Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2162(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0111/2017

Texte depuse :

A8-0111/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.51
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0182

Texte adoptate
PDF 350kWORD 53k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2015: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
P8_TA(2017)0182A8-0111/2017
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2162(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Fundației(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Fundației în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă(4), în special articolul 16,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0111/2017),

1.  acordă directorului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 449, 1.12.2016, p. 188.
(2) JO C 449, 1.12.2016, p. 188.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 139, 30.5.1975, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind închiderea conturilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2015 (2016/2162(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Fundației(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Fundației în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă(4), în special articolul 16,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0111/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 449, 1.12.2016, p. 188.
(2) JO C 449, 1.12.2016, p. 188.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 139, 30.5.1975, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 27 aprilie 2017 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2162(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0111/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul final al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (denumită în continuare „Fundația”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 20 860 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 0,42 % comparativ cu 2014;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2015 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2015 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane;

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2014

1.  ia act de faptul că Fundația s-a angajat să publice pe site-ul său de internet nu număr mai mare de declarații de interese și CV-uri și că și-a propus să strângă declarații din partea tuturor membrilor Consiliului de administrație, având în vedere faptul că noul Consiliu de administrație urma să fie numit după expirarea mandatului actualului consiliu, în noiembrie 2016; constată totuși că o parte din declarațiile de interese și CV-urile membrilor Consiliului de administrație nu sunt încă disponibile; invită Fundația să solicite și să publice aceste documente, pentru a asigura supravegherea publică necesară și controlul asupra personalului său de conducere;

2.  constată că, potrivit raportului Curții, observația din Raportul Curții pentru exercițiul 2013 referitoare la un acord cuprinzător cu privire la sediu între Fundație și statul membru care găzduiește Fundația este marcată ca fiind „finalizată”;

3.  constată că, potrivit raportului Curții, observația din Raportul Curții pentru exercițiul 2014 referitoare la nerespectarea de către Fundație a Statutului funcționarilor UE este marcată ca fiind „finalizată”;

Gestiunea bugetară și financiară

4.  ia act de faptul că Fundația face eforturi pentru a asigura finalizarea deplină a programului de lucru, care impune utilizarea completă a fondurilor bugetare; ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,9 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 87,35 %, ceea ce reprezintă o creștere cu 7,55 % comparativ cu 2014;

Credite de angajament și reportări

5.  observă că, potrivit raportului Curții, nivelul creditelor de angajament reportate în 2016 la Titlul III (cheltuieli de funcționare) a fost de 2 135 164 EUR (31,2 %), față de 3 814 156 (53,7 %) în 2014; ia act de faptul că creditele de angajament ale Fundației sunt ridicate în principal ca urmare a proiectelor multianuale realizate în conformitate cu calendarul stabilit;

6.  observă că reportările pot adesea să fie justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp și comunicate Curții; salută faptul că Fundația, împreună cu Curtea, au stabilit o procedură în cadrul căreia se poate face o distincție clară între reportările „planificate” și „neplanificate”;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

7.  constată că Comitetul consultativ al Fundației privind achizițiile publice și contractele (ACPC), care emite un aviz privind propunerile de contract cu o valoare de cel puțin 250 000 EUR, a examinat cinci dosare în 2015 și că toate avizele sale au fost favorabile; constată, în plus, că ACPC a efectuat o verificare ex post anuală a două din cele cinci contracte atribuite în 2015; ia act de faptul că, deși ACPC a emis observații și recomandări specifice, a constatat cu satisfacție că Fundația a respectat procedurile de achiziții publice;

Performanță

8.  ia act de faptul că obiectivul Fundației de 80 % de realizări planificate în programul său de lucru nu a fost realizat, chiar dacă Fundația și-a îmbunătățit performanțele în comparație cu 2014; ia act de faptul că Fundația nu și-a îndeplinit obiectivul în principal din cauza întârzierilor înregistrate de contractanți și a lipsei de resurse umane suficiente; de asemenea, ia act de faptul că, în 2016, au fost planificate și realizate o serie de proiecte și obiective mai realiste, în conformitate cu resursele reduse ale Fundației; este preocupat de faptul că, cu resursele actuale, sondajele paneuropene ale Fundației nu sunt garantate pe termen lung, iar Fundația nu se poate angaja să înceapă lucrări noi, de exemplu, privind migranții și refugiații sau munca nedeclarată, în ciuda solicitărilor insistente ale Consiliului său de administrație; invită Fundația și Comisia să abordeze lipsa de resurse umane și să raporteze autorității de descărcare de gestiune cu privire la posibilele soluții;

9.  este preocupat de faptul că reducerea cu 10 % a personalului a contribuit la întârzierile legate de unele dintre proiectele Fundației și a generat discuții dificile cu biroul Consiliului său de administrație în ceea ce privește prioritățile negative; ia act de faptul că Fundația a reușit să respecte reducerile impuse de Comisie, chiar dacă toate posturile prevăzute în schema de personal au fost ocupate în ultimii ani; invită Comisia să se asigure că potențiale măsuri suplimentare de reducere a costurilor nu afectează capacitatea Fundației de a-și îndeplini mandatul; invită autoritatea bugetară să țină cont de acest aspect în cursul procedurii bugetare;

Controalele interne

10.  ia act de faptul că, în conformitate cu prioritățile stabilite în 2014, coordonatorul pentru controalele interne al Fundației s-a axat pe dezvoltarea în continuare a celor trei standarde de control intern referitoare la alocarea și mobilitatea personalului, procese și proceduri și gestionarea documentelor; constată, de asemenea, că doi membri ai comisiei de control intern au participat la o „formare a formatorilor” cu privire la combaterea fraudei organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă;

Auditul intern

11.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern (IAS) nu a efectuat un audit al Fundației în 2015; ia act de faptul că cele trei recomandări pendinte cuprinse în auditul privind „gestionarea relațiilor cu clienții și a relațiilor cu părțile interesate” efectuat de IAS în 2013 au fost închise în 2015;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

12.  salută faptul că, în 2016, Fundația și-a sensibilizat personalul cu privire la conflictele de interese și politicile antifraudă prin organizarea unei formări specifice pentru toți membrii personalului; constată, de asemenea, cu satisfacție, că formările respective urmează să devină elemente standard ale programului introductiv destinat noilor membri ai personalului;

Alte observații

13.  ia act de faptul că, în 2015, 17 angajați au participat la două zile de activitate externe, al căror cost total a fost de 2 136 EUR (respectiv 126 EUR de persoană);

14.  ia act de eficiența platformei eTendering pentru gestionarea cererilor de ofertă, care constă în publicarea documentației de licitație, precum și gestionarea întrebărilor și răspunsurilor privind caietele de sarcini și procedura;

15.  salută publicarea documentului actual de programare pentru 2017-2020, care stabilește politica și contextul instituțional pentru program, descrie programul multianual pentru o perioadă de patru ani și stabilește programul de lucru pentru 2017;

16.  subliniază faptul că statul membru gazdă al Fundației trebuie să asigure cele mai bune condiții posibile pentru a garanta funcționarea Fundației, inclusiv condiții de școlarizare multilingvă și cu vocație europeană și legături de transport adecvate;

17.  constată că aranjamentele necesare privind facilitățile de cazare care urmează a fi oferite Fundației în statul membru gazdă sunt prevăzute într-un acord privind sediul încheiat între Fundație și statul membru respectiv;

18.  recunoaște progresele înregistrate de Fundație în implementarea actualului program de patru ani pentru perioada 2013-2016 privind cercetarea în sprijinul elaborării politicilor sociale și în domeniul muncii; apreciază aportul său la elaborarea politicilor, concretizat prin numărul constant ridicat de sondaje, studii, prezentări, evenimente și proiecte, în vederea îmbunătățirii constante a condițiilor de viață și de muncă în Uniunea Europeană; remarcă demararea proiectului pilot al Parlamentului European, intitulat „Viitorul sectorului productiv în Europa”; consideră că este important să se mențină o cooperare strânsă între Fundație și Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din cadrul Parlamentului, pentru a continua astfel discuțiile constructive și argumentate; invită Fundația să continue să monitorizeze îndeaproape, să analizeze și să raporteze cu privire la condițiile de muncă și de viață, precum și să ofere expertiză pentru îmbunătățirea lor;

19.  observă impactul la nivel înalt al Fundației, în special, în sprijinirea instituțiilor Uniunii, astfel cum se reflectă în indicatorii de performanță prezentați în raportul de activitate anual consolidat;

o
o   o

20.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 27 aprilie 2017(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2017)0155.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate