontroller på plats av IAS vid dess nästa besök hos stiftelsen.

10.  Europaparlamentet noterar att stiftelsen beställde tre efterhandsrevisioner genom kommissionens interinstitutionella ramavtal för revisioner. Parlamentet noterar också att resultatet av granskningarna totalt sett var positivt även om det vid effektivitets- och systemgranskningen och granskningen av hur stiftelsen använder sin resultatförvaltningsram och sin förbättringsplan fastställdes vissa saker som behövde förbättras. Parlamentet konstaterar via uppgifter från stiftelsen det faktum att man omedelbart vidtagit åtgärder för att åtgärda de identifierade problemen.

Övriga kommentarer

11.  Europaparlamentet uppmärksammar och välkomnar stiftelsens fortlöpande arbete för att modernisera utbildningssystemen och stärka humankapitalet i partnerländerna, inbegripet det stöd som ges till unionens migrationsdialog och partnerskap för rörlighet med grannländer. Parlamentet noterar stiftelsens inventering av stödåtgärder för migranter ur ett sysselsättnings- och kompetensperspektiv (Mismes) samt dess rekommendationer om kompetens och migration. Parlamentet välkomnar det samarbete som stiftelsen och partnerländerna bedriver i syfte att analysera fenomenet med ungdomar som varken arbetar eller studerar.

12.  Europaparlamentet noterar att stiftelsens interna omorganisation började gälla den 1 januari 2015, och hoppas att den ändrade interna organisationen kommer att bidra till att stiftelsen når bättre resultat.

13.  Europaparlamentet lovordar stiftelsens höga genomförandenivå på 96 % avseende de mål som fastställs i dess arbetsprogram.

14.  Europaparlamentet välkomnar helhjärtat att stiftelsen till fullo följer bestämmelserna i EU:s tjänsteförteckning från 2004.

15.  Europaparlamentet uppmärksammar stiftelsens insatser för att trygga sina tillgångars säkerhet, och hoppas att denna process kommer att slutföras inom en nära framtid.

o
o   o

16.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 27 april 2017(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0155.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy