Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2193(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0105/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0105/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.48

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0179

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 506kWORD 55k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
P8_TA(2017)0179A8-0105/2017
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2193(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης(4), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0105/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 173.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 173.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2193(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης(4), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0105/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 173.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 173.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2193(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2015

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0105/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις του, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης («ο Οργανισμός») είχε για το οικονομικό έτος 2015 οριστικό προϋπολογισμό 67 559 100 EUR, που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 13,77 % σε σύγκριση με το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2015 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και τη χρηστή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων·

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

1.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός συνήψε σύμβαση-πλαίσιο ύψους 2 000 000 EUR για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών κατάρτισης, καθοδήγησης και μάθησης) από αντισυμβαλλόμενο, στην οποία δεν προσδιοριζόταν ότι οι συμβάσεις υπηρεσιών θα έπρεπε να είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις περί ανάθεσης συμβάσεων, του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού· αναγνωρίζει ότι η εν λόγω σύμβαση-πλαίσιο ανατέθηκε μέσω ανοικτής διαδικασίας και σύμφωνα με τους κανόνες του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού· αναγνωρίζει περαιτέρω ότι, ενώ δεν υπήρχε καμία ρητή διάταξη ότι ο ανάδοχος δεσμευόταν από τον εν λόγω δημοσιονομικό κανονισμό, οι προδιαγραφές της σύμβασης προέβλεπαν ως υποχρεωτική προϋπόθεση ότι θα προσφερόταν η χαμηλότερη τιμή στην αγορά, και ότι ο Οργανισμός είχε το δικαίωμα να επιβάλει αναθεώρηση τιμής αν εύρισκε μια χαμηλότερη τιμή·

2.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κίνησε διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση εκτιμώμενης αξίας 20 000 000 EUR, χωρίς εξουσιοδότηση από τον διατάκτη· επισημαίνει ότι πριν από την έναρξη της διαδικασίας με διαπραγμάτευση δεν έλαβε χώρα καμία προεπιλογή, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1) και των κανόνων εφαρμογής του· επισημαίνει, περαιτέρω, ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος χρησιμοποιήθηκε ως μέσο έρευνας αγοράς και όχι ως διαδικασία υποβολής προσφορών· αντιλαμβάνεται ότι η έρευνα αγοράς διεξήχθη από τον επιχειρησιακό εισηγητή, υπό την εποπτεία του προϊσταμένου του, με μια προσέγγιση δύο σταδίων με τη βοήθεια εξωτερικού συμβούλου για τα τεχνικά ζητήματα, που συνίστατο σε έρευνα βάσει εγγράφων και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού να ανέλθει στο 99,68 %, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν υψηλό, 99,4 %·

4.  αναγνωρίζει ότι το 2016 ο Οργανισμός καθιέρωσε ένα μοντέλο ενστερνισμού του προϋπολογισμού, όπως είχε προγραμματιστεί· λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το μοντέλο ενστερνισμού του προϋπολογισμού επισημοποιεί και κατανέμει τη δημοσιονομική ευθύνη για τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την παρακολούθηση μεταξύ των διευθυντικών στελεχών του Οργανισμού, σε επίπεδο προϊσταμένων μονάδας και άνω·

5.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2), οι χώρες που συμμετέχουν στην υλοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν και των σχετικών με το Eurodac μέτρων (συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν) οφείλουν να καταβάλλουν εισφορά στον προϋπολογισμό του Οργανισμού· επισημαίνει ότι δεν έχουν ακόμα συναφθεί με τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν οι συμφωνίες για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων συμμετοχής των χωρών αυτών στις εργασίες του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου τους και τη συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό του Οργανισμού· επισημαίνει με ανησυχία ότι, ελλείψει τέτοιων διατάξεων, οι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν συμβάλλουν στον τίτλο III (επιχειρησιακές δαπάνες) του προϋπολογισμού του Οργανισμού με βάση μια διάταξη των συμφωνιών σύνδεσης που υπογράφουν με την Ένωση, αλλά δεν συμβάλλουν ακόμα σε δραστηριότητες δυνάμει των τίτλων I και II (μισθοί και λοιπές διοικητικές δαπάνες) του προϋπολογισμού του Οργανισμού· αναγνωρίζει ότι έχουν αναληφθεί όλες οι νομικά δυνατές ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών συνεισφορών των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν στον προϋπολογισμό του Οργανισμού· υπενθυμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις με τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν σχετικά με εισφορές από τον προϋπολογισμό διεξάγονται από την Επιτροπή και όχι από τον Οργανισμό·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης προσωπικού

6.  επισημαίνει ότι από τον έλεγχό του σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Οργανισμού, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι ο Οργανισμός το 2015 συνήψε συμβατικές συμφωνίες ή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με έναν και μόνον αντισυμβαλλόμενο, χωρίς να έχει προσδιορίσει με ακρίβεια τις ζητούμενες υπηρεσίες· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι συμφωνίες που υπεγράφησαν το 2015 ενέχουν αυξημένο κίνδυνο παραβίασης της αρχής της οικονομίας, βλάπτοντας την οικονομική αποδοτικότητα αυτών των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, και είναι πολύ πιο εκτεθειμένες στον κίνδυνο διαφθοράς· παρατηρεί ότι οι εν λόγω συμφωνίες θα μπορούσαν επίσης να περιορίσουν περαιτέρω τον ανταγωνισμό και να αυξήσουν την εξάρτηση από τον αντισυμβαλλόμενο· δέχεται ότι, ιδίως όσον αφορά τα συστήματα που τελούν υπό διαχείριση, παράγοντες πέρα από τον έλεγχο του Οργανισμού περιορίζουν τη δυνατότητα συστηματικής επαναπροκήρυξης διαγωνισμών· παροτρύνει τον Οργανισμό να συμβάλλεται με μεγαλύτερο αριθμό προμηθευτών ή να προσδιορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ζητούμενες υπηρεσίες, όπου είναι δυνατόν· αναμένει τον έλεγχο που θα διενεργήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο επί των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων για το 2016 και πιστεύει ότι ο Οργανισμός έχει βελτιώσει τις επισημανθείσες διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων το 2016·

7.  επισημαίνει ότι το 2015 ο Οργανισμός είχε συνολικό προσωπικό 135 άτομα (117 έκτακτους και 12 συμβασιούχους υπαλλήλους, και 6 αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες)· επισημαίνει, επιπλέον, ότι το προσωπικό αποτελούνταν κατά 33 % από γυναίκες και κατά 67 % από άνδρες·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

8.  επισημαίνει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) που μεταφέρθηκαν ανήλθαν σε 9 000 000 EUR (50 % των αναλήψεων υποχρεώσεων), έναντι 15 000 000 EUR (87 %) το 2014· επισημαίνει ακόμα ότι οι εν λόγω μεταφορές πιστώσεων οφείλονταν κυρίως σε μια σημαντική σύμβαση για την επέκταση του κτιρίου του Οργανισμού στο Στρασβούργο και για υπηρεσίες παρασχεθείσες στο πλαίσιο πολυετών συμβάσεων· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός κατέβαλε σημαντική προσπάθεια όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον συντονισμό, προκειμένου να επαληθεύσει ότι ήταν όντως δικαιολογημένες όλες οι μεταφορές μη διαχωριζόμενων πιστώσεων·

9.  σημειώνει ότι οι μεταφορές μπορούν συχνά να δικαιολογηθούν, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών, δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και δεν αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από τον Οργανισμό και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Εσωτερικοί έλεγχοι

10.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Οργανισμός όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ICS), που επέτρεψαν να σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής των βασικών απαιτήσεων μέσα στο σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα που πέρασε από τον Μάιο του 2013, όταν ο Οργανισμός απέκτησε οικονομική αυτονομία· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εφαρμογή των ICS δεν έχει ακόμη ευθυγραμμιστεί από κάθε άποψη προς τις βασικές απαιτήσεις, καθώς και το γεγονός ότι τέσσερα ICS δεν είχαν υλοποιηθεί ακόμα, έξι θεωρούνταν ότι έχουν εν πολλοίς υλοποιηθεί, και έξι είχαν υλοποιηθεί πλήρως·

11.  επισημαίνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής εξέδωσε 14 συστάσεις σχετικά με την υλοποίηση των ICS, πέντε από τις οποίες χαρακτηρίζονταν «πολύ σημαντικές» και εννέα «σημαντικές»· επισημαίνει ακόμα, ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου δεν εντόπισε ζητήματα κρίσιμης σημασίας·

12.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο Οργανισμός απέκτησε την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη για τα ενσώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού, όπως είχε ζητηθεί από την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή και το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2014·

13.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το 2015 αναφέρθηκαν δύο περιστατικά παραβίασης δεδομένων σε σχέση με την εσωτερική διοικητική διαδικασία στον Οργανισμό· εκφράζει ικανοποίηση για την ενίσχυση της προστασίας και της ασφάλειας των δεδομένων στους κόλπους του Οργανισμού, μέσω πρόσθετων δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης του προσωπικού και της κατάρτισης μιας πολιτικής και διαδικασιών όσον αφορά τις παραβιάσεις δεδομένων, καθώς και σχετικού σχεδίου δράσης και προγράμματος εργασίας·

Εσωτερικός έλεγχος

14.  επισημαίνει ότι το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (IAC) διεξήγαγε έλεγχο σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά τη διαχείριση των συμβάσεων στον Οργανισμό· λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το IAC δεν εντόπισε ζητήματα κρίσιμης σημασίας· επισημαίνει, ακόμα, ότι το IAC εξέδωσε πέντε συστάσεις, όσον αφορά τον καθορισμό και την οργάνωση της διαχείρισης συμβάσεων και όσον αφορά τη διακυβέρνηση σε σχέση με τις συμβάσεις·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

15.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός αναμένεται να θεσπίσει τους εσωτερικούς του κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών κατά τη διάρκεια του 2017· καλεί τον Οργανισμό να εγκρίνει την εσωτερική του πολιτική για την καταγγελία δυσλειτουργιών, η οποία θα προωθήσει μια νοοτροπία διαφάνειας και λογοδοσίας στο χώρο εργασίας, να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τακτικά τους υπαλλήλους σχετικά με τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους όσον αφορά την εν λόγω πολιτική, να διασφαλίζει την προστασία των καταγγελτών, να δίνει εγκαίρως συνέχεια στην ουσία των προειδοποιήσεων των καταγγελτών και να θέσει σε εφαρμογή έναν δίαυλο για ανώνυμες εσωτερικές καταγγελίες· καλεί τον Οργανισμό να δημοσιεύει τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον αριθμό των υποθέσεων καταγγελίας δυσλειτουργιών και την επακολούθησή τους και να διαβιβάζει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τις εν λόγω ετήσιες εκθέσεις· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση όταν οι κανόνες του για την καταγγελία δυσλειτουργιών έχουν θεσπιστεί και εφαρμοστεί·

16.  επισημαίνει με ανησυχία ότι τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών των συμβουλευτικών ομάδων δεν έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι ο Οργανισμός δεν έλεγξε την αντικειμενική ορθότητα των δηλώσεων συμφερόντων ούτε προέβλεψε διαδικασία για την επικαιροποίησή τους· ζητεί από τον Οργανισμό να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές για μια συνεκτική πολιτική πρόληψης και διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων και να εγκρίνει και να εφαρμόσει μια σαφή πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων, σύμφωνα με τον χάρτη πορείας της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στην κοινή προσέγγιση έναντι των αποκεντρωμένων οργανισμών της Ένωσης, και να δημοσιεύσει τις εν λόγω πολιτικές προκειμένου να εξασφαλιστούν η απαιτούμενη δημόσια εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησής του·

17.  επισημαίνει ότι η πρώτη ετήσια έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2016 και ανέφερε επίπεδο εφαρμογής κοντά στο 60 %· επισημαίνει ότι η επόμενη έκθεση παρακολούθησης θα υποβληθεί έως το τέλος Μαρτίου του 2017· καλεί τον Οργανισμό να γνωστοποιήσει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τα συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης· επισημαίνει ότι τον Νοέμβριο του 2015 το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε τη στρατηγική του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης και ένα σχέδιο δράσης· επισημαίνει, περαιτέρω, ότι ο Οργανισμός επιδιώκει την έγκριση των νέων κανόνων που απορρέουν από το σχέδιο δράσης έως το τέλος του 2017, και την έναρξη εφαρμογής τους αμέσως μετά την έγκρισή τους·

Επικοινωνία και συνεργασία με άλλους οργανισμούς

18.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το 2015 ο Οργανισμός διεξήγαγε 12 μείζονες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και προβολής· επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες αυτές περιλάμβαναν την ετήσια διάσκεψη, δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους της βιομηχανίας, εορταστικές εκδηλώσεις για την Ημέρα της Ευρώπης, δραστηριότητες για τους συνοριοφύλακες στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα της Ευρώπης, τρεις ενημερωτικές ημερίδες με συμφεροντούχους και παράγοντες διάδοσης της ενημέρωσης, μια ταινία σχετικά με τη συνεργασία των οργανισμών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τον ρόλο τους στην υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης προς όφελος των πολιτών, και μια ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με το δοκιμαστικό σχέδιο για έξυπνα σύνορα, στο πλαίσιο των οποίων εκπονήθηκε και διαδόθηκε ενημερωτικό υλικό σε διάφορες γλωσσικές εκδοχές, και υπήρξε αυξημένη προβολή και κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης·

Λοιπές παρατηρήσεις

19.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις και υπέγραψε τη συμφωνία εγκατάστασης με τη Γαλλία, για το επιχειρησιακό του κέντρο στο Στρασβούργο· επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν είχε ακόμη κυρωθεί από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση·

20.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι στα τέλη του 2014 ο Οργανισμός ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις και υπέγραψε τη συμφωνία εγκατάστασης με την Εσθονία, για την έδρα του στο Τάλιν· επισημαίνει ότι το εσθονικό Κοινοβούλιο κύρωσε τη συμφωνία για την έδρα του Οργανισμού στις 18 Φεβρουαρίου 2015·

21.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, ενόψει της μεταρρύθμισης του συστήματος του Δουβλίνου και όπως προβλέπεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση, ο Οργανισμός προέβη σε μια πρώτη αξιολόγηση του πιθανού αντικτύπου της μεταρρύθμισης στη διαχείριση του συστήματος Eurodac· επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή και ενσωματώθηκαν στην πρόταση για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου·

22.  επισημαίνει με ανησυχία τη σημαντική ανισορροπία όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού· παροτρύνει τον Οργανισμό να διορθώσει αυτή την ανισορροπία και να κοινοποιήσει ταχέως τα αποτελέσματα στο Κοινοβούλιο·

23.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ο διαθέσιμος χώρος γραφείων του Οργανισμού είναι πλήρως κατειλημμένος, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κόστους ανά θέση εργασίας· αναμένει, πάντως, να τηρούνται οι νομικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής στον χώρο εργασίας για τους εργαζομένους του·

24.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το 2015 συμμετείχαν σε ημέρες εκτός γραφείου 97 μέλη του προσωπικού του Οργανισμού, με κόστος 9 227 EUR (95,13 EUR ανά άτομο), καθώς και το γεγονός ότι 448 μέλη του προσωπικού συμμετείχαν σε «λοιπές εκδηλώσεις», το κόστος των οποίων ανήλθε σε 29 807,65 EUR (66,54 EUR ανά άτομο)·

25.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι, τον Μάρτιο του 2015, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε ένα σύνολο δεικτών επιδόσεων όσον αφορά το έργο του Οργανισμού· είναι της άποψης ότι τέτοιοι δείκτες επιδόσεων θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις συνέπειες και τον αντίκτυπο που έχουν οι δράσεις του σχετικά με την ασφάλεια, τη μετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων και τα θεμελιώδη δικαιώματα· προσβλέπει στα αποτελέσματα της εφαρμογής των δεικτών αυτών για το 2016· καλεί τον Οργανισμό να βελτιώσει την προβολή του έργου του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών·

26.  εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες να παραμένουν τα συστήματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ευθυγραμμισμένα προς τις εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες και τα απρόβλεπτα γεγονότα κατά τη διάρκεια του έτους· αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία του Οργανισμού για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν· ζητεί από τον Οργανισμό να παρακολουθεί στενά τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του και, εάν χρειάζεται, να υποβάλλει έγκαιρα και αιτιολογημένα αιτήματα για προσαρμογές·

o
o   o

27.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017(3) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1)·
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1).
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0155.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου