Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2193(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0105/2017

Ingivna texter :

A8-0105/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.48

Antagna texter :

P8_TA(2017)0179

Antagna texter
PDF 187kWORD 50k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)
P8_TA(2017)0179A8-0105/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2015 (2016/2193(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa(4), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0105/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 173.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 173.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 286, 1.11.2011, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2015 (2016/2193(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa(4), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0105/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 173.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 173.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 286, 1.11.2011, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2015 (2016/2193(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0105/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen från Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2015 till 67 559 100 EUR, vilket är en ökning med 13,77 % jämfört med 2014. Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2015 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Budgetmyndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

1.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att byrån ingick ett ramavtal till ett värde av 2 000 000 EUR för upphandlingstjänster (däribland utbildnings-, coachnings- och undervisningstjänster) från en entreprenör, och att det i ramavtalet inte specificerades att upphandlingstjänsterna skulle ha varit i överensstämmelse med upphandlingsbestämmelserna i byråns finansiella bestämmelser. Parlamentet konstaterar att ramavtalet i fråga tilldelades genom ett öppet förfarande i enlighet med byråns finansiella bestämmelser. Parlamentet konstaterar vidare att det inte ingick något uttryckligt villkor i avtalet om att entreprenören var tvungen att följa dessa finansiella bestämmelser, men att det i specifikationerna ingick ett villkor att entreprenören skulle erbjuda sina tjänster till marknadens lägsta pris och att byrån hade rätt att kräva en prisjustering om den kunde hitta ett lägre pris på marknaden.

2.  Europaparlamentet noterar av revisionsrättens rapport att byrån gjorde en uppmaning att lämna intresseanmälan och ett förhandsurval av sökande som ville delta i ett förhandlat förfarande med ett uppskattat värde på 20 000 000 EUR utan någon delegering från utanordnaren. Parlamentet noterar att inget förhandsurval, i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(1) med dess tillämpningsbestämmelser, gjordes innan det förhandlade förfarandet inleddes. Parlamentet noterar vidare att uppmaningen att lämna intresseanmälan användes för att undersöka marknaden och inte som en del i ett upphandlingsförfarande. Parlamentet noterar att marknadsundersökningen gjordes av den operativt ansvariga tjänstemannen, under överinseende av dennes närmaste överordnade, genom tillämpning av en tvåstegsmetod som inbegrep en extern konsult för de tekniska aspekterna och bestod i en skrivbordsundersökning och en uppmaning att lämna intresseanmälan.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att insatser för övervakning av byråns budget under budgetåret 2015 resulterade i ett genomförande av budgeten på 99,68 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var så hög som 99,4 %.

4.  Europaparlamentet konstaterar att byrån införde en budgetkontrollmetod som planerat under 2016. Parlamentet noterar att budgetkontrollmetoden innebar att budgetansvar i fråga om planering, genomförande och övervakning fastställdes och fördelades mellan byråns chefer, från enhetschefer och uppåt.

5.  Europaparlamentet påminner om att enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011(2) måste de länder som har åtagit sig att delta i genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och Eurodac-relaterade åtgärder (Schengenassocierade länder) bidra till byråns budget. Parlamentet noterar att man fortfarande inte har kommit överens med de Schengenassocierade länderna om detaljerade regler för deras deltagande i byråns arbete, bland annat bestämmelser om rösträtter och ländernas bidrag till byråns budget. Parlamentet noterar med oro att de Schengenassocierade länderna, i brist på sådana regler, bidrar till avdelning III (driftsutgifter) i byråns budget i enlighet med en bestämmelse i associeringsavtalen med unionen, men att de ännu inte bidrar till verksamheterna inom avdelningarna I och II (löner och andra administrativa utgifter) i byråns budget. Parlamentet konstaterar att alla de åtgärder som är möjliga enligt lag har vidtagits för att få de Schengenassocierade länderna att bidra till byråns budget. Parlamentet påminner om att förhandlingarna med de Schengenassocierade länderna i fråga om budgetära bidrag leds av kommissionen och inte av byrån.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

6.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten efter sin granskning av byråns upphandlingsförfaranden konstaterade att byrån under 2015 ingick kontraktsöverenskommelser eller deltog i förhandlingar med en enda entreprenör utan att exakt definiera vilka tjänster som efterfrågades. Parlamentet är djupt oroat över att dessa kontraktsöverenskommelser, som undertecknades 2015, i hög grad riskerar att motverka principen om sparsamhet och inverka negativt på kostnadseffektiviteten för dessa upphandlingar, och att de medför en mycket högre korruptionsrisk. Parlamentet noterar att sådana överenskommelser också ytterligare skulle kunna begränsa konkurrensen och öka beroendet av entreprenören. Parlamentet konstaterar att faktorer som står utanför byråns kontroll begränsar möjligheten att systematiskt inleda upphandlingsförfarandena på nytt, i synnerhet när det gäller de system som byrån ansvarar för. Parlamentet uppmuntrar byrån att ingå kontrakt med flera leverantörer eller om möjligt definiera de tjänster som krävs mer exakt. Parlamentet inväntar revisionsrättens granskning av byråns upphandlingsförfaranden för 2016 och förväntar sig att byrån har förbättrat de berörda upphandlingsförfarandena under 2016.

7.  Europaparlamentet noterar att byrån under 2015 hade en total personalstyrka på 135 personer (117 tillfälligt anställda, tolv kontraktsanställda och sex utstationerade nationella experter). Parlamentet noterar vidare att personalstyrkan till 33 % utgjordes av kvinnor och till 67 % av män.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

8.  Europaparlamentet noterar att andelen gjorda åtaganden som överfördes för avdelning II (administrativa utgifter) uppgick till 9 000 000 EUR (50 % av de gjorda åtagandena), jämfört med 15 000 000 EUR (87 %) år 2014. Parlamentet noterar vidare att överföringarna främst gällde ett stort kontrakt för utbyggnaden av byråns byggnad i Strasbourg och tjänster som tillhandahållits enligt fleråriga kontrakt. Parlamentet konstaterar att byrån lade ner ett avsevärt planerings- och samordningsarbete för att verifiera att alla överföringar av icke-differentierade anslag var motiverade.

9.  Europaparlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om de planeras i förväg av byrån och om revisionsrätten informeras.

Interna kontroller

10.  Europaparlamentet noterar de ansträngningar som byrån har gjort för att genomföra de interna kontrollstandarderna (ICS), vilket möjliggjorde ett betydande framsteg mot ett fullständigt genomförande av de grundläggande kraven inom den relativt korta tiden sedan byrån beviljades finansiell självständighet i maj 2013. Parlamentet noterar dock att genomförandet av de interna kontrollstandarderna (ICS) ännu inte till samtliga delar motsvarar de grundläggande kraven, samt att fyra av standarderna fortfarande inte hade genomförts, att sex ansågs vara i stort sett genomförda och att ytterligare sex hade genomförts fullt ut.

11.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision utfärdade 14 rekommendationer om genomförandet av de interna kontrollstandarderna (ICS), varav fem bedömdes vara ”Mycket viktiga” och nio ”Viktiga”. Parlamentet noterar vidare att tjänsten för internrevision inte fann några kritiska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att byrån fått nödvändigt försäkringsskydd för materiella anläggningstillgångar, vilket den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten och revisionsrätten krävde 2014.

13.  Europaparlamentet beklagar att två datasäkerhetsincidenter rapporterades 2015 i samband med byråns interna administrativa rutiner. Parlamentet välkomnar att byrån har förstärkt dataskyddet och datasäkerheten genom ytterligare möten för att öka medvetenheten, genom vidareutbildning av personalen och genom att ta fram en policy mot datasäkerhetsbrott samt datasäkerhetsbestämmelser, en handlingsplan och ett arbetsprogram.

Internrevision

14.  Europaparlamentet noterar att internrevisionsfunktionen (IAC) granskade det interna kontrollsystemets effektivitet i fråga om byråns avtalshantering. Parlamentet konstaterar att IAC inte fann några kritiska problem. Parlamentet noterar vidare att IAC utfärdade fem rekommendationer avseende fastställande och organisation av avtalshanteringen liksom avseende avtalsstyrning.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

15.  Europaparlamentet noterar att byrån avser att anta sina interna bestämmelser om rapportering av missförhållanden under 2017. Parlamentet uppmanar byrån att anta en intern bestämmelse om rapportering av missförhållanden för att främja transparens och ansvarsskyldighet på arbetsplatsen, att utbilda de anställda och regelbundet informera dem om deras skyldigheter och rättigheter enligt den policyn, att säkerställa skydd av visselblåsare mot repressalier, att i god tid följa upp de rapporterade missförhållandena och att införa en mekanism för anonym intern rapportering. Parlamentet uppmanar byrån att offentliggöra årliga rapporter om antalet fall av visselblåsare och om uppföljningen av dem, och att tillhandahålla dessa årliga rapporter till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten. Parlamentet ber byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten när dess bestämmelser om visselblåsare har upprättats och genomförts.

16.  Europaparlamentet noterar med oro att meritförteckningarna för byråns styrelsemedlemmar samt meritförteckningarna och intresseförklaringarna för medlemmarna i de rådgivande grupperna inte offentliggörs på byråns webbplats. Parlamentet beklagar att byrån inte kontrollerade att uppgifterna i intresseförklaringarna är korrekta och inte heller införde ett förfarande för att uppdatera dem. Parlamentet uppmanar bestämt byrån att anta riktlinjer för en enhetlig policy om förebyggande och hantering av intressekonflikter, samt att anta och genomföra en tydlig policy om intressekonflikter i enlighet med kommissionens färdplan för uppföljning av den gemensamma ansatsen för EU:s decentraliserade byråer, och att offentliggöra dessa i syfte att säkerställa offentlig tillsyn och kontroll av dess förvaltning.

17.  Europaparlamentet noterar att den första årliga övervakningsrapporten om genomförandet av byråns bedrägeribekämpningsstrategi offentliggjordes i april 2016 och att den uppvisade en genomförandegrad på nästan 60 %. Parlamentet noterar att nästa övervakningsrapport skulle offentliggöras i mars 2017. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av rapporten. Parlamentet noterar att byråns styrelse antog byråns bedrägeribekämpningsstrategi och en handlingsplan i november 2015. Parlamentet noterar vidare att byrån strävar efter att anta de nya reglerna från handlingsplanen i slutet av 2017 och börja genomföra dem omedelbart därefter.

Kommunikation och samarbete med andra byråer

18.  Europaparlamentet välkomnar att byrån genomförde tolv viktiga initiativ för att sprida information om byrån och förbättra synligheten under 2015. Parlamentet noterar att dessa initiativ inbegrep en årskonferens, två rundabordsmöten med näringslivet, firandet av Europadagen, aktiviteter för gränsvakter på Europadagen, tre informationsmöten med intressenter och informationsspridare, en film om samarbetet mellan organen för rättsliga och inrikes frågor och deras roll i genomförandet av unionens politik till förmån för medborgarna och en informationskampanj om pilotprojektet för smarta gränser, vilket resulterade i att information togs fram och spreds på flera olika språk liksom ökad synlighet och förbättrad mediebevakning.

Övriga kommentarer

19.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån slutförde förhandlingarna och undertecknade ett avtal om säte med Frankrike för byråns operativa kontor i Strasbourg. Parlamentet konstaterar att avtalet ännu inte har ratificerats av det franska parlamentet.

20.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån i slutet av 2014 slutförde förhandlingarna och undertecknade ett avtal om säte med Estland för byråns kontor i Tallinn. Parlamentet noterar att avtalet om säte ratificerades av Estlands parlament den 18 februari 2015.

21.  Europaparlamentet noterar att byrån, mot bakgrund av reformen av Dublinsystemet och i enlighet med vad som föreskrivs i den europeiska migrationsagendan, gjorde en inledande bedömning av de eventuella effekterna av den reformerade förvaltningen av Eurodac-systemet. Parlamentet konstaterar att resultatet av bedömningen har tillhandahållits kommissionen och införlivats i förslaget till reform av Dublinsystemet.

22.  Europaparlamentet ser med oro på den betydande obalansen mellan könen i byråns styrelse. Parlamentet uppmanar bestämt byrån att rätta till denna obalans och att informera parlamentet om resultatet så snart som möjligt.

23.  Europaparlamentet konstaterar att byråns befintliga kontorsutrymme utnyttjas maximalt, vilket följaktligen har lett till en minimal enhetskostnad per arbetsstation. Parlamentet förväntar sig dock att de rättsliga kraven om en hälsosam och säker arbetsplats för arbetstagarna respekteras fullt ut.

24.  Europaparlamentet noterar att ”bortadagarna” för 97 av byråns anställda motsvarade en kostnad på 9 227 EUR (95,13 euro/person) under 2015, och att 448 anställda deltog i ”andra evenemang” för vilka kostnaderna uppgick till 29 807,65 EUR (66,54 euro/person).

25.  Europaparlamentet gläder sig över att styrelsen i mars 2015 antog en uppsättning resultatindikatorer för byråns arbete. Parlamentet anser att sådana indikatorer bättre bör återspegla effekterna och följderna av byråns insatser när det gäller säkerhet, migration, gränskontroller och grundläggande rättigheter. Parlamentet ser fram emot att få ta del av de resultat som införandet av dessa indikatorer ger för 2016. Parlamentet uppmanar byrån att göra sitt arbete mer synligt genom att utnyttja online-plattformar.

26.  Europaparlamentet välkomnar ansträngningarna att anpassa systemen för rättsliga och inrikes frågor till de skiftande politiska prioriteringarna och oförutsedda händelserna under året. Parlamentet inser att byrån blir allt viktigare för att Schengenområdet ska kunna fungera. Parlamentet uppmanar byrån att noga övervaka sina ekonomiska och mänskliga resurser och att i tid begära och motivera anpassningar, om så skulle krävas.

o
o   o

27.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 27 april 2017(3) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 286, 1.11.2011, s. 1).
(3) Antagna texter, P8_TA(2017)0155.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy