Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2162(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0111/2017

Teksty złożone :

A8-0111/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.51
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0182

Teksty przyjęte
PDF 501kWORD 53k
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)
P8_TA(2017)0182A8-0111/2017
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2015 (2016/2162(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Fundacji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Fundacji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy(4), w szczególności jego art. 16,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0111/2017),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy absolutorium z wykonania budżetu Fundacji za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 188.
(2) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 188.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 139 z 30.5.1975, s. 1.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2015 (2016/2162(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Fundacji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Fundacji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy(4), w szczególności jego art. 16,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0111/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 188.
(2) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 188.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 139 z 30.5.1975, s. 1.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2015 (2016/2162(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0111/2017),

A.  mając na uwadze, że według sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (zwanej dalej „Fundacją”) jej ostateczny budżet na rok budżetowy 2015 wyniósł 20 860 000 EUR, co stanowi wzrost o 0,42 % w porównaniu z 2014 r.;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Fundacji za rok budżetowy 2015 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2015 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

C.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii w drodze poprawy przejrzystości i odpowiedzialności, wdrażania koncepcji budżetowania celowego oraz właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2014

1.  odnotowuje fakt, że Fundacja zobowiązała się do zwiększenia liczby deklaracji o braku konfliktu interesów i życiorysów dostępnych na stronie internetowej, a jej celem było gromadzenie deklaracji od wszystkich członków zarządu, gdyż nowy zarząd miał być powołany po wygaśnięciu mandatu obecnego zarządu w listopadzie 2016 r.; zauważa jednak, że wciąż brak jest życiorysów i deklaracji o braku konfliktu interesów niektórych członków zarządu; apeluje do Fundacji o zdobycie i opublikowanie tych dokumentów, aby zapewnić niezbędny nadzór publiczny i kontrolę nad jej zarządem;

2.  zauważa, że, według sprawozdania Trybunału, uwaga w sprawozdaniu Trybunału za rok 2013 r. dotycząca kompleksowej umowy w sprawie siedziby pomiędzy Fundacją a państwem członkowskim, w którym Fundacja ma siedzibę, jest oznaczona jako „zrealizowane”;

3.  zauważa, że, według sprawozdania Trybunału, uwaga w sprawozdaniu Trybunału za 2014 r. dotycząca braku zgodności Fundacji z przepisami regulaminu pracowniczego jest oznaczona jako „zrealizowane”;

Zarządzanie budżetem i finansami

4.  zauważa, że Fundacja podejmuje starania w celu zapewnienia pełnej realizacji programu prac, co wymaga całkowitego wykorzystania środków budżetowych; zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2015 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,9 % oraz że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 87,35 %, co stanowi wzrost o 7,55 % w porównaniu z rokiem 2014;

Zobowiązania i przeniesienia

5.  odnotowuje, że, według sprawozdania Trybunału, kwota przeniesień środków na rok 2016, na które zaciągnięto zobowiązania, wyniosła 2 135 164 EUR (31,2 %) w tytule III (wydatki administracyjne), w porównaniu z kwotą 3 814 156 EUR (53,7 %) w 2014 r.; uznaje fakt, że kwota zaciągniętych przez Fundację zobowiązań jest wysoka głównie ze względu na wieloletnie projekty realizowane zgodnie z harmonogramem;

6.  zauważa, że przeniesienia często mogą być w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Fundacja, wraz z Trybunałem, ustanowiła procedurę, która umożliwia przejrzyste rozróżnienie przeniesień „planowanych” i „nieplanowanych”;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

7.  zauważa, że Komitet Doradczy ds. Zamówień Publicznych i Umów (ACPC) Fundacji, który wydaje opinię na temat wniosków dotyczących umów o wartości co najmniej 250 000 EUR, przeanalizował pięć spraw w 2015 r. oraz że wszystkie jego opinie były pozytywne; zauważa ponadto, że ACPC przeprowadził coroczną weryfikację ex post dwóch spośród pięciu umów podpisanych w 2015 r.; zauważa, że chociaż ACPC wydał szczegółowe uwagi i zalecenia, z zadowoleniem przyjął, że Fundacja przestrzegała procedur udzielania zamówień publicznych;

Wyniki

8.  zauważa, że zawarty w programie prac cel 80 % w odniesieniu do liczby planowanych rezultatów nie został osiągnięty, chociaż Fundacja poprawiła swoje wyniki w porównaniu z rokiem 2014; odnotowuje, że powody, dla których Fundacji nie udało się zrealizować tego celu, są związane głównie z opóźnieniami ze strony wykonawców i niedoborem zasobów kadrowych; zauważa ponadto, że bardziej realistyczna liczba projektów oraz rezultatów została zaplanowana i zrealizowana w 2016 r., zgodnie z ograniczonymi zasobami finansowymi Fundacji; jest zaniepokojony, że biorąc pod uwagę obecne perspektywy dotyczące zasobów, prowadzenie przez Fundację ogólnoeuropejskich badań nie jest zapewnione w perspektywie długoterminowej oraz że Fundacja nie może zobowiązać się do podjęcia dalszych działań, np. odnośnie do migrantów i uchodźców lub pracy nierejestrowanej, pomimo zdecydowanych wniosków sformułowanych przez zarząd; wzywa Fundację i Komisję, aby zaradziły niedoborowi zasobów kadrowych oraz poinformowały organ udzielający absolutorium o możliwych rozwiązaniach;

9.  jest zaniepokojony, że ogólna redukcja personelu o 10 % miała wpływ na opóźnienia niektórych projektów Fundacji i przyczyniła się do trudnych dyskusji z prezydium zarządu dotyczących negatywnych priorytetów; przyjmuje do wiadomości, że Fundacji udało się przestrzegać ograniczeń nałożonych przez Komisję, mimo że wszystkie stanowiska w jej planie zatrudnienia zostały obsadzone w poprzednich latach; wzywa Komisję do zapewnienia, aby dalsze potencjalne środki oszczędnościowe nie ograniczały zdolności Fundacji do wypełnienia jej mandatu; wzywa władzę budżetową, aby wzięła to pod uwagę w trakcie procedury budżetowej;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

10.  zauważa, że zgodnie z priorytetami ustalonymi w 2014 r. koordynator kontroli wewnętrznej Fundacji skupił się na dalszym rozwijaniu trzech standardów kontroli wewnętrznej dotyczących przydziału pracowników i mobilności, procesów i procedur, a także zarządzania dokumentami; zauważa ponadto, że dwóch członków komitetu kontroli wewnętrznej wzięło udział w szkoleniu instruktorów na temat zwalczania nadużyć finansowych, zorganizowanym przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych;

Audyt wewnętrzny

11.  zauważa, że służba audytu wewnętrznego (IAS) nie przeprowadziła w Fundacji żadnego audytu w 2015 r.; zauważa, że trzy zalecenia będące w toku, sformułowane podczas audytu dotyczącego zarządzania kontaktami z klientami i zainteresowanymi stronami, przeprowadzonego przez IAS w 2013 r., zamknięto w roku 2015;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

12.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2016 r. Fundacja za pomocą specjalnych szkoleń dla wszystkich pracowników podniosła ich poziom wiedzy na temat prowadzonej polityki dotyczącej konfliktów interesów i zwalczania nadużyć finansowych; ponadto zauważa z satysfakcją, że takie sesje szkoleniowe mają stać się standardowymi elementami programu wprowadzającego dla nowych pracowników;

Inne uwagi

13.  zauważa, że w 2015 r. 17 pracowników uczestniczyło w 2 posiedzeniach wyjazdowych, których koszt wyniósł 2 136 EUR (tj. 126 EUR na osobę);

14.  odnotowuje skuteczność platformy eTendering służącej zarządzaniu zaproszeniami do składania wniosków, na której publikowane są dokumenty przetargowe oraz zamieszczane pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji i procedury;

15.  z zadowoleniem przyjmuje publikację obecnego dokumentu programowego na lata 2017–2020, który określa kontekst polityczny i instytucjonalny programu, opisuje program wieloletni na okres czterech lat oraz ustala program prac na 2017 r.;

16.  podkreśla, że państwo członkowskie przyjmujące Fundację ma zapewniać jak najlepsze warunki umożliwiające jej właściwe funkcjonowanie, w tym wielojęzyczne placówki szkolne o orientacji europejskiej oraz odpowiednie połączenia transportowe;

17.  zauważa, że porozumienie w sprawie siedziby między Fundacją a przyjmującym państwem członkowskim zawiera niezbędne ustalenia dotyczące pomieszczeń, które mają zostać przekazane Fundacji w tym państwie członkowskim;

18.  docenia postępy Fundacji we wdrażaniu obecnego czteroletniego programu na lata 2013–2016 dotyczącego badań wspierających rozwój polityki społecznej i polityki pracy; z zadowoleniem przyjmuje wkład Fundacji w kształtowanie polityki dzięki stale dużej liczbie wysokiej jakości badań, analiz, prezentacji, wydarzeń i projektów mających na celu stałą poprawę warunków życia i pracy w Unii; odnotowuje rozpoczęcie projektu pilotażowego Parlamentu Europejskiego pt. „Przyszłość przemysłu wytwórczego w Europie”; uważa, że należy utrzymać ścisłą współpracę między Fundacją a Europejską Komisją Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu dalszego zaangażowania w konstruktywne dyskusje w oparciu o dowody; apeluje do Fundacji, aby nadal ściśle monitorowała i analizowała warunki życia i pracy oraz składała sprawozdania na ten temat, a także by zapewniała wiedzę fachową na rzecz ich poprawy;

19.  odnotowuje istotny wpływ Fundacji, zwłaszcza we wspieraniu unijnych instytucji, czego wyrazem są wskaźniki skuteczności przedstawione w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności;

o
o   o

20.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 27 kwietnia 2017 r.(1) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2017)0155.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności