Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2167(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0116/2017

Predkladané texty :

A8-0116/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.49

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0180

Prijaté texty
PDF 365kWORD 51k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
P8_TA(2017)0180A8-0116/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2015 (2016/2167(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0053/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0116/2017),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 179.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 179.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2015 (2016/2167(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0053/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0116/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 179.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 179.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2015 (2016/2167(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0116/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „agentúra“) bol jej konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 vo výške 16 852 526 EUR, čo predstavuje pokles o 2,34 % v porovnaní s rokom 2014;

B.  keďže príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rozpočtový rok 2015 dosiahol sumu 14 732 995 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 3,54 % v porovnaní s rokom 2014;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

D.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti (PBB) a dobrým riadením ľudských zdrojov;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky z jeho správy za rok 2014, boli prijaté nápravné opatrenia a obe pripomienky sú teraz označené ako „nerelevantné“ alebo „ukončené“;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,5 %, čo predstavuje zníženie o 1,2 % v porovnaní s rokom 2014, a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 72,1 %, čo predstavuje pokles o 3,50 % v porovnaní s rokom 2014;

3.  berie na vedomie skutočnosť, že prístup agentúry k zostaveniu rozpočtu podľa činností, ktorý bol pilotne vyskúšaný v roku 2014, bol v roku 2015 plne realizovaný, čo agentúre umožnilo dlhodobejšie plánovanie a väčší dôraz na spoluprácu a tímovú činnosť v organizácii; ďalej berie na vedomie, že agentúra významne pokročila pri vývoji elektronického nástroja na riadenie a zostavovanie rozpočtu podľa činností, ktorý mal byť realizovaný v roku 2016; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vplyve zavedenia elektronického nástroja na jej organizáciu;

Záväzky a prenosy

4.  konštatuje, že rozpočet pridelený v rámci hlavy II (administratívne výdavky) bol splnený na 97,4 %; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II predstavovala 25,56 %, a to najmä v súvislosti so službami, ktoré boli dohodnuté na obdobie dvoch kalendárnych rokov, aj službami IT, ktoré ešte neboli úplne poskytnuté alebo boli vyfakturované na konci roku 2015;

5.  ďalej konštatuje, že rozpočet pridelený v rámci hlavy III (prevádzkové výdavky) bol splnený na 98,36 %; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave III predstavovala 40,80 %, a to najmä v dôsledku rozsiahlych výskumných projektov v trvaní presahujúcom jeden rok a schôdze správnej rady konanej v januári 2016, ktorá sa pôvodne mala uskutočniť v poslednom štvrťroku 2015;

6.  konštatuje, že prenosy môžu byť často čiastočne alebo úplne odôvodnené viacročnou povahou operačných programov agentúr a nemusia ešte znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, ani nevyhnutne byť v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, a to najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Presuny

7.  berie na vedomie, že počas rozpočtového roka 2015 bolo uskutočnených 10 rozpočtových presunov v celkovej hodnote 723 300 EUR s cieľom previesť zdroje z oblastí, kde boli zistené úspory, do oblastí, kde zdroje chýbali, aby bolo možné zabezpečiť dosiahnutie cieľov stanovených na uvedený rok; s uspokojením konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti zostala úroveň a povaha presunov v roku 2015 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.  berie na vedomie, že agentúra v roku 2015 odobrala od externých subjektov tovar a služby v celkovej hodnote 7 926 184 EUR; ďalej konštatuje, že 16,64 % prostriedkov na verejné obstarávanie bolo vydaných prostredníctvom štyroch otvorených konaní a 11,41 % prostredníctvom 77 rokovacích konaní; berie na vedomie, že 64,73 % z objemu zákaziek bolo realizovaných prostredníctvom 170 konkrétnych zmlúv alebo objednávok na základe rámcových zmlúv a 7,22 % v rámci dohôd Komisie na úrovni útvarov a rámcových zmlúv;

9.  konštatuje, že agentúra urobila v roku 2015 výrazný pokrok, pokiaľ ide o vykonávanie služobného poriadku z roku 2013, a že zabezpečila, aby jej vnútorné pravidlá a postupy s ním boli v súlade; berie na vedomie, že sa začalo verejné obstarávanie na zabezpečenie externých poradcov, ktorí by poskytovali poradenstvo v súvislosti so štruktúrou agentúry a organizáciou práce a našli možnosti, ako maximalizovať ľudské aj finančné zdroje zlepšením účinnosti a efektívnosti, aby bolo možné čo najlepšie splniť ciele stanovené vo viacročnom strategickom programe agentúry na obdobie 2014 – 2020; berie na vedomie skutočnosť, že agentúra obsadila v roku 2015 šesť voľných miest, zatiaľ čo dve prijímacie konania mali byť ukončené v roku 2016;

10.  berie na vedomie skutočnosť, že zrušením dvoch miest pre dočasných pracovníkov AST v roku 2015 agentúra znížila počet svojich zamestnancov o 5 % v súlade so zásadami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne(1); konštatuje, že Komisia agentúru klasifikovala ako naplno fungujúcu agentúru, z čoho vyplýva ďalšie zníženie o 5 % a zrušenie jedného AST miesta v roku 2016; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že prípadné ďalšie opatrenia na úsporu nákladov neobmedzia schopnosť agentúry plniť svoj mandát;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

11.  berie na vedomie skutočnosť, že správna rada agentúry prijala stratégiu proti podvodom na základe usmernení vydaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) pre agentúry Únie; berie na vedomie, že ciele stratégie proti podvodom, ktorá platí na obdobie rokov 2015 až 2018, sú konkretizované prostredníctvom podrobného akčného plánu a jeho realizáciu monitoruje sekretariát agentúry; s uspokojením konštatuje, že v priebehu roka 2015 neboli úradu OLAF predložené žiadne prípady a úrad OLAF nezačal žiadne prípady v súvislosti s činnosťou agentúry na základe iných zdrojov informácií;

12.  berie na vedomie, že agentúra má ešte len zaviesť interné predpisy týkajúce sa oznamovania nekalých praktík; konštatuje, že agentúra čaká na usmernenia od Komisie; vyzýva agentúru, aby prijala pravidlá, ktorými by umožnila, aby jej vnútorná politika oznamovania nekalých praktík posilňovala kultúru transparentnosti a zodpovednosti na pracovisku, aby pravidelne informovala a školila zamestnancov o ich povinnostiach a právach v súvislosti s touto politikou, zabezpečila ochranu oznamovateľov pred postihom, včasne riešila problémy, na ktoré oznamovatelia upozorňujú, a aby zaviedla spôsob pre anonymné podávanie interných správ; žiada agentúru, aby zverejňovala výročné správy o počte prípadov oznamovania nekalých praktík a o následných opatreniach a aby poskytla tieto výročné správy orgánu udeľujúcemu absolutórium; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o tvorbe a uplatňovaní pravidiel oznamovania nekalých praktík;

13.  so znepokojením konštatuje, že politika agentúry v oblasti prechádzania konfliktom záujmov a ich riešenia nezohľadňuje externých zamestnancov, dočasných zamestnancov a vyslaných národných expertov; vyzýva agentúru, aby aktualizovala túto svoju politiku tak, aby zahŕňala aj externých zamestnancov, dočasných zamestnancov a vyslaných národných expertov, a informovala o tom orgán udeľujúci absolutórium;

14.  berie na vedomie, že webová stránka agentúry bola v roku 2015 kompletne prepracovaná a opätovne spustená, je k dispozícii v 25 jazykoch a bola doplnená súborom informácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci („OSH wiki“), ktorý poskytuje podrobné informácie o celom rade tém v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; s uspokojením konštatuje, že v rámci tohto projektu agentúra spolupracovala s prekladateľským centrom s cieľom vytvoriť novú funkciu v rámci webovej stránky, ktorá výrazne uľahčí riadenie prekladov, a že táto funkcia je teraz sprístupňovaná ostatným agentúram a orgánom;

Vnútorný audit

15.  konštatuje, že agentúra nemá žiadne nesplnené „kritické“ ani „veľmi dôležité“ odporúčania, ktoré by vyplývali z auditov vykonaných Útvarom Komisie pre vnútorný audit (IAS) na konci roka 2015; berie na vedomie skutočnosť, že IAS posledné nesplnené odporúčania, ktoré vyplynuli z auditu z roku 2013 v súvislosti s „podávaním správ a hlavnými prvkami overovania“ a boli označené ako „veľmi dôležité“, v júni 2015 označil za „splnené“; ďalej konštatuje, že agentúra prijala opatrenia v nadväznosti na posledné nesplnené odporúčania, ktoré vyplynuli z auditov IAS z rokov 2012 a 2013, a predložila ich útvaru IAS na kontrolu;

Výkonnosť

16.  berie na vedomie skutočnosť, že plán agentúry v oblasti kontinuity činnosti bol plne prepracovaný, vyskúšaný a posledná verzia bola prijatá; berie na vedomie, že tím agentúry zameraný na oblasť IKT s cieľom zvýšiť bezpečnosť svojich informačných technológií začal spoluprácu s tímom reakcie na núdzové počítačové situácie Únie; berie na vedomie, že agentúra uplatňovala vlastný nástroj zaznamenávania problémov so softvérom, čo lepšie umožnilo brať dodávateľov na zodpovednosť a sledovať priebeh určitého problému v čase;

Ďalšie pripomienky

17.  uznáva úlohu, ktorú agentúra zohráva pri vykonávaní strategického rámca EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020; v tejto súvislosti berie na vedomie hodnotu práce agentúry, ako aj práce Vedeckého výboru pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci a Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súvislosti so záväznými najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia karcinogénom a mutagénom pri práci v smernici 2004/37/ES(2);

18.  oceňuje prínos agentúry v oblasti podpory zdravých a bezpečných pracovísk v Únii, ako aj za jej hranicami; berie na vedomie jej pokrok pri plnení viacročného strategického programu, najmä pilotného projektu Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku, ako aj internetového interaktívneho posudzovania rizík;

19.  vyzýva agentúru, aby aj naďalej dôkladne monitorovala a analyzovala zdravotné a bezpečnostné podmienky pri práci a podávala o nich správy a aby navrhla iniciatívy na ich zlepšenie;

o
o   o

20.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(3) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).
(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50).
(3) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia