Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2162(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0111/2017

Predložena besedila :

A8-0111/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.51
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0182

Sprejeta besedila
PDF 347kWORD 53k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica za leto 2015: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)
P8_TA(2017)0182A8-0111/2017
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2015 (2016/2162(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2015 z odgovori fundacije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EGS) št. 1365/75 Sveta z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer(4), zlasti člena 16,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0111/2017),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer glede izvrševanja proračuna fundacije za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 188.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 188.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 139, 30.5.1975, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o zaključnem računu Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2015 (2016/2162(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2015 z odgovori fundacije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EGS) št. 1365/75 Sveta z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer(4), zlasti člena 16,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0111/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 188.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 188.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 139, 30.5.1975, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2015 (2016/2162(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0111/2017),

A.  ker je iz računovodskih izkazov Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (v nadaljevanju: fundacija) razvidno, da je končni proračun fundacije v proračunskem letu 2015 znašal 20 860 000 EUR, kar je 0,42 % več kot leta 2014;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu fundacije za proračunsko leto 2015 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov fundacije za leto 2015 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

C.  ker Parlament med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2014

1.  ugotavlja, da si je fundacija prizadevala povečati število izjav o interesih in življenjepisov, ki so na voljo na njenem spletnem mestu, in da je bil njen cilj zbrati izjave vseh članov upravnega odbora, ker naj bi bil po izteku mandata sedanjega odbora novembra 2016 imenovan nov upravni odbor; vendar ugotavlja, da nekateri življenjepisi in izjave o interesih članov upravnega odbora še vedno manjkajo; poziva fundacijo, naj pridobi in objavi te dokumente, da bi javnosti omogočila potreben nadzor nad svojim vodstvom;

2.  ugotavlja, na podlagi poročila Računskega sodišča, da je opažanje iz poročila Računskega sodišča za leto 2013 o celovitem sporazumu o sedežu med fundacijo in državo članico, ki gosti fundacijo, označeno kot „zaključeno“;

3.  ugotavlja, na podlagi poročila Računskega sodišča, da je opažanje iz poročila Računskega sodišča za leto 2014 o neskladnosti fundacije s kadrovskimi predpisi označeno kot „zaključeno“;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.  ugotavlja, da si fundacija prizadeva za uresničitev delovnega programa v celoti, za kar je treba proračunska sredstva porabiti v celoti; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala 99,9 %, stopnja izvrševanja odobrenih plačil pa 87,35 %, kar je 7,55 % več kot leta 2014;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

5.  ugotavlja, da je glede na poročilo Računskega sodišča stopnja sredstev za prevzem obveznosti v okviru naslova III (odhodki iz poslovanja), prenesenih v leto 2016, znašala 2 135 164 EUR (31,2 %), leta 2014 pa 3 814 156 EUR (53,7 %); priznava, da so sredstva za prevzem obveznosti visoka predvsem zaradi večletnih projektov, ki se izvajajo v skladu s časovnim načrtom;

6.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencije načrtujejo in o tem obvestijo Računsko sodišče; pozdravlja dejstvo, da je fundacija skupaj z Računskim sodiščem vzpostavila postopek, ki omogoča pregledno razlikovanje med „načrtovanimi“ in „nenačrtovanimi“ prenosi;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

7.  ugotavlja, da je svetovalni odbor fundacije za javna naročila in pogodbe (ACPC), ki poda mnenje o predlogih pogodb z vrednostjo najmanj 250 000 EUR, v letu 2015 pregledal pet dosjejev in da so bila vsa njegova mnenja pozitivna; poleg tega ugotavlja, da je ACPC izvedel naknadno letno preverjanje dveh izmed petih javnih naročil, oddanih leta 2015; ugotavlja, da je bil ACPC zadovoljen, da je fundacija upoštevala postopek za oddajo javnih naročil, čeprav je izdal posamezne pripombe in priporočila;

Uspešnost

8.  ugotavlja, da cilj fundacije v višini 80 % v zvezi s številom načrtovanih projektov v njenem delovnem programu ni bil dosežen, čeprav je fundacija v primerjavi z letom 2014 izboljšala svojo uspešnost; ugotavlja, da so vzroki, da fundacija ni izpolnila cilja, večinoma povezani z zamudami izvajalcev in pičlimi kadrovskimi viri; nadalje ugotavlja, da je bilo za leto 2016 načrtovano in izvajano bolj uresničljivo število projektov in ciljev, ki je v skladu z zmanjšanimi viri fundacije; je zaskrbljen, da s trenutnimi možnostmi glede virov vseevropske raziskave fundacije dolgoročno niso zagotovljene in da se fundacija kljub odločnim zahtevam upravnega odbora ne more zavezati dodatnemu delu, kot so migranti in begunci ali neprijavljeno delo; poziva fundacijo in Komisijo, naj obravnavata pomanjkanje kadrovskih virov in organu za podelitev razrešnice poročata o možnih rešitvah;

9.  je zaskrbljen, da je splošno zmanjšanje števila zaposlenih vplivalo na zamude pri nekaterih projektih fundacije in prispevalo k težavnim razpravam z uradom upravnega odbora v zvezi z negativnimi prednostnimi nalogami; priznava, da je fundacija uspela uresničiti zmanjšanja, ki jih je naložila Komisija, čeprav so bila v prejšnjih letih zasedena vsa delovna mesta v skladu s kadrovskim načrtom; poziva Komisijo, naj zagotovi, da nadaljnji ukrepi za prihranek stroškov ne bi ovirali zmožnosti fundacije za izvajanje njenih nalog; poziva proračunski organ, naj to upošteva v proračunskem postopku;

Notranje kontrole

10.  ugotavlja, da se je koordinator notranje kontrole v skladu s prednostnimi nalogami, ki so bile opredeljene leta 2014, osredotočil na nadaljnji razvoj treh standardov notranje kontrole v zvezi z dodeljevanjem osebja in mobilnostjo, postopki in procesi ter upravljanjem dokumentov; poleg tega ugotavlja, da sta se dva člana odbora za notranjo kontrolo udeležila usposabljanja za izvajalce usposabljanj v zvezi z bojem proti goljufijam, ki ga je organiziral Evropski urad za boj proti goljufijam;

Notranja revizija

11.  ugotavlja, da služba za notranjo revizijo (IAS) v letu 2015 v fundaciji ni izvedla revizije; ugotavlja, da so bila tri neizvedena priporočila iz revizije „upravljanje odnosov s strankami in odnosov z deležniki“, ki jo je IAS izvedel leta 2013, zaključena leta 2015;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov ter preglednost

12.  pozdravlja dejstvo, da je fundacija leta 2016 svoje osebje ozaveščala o navzkrižjih interesov in politikah za boj proti goljufijam s posebnim usposabljanjem, ki je bilo na voljo vsem članom osebja; poleg tega z zadovoljstvom ugotavlja, da se načrtuje, da bodo ta usposabljanja postala standardni element uvajalnega programa za nove člane osebja;

Druge pripombe

13.  ugotavlja, da se je leta 2015 17 članov osebja udeležilo dvodnevnega srečanja zunaj prostorov, stroški za to pa so znašali 2 136 EUR (126 EUR na osebo);

14.  ugotavlja, da je platforma eTendering učinkovita za upravljanje javnih razpisov, ki zajema objavo razpisne dokumentacije in odgovarjanje na vprašanja v zvezi s specifikacijami in postopkom;

15.  pozdravlja objavo sedanjega programskega dokumenta 2017–2020, ki določa politični in institucionalni okvir za program, opisuje večletni program za štiriletno obdobje, in določa delovni program za leto 2017;

16.  poudarja, da mora država članica gostiteljica fundaciji zagotoviti najboljše možne pogoje za njeno delovanje, vključno z večjezičnim, evropsko usmerjenim izobraževanjem in ustreznimi prometnimi povezavami;

17.  ugotavlja, da se potrebna ureditev v zvezi z nastanitvijo, ki naj bi jo fundacija zagotovila v državi članici gostiteljici, določi v sporazumu o sedežu med fundacijo in to državo članico;

18.  je seznanjen z napredkom fundacije pri izvajanju trenutnega štiriletnega programa za obdobje 2013–2016 o raziskavah za pomoč pri oblikovanju socialnih in delavskih politik; pozdravlja njen prispevek k oblikovanju politik s številnimi kakovostnimi raziskavami javnega mnenja, študijami, predstavitvami, prireditvami in projekti, s katerim želi stalno izboljševati življenjske in delovne pogoje v Uniji; je seznanjen z začetkom pilotnega projekta Evropskega parlamenta o prihodnosti proizvodnje v Evropi; meni, da je pomembno tudi, da še naprej tesno sodeluje z Odborom Parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve in je tako vključena v konstruktivne in na dokazih temelječe razprave; poziva fundacijo, naj še naprej skrbno spremlja, analizira in poroča o življenjskih in delovnih razmerah ter posreduje strokovno mnenje za njihovo izboljševanje;

19.  ugotavlja, da fundacija predvsem veliko prispeva k podpori institucijam Unije, kot se odraža v kazalnikih uspešnosti, predstavljenih v konsolidiranem letnem poročilu o dejavnostih;

o
o   o

20.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 27. aprila 2017(1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2017)0155.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov