Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2162(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0111/2017

Внесени текстове :

A8-0111/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.51
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0182

Приети текстове
PDF 570kWORD 56k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)
P8_TA(2017)0182A8-0111/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година (2016/2162(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на Фондацията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0049/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(4), и по-специално член 16 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0111/2017),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 188.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 188.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година (2016/2162(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на Фондацията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0049/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(4), и по-специално член 16 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0111/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 188.
(2) ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 188.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година (2016/2162(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0111/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд („Фондацията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 20 860 000 EUR, което представлява увеличение с 0,42% спрямо 2014 г.;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Фондацията за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“) заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2015 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

1.  отбелязва факта, че Фондацията беше поела ангажимент да предостави по-голям брой декларации за интереси и автобиографии на своя уебсайт и че целта ѝ беше да събере декларации от всички членове на управителния съвет, тъй като новият управителен съвет предстоеше бъде назначен след изтичането на мандата на настоящия управителен съвет през ноември 2016 г.; отбелязва обаче, че все още липсват автобиографии и декларации от някои членове на управителния съвет; призовава Фондацията да получи и публикува тези документи, за да осигури необходимия публичен контрол и надзор над своето ръководство;

2.  отбелязва, че съгласно доклада на Палатата забележката в доклада на Палатата за 2013 г. относно всеобхватното споразумение за седалище между Фондацията и държавата членка домакин вече е отбелязана като „завършена“;

3.  отбелязва, че съгласно доклада на Палатата забележката в доклада на Палатата за 2014 г. относно неспазването от Фондацията на Правилника за персонала вече е отбелязана като „завършена“;

Бюджетно и финансово управление

4.  отбелязва, че Фондацията полага усилия да гарантира пълно изпълнение на работната програма, за което е необходимо цялостно използване на бюджетните средства; отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година степента на изпълнение на бюджета е 99,9% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 87,35%, което представлява увеличение със 7,55% в сравнение с 2014 г.;

Поети задължения и преноси

5.  отбелязва, че съгласно доклада на Палатата равнището на пренесените за 2016 г. бюджетни кредити за поети задължения за дял III („Оперативни разходи“) възлиза на 2 135 164 EUR (31,2%) в сравнение с 3 814 156 EUR (53,7%) през 2014 г.; констатира факта, че бюджетните кредити, за които са поети задължения, са високи главно поради многогодишни проекти, извършени по график;

6.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Палатата; приветства факта, че Фондацията заедно с Палатата е установила процедура, позволяваща прозрачно разграничаване между „планирани“ и „непланирани“ преноси;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

7.  отбелязва, че консултативният комитет на Фондацията по обществените поръчки и договорите (ККОПД), който дава становище по предложенията за договори на стойност най-малко 250 000 EUR, е разгледал пет досиета през 2015 г. и че всичките му становища са били благоприятни; отбелязва освен това, че ККОПД е извършил годишна последваща проверка на два от петте договора, възложени през 2015 г.; отбелязва, че въпреки че ККОПД е направил конкретни коментари и препоръки, той е бил удовлетворен от факта, че Фондацията е спазила процедурите за възлагане;

Резултати от дейността

8.  отбелязва, че целта на Фондацията за 80% изпълнение спрямо броя на планираните резултати в работната ѝ програма не е постигната, въпреки че тя е подобрила изпълнението си в сравнение с 2014 г.; отбелязва, че причините за непостигането на целта на Фондацията са свързани главно със забавяния от страна на изпълнители и с недостатъчния брой служители; отбелязва също така, че през 2016 г. са били планирани и изпълнени по-реалистичен брой проекти и резултати в съответствие с намалените ресурси на Фондацията; изразява загриженост поради факта, че при настоящата перспектива за ресурсите общоевропейските проучвания на Фондацията не са гарантирани в дългосрочен план и че Фондацията не може да се ангажира да започне по-нататъшна работа, например във връзка с мигрантите, бежанците или недекларирания труд, въпреки твърдо формулираните искания от страна на управителния ѝ съвет; призовава Фондацията и Комисията да разгледат недостатъчния брой на служителите и да докладват на органа по освобождаване от отговорност за евентуални решения;

9.  изразява загриженост поради факта, че общото съкращение на персонала с 10% е оказало влияние за забавянето на някои от проектите на Фондацията и е допринесло за някои трудни дискусии относно отрицателните приоритети с бюрото на управителния съвет; отчита факта, че Фондацията е успяла да спази наложените от Комисията съкращения, въпреки че всички длъжности по щатното разписание са били заети през предишните години; призовава Комисията да гарантира, че евентуални по-нататъшни мерки за намаляване на разходите не възпрепятстват способността на Фондацията да осъществява мандата си; призовава бюджетния орган да вземе това предвид по време на бюджетната процедура ;

Вътрешен контрол

10.  отбелязва, че в съответствие с приоритетите, поставени през 2014 г., координаторът за вътрешния контрол на Фондацията е поставил акцент върху по-нататъшното развитие на трите стандарта за вътрешен контрол, свързани с разпределянето и мобилността на персонала, процесите и процедурите, както и управлението на документите; отбелязва освен това, че двама членове на комитета за вътрешен контрол са посетили курс „обучение на обучаващи“ за борба с измамите, организиран от Европейската служба за борба с измамите;

Вътрешен одит

11.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит (IAS) не е извършила одит във Фондацията през 2015 г.; отбелязва, че трите висящи препоръки от одита на управлението на отношенията с клиенти и отношенията със заинтересованите страни, извършен от IAS през 2013 г., са били изпълнени през 2015 г.;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

12.  приветства факта, че през 2016 г. Фондацията е повишавала осведомеността сред служителите относно своите политики за конфликтите на интереси и борбата с измамите чрез специално обучение за всички служители; отбелязва със задоволство освен това, че е предвидено това обучение да стане стандартен елемент от въвеждащата програма за нови служители;

Други коментари

13.  отбелязва, че през 2015 г. 17 служители са участвали в две заседания извън обичайното място на работа, като разходите за тях възлизат на 2 136 EUR (по 126 EUR на човек);

14.  отбелязва ефективността на платформата за електронни тръжни процедури за управляване на поканите за участие в търг, които се състоят от публикуване на тръжните документи и управляване на въпросите и отговорите относно спецификациите и процедурата;

15.  приветства публикуването на настоящия програмен документ за периода 2017—2020 г., който определя политическия и институционален контекст на програмата, описва многогодишната програма за четирите години и определя работната програма за 2017 г.;

16.  подчертава, че държавата членка, в която се намира Фондацията, трябва да осигурява възможно най-добрите условия за доброто функциониране на Фондацията, включително многоезично училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки;

17.  отбелязва, че необходимите разпоредби относно настаняването на Фондацията в приемащата държава членка трябва да бъдат изложени в споразумение за седалището между Фондацията и въпросната държава членка;

18.  потвърждава постигнатия от Фондацията напредък във връзка с прилагането на текущата четиригодишна програма за проучвания, насочени към подпомагане на разработването на социални и трудови политики, за периода 2013—2016 г.; приветства нейния принос към разработването на политиката чрез последователно голям брой качествени проучвания, изследвания, изложения, прояви и проекти, насочени към постоянно подобряване на условията на живот и труд в Съюза; отбелязва стартирането на пилотния проект на Европейския парламент „Бъдещето на производствената индустрия в Европа“; счита, че е важно да се поддържа засилено сътрудничество между Фондацията и комисията на Парламента по заетост и социални въпроси с цел продължаване на участието в конструктивни и основани на факти обсъждания; призовава Фондацията да продължава да следи отблизо и да анализира условията на живот и труд, да изготвя доклади относно тях и да предоставя експертен опит за подобряването им;

19.  отбелязва високата степен на въздействие на Фондацията, по-специално във връзка с подкрепата за институциите на Съюза, както е отразено в показателите за изпълнение, представени в консолидирания годишен доклад за дейността;

o
o   o

20.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация - Политика за поверителност