Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2162(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0111/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0111/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.51
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0182

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 498kWORD 56k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
P8_TA(2017)0182A8-0111/2017
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2162(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ιδρύματος(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας(4), και ιδίως το άρθρο 16,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0111/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 188.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 188.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 139 της 30.5.1975, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2162(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ιδρύματος(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας(4), και ιδίως το άρθρο 16,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0111/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 188.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 188.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 139 της 30.5.1975, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2162(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0111/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις του, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας («το Ίδρυμα») για το οικονομικό έτος 2015 ανήλθε σε 20 860 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 0,42 % σε σύγκριση με το 2014,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2015 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2015 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και τη χρηστή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το 2014

1.  σημειώνει ότι το Ίδρυμα δεσμεύτηκε να αυξήσει τον αριθμό των δηλώσεων συμφερόντων και των βιογραφικών σημειωμάτων που αναρτώνται στον ιστότοπό του και ότι επιδίωξε να συγκεντρώσει τις δηλώσεις όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του καθώς το νέο διοικητικό συμβούλιο επρόκειτο να διοριστεί μετά την εκπνοή της θητείας του εν ενεργεία διοικητικού συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2016· παρατηρεί εντούτοις ότι εξακολουθούν να λείπουν τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων ορισμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου· καλεί το Ίδρυμα να επιζητήσει και να δημοσιεύσει αυτά τα έγγραφα, προκειμένου να εξασφαλιστούν η απαιτούμενη δημόσια εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησής του·

2.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η σημείωση που περιέχει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013 σχετικά με τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Ιδρύματος και του κράτους μέλους που το φιλοξενεί όσον αφορά την έδρα του Ιδρύματος επισημαίνεται με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε»·

3.  παρατηρεί, βασισμένο στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η σημείωση που περιέχει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2014 σχετικά με τη μη συμμόρφωση του Ιδρύματος με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης επισημαίνεται με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε»·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

4.  παρατηρεί ότι το Ίδρυμα καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος εργασίας, γεγονός που απαιτεί την πλήρη αξιοποίηση των δημοσιονομικών κονδυλίων· σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,9 % και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 87,35 %, ποσοστό που αντιπροσωπεύει αύξηση 7,55 % σε σύγκριση με το 2014·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές στο επόμενο οικονομικό έτος

5.  παρατηρεί, βασισμένο στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το ύψος των ανειλημμένων υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2016 ήταν 2 135 164 EUR (31,2 %) για τον Τίτλο III (επιχειρησιακές δαπάνες), σε σύγκριση με το ποσό των 3 814 156 EUR (53,7 %) του 2014· αντιλαμβάνεται ότι οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του Ιδρύματος είναι υψηλές κυρίως λόγω των πολυετών προγραμμάτων που υλοποιούνται βάσει χρονοδιαγράμματος·

6.  παρατηρεί ότι οι μεταφορές μπορούν συχνά να δικαιολογηθούν, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ίδρυμα, από κοινού με το Ελεγκτικό Συνέδριο, θέσπισε διαδικασία που καθιστά δυνατή μια σαφή διάκριση μεταξύ «προγραμματισμένων» και «μη προγραμματισμένων» μεταφορών·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

7.  παρατηρεί ότι η συμβουλευτική επιτροπή αγορών και συμβάσεων (ΣΕΑΣ) του Ιδρύματος, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά με προτάσεις συμβάσεων αξίας τουλάχιστον 250 000 EUR, εξέτασε πέντε φακέλους το 2015 και όλες οι γνωμοδοτήσεις της υπήρξαν θετικές· παρατηρεί επιπλέον ότι η ΣΕΑΣ διενήργησε ετήσια εκ των υστέρων επαλήθευση για δύο από τις πέντε συμβάσεις που ανατέθηκαν το 2015· παρατηρεί ότι, παρόλο που η ΣΕΑΣ διατύπωσε συγκεκριμένες παρατηρήσεις και συστάσεις, έμεινε ικανοποιημένη διότι το Ίδρυμα τήρησε τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων·

Επιδόσεις

8.  παρατηρεί ότι ο στόχος του Ιδρύματος για ποσοστό 80% όσον αφορά τον αριθμό των προγραμματισμένων εκροών στο πρόγραμμα εργασίας του δεν επιτεύχθηκε, αν και το Ίδρυμα βελτίωσε τις επιδόσεις του σε σύγκριση με το 2014· σημειώνει ότι οι λόγοι που εξηγούν τούτη την αποτυχία του Ιδρύματος έχουν σχέση κυρίως με τις καθυστερήσεις των αντισυμβαλλομένων και την έλλειψη ανθρώπινων πόρων· παρατηρεί επιπλέον ότι ένας ρεαλιστικότερος αριθμός έργων και παραδοτέων προγραμματίστηκε και υλοποιήθηκε το 2016, κατ’ αντιστοιχία με τους μειωμένους πόρους του Ιδρύματος· εκφράζει τη ανησυχία του διότι, με βάση τις σημερινές προοπτικές όσον αφορά τους πόρους, οι πανευρωπαϊκής κλίμακας έρευνες του Ιδρύματος δεν είναι εξασφαλισμένες σε βάθος χρόνου και διότι το Ίδρυμα αδυνατεί να αναλάβει δεσμεύσεις για νέες εργασίες σχετικά με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες ή σχετικά με την αδήλωτη εργασία, και τούτο παρά τα απερίφραστα διατυπωμένα αιτήματα του διοικητικού του συμβουλίου· καλεί το Ίδρυμα και την Επιτροπή να ασχοληθούν με το πρόβλημα των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων και να υποβάλουν έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις πιθανές λύσεις·

9.  εκφράζει τη ανησυχία του διότι η συνολική μείωση του προσωπικού κατά 10% επέδρασε στην καθυστέρηση που σημείωσαν ορισμένα έργα του Ιδρύματος και έγινε αιτία για δύσκολες συζητήσεις με το προεδρείο του διοικητικού συμβουλίου όσον αφορά αρνητικές προτεραιότητες· αναγνωρίζει ότι το Ίδρυμα κατόρθωσε να συμμορφωθεί με τις μειώσεις που επέβαλε η Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι όλες οι θέσεις του οργανογράμματός του είχαν πληρωθεί τα προηγούμενα χρόνια· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω μέτρα εξοικονόμησης δαπανών δεν θα παρεμποδίσουν την ικανότητα του Ιδρύματος να εκπληρώνει την αποστολή του· ζητεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λάβει υπόψη της το γεγονός αυτό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού·

Εσωτερικοί έλεγχοι

10.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν το 2014, ο συντονιστής εσωτερικού ελέγχου του Ιδρύματος επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη των τριών προτύπων εσωτερικού ελέγχου που αφορούν την κατανομή και κινητικότητα του προσωπικού, τις σχετικές διαδικασίες και διεργασίες, καθώς και τη διαχείριση εγγράφων· παρατηρεί επιπροσθέτως ότι δύο μέλη της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου συμμετείχαν σε σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών για την καταπολέμηση της απάτης, που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης·

Εσωτερικός έλεγχος

11.  παρατηρεί ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) δεν διενήργησε κανέναν έλεγχο στο Ίδρυμα κατά τη διάρκεια του 2015· παρατηρεί ότι οι τρεις εκκρεμούσες συστάσεις που είχαν προκύψει από τον έλεγχο σχετικά με τη διαχείριση των επαφών με τους πελάτες και των σχέσεων με τους ενδιαφερόμενους που διενήργησε η IAS το 2013 έκλεισαν το 2015·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, το 2016, το Ίδρυμα ευαισθητοποίησε το προσωπικό του σε ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και πολιτικές κατά της απάτης, κάνοντας χρήση ειδικού κύκλου επιμόρφωσης ανοιχτού σε όλα τα μέλη του προσωπικού του· παρατηρεί επιπλέον με ικανοποίηση ότι τα εν λόγω σεμινάρια επιμόρφωσης προορίζονται να καταστούν βασικό κομμάτι του εισαγωγικού προγράμματος για νέα μέλη προσωπικού·

Λοιπά σχόλια

13.  παρατηρεί ότι το 2015 συμμετείχαν σε ημερίδες εκτός έδρας 17 μέλη του προσωπικού, με κόστος 2 136 EUR (ήτοι 126 EUR κατ’ άτομο)·

14.  σημειώνει την αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας «eTendering» για τη διαχείριση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών, δηλαδή για τη δημοσίευση των εγγράφων των διαγωνισμών και για τη διαχείριση ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικά με τις προδιαγραφές και τη διαδικασία·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση του τρέχοντος εγγράφου προγραμματισμού για την περίοδο 2017-2020, που περιγράφει την πολιτική και το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος, εκθέτει το πολυετές πρόγραμμα της εν λόγω τετραετούς περιόδου και καθορίζει το πρόγραμμα εργασίας για το 2017·

16.  επισημαίνει ότι το κράτος μέλος που θα φιλοξενήσει το Ίδρυμα οφείλει να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων της πολύγλωσσης σχολικής εκπαίδευσης με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και των κατάλληλων συγκοινωνιακών συνδέσεων·

17.  παρατηρεί ότι οι αναγκαίες ρυθμίσεις σχετικά με την παρεχόμενη στέγαση του Ιδρύματος στο κράτος μέλος που θα το φιλοξενήσει θεσπίζονται σε συμφωνία σχετικά με την έδρα μεταξύ του Ιδρύματος και του εν λόγω κράτους μέλους·

18.  αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει το Ίδρυμα στην υλοποίηση του τρέχοντος τετραετούς προγράμματος για την περίοδο 2013-2016 όσον αφορά την έρευνα για την υποστήριξη της ανάπτυξης της κοινωνικής και της εργασιακής πολιτικής· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή του Ιδρύματος στη χάραξη πολιτικής μέσω ενός σταθερά υψηλού αριθμού ποιοτικών ερευνών, μελετών, παρουσιάσεων, εκδηλώσεων και έργων, με στόχο τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη· σημειώνει την έναρξη του δοκιμαστικού σχεδίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Το μέλλον της βιομηχανίας μεταποίησης στην Ευρώπη»· θεωρεί σημαντικό να διατηρείται μια ισχυρή συνεργασία μεταξύ του Ιδρύματος και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, προκειμένου να συνεχίσει το Ίδρυμα να συμμετέχει σε εποικοδομητικές και τεκμηριωμένες συζητήσεις· καλεί το Ίδρυμα να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά, να αναλύει και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και να προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη για τη βελτίωσή τους·

19.  σημειώνει τον αντίκτυπο υψηλού επιπέδου του Ιδρύματος, ιδίως όσον αφορά την υποστήριξη των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, όπως αντικατοπτρίζεται στους δείκτες επιδόσεων που παρουσιάζονται στην ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

o
o   o

20.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0155.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου