Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2162(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0111/2017

Predkladané texty :

A8-0111/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.51
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0182

Prijaté texty
PDF 357kWORD 48k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel Finálna verzia
Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
P8_TA(2017)0182A8-0111/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015 (2016/2162(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(4), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0111/2017),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 188.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 188.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015 (2016/2162(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(4), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0111/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 188.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 188.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015 (2016/2162(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0111/2017),

A.  keďže podľa jej finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (ďalej len „nadácia“) za rozpočtový rok 2015 sumu 20 860 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje nárast o 0,42 %;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky nadácie za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka nadácie za rozpočtový rok 2015 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  berie na vedomie skutočnosť, že nadácia sa zaviazala zvýšiť počet vyhlásení o záujmoch a životopisov dostupných na svojej internetovej stránke a že jej cieľom bolo zozbierať vyhlásenia od všetkých členov správnej rady, keďže po uplynutí funkčného obdobia vtedajšej správnej rady v novembri 2016 sa mala vymenovať nová správna rada; konštatuje však, že niektoré životopisy členov správnej rady a vyhlásenia o záujmoch stále chýbajú; vyzýva nadáciu, aby tieto dokumenty získala a zverejnila, a tak zabezpečila potrebný dohľad a kontrolu verejnosti nad jej riadením;

2.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že sa pripomienka Dvora audítorov za rok 2013 týkajúca sa komplexnej dohody o sídle medzi nadáciou a členským štátom, v ktorom má nadácia sídlo, je označená ako vyriešená;

3.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že sa pripomienka Dvora audítorov za rok 2014 týkajúca sa toho, že nadácia nedodržiava služobný poriadok, je označená ako vyriešená;

Rozpočet a finančné hospodárenie

4.  berie na vedomie, že nadácia sa usiluje zabezpečiť úplné plnenie pracovného programu, ktoré si vyžaduje plné využívanie rozpočtových prostriedkov; konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,9 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 87,35 %, čo predstavuje zvýšenie o 7,55 % v porovnaní s rokom 2014;

Záväzky a prenosy

5.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov do roka 2016 v hlave III (operačné výdavky) bola 2 135 164 EUR (31,2 %) v porovnaní s 3 814 156 (53,7 %) v roku 2014; berie na vedomie skutočnosť, že viazané rozpočtové prostriedky nadácie sú vysoké najmä vzhľadom na viacročné projekty vykonávané podľa harmonogramu;

6.  konštatuje, že prenosy môžu byť často čiastočne alebo úplne odôvodnené viacročnou povahou operačných programov agentúr a nemusia ešte znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, ani nevyhnutne byť v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, a to najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov; víta skutočnosť, že nadácia spoločne s Dvorom audítorov vytvorila postup, ktorý umožňuje transparentne rozlišovať medzi plánovanými a neplánovanými prenosmi;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.  konštatuje, že poradný výbor nadácie pre verejné obstarávanie a zákazky (ďalej len „poradný výbor“), ktorý vydáva stanovisko k návrhom zmlúv s hodnotou najmenej 250 000 EUR, skúmal v roku 2015 päť spisov, pričom všetky jeho stanoviská boli kladné; okrem toho konštatuje, že poradný výbor vykonal ročné overenie ex post dvoch z piatich zmlúv uzavretých v roku 2015; konštatuje, že hoci poradný výbor vydal konkrétne pripomienky a odporúčania, uspokojil sa s tým, že nadácia dodržala postupy verejného obstarávania;

Výkonnosť

8.  berie na vedomie, že cieľ nadácie na úrovni 80 %, pokiaľ ide o počet plánovaných výstupov v jej pracovnom programe, nebol dosiahnutý, hoci nadácia zlepšila svoju výkonnosť v porovnaní s rokom 2014; konštatuje, že dôvody nesplnenia cieľa nadácie sú spojené hlavne s omeškaniami zo strany dodávateľov a nedostatkom ľudských zdrojov; okrem toho konštatuje, že v roku 2016 bol v súlade obmedzenými zdrojmi nadácie naplánovaný a realizovaný realistickejší počet projektov a výstupov; vyjadruje znepokojenie nad tým, že so zreteľom na súčasné finančné prostriedky nie sú v dlhodobom horizonte zabezpečené celoeurópske prieskumy nadácie, a tiež nad tým, že nadácia sa nemôže zaviazať, že začne vykonávať ďalšiu prácu, napríklad prácu týkajúcu sa migrantov a utečencov alebo nelegálnej práce, a to aj napriek dôrazne formulovaným žiadostiam svojej správnej rady; vyzýva nadáciu a Komisiu, aby riešili nedostatok ľudských zdrojov a informovali orgán udeľujúci absolutórium o možných riešeniach;

9.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že celkové zníženie počtu zamestnancov o 10 % malo vplyv na odklad niektorých projektov nadácie a prispelo k zložitým rokovaniam týkajúcim sa negatívnych priorít s predsedníctvom správnej rady; berie na vedomie skutočnosť, že nadácii sa podarilo vyhovieť obmedzeniam, ktoré uložila Komisia, hoci všetky jej pracovné miesta podľa plánu pracovných miest sa v predchádzajúcich rokoch obsadili; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že prípadné ďalšie opatrenia na úsporu nákladov neobmedzia schopnosť nadácie plniť svoj mandát; vyzýva rozpočtový orgán, aby to zohľadnil počas rozpočtového postupu;

Vnútorné kontroly

10.  konštatuje, že v súlade so stanovením priorít v roku 2014 sa koordinátor vnútornej kontroly nadácie zameriaval na ďalší rozvoj troch noriem vnútornej kontroly týkajúcich sa prideľovania pracovníkov a mobility, procesov a postupov, ako aj na správy dokumentov; okrem toho poznamenáva, že dvaja členovia výboru vnútornej kontroly sa zúčastnili na tzv. školení školiteľov v oblasti boja proti podvodom, ktoré zorganizoval Európsky úrad pre boj proti podvodom;

Vnútorný audit

11.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) v roku 2015 nevykonal v nadácii žiadny audit; konštatuje, že tri nevyriešené odporúčania vyplývajúce z auditu týkajúceho sa riadenia vzťahov so zákazníkmi a so zainteresovanými stranami, ktorý uskutočnil útvar IAS v roku 2013, boli v roku 2015 uzavreté;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

12.  víta skutočnosť, že nadácia v roku 2016 medzi svojimi zamestnancami prostredníctvom osobitnej odbornej prípravy poskytovanej všetkým zamestnancom zvyšovala informovanosť o svojich pravidlách týkajúcich sa konfliktov záujmov a boja proti podvodom; okrem toho s uspokojením konštatuje, že tieto školenia sa majú stať štandardnou súčasťou programu školení pre nových zamestnancov;

Ďalšie pripomienky

13.  konštatuje, že 17 zamestnancov sa v roku 2015 zúčastnilo na dvojdňovom výjazde, ktorého náklady dosiahli 2 136 EUR (teda 126 EUR na osobu);

14.  berie na vedomie účinnosť platformy elektronického obstarávania na riadenie výziev na predkladanie ponúk, ktorá spočíva v uverejňovaní súťažných podkladov a riadení otázok a odpovedí týkajúcich sa špecifikácií a postupu;

15.  víta uverejnenie súčasného programového dokumentu na roky 2017 – 2020, v ktorom sa stanovuje politický a inštitucionálny kontext programu, popisuje viacročný program na obdobie štyroch rokov a vytyčuje pracovný program na rok 2017;

16.  zdôrazňuje, že hostiteľský členský štát nadácii má poskytnúť čo najlepšie podmienky na zabezpečenie jej fungovania vrátane viacjazyčného a európsky orientovaného vzdelávania, ako aj primeraných dopravných spojení;

17.  konštatuje, že potrebné opatrenia, ktoré sa týkajú umiestnenia nadácie v hostiteľskom členskom štáte, sa stanovia v dohode o sídle, ktorú uzavrie nadácia a členský štát;

18.  berie na vedomie, že nadácia dosiahla pokrok vo vykonávaní súčasného štvorročného programu na roky 2013 až 2016 týkajúceho sa výskumu vývoja sociálnej politiky a politiky trhu práce; víta jej prínos k tvorbe politík vo forme trvale vysokého počtu prieskumov, štúdií, prednášok, podujatí a projektov s cieľom neustále zlepšovať životné a pracovné podmienky v Únii; berie na vedomie začiatok realizácie pilotného projektu Európskeho parlamentu s názvom Budúcnosť priemyselnej výroby v Európe; považuje za dôležité, aby sa zachovala úzka spolupráca medzi nadáciou a Výborom Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci, aby aj naďalej prebiehali konštruktívne diskusie založené na dôkazoch; vyzýva nadáciu, aby aj naďalej dôkladne monitorovala a analyzovala životné a pracovné podmienky a podávala o nich správy a aby poskytovala odborné poznatky na ich zlepšenie;

19.  všíma si veľký vplyv nadácie, najmä pri podpore inštitúcií Únie, čo sa odráža v ukazovateľoch výkonnosti predložených v konsolidovanej výročnej správe o činnosti;

o
o   o

20.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia