Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2183(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0126/2017

Predložena besedila :

A8-0126/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.50

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0181

Sprejeta besedila
PDF 324kWORD 44k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj
Razrešnica za leto 2015: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)
P8_TA(2017)0181A8-0126/2017
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015 (2016/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 1(2),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/114/ES, Euratom z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom(4), zlasti člena 8 Priloge,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0126/2017),

1.  podeli razrešnico generalni direktorici Agencije za oskrbo Euratom glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Agencije za oskrbo Euratom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 184.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 184.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 41, 15.2.2008, str. 15.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015 (2016/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 1(2),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/114/ES, Euratom z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom(4), zlasti člena 8 Priloge,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0126/2017),

1.  odobri zaključni račun Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje generalni direktorici Agencije za oskrbo Euratom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 184.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 184.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 41, 15.2.2008, str. 15.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015 (2016/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0126/2017),

A.  ker računovodski izkazi Agencije za oskrbo Euratom (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je njen proračun v proračunskem letu 2015 znašal 125 000 EUR, kar je 20,19 % več kot leta 2014; ker 119 000 EUR (95,2 %) proračuna agencije izvira iz proračuna Unije in 6 000 EUR (4,8 %) iz lastnih prihodkov (bančne obresti na vplačani kapital);

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2015 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2015 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

C.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja sredstev za prevzem obveznosti zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala 98,92 %, kar je 7,84 % več kot leta 2014; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja sredstev za plačila znašala 62,86 %, kar je 18,27 % manj kot leta 2014; poziva agencijo, naj v prihodnosti v največji možni meri spoštuje načelo enoletnosti;

2.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je stopnja prenosov odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, za naslov II (odhodki iz poslovanja) znašala 41 482 EUR (50,5 %), v primerjavi z 8 970 EUR (14,9 %) leta 2014; na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da so bili ti prenosi povezani z nabavo strojne opreme IT in svetovalnimi storitvami, naročenimi v četrtem četrtletju leta 2015, ki so se nadaljevale tudi po koncu leta, predvsem zaradi zamud pri sprejemanju odločitev glede možnosti uporabe okvirnih pogodb GD za informatiko Komisije (DIGIT);

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

3.  ugotavlja, da je agencija ob koncu leta 2015 imela 17 zaposlenih in da so vsi uradniki Komisije; poleg tega ugotavlja, da eno delovno mesto pogodbenega uslužbenca ni bilo zapolnjeno, potem ko je prejšnji uslužbenec dal odpoved;

Druge pripombe

4.  na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da je v letu 2015 obdelala 375 transakcij, vključno s pogodbami, spremembami in obvestili o dejavnostih z začetka cikla, da bi zagotovila zanesljivo oskrbo z jedrskim materialom;

5.  ugotavlja, da je agencija leta 2015 pripravila in svojemu svetovalnemu odboru predložila osnutek predloga za spremembo pravil, da bi jih uskladila s trenutnimi tržnimi praksami; poleg tega ugotavlja, da bo, če bo sprejet, to prvi pregled pravil vse od leta 1975; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o novostih pri spreminjanju teh pravil;

o
o   o

6.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 27. aprila 2017(1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2017)0155.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov