Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2193(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0105/2017

Predkladané texty :

A8-0105/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.48

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0179

Prijaté texty
PDF 371kWORD 51k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
P8_TA(2017)0179A8-0105/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2015 (2016/2193(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(4), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0105/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 173.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 173.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2015 (2016/2193(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(4), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0105/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 173.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 173.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2015 (2016/2193(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0105/2017),

A.  keďže podľa jej finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2015 sumu 67 559 100 EUR, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 13,77 %; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií

1.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov agentúra podpísala rámcovú zmluvu na obstarávateľské služby vo výške 2 000 000 EUR vrátane odbornej prípravy, poradenstva a vzdelávacích služieb, ktoré má zabezpečiť zmluvný dodávateľ, a že v rámcovej zmluve sa nešpecifikovalo, že obstarávateľské služby sa mali zabezpečovať v súlade s ustanoveniami rozpočtových pravidiel agentúry týkajúcimi sa obstarávania; berie na vedomie, že príslušná rámcová zmluva bola uzavretá na základe verejnej súťaže v súlade s rozpočtovými pravidlami agentúry; ďalej berie na vedomie, že napriek absencii akéhokoľvek výslovného ustanovenia o viazanosti zmluvného dodávateľa týmito rozpočtovými pravidlami, v špecifikáciách bola uvedená povinná požiadavka, podľa ktorej sa mala poskytnúť najnižšia cena na trhu, ako aj právo agentúry nariadiť preskúmanie ceny, ak nájde ponuku s nižšou cenou;

2.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov agentúra predložila výzvu na vyjadrenie záujmu a predbežný výber uchádzačov na účasť na rokovacom konaní s odhadovanou hodnotou 20 000 000 EUR bez poverenia zo strany povoľujúceho úradníka; berie na vedomie, že pred začiatkom rokovacieho konania sa neuskutočnilo žiadne predbežné výberové konanie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(1) a jeho vykonávacích pravidiel; ďalej berie na vedomie, že výzva na vyjadrenie záujmu sa použila ako súčasť prieskumu trhu, a nie ako postup verejného obstarávania; chápe, že prieskum trhu uskutočnil operačný iniciátor pod dohľadom svojho priameho nadriadeného, a to uplatnením dvojfázového prístupu za pomoci externého konzultanta pre technické otázky, pričom prístup pozostával zo sekundárneho preskúmania a výzvy na vyjadrenie záujmu;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,68 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola vysoká a dosiahla 99,4 %;

4.  berie na vedomie, že agentúra v roku 2016 zaviedla model zodpovednosti za rozpočet tak, ako bolo plánované; berie na vedomie, že zavedením modelu zodpovednosti za rozpočet bola oficiálne potvrdená a rozdelená rozpočtová zodpovednosť za plánovanie, vykonávanie a monitorovanie medzi manažérov agentúry na úrovni vedúcich oddelení a vyššie;

5.  pripomína, že v súlade s nariadením Európskeho nariadenia a Rady (EÚ) č. 1077/2011(2) musia krajiny pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis a opatrení súvisiacich so systémom Eurodac (krajiny pridružené k schengenskému priestoru) prispievať do rozpočtu agentúry; berie na vedomie, že doposiaľ neboli uzavreté dohody s krajinami pridruženými k schengenskému priestoru, v ktorých by boli stanovené pravidlá ich účasti na činnosti agentúry vrátane ustanovení o hlasovacích právach a ich prispievaní do rozpočtu agentúry; konštatuje so znepokojením, že kým tieto dohody nie sú uzavreté, krajiny pridružené k schengenskému priestoru prispievajú do hlavy III (operačné výdavky) rozpočtu agentúry v súlade s ustanovením v dohodách o pridružení podpísaných s Úniou, neprispievajú však zatiaľ na činnosti v rámci hláv I a II (mzdy a iné administratívne výdavky) rozpočtu agentúry; berie na vedomie, že sa podnikli všetky kroky, ktoré boli z právneho hľadiska možné, s cieľom získať finančné príspevky od krajín pridružených k schengenskému priestoru do rozpočtu agentúry; pripomína, že rokovania s krajinami pridruženými k schengenskému priestoru o príspevkoch do rozpočtu vedie Komisia, a nie agentúra;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.  berie na vedomie, že Dvor audítorov v nadväznosti na audit postupov verejného obstarávania, ktorý v agentúre vykonal, dospel k záveru, že agentúra v roku 2015 vstúpila do zmluvných vzťahov alebo začala rokovania s jediným dodávateľom bez presného vymedzenia požadovaných služieb; je hlboko znepokojený, že s dohodami podpísanými v roku 2015 sa spájalo značné riziko, že budú v rozpore so zásadou hospodárnosti, poškodia nákladovú účinnosť týchto verejných obstarávaní a zároveň budú oveľa viac vystavené riziku korupcie; poznamenáva, že takéto zmluvy by takisto mohli ďalej obmedzovať hospodársku súťaž a zvyšovať závislosť na dodávateľovi; berie na vedomie, že možnosť agentúry systematicky znovu otvárať súťažné konania obmedzujú faktory, ktoré agentúra nedokáže kontrolovať, čo platí najmä v prípade systémov v správe agentúry; nabáda agentúru, aby uzatvárala dohody s viacerými dodávateľmi alebo, pokiaľ je to možné, vymedzila požadované služby presnejšie; očakáva audit postupov verejného obstarávania agentúry na rok 2016 zo strany Dvora audítorov a verí, že agentúra zlepšila pozorované postupy verejného obstarávania v roku 2016;

7.  konštatuje, že v roku 2015 pracovalo v agentúre 135 zamestnancov (117 dočasných zamestnancov, 12 zmluvných zamestnancov a šesť vyslaných národných expertov); ďalej poznamenáva, že 33 % zamestnancov tvorili ženy a 67 % muži;

Záväzky a prenosy

8.  konštatuje, že prenesené viazané rozpočtové prostriedky v hlave II (administratívne výdavky) dosiahli výšku 9 000 000 EUR (50 % viazaných rozpočtových prostriedkov) v porovnaní so sumou 15 000 000 EUR (87 %) prenesenou v roku 2014; ďalej konštatuje, že tieto prenosy súviseli najmä s veľkou zmluvou na rozšírenie budovy agentúry v Štrasburgu, ako aj so službami poskytnutými na základe viacročných zmlúv; berie na vedomie, že pri plánovaní a koordinácii agentúra vyvinula značné úsilie, aby overila, že vo všetkých obchodných prípadoch bolo prenesenie nediferencovaných rozpočtových prostriedkov skutočne odôvodnené;

9.  poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr, nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sú vopred agentúrou naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

Vnútorné kontroly

10.  uznáva úsilie agentúry pri vykonávaní noriem vnútornej kontroly, ktoré umožnili dosiahnuť významný pokrok smerom k plnému zavedeniu základných požiadaviek v relatívne krátkom čase od poskytnutia finančnej nezávislosti agentúre v máji 2013; konštatuje však, že uplatňovanie noriem vnútornej kontroly ešte nezodpovedá základným požiadavkám po všetkých stránkach, ako aj to, že ešte treba zaviesť štyri normy vnútornej kontroly, šesť bolo považovaných za prevažne zavedené a šesť bolo zavedených v plnej miere;

11.  konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vydal 14 odporúčaní týkajúcich sa vykonávania noriem vnútornej kontroly, pričom päť z nich bolo označených ako „veľmi dôležité“ a deväť ako „dôležité“; okrem toho konštatuje, že IAS neodhalil žiadne kritické problémy;

12.  uznáva, že agentúra získala potrebné poistenie dlhodobého hmotného majetku, ako to požadoval orgán udeľujúci absolutórium a Dvor audítorov v roku 2014;

13.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v roku 2015 boli hlásené dva prípady porušenia ochrany údajov v súvislosti s vnútorným administratívnym postupom agentúry; víta skutočnosť, že agentúra posilnila ochranu a bezpečnosť údajov ďalšou činnosťou zameranou na zvýšenie povedomia, školením zamestnancov a vypracúvaním politiky a postupov, akčného plánu a pracovného programu, ktoré sa zaoberajú porušením ochrany údajov;

Vnútorný audit

14.  konštatuje, že oddelenie vnútorného auditu vykonalo audit účinnosti systému vnútornej kontroly, pokiaľ ide o riadenie zmlúv v agentúre; berie na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu neodhalilo žiadne kritické problémy; okrem toho konštatuje, že oddelenie vnútorného auditu vydalo päť odporúčaní týkajúcich sa vymedzenia a organizácie riadenia zmlúv, ako aj riadenia zmlúv;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

15.  konštatuje, že agentúra má v úmysle prijať svoje vnútorné pravidlá oznamovania nekalých praktík počas roku 2017; vyzýva agentúru, aby prijala svoju vnútornú politiku oznamovania nekalých praktík s cieľom posilniť kultúru transparentnosti a zodpovednosti na pracovisku, aby pravidelne informovala a školila zamestnancov o ich povinnostiach a právach v súvislosti s touto politikou, zabezpečila ochranu oznamovateľov pred postihom, včasne riešila problémy, na ktoré oznamovatelia upozorňujú, a aby zaviedla spôsob pre anonymné podávanie interných správ; vyzýva agentúru, aby zverejňovala výročné správy o počte prípadov, na ktoré upozornili oznamovatelia nekalých praktík, ako aj o následných opatreniach, a aby tieto správy predkladala orgánu udeľujúcemu absolutórium; žiada agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o zavedení a vykonávaní svojich pravidiel oznamovania nekalých praktík;

16.  konštatuje so znepokojením, že na webovej stránke agentúry nie sú uverejnené životopisy členov jej správnej rady ani životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov jej poradných skupín; vyjadruje poľutovanie, že agentúra neskontrolovala vecnú správnosť vyhlásení o záujmoch, ani nestanovila žiadny postup ich aktualizácie; naliehavo vyzýva agentúru, aby prijala usmernenia pre konzistentnú politiku prevencie a riešenia konfliktov záujmov, aby prijala a uplatňovala jasnú politiku v oblasti konfliktov záujmov v súlade s plánom Komisie v nadväznosti na spoločný prístup k decentralizovaným agentúram Únie a aby zverejnila tieto politiky s cieľom zabezpečiť potrebný verejný dohľad a kontrolu nad svojím riadením;

17.  konštatuje, že prvá výročná monitorovacia správa o vykonávaní stratégie agentúry na boj proti podvodom bola vydaná v apríli 2016 a že preukázala mieru plnenia takmer vo výške 60 %; konštatuje, že ďalšia monitorovacia správa má byť vydaná v marci 2017; žiada agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o výsledkoch tejto správy; berie na vedomie, že správna rada agentúry prijala v novembri 2015 stratégiu boja proti podvodom a akčný plán agentúry; okrem toho konštatuje, že agentúra chce prijať nové pravidlá vyplývajúce z akčného plánu do konca roku 2017 a chce ich začať vykonávať okamžite po ich prijatí;

Komunikácia a spolupráca s inými agentúrami

18.  konštatuje s uspokojením, že v roku 2015 agentúra uskutočnila 12 významných aktivít v oblasti informovanosti a zviditeľňovania; konštatuje, že tieto aktivity zahŕňali výročnú konferenciu, dva okrúhle stoly so zástupcami odvetvia, oslavy Dňa Európy, činnosti pre príslušníkov pohraničnej stráže pri príležitosti osláv Dňa Európy, tri informačné stretnutia so zainteresovanými stranami a šíriteľmi informácií, film o spolupráci agentúr v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a ich úlohe pri vykonávaní politík Únie v prospech občanov, ako aj informačnú kampaň o pilotnom projekte inteligentných hraníc, ktorej výsledkom bola výroba a distribúcia informačných materiálov v rôznych jazykových verziách a zviditeľnenie a mediálne pokrytie;

Ďalšie pripomienky

19.  konštatuje s uspokojením, že agentúra uzavrela s Francúzskom rokovania a podpísala dohodu o sídle týkajúcu sa jej operačného sídla v Štrasburgu; konštatuje, že dohodu ešte musí ratifikovať francúzsky parlament;

20.  konštatuje s uspokojením, že agentúra uzavrela koncom roku 2014 rokovania s Estónskom a podpísala dohodu o jej sídle v Tallinne; poznamenáva, že estónsky parlament ratifikoval dohodu o sídle agentúry 18. februára 2015;

21.  berie na vedomie, že so zreteľom na reformu dublinského systému a v zmysle európskej migračnej agendy vykonala agentúra počiatočné posúdenie potenciálneho dosahu reformy na riadenie systému Eurodac; berie na vedomie, že výsledky posúdenia boli poskytnuté Komisii a začlenené do návrhu na reformu dublinského systému;

22.  so znepokojením konštatuje značnú rodovú nerovnováhu v zložení správnej rady agentúry; žiada agentúru, aby túto nerovnováhu napravila a aby Európsky parlament okamžite oboznámila s výsledkom;

23.  berie na vedomie, že kancelárske priestory, ktoré má agentúra k dispozícii, sú využité na maximum, čo viedlo k následnej minimalizácii jednotkových nákladov na pracovnú stanicu; očakáva však, že budú v plnej miere dodržané právne požiadavky pre zdravé a bezpečné pracovisko;

24.  konštatuje, že 97 zamestnancov agentúry sa v roku 2015 zúčastnilo na výjazdovom zasadnutí, ktorého náklady dosiahli 9 227 EUR (95,13 EUR na osobu), ako aj to, že 448 zamestnancov sa zúčastnilo na „iných akciách“, ktorých náklady dosiahli celkom 29 807,65 EUR (66,54 EUR na osobu);

25.  víta skutočnosť, že správna rada v marci 2015 schválila súbor ukazovateľov výkonnosti pre činnosť agentúry; zastáva názor, že tieto ukazovatele by mali lepšie odrážať účinky a vplyv jej činnosti na bezpečnosť, migráciu, riadenie hraníc a základné práva; so záujmom očakáva výsledky plnenia týchto ukazovateľov za rok 2016; nabáda agentúru, aby lepšie zviditeľnila svoju činnosť prostredníctvom internetových platforiem.

26.  víta snahy udržať systémy v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí v súlade s vyvíjajúcimi sa politickými prioritami a nepredvídanými udalosťami počas celého roka; berie na vedomie rastúci význam agentúry v kontexte fungovania schengenského priestoru; žiada agentúru, aby svoje finančné a ľudské zdroje zblízka monitorovala a v prípade potreby včas predložila odôvodnené žiadosti o úpravy;

o
o   o

27.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(3) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1).
(3) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia