Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2183(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0126/2017

Indgivne tekster :

A8-0126/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.50

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0181

Vedtagne tekster
PDF 170kWORD 50k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Decharge 2015: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
P8_TA(2017)0181A8-0126/2017
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2015 (2016/2183(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 1, stk. 2,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/114/EF, Euratom af 12. februar 2008 om fastsættelse af vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur(4), særlig artikel 8 i bilaget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0126/2017),

1.  meddeler generaldirektøren for Euratoms Forsyningsagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til generaldirektøren for Euratoms Forsyningsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 184.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 184.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2015 (2016/2183(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 1, stk. 2,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/114/EF, Euratom af 12. februar 2008 om fastsættelse af vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur(4), særlig artikel 8 i bilaget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0126/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til generaldirektøren for Euratoms Forsyningsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 184.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 184.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2015 (2016/2183(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0126/2017),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Euratoms Forsyningsagentur (i det følgende benævnt "agenturet") for regnskabsåret 2015 ifølge dets årsregnskab var på 125 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 20,19 % sammenlignet med 2014; der henviser til, at 119 000 EUR (95,2 %) af agenturets budget hidrører fra Unionens budget, og 6 000 EUR (4,8 %) fra dets egne indtægter (bankrente på indbetalt kapital);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2015 (i det følgende benævnt "Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2015 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en gennemførelsesgrad for forpligtelsesbevillinger på 98,92 %, hvilket er en stigning på 7,84 % i forhold til 2014; konstaterer, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 62,86 %, hvilket er et fald på 18,27 % i forhold til 2014; opfordrer indtrængende agenturet til så vidt muligt at overholde princippet om etårighed i fremtiden;

2.  bemærker, at i henhold til Revisionsrettens beretning var niveauet for fremførsel af forpligtede bevillinger på 41 482 EUR (50,5 %) for afsnit II (administrationsudgifter) i forhold til 8 970 EUR i 2014 (14,9 %); bemærker, at i henhold til agenturet relaterede disse fremførsler til indkøbet af IT-hardware og rådgivningstjenester, som var bestilt i fjerde kvartal af 2015, og som rakte ind i det nye år, hovedsagelig på grund af forsinket beslutningstagning i forbindelse med muligheden for at bruge Kommissionens DIGIT-rammekontrakter;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

3.  bemærker, at agenturet havde 17 ansatte ved udgangen af 2015, som alle var tjenestemænd i Kommissionen; bemærker endvidere, at en kontraktansat ikke blev erstattet, efter at den pågældende var fratrådt stillingen;

Andre bemærkninger

4.  bemærker, at agenturet ifølge eget udsagn i 2015 gennemførte 375 transaktioner, herunder kontrakter, ændringer og meddelelser om front-end-aktiviteter for at sikre forsyningssikkerheden for nukleare materialer;

5.  bemærker, at agenturet i 2015 udarbejdede og forelagde sit rådgivende udvalg et udkast til forslag om at ændre dets regler for at bringe dem i overensstemmelse med almindelig markedspraksis; bemærker endvidere, at dette, hvis det vedtages, vil være den første revision af reglerne siden 1975; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om den videre udvikling hvad ændringen af dets regler angår;

o
o   o

6.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 27. april 2017(1) om resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0155.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik