Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2183(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0126/2017

Ingediende teksten :

A8-0126/2017

Debatten :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Stemmingen :

PV 27/04/2017 - 5.50

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0181

Aangenomen teksten
PDF 165kWORD 42k
Donderdag 27 april 2017 - Brussel
Kwijting 2015: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)
P8_TA(2017)0181A8-0126/2017
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1. Besluit van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2015 (2016/2183(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom betreffende het begrotingsjaar 2015, vergezeld van het antwoord van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2015 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2017 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 1, lid 2,

–  gezien Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom(4), en met name artikel 8 van de bijlage,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0126/2017),

1.  verleent de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2015;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 449 van 1.12.2016, blz. 184.
(2) PB C 449 van 1.12.2016, blz. 184.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15.


2. Besluit van het Europees Parlement van 27 april 2017 over de afsluiting van de rekeningen van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2015 (2016/2183(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom betreffende het begrotingsjaar 2015, vergezeld van het antwoord van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2015 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2017 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3) van de Raad, en met name artikel 1, lid 2,

–  gezien Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom(4), en met name artikel 8 van de bijlage,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0126/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2015;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 449 van 1.12.2016, blz. 184.
(2) PB C 449 van 1.12.2016, blz. 184.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15.


3. Resolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2015 (2016/2183(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0126/2017),

A.  overwegende dat de definitieve begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom ("het Agentschap") voor het begrotingsjaar 2015 volgens zijn jaarrekening 125 000 EUR bedroeg, hetgeen een toename van 20,19 % ten opzichte van 2014 betekent; overwegende dat 119 000 EUR (95,2 %) van de begroting van het Agentschap wordt gefinancierd met middelen van de begroting van de Unie en 6 000 EUR (4,8 %) uit eigen ontvangsten (bankrenten op het gestort kapitaal);

B.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2015 ("het verslag van de Rekenkamer") heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2015 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

C.  overwegende dat de kwijtingsautoriteit, in het kader van de kwijtingsprocedure, sterk de nadruk legt op het bijzonder belang van het verder versterken van de democratische legitimiteit van de instellingen van de Unie door de transparantie en de verantwoordingsplicht te vergroten, het concept van resultaatgericht begroten ten uitvoer te leggen, en een goed personeelsbeheer te verzekeren;

Financieel en begrotingsbeheer

1.  stelt vast dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2015 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de vastleggingskredieten van 98,92 %, een toename van 7,84 % ten opzichte van 2014; stelt vast dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 62,86 % bedroeg, een daling van 18,27 % ten opzichte van het jaar 2014; roept het Agentschap op het jaarperiodiciteitsbeginsel in de toekomst zo veel mogelijk te eerbiedigen;

2.  stelt vast dat, volgens het verslag van de Rekenkamer, het niveau van de overgedragen vastgelegde kredieten 41 482 EUR (50,5 %) bedroeg voor titel II (administratieve uitgaven), tegenover 8 970 EUR in 2014 (14,9 %); stelt vast dat, volgens het Agentschap, deze overdrachten betrekking hadden op de aankoop van IT-apparatuur en adviesdiensten die in het vierde kwartaal van 2015 waren besteld maar die na het jaareinde zijn geleverd, vooral als gevolg van vertragingen in de besluitvorming inzake de mogelijkheid om gebruik te maken van de DIGIT-raamcontracten van de Commissie;

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures

3.  stelt vast dat het Agentschap eind 2015 beschikte over 17 personeelsleden, die allemaal ambtenaren waren van de Commissie; stelt bovendien vast dat een arbeidscontractantpost niet vervangen werd nadat de houder van deze post ontslag had genomen;

Overige opmerkingen

4.  verneemt van het Agentschap dat het in 2015 375 transacties heeft behandeld, waaronder contracten, wijzigingen en kennisgevingen betreffende de startactiviteiten teneinde de continuïteit van de voorziening van nucleair materiaal te garanderen;

5.  stelt vast dat het Agentschap in 2015 een ontwerpvoorstel heeft opgesteld en aan zijn adviescomité heeft voorgelegd voor de wijziging van zijn regels teneinde deze in overeenstemming te brengen met de huidige marktpraktijken; stelt bovendien vast dat indien dit voorstel wordt goedgekeurd, dit de eerste herziening van de regels zou zijn sedert 1975; verzoekt het Agentschap de kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van de verdere ontwikkelingen inzake de wijziging van zijn regels;

o
o   o

6.  verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 27 april 2017(1) over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

(1) Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2017)0155.

Juridische mededeling - Privacybeleid