Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2183(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0126/2017

Teksty złożone :

A8-0126/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.50

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0181

Teksty przyjęte
PDF 476kWORD 51k
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Bruksela
Absolutorium za rok 2015: Agencja Dostaw Euratomu
P8_TA(2017)0181A8-0126/2017
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2015 (2016/2183(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8‑0069/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 1 ust. 2,

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/114/WE, Euratom z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiającą statut Agencji Dostaw Euratomu(4), w szczególności art. 8 jej załącznika,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0126/2017),

1.  udziela dyrektorowi generalnemu Agencji Dostaw Euratomu absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi generalnemu Agencji Dostaw Euratomu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 184.
(2) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 184.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 41 z 15.2.2008, s. 15.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2015 (2016/2183(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8‑0069/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 1 ust. 2,

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/114/WE, Euratom z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiającą statut Agencji Dostaw Euratomu(4), w szczególności art. 8 jej załącznika,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0126/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi generalnemu Agencji Dostaw Euratomu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 184.
(2) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 184.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 41 z 15.2.2008, s. 15.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2015 (2016/2183(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0126/2017),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Agencji Dostaw Euratomu (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2015 wyniósł 125 000 EUR, co stanowi wzrost o 20,19 % w porównaniu z 2014 r.; mając na uwadze, że kwota w wysokości 119 000 EUR (czyli 95,2 %) w budżecie Agencji pochodzi z budżetu Unii, natomiast kwota w wysokości 6 000 EUR (czyli 4,8 %) to dochody własne (odsetki bankowe za kapitał wpłacony);

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2015 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji za rok 2015 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

C.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii przez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności, wdrażanie koncepcji budżetowania celowego oraz właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2015 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania w odniesieniu do środków na zobowiązania w wysokości 98,92 %, co oznacza wzrost o 7,84 % w porównaniu z rokiem 2014; zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 62,86 %, co oznacza spadek o 18,27 % w porównaniu z rokiem 2014; wzywa Agencję, by w przyszłości w jak największym stopniu przestrzegała zasady jednoroczności;

2.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału kwota przeniesień środków, na które zaciągnięto zobowiązania, wyniosła 41 482 EUR (50,5 %) w tytule II (wydatki administracyjne), w porównaniu z kwotą 8 970 EUR (14,9 %) w 2014 r.; zauważa, że w oparciu o informacje od Agencji przeniesienia te były związane z zakupem sprzętu IT oraz usługami konsultingowymi zamówionymi w czwartym kwartale 2015 r., które wykroczyły poza koniec roku budżetowego głównie ze względu na zwłokę w podjęciu decyzji dotyczącej możliwości wykorzystania umów ramowych DIGIT Komisji;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

3.  zauważa, że na koniec 2015 r. kadra Agencji obejmowała 17 pracowników, z których wszyscy byli urzędnikami Komisji; zwraca ponadto uwagę, że jedno stanowisko pracownika kontraktowego po złożeniu przez niego rezygnacji nie zostało ponownie obsadzone;

Inne uwagi

4.  zwraca uwagę, że według informacji przekazanych przez Agencję w roku 2015 obsłużyła ona 375 transakcji, w tym umów, zmian i zgłoszeń dotyczących operacji początkowych cyklu paliwowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw materiałów jądrowych;

5.  zwraca uwagę, że w 2015 r. Agencja opracowała i przedłożyła swojemu komitetowi doradczemu projekt wniosku w sprawie zmiany swojego regulaminu, aby dostosować go do obecnych praktyk rynkowych; zauważa ponadto, że w przypadku jego przyjęcia, byłby to pierwszy przegląd tego regulaminu od 1975 r.; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o dalszych postępach w kwestii zmiany przepisów;

o
o   o

6.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 27 kwietnia 2017 r.(1) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2017)0155

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności