Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2167(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0116/2017

Indgivne tekster :

A8-0116/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.49

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0180

Vedtagne tekster
PDF 184kWORD 50k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Decharge 2015: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
P8_TA(2017)0180A8-0116/2017
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 (2016/2167(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0053/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur(4), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, særlig artikel 108(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0116/2017),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 179.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 179.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 (2016/2167(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0053/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur(4), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, særlig artikel 108(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0116/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 179.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 179.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 (2016/2167(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0116/2017),

A.  der henviser til, at budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (i det følgende benævnt "agenturet") for regnskabsåret 2015 ifølge dets årsregnskab var på 16 852 526 EUR, hvilket svarer til et fald på 2,34 % i forhold til 2014;

B.  der henviser til, at Unionens bidrag til agenturets budget for regnskabsåret 2015 var på 14 732 995 EUR, hvilket svarer til en stigning på 3,54 % sammenlignet med 2014;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2015 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

D.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

Opfølgning på decharge for 2014

1.  noterer sig, at i henhold til Revisionsrettens beretning, er der truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår to bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2014, og at begge nu er klassificeret som "ikke relevant" eller ”afsluttet” i Revisionsrettens beretning;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 97,5 %, svarende til et fald på 1,2 % i forhold til 2014, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 72,1 %, hvilket udgør et fald på 3,50 % i forhold til 2014;

3.  anerkender, at agenturets aktivitetsbaserede tilgang til budgettering, som blev afprøvet i 2014, blev gennemført fuldt ud i 2015, hvilket gjorde det muligt for agenturet at planlægge længere ud i fremtiden såvel som at lægge større vægt på samarbejde og teamwork inden for organisationen; anerkender desuden, at agenturet har gjort betydelige fremskridt med udviklingen af et e-redskab til aktivitetsbaseret ledelse og budgettering, som skulle gennemføres i 2016; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om, hvilke effekter e-redskaberne får for dets organisation;

Forpligtelser og fremførsler

4.  bemærker, at gennemførelsesgraden for det budget, som er afsat under afsnit II (administrationsudgifter), er 97,4 %; noterer sig, at i henhold til Revisionsrettens beretning lå forpligtelsesgraden for bevillingerne til afsnit II på 25,26 %, hovedsageligt på grund af tjenesteydelser, for hvilke de indgåede kontrakter dækker to kalenderår, samt IT-ydelser, som ikke fuldt ud var blevet leveret eller faktureret ved udgangen af 2015;

5.  bemærker desuden, at gennemførelsesgraden for det budget, som er afsat under afsnit III (driftsudgifter), er 98,36 %; noterer sig fra Revisionsrettens beretning, at forpligtelsesgraden for bevillingerne til afsnit III lå på 40,80 %, hovedsageligt på grund af store forskningsprojekter med en varighed på mere end et år, samt et bestyrelsesmøde afholdt i januar 2016, som skulle have været arrangeret i sidste kvartal af 2015;

6.  bemærker, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturenes operationelle programmer, ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og ‑gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af agenturet og meddelt Revisionsretten;

Overførsler

7.  noterer sig, at der i regnskabsåret 2015 blev gennemført 10 budgetoverførsler på tilsammen 723 300 EUR for at omfordele ressourcer fra områder, hvor man fandt budgetbesparelser, til områder med få ressourcer med det formål at sikre opfyldelsen af årets mål; bemærker med tilfredshed, at niveauet og beskaffenheden af overførsler i 2015 ifølge agenturets årlige aktivitetsrapport lå inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle regler;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

8.  bemærker, at agenturet i 2015 indgik kontrakter for varer og tjenesteydelser for i alt 7 926 184 EUR; bemærker også, at 16,64 % af beløbet gik til indkøb via fire offentlige udbudsprocedurer og 11,41 % via 77 udbud med forhandling; bemærker, at 64,73 % af indkøbsbeløbet dækkede forpligtelser i henhold til 170 specifikke kontrakter eller købsordrer under rammeaftaler og 7,22 % i henhold til Kommissionens serviceleveranceaftaler og rammeaftaler;

9.  noterer sig, at agenturet i 2015 har gjort betydelige fremskridt med hensyn til gennemførelsen af personalevedtægten fra 2013 og sikring af, at dets interne regler og procedurer blev bragt i tråd hermed; noterer sig, at der er blevet iværksat en udbudsprocedure med sigte på at få eksterne konsulenter til at rådgive om agenturets struktur og tilrettelæggelse af arbejdet og finde muligheder til at maksimere de menneskelige og finansielle ressourcer ved at forbedre effektiviteten, således at målene i agenturets flerårige strategiske program for perioden 2014-2020 opfyldes; bemærker, at agenturet har fået besat seks ledige stillinger i 2015, og at to ansættelsesprocedurer skulle færdiggøres i 2016;

10.  anerkender, at agenturet i 2015 ved at fjerne to AST-stillinger, der var besat af midlertidigt ansatte, har mindsket antallet af medarbejdere med 5 % i tråd med de generelle principper i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin(1); bemærker, at Kommissionen har klassificeret agenturet som et fuldt operationelt agentur, hvilket indebærer en yderligere nedskæring på 5 % og fjernelse af en AST-stilling i 2016; opfordrer Kommissionen til at sikre, at eventuelle yderligere omkostningsbesparende foranstaltninger ikke hindrer agenturet i at kunne opfylde sit mandat;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

11.  anerkender, at agenturets bestyrelse har vedtaget en strategi for bekæmpelse af svig på grundlag af de retningslinjer, som Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har udarbejdet til EU-agenturerne; bemærker, at målene i denne strategi, som dækker 2015-2018, er blevet operationaliseret i en detaljeret handlingsplan, og at gennemførelsen af denne overvåges af agenturets ledelsesorgan; bemærker med tilfredsstillelse, at der i 2015 ikke blev sendt nogen sager til OLAF, og at OLAF ikke iværksatte nogen sager vedrørende agenturet på grundlag af andre informationskilder;

12.  noterer sig, at agenturet stadigvæk mangler at implementere interne regler om whistleblowing; anerkender, at agenturet afventer retningslinjer fra Kommissionen; opfordrer agenturet til at vedtage regler, der gør det muligt for dets interne politik for whistleblowing at fremme en kultur med åbenhed og ansvarlighed på arbejdspladsen, til regelmæssigt at informere og uddanne medarbejderne om deres rettigheder og forpligtelser i henhold til denne politik, til at sikre beskyttelse af whistleblowere mod repressalier, til at følge op på indholdet af whistlebloweres indberetninger rettidigt og til at etablere en kanal for anonym intern rapportering; opfordrer agenturet til at offentliggøre årlige rapporter om antallet af whistleblowersager og hvordan disse blev fulgt up, samt at fremlægge disse årlige rapporter for dechargemyndigheden; anmoder agenturet om at rapportere til dechargemyndigheden, når sine regler om whistleblowing er blevet udarbejdet og gennemført;

13.  konstaterer med bekymring, at agenturets politik om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter ikke tager eksterne medarbejdere, midlertidigt ansatte og udsendte nationale eksperter i betragtning; opfordrer agenturet til at ajourføre sin politik, så den også omfatter eksterne medarbejdere, midlertidigt ansatte og udstationerede nationale eksperter, og til at melde tilbage til dechargemyndigheden herom;

14.  bemærker, at agenturets websted er blevet fuldstændigt nydesignet og relanceret i 2015, at det er til rådighed på 25 sprog og er blevet suppleret med en ”OSH-wiki” med detaljerede oplysninger om et bredt spektrum af sikkerheds- og sundhedsmæssige emner; noterer sig med tilfredshed, at agenturet som en del af projektet har samarbejdet med Oversættelsescentret for at udvikle en ny funktionalitet i webstedets back office, som gør det meget nemmere at håndtere oversættelser, og at denne funktionalitet nu bliver stillet til rådighed for andre agenturer og organer;

Intern revision

15.  bemærker, at agenturet hverken havde ”kritiske” eller ”meget vigtige” udestående anbefalinger fra de revisioner, der blev foretaget af Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) ved udgangen af 2015; anerkender, at IAS markerede den sidste udestående anbefaling i kategorien ”meget vigtig”, som stammede fra IAS-revisionen 2013 af ”rapportering og elementerne i revisionserklæringen”, som ”lukket” i juni 2015; bemærker derudover, at agenturet har fulgt op på de sidste udestående anbefalinger fra IAS-revisionerne for 2012 og 2013, som er blevet indgivet til IAS til gennemgang;

Resultater

16.  anerkender, at agenturets kontinuitetsplan er blevet fuldstændig revideret, testet, og at den endelige version er blevet vedtaget; noterer sig, at agenturets IKT-team har indledt et samarbejde med Unionens IT-Beredskabsenhed for at forbedre IT-sikkerheden; konstaterer, at agenturet har implementeret sit eget redskab til registrering af softwareproblemer og dermed stille leverandørerne mere til ansvar og gøre det muligt nemmere at tilgå et problems historik;

Andre bemærkninger

17.  anerkender den rolle, som agenturet spiller i gennemførelsen af EU-strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020; bemærker i denne forbindelse værdien af agenturets arbejde samt det arbejde, der udføres af Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen i forbindelse med de bindende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for kræftfremkaldende stoffer og mutagener i direktiv 2004/37/EF(2);

18.  værdsætter agenturets indsats for at fremme sunde og sikre arbejdspladser i og uden for Unionen; bemærker de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af dets flerårige strategiske program, navnlig pilotprojektet om "Sikrere og sundere arbejde i enhver alder" og det onlinebaserede, interaktive risikoanalyseredskab (OiRA);

19.  opfordrer agenturet til fortsat nøje at overvåge, analysere og rapportere om sundheds- og sikkerhedsforhold på arbejdspladsen og komme med initiativer til at forbedre dem;

o
o   o

20.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 27. april 2017(3) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. l, i Rådets direktiv 89/391/EØF) (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50).
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0155.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik