Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2183(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0126/2017

Predkladané texty :

A8-0126/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.50

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0181

Prijaté texty
PDF 339kWORD 44k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)
P8_TA(2017)0181A8-0126/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2015 (2016/2183(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 1 ods. 2,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu(4), a najmä na článok 8 jeho prílohy,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku ,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0126/2017),

1.  udeľuje absolutórium generálnej riaditeľke Zásobovacej agentúry Euratomu za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, generálnej riaditeľke Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 184.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 184.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2015 (2016/2183(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 1 ods. 2,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu(4), a najmä na článok 8 jeho prílohy,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku ,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0126/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie generálnej riaditeľke Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 184.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 184.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2015 (2016/2183(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku ,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0126/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Zásobovacej agentúry Euratomu (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015 sumu 125 000 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 20,19 % oproti roku 2014; keďže 119 000 EUR (95,2 %) z rozpočtu agentúry pochádza z rozpočtu Únie a 6 000 EUR (4,8 %) z jej vlastných príjmov (bankových úrokov zo splateného kapitálu);

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2015 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov na úrovni 98,92 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 7,84 %; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 62,86 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zníženie o 18,27 %; naliehavo vyzýva agentúru, aby v budúcnosti v maximálnej možnej miere dodržiavala zásadu ročnej platnosti;

2.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II (administratívne výdavky) bola 41 482 EUR (50,5 %) v porovnaní s 8 970 (14,9 %) v roku 2014; berie na vedomie, že podľa agentúry, tieto prenosy sa týkali nákupu IT hardvéru a poradenských služieb objednaných v štvrtom štvrťroku 2015, ktoré prekračovali rámec roka, hlavne z dôvodu oneskorenia v rozhodovaní o možnosti využívať rámcové zmluvy GR DIGIT Komisie;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

3.  konštatuje, že agentúra na konci roka 2015 zamestnávala 17 pracovníkov, pričom všetci boli úradníkmi Komisie; ďalej poznamenáva, že jedno miesto zmluvného zamestnanca nebolo po jeho odstúpení nahradené;

Ďalšie pripomienky

4.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že v roku 2015 bolo spracovaných 375 operácií vrátane zmlúv, dodatkov a oznámení o vstupných činnostiach s cieľom zaistiť bezpečnosť zásobovania jadrovými materiálmi;

5.  konštatuje, že v roku 2015 agentúra pripravila a predložila svojmu poradnému výboru návrh na zmenu pravidiel s cieľom zosúladiť ich so súčasnou praxou na trhu; okrem toho konštatuje, že ak sa revízia pravidiel prijme, bude prvou od roku 1975; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o ďalšom vývoji v súvislosti so zmenami svojich pravidiel;

o
o   o

6.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia