Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2167(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0116/2017

Ingivna texter :

A8-0116/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.49

Antagna texter :

P8_TA(2017)0180

Antagna texter
PDF 181kWORD 49k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
P8_TA(2017)0180A8-0116/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015 (2016/2167(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8‑0053/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå(4), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0116/2017) och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 179.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 179.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 216, 20.8.1994, s. 1.
(5) EGT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015 (2016/2167(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8‑0053/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå(4), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0116/2017) och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 179.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 179.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 216, 20.8.1994, s. 1.
(5) EGT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015 (2016/2167(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0116/2017) och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån (nedan kallad byrån) uppgick byråns slutliga budget för budgetåret 2015 till 16 852 526 EUR, vilket är en minskning med 2,34 % jämfört med 2014.

B.  Unionens bidrag till byråns budget för budgetåret 2015 uppgick till 14 732 995 EUR, vilket innebär en ökning på 3,54 % jämfört med 2014.

C.  I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2015 (revisionsrättens rapport) förklarade revisionsrätten att man har uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

D.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2014

1.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att korrigerande åtgärder har vidtagits avseende två kommentarer som gjordes i rapporten för 2014, och de två kommentarerna är nu markerade som ”ej tillämplig” eller ”har genomförts”.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att ansträngningarna att övervaka budgeten under 2015 ledde till en budgetgenomförandegrad på 97,5 %, vilket innebar en minskning med 1,2 % jämfört med 2014, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 72,1 %, vilket innebar en minskning med 3,50 % jämfört med 2014.

3.  Europaparlamentet konstaterar att byråns verksamhetsbaserade budgetering, som genomfördes som ett pilotförsök 2014, genomfördes fullt ut 2015, så att byrån kunde planera i ett längre perspektiv och lägga större vikt vid samarbete och lagarbete inom organisationen. Parlamentet konstaterar dessutom att byrån gjorde stora framsteg när det gäller utvecklingen av ett e-verktyg för verksamhetsbaserad förvaltning och budgetering, som skulle införas 2016. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka effekter införandet av e-verktyget kommer att ha på dess organisation.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet konstaterar att 97,4 % av budgeten i avdelning II (administrativa utgifter) genomfördes. Parlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport uppgick andelen gjorda åtaganden för avdelning II till 25,56 %, främst p.g.a. de tjänster som har upphandlats för en period på två kalenderår och de it-tjänster som ännu inte helt och hållet hade levererats eller som hade fakturerats vid utgången av 2015.

5.  Europaparlamentet konstaterar dessutom att 98,36 % av budgeten under avdelning III (driftsutgifter) genomfördes. Parlamentet noterar i revisionsrättens rapport att andelen gjorda åtaganden för avdelning III uppgick till 40,80 %, främst p.g.a. storskaliga forskningsprojekt med en projekttid på mer än ett år, och p.g.a. ett styrelsemöte i januari 2016, som skulle ha ordnats under det sista kvartalet 2015.

6.  Europaparlamentet påpekar att dessa överföringar ofta är delvis eller helt och hållet motiverade av att byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om de planeras i förväg av byrån och om revisionsrätten informeras.

Överföringar

7.  Europaparlamentet noterar att under budgetåret 2015 gjordes tio budgetöverföringar på totalt 723 300 EUR för att omfördela resurser från sådana områden där budgetbesparingar fastställts till områden med knappa resurser, för att säkerställa att målen för året uppnås. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att enligt den årliga verksamhetsrapporten har nivån på och typen av överföringar 2015 hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

8.  Europaparlamentet konstaterar att byrån under 2015 använde underleverantörer av varor och tjänster till ett totalt belopp på 7 926 184 EUR. Parlamentet noterar dessutom att 16,64 % av upphandlingsbeloppet tilldelades genom fyra öppna förfaranden, och 11,41 % genom 77 förhandlade förfaranden. Parlamentet noterar att 64,73 % av upphandlingsbeloppet genomfördes genom 170 specifika kontrakt eller köporder inom ramen ramkontrakt, och 7,22 % genom kommissionens servicenivåavtal och ramkontrakt.

9.  Europaparlamentet konstaterar att byrån under 2015 gjorde stora framsteg i fråga om genomförandet av tjänsteföreskrifterna från 2013, och har säkerställt att dess interna regler och förfaranden justerades. Parlamentet noterar att ett upphandlingsförfarande inleddes för externa konsulter för rådgivning om byråns struktur och arbetsorganisation och för att fastställa hur man kan maximera de mänskliga och finansiella resurserna genom förbättrad effektivitet och ändamålsenlighet. Parlamentet noterar att byrån tillsatte sex tjänster 2015 och två rekryteringsförfaranden skulle avslutas under 2016.

10.  Europaparlamentet noterar att genom att dra in två AST-tjänster 2015 minskade byrån antalet anställda med 5 %, i linje med de övergripande principerna i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin(1). Parlamentet konstaterar att kommissionen klassificerade byrån med beskrivningen ”har nått marschfart”, vilket innebär ytterligare en minskning på 5 % och indragning av en AST-tjänst 2016. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att andra potentiella kostnadsbesparande åtgärder inte hindrar byrån från att uppfylla sitt mandat.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

11.  Europaparlamentet bekräftar att byråns styrelse har antagit en anti-bedrägeristrategi utifrån de riktlinjer som Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) har utfärdat för unionens byråer. Målen för anti-bedrägeristrategin, som täcker 2015–2018, omsattes i verksamhetstermer genom en detaljerad handlingsplan vars genomförande övervakas av byråns presidium. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att inga ärenden under 2015 hänsköts till Olaf, och att Olaf inte inledde några ärenden gällande byråns verksamhet på basis av andra informationskällor.

12.  Europaparlamentet noterar att byrån ännu inte har genomfört interna bestämmelser om rapportering av missförhållanden (visselblåsning). Parlamentet noterar att byrån väntar på kommissionens riktlinjer. Parlamentet uppmanar byrån att anta regler som gör det möjligt att inom dess interna policy för visselblåsning främja en kultur av transparens och ansvarsskyldighet på arbetsplatsen, att regelbundet utbilda och informera de anställda om deras skyldigheter och rättigheter enligt den policyn, att garantera visselblåsaren skydd mot repressalier, att utan dröjsmål följa upp de rapporterade missförhållandena och att införa en mekanism för anonym intern rapportering. Parlamentet begär att byrån ska offentliggöra årliga rapporter om antalet fall av rapporterade missförhållanden och om uppföljningen av dem, och att tillhandahålla dessa årliga rapporter till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet när dess bestämmelser för rapportering om missförhållanden har fastställts och genomförts.

13.  Europaparlamentet noterar bekymrat att byråns policy gällande förebyggande och hantering av intressekonflikter inte inbegriper extern personal, tillfälligt anställda eller utstationerade nationella experter. Parlamentet uppmanar byrån att uppdatera sin policy så att den inbegriper extern personal, tillfälligt anställda och utstationerade nationella experter, och att rapportera till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet.

14.  Europaparlamentet noterar att byråns webbplats, som förnyades helt och öppnades på nytt 2015, är tillgänglig på 25 språk och har kompletterats med en ”OSHwiki” som ger detaljerad information om många olika säkerhets- och hälsofrågor. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att som ett led i projektet samarbetade byrån med Översättningscentrum (CdT) för att utveckla en ny funktion i webbplatsens informationssystem som i hög grad underlättar hanteringen av översättningar, och denna funktion har nu gjorts tillgänglig för andra byråer och organ.

Internrevision

15.  Europaparlamentet noterade att byrån inte hade några ”kritiska” eller ”mycket viktiga” oavslutade rekommendationer från de revisioner som kommissionens tjänst för internrevision (IAS) har genomfört. Parlamentet konstaterar att i en tidigare granskningsrapport från 2013 om rapportering och de kontrolldelar som ligger till grund för revisionsförklaringen, markerades den sista oavslutade rekommendationen som ”mycket viktig”, och att IAS markerade den som ”avslutad” i juni 2015. Parlamentet noterar vidare att byrån följde upp de sista oavslutade rekommendationerna från IAS‑revisionerna 2012 och 2013, som lades fram för IAS för granskning.

Verksamhetsresultat

16.  Europaparlamentet konstaterar att byråns kontinuitetsplan reviderades helt, testades och den slutliga versionen antogs. Parlamentet noterar att byråns IKT-grupp inledde ett samarbete med EU:s organisation för incidenthantering i syfte att förbättra it-säkerheten. Byrån införde ett eget verktyg för registrering av problem med mjukvaruärenden, vilket gör att ett större ansvar läggs på leverantörerna och vilket gör det lättare att utreda ett problems historia.

Övriga kommentarer

17.  Europaparlamentet erkänner den roll som byrån spelar när det gäller genomförandet av EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020. Parlamentet noterar i detta avseende värdet av byråns arbete, liksom det arbete som genomförts av den vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden och den rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor avseende de bindande yrkeshygieniska gränsvärdena för carcinogener och mutagena ämnen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG(2).

18.  Europaparlamentet uppskattar byråns bidrag till att främja hälsa och säkerhet på arbetsplatser i unionen och på andra platser. Parlamentet noterar framstegen i genomförandet av dess fleråriga strategiska program, särskilt pilotprojektet ”Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar” och det interaktiva onlineverktyget för riskbedömning (Oira).

19.  Europaparlamentet uppmanar byrån att fortsätta att noggrant övervaka, analysera och rapportera om arbetsmiljöförhållanden och föreslå initiativ för att förbättra dem.

o
o   o

20.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 27 april 2017(3) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG) (kodifierad version) (EUT L 158, 30.4.2004, s. 50).
(3) Antagna texter, P8_TA(2017)0155.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy