Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2167(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0116/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0116/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.49

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0180

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 499kWORD 57k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
P8_TA(2017)0180A8-0116/2017
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2167(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0053/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0116/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 179.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 179.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2167(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0053/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0116/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 179.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 179.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2167(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0116/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2015 ανήλθε σε 16 852 526 EUR, ποσό που αποτελεί μείωση κατά 2,34 % σε σχέση με το 2014·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015 ανήλθε σε 14 732 995 EUR, ποσό που σηματοδοτεί αύξηση της τάξης του 3,54 % σε σύγκριση με το 2014·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Επακολούθηση της απαλλαγής για το 2014

1.  επισημαίνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά τις δύο παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2014, λήφθηκαν διορθωτικά μέτρα και οι δύο παρατηρήσεις χαρακτηρίζονται πλέον στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου «άνευ αντικειμένου» ή «ολοκληρώθηκε»·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 97,5 %, το οποίο αντιπροσωπεύει μείωση κατά 1,2 % σε σύγκριση με το 2014, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 72,1 %, που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 3,50 % σε σχέση με το 2014·

3.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η προσέγγιση της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων, που ακολούθησε δοκιμαστικά ο Οργανισμός το 2014, εφαρμόστηκε πλήρως το 2015, γεγονός που επέτρεψε στον Οργανισμό να κάνει πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη συνεργασία και τη συλλογικότητα στους κόλπους του· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι ο Οργανισμός σημείωσε μεγάλη πρόοδο στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού εργαλείου για τη δημοσιονομική διαχείριση και την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων, το οποίο αναμενόταν να τεθεί σε εφαρμογή το 2016· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχει η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εργαλείου στις εργασίες του·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

4.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του Τίτλου II (διοικητικές δαπάνες) εκτελέστηκε σε ποσοστό 97,4%· επισημαίνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το επίπεδο των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν στον Τίτλο ΙΙ ήταν 25,56 %, κυρίως λόγω υπηρεσιών που ανατέθηκαν για περίοδο που κάλυπτε δύο ημερολογιακά έτη, καθώς και υπηρεσιών ΤΠ που είτε δεν είχαν παρασχεθεί πλήρως είτε δεν είχαν τιμολογηθεί έως το τέλος του 2015·

5.  επισημαίνει ακόμα, ότι ο προϋπολογισμός του Τίτλου II (επιχειρησιακές δαπάνες) εκτελέστηκε σε ποσοστό 98,36%· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το επίπεδο των αναληφθεισών υποχρεώσεων στον Τίτλο ΙΙΙ ήταν 40,80 %, κυρίως λόγω ερευνητικών έργων μεγάλης κλίμακας με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, και του γεγονότος ότι μια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που είχε προγραμματιστεί για το τελευταίο τρίμηνο του 2015 διεξήχθη τελικά τον Ιανουάριο του 2016·

6.  διαπιστώνει ότι οι μεταφορές μπορεί συχνά να δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών, δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και δεν αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από τον Οργανισμό και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Μεταφορές

7.  σημειώνει ότι κατά το οικονομικό έτος 2015 πραγματοποιήθηκαν 10 μεταφορές πιστώσεων συνολικού ύψους 723 300 EUR, για την ανακατανομή πόρων από τομείς στους οποίους κατέστη δυνατή η εξοικονόμηση πιστώσεων σε άλλους τομείς στους οποίους υπήρχε έλλειψη, για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του έτους· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2015 παρέμειναν εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης προσωπικού

8.  σημειώνει ότι το 2015 ο Οργανισμός ανέθεσε εξωτερικά την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών συνολικής αξίας 7 926 184 EUR· επισημαίνει ακόμα, ότι το 16,64 % της αξίας των προμηθειών ανατέθηκε μέσω τεσσάρων ανοιχτών διαδικασιών και το 11,41 % μέσω 77 διαδικασιών με διαπραγμάτευση· σημειώνει ότι το 64,73 % της αξίας των προμηθειών ανατέθηκε μέσω 170 ειδικών συμβάσεων ή εντολών αγοράς δυνάμει συμβάσεων-πλαισίων, και το 7,22 % μέσω συμφωνιών επιπέδου υπηρεσίας και συμβάσεων-πλαισίων της Επιτροπής·

9.  παρατηρεί ότι το 2015 ο Οργανισμός σημείωσε σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης του 2013, εξασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση των εσωτερικών κανόνων και διαδικασιών του· επισημαίνει ότι κινήθηκε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης για εξωτερικούς συμβούλους, με αντικείμενο την παροχή συμβουλών σχετικά με τη διάρθρωση και την οργάνωση των εργασιών του Οργανισμού και τον προσδιορισμό δυνατοτήτων για βελτιστοποίηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων με τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα στους στόχους που θέτει το πολυετές στρατηγικό πρόγραμμα του Οργανισμού για την περίοδο 2014 έως 2020· σημειώνει ότι ο Οργανισμός κάλυψε έξι κενές θέσεις το 2015, ενώ δύο διαδικασίες πρόσληψης αναμενόταν να ολοκληρωθούν το 2016·

10.  λαμβάνει υπόψη ότι ο Οργανισμός μείωσε κατά 5 % τον αριθμό των υπαλλήλων του σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίστηκαν στη διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία(1), ακυρώνοντας δύο θέσεις έκτακτων υπαλλήλων AST το 2015· επισημαίνει ότι η Επιτροπή κατέταξε τον Οργανισμό στους οργανισμούς με κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, γεγονός που συνεπάγεται ότι αναμένεται περαιτέρω μείωση κατά 5 % και η ακύρωση μιας θέσης AST το 2016· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε πιθανά περαιτέρω μέτρα εξοικονόμησης να μην περιορίσουν την ικανότητα του Οργανισμού να εκπληρώνει αποτελεσματικά την εντολή του·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

11.  αναγνωρίζει ότι το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού υιοθέτησε στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για τους οργανισμούς της Ένωσης· επισημαίνει ότι οι στόχοι της στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης, που καλύπτει την περίοδο 2015 έως 2018, εκφράστηκαν επιχειρησιακά με λεπτομερές σχέδιο δράσης, η εφαρμογή του οποίου παρακολουθείται από το προεδρείο του Οργανισμού· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το 2015 δεν παραπέμφθηκαν υποθέσεις στην OLAF και η OLAF δεν κίνησε διαδικασίες σε σχέση με τη δραστηριότητα του Οργανισμού βάσει άλλων πηγών πληροφόρησης·

12.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός δεν έχει εφαρμόσει ακόμα εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών· σημειώνει ότι ο Οργανισμός αναμένει κατευθυντήριες γραμμές από την Επιτροπή· καλεί τον Οργανισμό να εγκρίνει τους κανόνες που θα επιτρέψουν στην εσωτερική πολιτική του για την καταγγελία δυσλειτουργιών να προαγάγει νοοτροπία διαφάνειας και λογοδοσίας στον χώρο εργασίας, να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τακτικά τους υπαλλήλους σχετικά με τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους όσον αφορά την εν λόγω πολιτική, να διασφαλίζει την προστασία του καταγγέλτη, να δίνει εγκαίρως συνέχεια στην ουσία των προειδοποιήσεων των καταγγελτών και να καθιερώσει έναν δίαυλο για ανώνυμες εσωτερικές καταγγελίες· ζητεί από τον Οργανισμό να δημοσιεύει τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον αριθμό των υποθέσεων καταγγελίας δυσλειτουργιών και τη συνέχεια που τους δόθηκε και να γνωστοποιεί τις εν λόγω ετήσιες εκθέσεις στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όταν οι κανόνες του για την καταγγελία δυσλειτουργιών έχουν καταρτισθεί και εφαρμοσθεί·

13.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η πολιτική του Οργανισμού για την πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων δεν λαμβάνει υπόψη το εξωτερικό προσωπικό, το προσωρινό προσωπικό και τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες· ζητεί από τον Οργανισμό να επικαιροποιήσει την πολιτική του προκειμένου να συμπεριλάβει το εξωτερικό προσωπικό, το προσωπικό προσωρινής απασχόλησης και τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, και να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

14.  επισημαίνει ότι ο ιστότοπος του Οργανισμού επανασχεδιάστηκε πλήρως και λειτούργησε εκ νέου το 2015, είναι διαθέσιμος σε 25 γλώσσες, και έχει συμπληρωθεί με ένα «OSH wiki» που παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για ευρύ φάσμα θεμάτων ασφάλειας και υγείας· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, στο πλαίσιο του έργου αυτού, ο Οργανισμός συνεργάστηκε με το Κέντρο Μετάφρασης για την ανάπτυξη νέων λειτουργιών υποστήριξης του ιστοτόπου που διευκολύνουν σημαντικά τη διαχείριση των μεταφράσεων, και ότι οι λειτουργίες αυτές διατίθενται πλέον και σε άλλους οργανισμούς και φορείς·

Εσωτερικός έλεγχος

15.  επισημαίνει ότι, στο τέλος του 2015, ο Οργανισμός δεν είχε «κρίσιμες» ή «πολύ σημαντικές» εκκρεμείς συστάσεις από τους ελέγχους που διεξήγαγε η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS)· λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η τελευταία εκκρεμής σύσταση, που χαρακτηριζόταν «πολύ σημαντική» και είχε προκύψει από τον έλεγχο της IAS του 2013, για την υποβολή εκθέσεων και τα δομικά στοιχεία της διασφάλισης, έκλεισε τον Ιούνιο του 2015· επισημαίνει, ακόμα, ότι ο Οργανισμός έδωσε συνέχεια στις τελευταίες εκκρεμείς συστάσεις της IAS από τους ελέγχους του 2012 και του 2013 που της είχαν υποβληθεί για εξέταση·

Επιδόσεις

16.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας του Οργανισμού αναθεωρήθηκε εξ ολοκλήρου, και, αφού υποβλήθηκε σε δοκιμή, εγκρίθηκε στην τελική του μορφή· σημειώνει το γεγονός ότι η ομάδα πληροφορικής του Οργανισμού καθιέρωσε συνεργασία με την ενωσιακή ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική, για τη βελτίωση της ασφάλειας σε θέματα πληροφορικής· παρατηρεί ότι ο Οργανισμός ανέπτυξε δικό του εργαλείο για την καταγραφή των προβλημάτων λογισμικού, που αυξάνει τη λογοδοσία των προμηθευτών και καθιστά ευκολότερη την πρόσβαση στο ιστορικό των προβλημάτων·

Λοιπές παρατηρήσεις

17.  αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο του Οργανισμού στην εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020· επισημαίνει την αξία του έργου του Οργανισμού στο πλαίσιο αυτό, καθώς και το έργο που πραγματοποιείται από την Επιστημονική Επιτροπή για τα όρια έκθεσης σε χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εργασίας και τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, σε σχέση με τα υποχρεωτικά όρια έκθεσης σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία, που ορίζονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ(2)·

18.  εκτιμά τη συμβολή του Οργανισμού στην προώθηση των υγιών και ασφαλών χώρων εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση και πέρα από αυτήν· επισημαίνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την υλοποίηση του πολυετούς στρατηγικού προγράμματος του Οργανισμού, και ιδίως το δοκιμαστικό σχέδιο «Ασφαλέστερη και πιο υγιεινή εργασία σε κάθε ηλικία» και την πλατφόρμα επιγραμμικής διαδραστικής αξιολόγησης κινδύνου (OiRA)·

19.  καλεί τον Οργανισμό να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά, να αναλύει και να εκδίδει εκθέσεις σχετικά με τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας στην εργασία και να διατυπώνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωσή τους·

o
o   o

20.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017(3) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1).
(2) Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου) (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 50).
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0155.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου