Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2167(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0116/2017

Predložena besedila :

A8-0116/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.49

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0180

Sprejeta besedila
PDF 349kWORD 55k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj
Razrešnica za leto 2015: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
P8_TA(2017)0180A8-0116/2017
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2015 (2016/2167(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0053/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu(4), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0116/2017),

1.  podeli razrešnico direktorici Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 179.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 179.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 216, 20.8.1994, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2015 (2016/2167(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0053/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu(4), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0116/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 179.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 179.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 216, 20.8.1994, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2015 (2016/2167(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0116/2017),

A.  ker računovodski izkazi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2015 znašal 16 852 526 EUR, kar je 2,34 % manj kot leta 2014;

B.  ker je v proračunskem letu 2015 prispevek Unije v proračun agencije znašal 14 732 995 EUR, kar je 3,54 % več kot leta 2014;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2015 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

D.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2014

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili v zvezi z dvema pripombama iz poročila za leto 2014 sprejeti popravljalni ukrepi in da sta zdaj ti pripombi označeni z „ni relevantno“ in „zaključeno“;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 stopnja izvrševanja proračuna znašala 97,5 %, kar je 1,2 % manj kot leta 2014, stopnja izvrševanja plačil pa je znašala 72,1 %, kar je 3,50 % manj kot leta 2014;

3.  je seznanjen z dejstvom, da je agencija v letu 2015 začela v celoti uporabljati na dejavnostih temelječ pristop k pripravi proračuna, ki ga je preizkusila v letu 2014, kar ji je omogočilo bolj dolgoročno načrtovanje ter večji poudarek na sodelovanju in skupinskem delu v organizaciji; se zaveda, da je agencija dosegla precejšen napredek pri razvoju e-orodja za upravljanje in pripravo proračuna na osnovi dejavnosti, ki naj bi ga začela uporabljati leta 2016; poziva jo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o učinkih, ki jih bo to orodje imelo na njeno organizacijo;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

4.  ugotavlja, da je bilo izvršenega 97,4 % proračuna v naslovu II (upravni odhodki); na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je stopnja prenesenih prevzetih obveznosti v naslovu II znašala 25,56 %, razlog pa so predvsem storitve, za katere so bile pogodbe sklenjene za dve koledarski leti, ter storitve IT, ki do konca leta 2015 še niso bile v celoti opravljene ali zanje še niso bili izdani računi;

5.  poleg tega ugotavlja, da je bilo izvršenega 98,36 % proračuna v naslovu III (odhodki za poslovanje); je seznanjen z navedbo iz poročila Računskega sodišča, da je stopnja prenesenih prevzetih obveznosti v naslovu III znašala 40,80 %, razlog pa so v glavnem obsežni raziskovalni projekti, ki so trajali več kot leto dni, in seja odbora, ki je namesto v zadnjem četrtletju leta 2015 potekala januarja 2016;

6.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni, ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencija načrtuje in o tem obvesti Računsko sodišče;

Prerazporeditve

7.  ugotavlja, da je bilo v proračunskem letu 2015 opravljenih 10 proračunskih prerazporeditev v skupnem znesku 723 300 EUR, da bi sredstva s področij, kjer so mogoči prihranki, prenesli na področja, kjer denarja primanjkuje, ter tako uresničili letne cilje; z zadovoljstvom ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih agencije razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2015 skladni s finančnimi pravili;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

8.  ugotavlja, da je agencija v letu 2015 sklenila pogodbe o blagu in storitvah v skupnem znesku 7 926 184 EUR; nadalje ugotavlja, da je bilo 16,64 % vrednosti teh javnih naročil oddanih v 4 odprtih postopkih, 11,41 % pa v 77 postopkih s pogajanji; je seznanjen, da so bile obveznosti za 64,73 % zneska javnega naročila prevzete s 170 posebnimi pogodbami ali naročilnicami na osnovi okvirnih pogodb, 7,22 % pa s sporazumi o storitvah in okvirnimi pogodbami Komisije;

9.  ugotavlja, da je agencija leta 2015 dosegla precejšen napredek pri izvajanju kadrovskih predpisov iz leta 2013, saj je uskladila interna pravila in postopke; ugotavlja, da je bil sprožen postopek javnega naročila za izbiro zunanjih svetovalcev, ki naj bi ji svetovali glede njene sestave in organizacije dela ter poiskali možnosti za čim boljši izkoristek človeških in finančnih virov s povečanjem učinkovitosti in uspešnosti, da bi agencija uspešneje uresničila cilje iz večletnega strateškega programa 2014–2020; ugotavlja, da je agencija v letu 2015 zapolnila šest prostih delovnih mest, dva zaposlitvena postopka pa naj bi končala leta 2016;

10.  potrjuje dejstvo, da je agencija v letu 2015 zaprla dve začasni delovni mesti AST in tako število zaposlenih zmanjšala za 5 %, v skladu s splošnimi načeli iz medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini(1); ugotavlja, da je Komisija agencijo uvrstila med agencije, ki že ustaljeno delujejo, kar pomeni, da bo morala v letu 2016 število zaposlenih zmanjšati za dodatnih 5 % in zapreti še eno delovno mesto AST; poziva Komisijo, naj zagotovi, da morebitni nadaljnji varčevalni ukrepi ne bodo omejevali agencije pri izpolnjevanju nalog;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

11.  je seznanjen, da je upravni odbor agencije sprejel strategijo za boj proti goljufijam na osnovi smernic, ki jih je za agencije Unije izdal Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF); ugotavlja, da so bili cilji te strategije, ki zajema obdobje 2015–2018, operacionalizirani s podrobnim akcijskim načrtom, katerega izvajanje spremlja predsedstvo agencije; je zadovoljen, ker v letu 2015 uradu OLAF ni bil posredovan niti en primer, ta urad pa prav tako ni sprožil nobenega postopka o dejavnostih agencije na podlagi drugih virov informacij;

12.  ugotavlja, da mora agencija še sprejeti interna pravila o prijavljanju nepravilnosti; ugotavlja, da agencija čaka smernice Komisije; poziva agencijo, naj sprejme pravila, s katerimi bo lahko z notranjo politiko o prijavljanju nepravilnosti spodbudila kulturo preglednosti in odgovornosti na delovnem mestu, naj zaposlene redno obvešča in usposablja o njihovih dolžnostih in pravicah glede te politike, zagotavlja zaščito prijaviteljev nepravilnosti pred povračilnimi ukrepi, pravočasno ukrepa na podlagi vsebine opozoril prijaviteljev nepravilnosti ter oblikuje kanale za anonimno interno poročanje; poziva agencijo, naj objavi letna poročila o številu primerov prijaviteljev nepravilnosti in nadaljnjem ukrepanju ter ta poročila zagotovi organu za podelitev razrešnice; poziva agencijo, naj organu za podelitve razrešnice poroča o tem, kdaj so bila uvedena in izvedena pravil za prijavljanje nepravilnosti;

13.  je zaskrbljen, ker pravilnik agencije o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov ne velja za zunanje sodelavce, začasne uslužbence in napotene nacionalne strokovnjake; poziva agencijo, naj posodobi svojo politiko, da bo vključevala tudi zunanje sodelavce, začasne uslužbence in napotene nacionalne strokovnjake, ter organu za podelitev razrešnice poroča v zvezi s tem;

14.  ugotavlja, da je bilo spletno mesto agencije leta 2015 povsem prenovljeno in objavljeno v 25 jezikih, dopolnjuje pa ga tudi wiki OSH s podrobnimi informacijami o najrazličnejših varnostnih in zdravstvenih temah; z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija pri tem projektu sodelovala s centrom za prevajanje in za službe, ki spletno mesto upravljajo, razvila novo funkcijo, ki zelo olajšuje upravljanje prevodov in ki bo na voljo tudi drugim agencijam in organom;

Notranja revizija

15.  ugotavlja, da ob izteku leta 2015 v zvezi z agencijo niso obstajala nezaključena „kritična“ ali „zelo pomembna“ priporočila iz revizij, ki jih je opravila služba Komisije za notranjo revizijo; potrjuje, da je ta služba junija 2015 zaključila še zadnje nezaključeno zelo pomembno priporočilo iz revizije poročanja in sestavnih elementov izjave o zanesljivosti, ki jo je opravila leta 2013; ugotavlja, da je agencija ukrepala v zvezi z zadnjimi priporočili iz revizij te službe v letih 2012 in 2013, ki so bila tej službi posredovana v pregled;

Uspešnost

16.  je seznanjen, da je bil načrt agencije za neprekinjenost poslovanja temeljito pregledan in preizkušen in da je bila sprejeta končna različica; ugotavlja, da je oddelek agencije za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo začel sodelovati s skupino Unije za odzivanje na računalniške grožnje, da bi izboljšali varnost IT; ugotavlja, da agencija uporablja lastno orodje za evidentiranje težav s programsko opremo, tako da dobavitelji ravnajo odgovorneje in da je zgodovina posameznih težav dostopnejša;

Druge pripombe

17.  se zaveda vloge, ki jo ima agencija pri izvajanju strateškega okvira EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020; je seznanjen s pomembnostjo dela agencije v zvezi s tem, pa tudi dela znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti ter svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu, v okviru zavezujočih omejitev poklicne izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem iz Direktive 2004/37/ES(2);

18.  ceni prispevek agencije k spodbujanju zdravih in varnih delovnih mest v Uniji in onkraj nje; je seznanjen z napredkom pri izvajanju večletnega strateškega programa za obdobje 2014–2020, zlasti pilotnega projekta o bolj varnem in zdravem delu za vse starosti ter interaktivnega spletnega orodja za oceno tveganja;

19.  poziva agencijo, naj še naprej skrbno spremlja, analizira in poroča o razmerah na področju varnosti ter zdravja pri delu in podaja pobude za njihovo izboljšanje;

o
o   o

20.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 27. aprila 2017(3) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).
(2) Direktiva 2004/37/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS) (UL L 158, 30.4.2004, str. 50).
(3) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2017)0155.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov