Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2162(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0111/2017

Ingivna texter :

A8-0111/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.51
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0182

Antagna texter
PDF 178kWORD 47k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
P8_TA(2017)0182A8-0111/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2015 (2016/2162(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2015, med institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(4), särskilt artikel 16,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0111/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 188.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 188.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2015 (2016/2162(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2015, med institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0049/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(4), särskilt artikel 16,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0111/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 188.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 188.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2015 (2016/2162(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0111/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (nedan kallat institutet) för budgetåret 2015 uppgick budgeten till 20 860 000 EUR, vilket är en ökning med 0,42 % jämfört med 2014.

B.  I sin rapport om institutets årsredovisning för budgetåret 2015 förklarade revisionsrätten att man hade uppnått rimlig säkerhet om att institutets årsredovisning för budgetåret 2015 var tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

C.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2014

1.  Europaparlamentet konstaterar att institutet arbetade för att öka antalet intresseförklaringar och meritförteckningar som var tillgängliga på dess webbsida och att det hade för avsikt att samla in förklaringar från alla styrelseledamöter då den nya styrelsen skulle utses efter att mandatet för den innevarande styrelsen löpt ut i november 2016. Parlamentet noterar dock att några av styrelsens meritförteckningar och intresseförklaringar fortfarande saknas. Parlamentet uppmanar institutet att ta fram och offentliggöra dessa handlingar för att säkerställa nödvändig offentlig tillsyn och kontroll av sin förvaltning.

2.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att noten i revisionsrättens rapport från 2013 avseende en övergripande överenskommelse om säte mellan stiftelsen och den medlemsstat där stiftelsen ligger är markerad som ”har genomförts”.

3.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att noten i revisionsrättens rapport från 2014 avseende stiftelsens underlåtenhet att följa tjänsteföreskrifterna är markerad som ”har genomförts”.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.  Europaparlamentet noterar att institutet anstränger sig för att säkerställa ett fullständigt genomförande av arbetsprogrammet, vilket kräver fullt utnyttjande av budgetmedlen. Parlamentet noterar att budgetövervakningsinsatser under budgetåret 2015 resulterade i ett genomförande av budgeten på 99,9 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 87,35 %, vilket motsvarar en ökning med 7,55 % jämfört med 2014.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att de ingångna åtaganden som fördes över till 2016 uppgick till 2 135 164 EUR (31,2 %) för avdelning III (driftsutgifter) jämfört med 3 814 156 (53,7 %) under 2014. Parlamentet konstaterar att nivån för åtagandebemyndigandena är hög i institutet i första hand till följd av att fleråriga projekt har genomförts enligt tidsplanen.

6.  Europaparlamentet påpekar att överföringar ofta är delvis eller helt och hållet motiverade av att byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om de planeras i förväg och om revisionsrätten informeras. Parlamentet välkomnar att institutet tillsammans med revisionsrätten har inrättat ett förfarande som gör det möjligt att på ett tydligt sätt skilja mellan ”planerade” och ”oplanerade” överföringar.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

7.  Europaparlamentet noterar att institutets rådgivande kommitté för offentliga upphandlingskontrakt, som yttrar sig om kontraktsförslag som är värda minst 250 000 EUR, granskade fem ärenden 2015 och avgav ett positivt utlåtande i samtliga fall. Parlamentet noterar dessutom att kommittén genomförde en årlig efterhandskontroll av två av de fem kontrakt som beviljades 2015. Parlamentet konstaterar att även om kommittén gjorde särskilda kommentarer och rekommendationer var den nöjd med att institutet följde upphandlingsförfarandena.

Verksamhetsresultat

8.  Europaparlamentet noterar att institutets mål på 80 % avseende antalet planerade utfall i dess arbetsprogram inte uppnåddes, även om institutet förbättrade sitt resultat jämfört med 2014. Parlamentet konstaterar att skälen till att institutet missade målet i första hand är kopplade till förseningar från underleverantörernas sida och personalbrist. Parlamentet noterar även att institutet för 2016 planerade och genomförde ett mer realistiskt antal projekt och insatser, i linje med institutets minskade resurser. Med tanke på den nuvarande trenden vad gäller resurser, oroar sig parlamentet för att institutets EU-täckande undersökningar inte kan garanteras på lång sikt liksom för att institutet inte kan ta på sig ytterligare arbete, t.ex. rörande migranter och flyktingar eller odeklarerat arbete, trots kraftfullt formulerade begäranden från dess styrelse. Parlamentet uppmanar institutet och kommissionen att ta itu med personalbristen och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om möjliga lösningar.

9.  Europaparlamentet oroar sig över att den totala personalnedskärningen på 10 % inverkade på förseningen av några av institutets projekt och bidrog till svåra diskussioner om negativa prioriteringar med styrelsens presidium. Parlamentet konstaterar att institutet klarade av att uppfylla de nedskärningar som kommissionen beslutat om trots att alla tjänster i dess tjänsteförteckning var tillsatta under de föregående åren. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att andra potentiella kostnadsbesparande åtgärder inte hindrar institutet från att uppfylla sitt mandat. Parlamentet uppmanar budgetmyndigheten att beakta detta under budgetförfarandet.

Internkontroller

10.  Europaparlamentet noterar att institutets internkontrollsamordnare, i överensstämmelse med den prioritering som gjordes under 2014, fokuserade på en vidareutveckling av de tre normerna för intern kontroll avseende personalens fördelning och rörlighet, processer och förfaranden samt dokumenthantering. Parlamentet noterar dessutom att två ledamöter av den interna kontrollkommittén deltog i en utbildning för utbildare om bedrägeribekämpning som organiserades av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

Internrevision

11.  Europaparlamentet noterar att tjänsten för internrevision (IAS) inte genomförde någon granskning i institutet under 2015. Parlamentet noterar att tre utestående rekommendationer, som härrörde från den granskning av hanteringen av förbindelserna med kunder och intressenter som IAS gjorde 2013, lades till handlingarna 2015.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

12.  Europaparlamentet konstaterar att institutet under 2016 erbjöd all sin personal särskild utbildning för att informera den om institutets intressekonflikter och bedrägeribekämpningsstrategier. Parlamentet noterar även med tillfredsställelse att tanken är att denna utbildning ska ingå som en permanent del av introduktionsprogrammet för nyanställda.

Övriga kommentarer

13.  Europaparlamentet konstaterar att 17 anställda deltog i två bortadagar (away days) under 2015, och att kostnaden för detta uppgick till 2 136 EUR (126 EUR per person).

14.  Europaparlamentet noterar att plattformen eTendering fungerar effektivt för att hantera anbudsinfordringar, det vill säga att offentliggöra anbudshandlingar och hantera frågor och svar som avser kravspecifikationer och förfarandet.

15.  Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av det nuvarande programplaneringsdokumentet för 2017–2020, i vilket man fastställer programmets strategi och institutionella struktur, beskriver det fleråriga programmet för fyraårsperioden och fastställer arbetsprogrammet för 2017.

16.  Europaparlamentet understryker att institutets värdmedlemsstat ska tillhandahålla bästa möjliga förutsättningar för att institutet ska kunna fungera, vilket inkluderar Europaorienterad skolundervisning på flera språk och lämpliga transportförbindelser.

17.  Europaparlamentet noterar att de nödvändiga bestämmelserna om de lokaler och anläggningar som värdmedlemsstaten ska tillhandahålla institutet ska fastställas i ett avtal om säte mellan institutet och medlemsstaten.

18.  Europaparlamentet uppmärksammar de framsteg som institutet gjort när det gäller att genomföra det nuvarande fyraåriga programmet för perioden 2013–2016 avseende forskning om utvecklingen av social- och arbetsmarknadspolitiken. Parlamentet välkomnar institutets bidrag till policyutvecklingen genom ett konstant stort antal kvalitetsundersökningar, studier, presentationer, evenemang och projekt, i syfte att fortlöpande förbättra levnads- och arbetsvillkoren i unionen. Parlamentet noterar inledningen av Europaparlamentets pilotprojekt ”Tillverkningens framtid”. Parlamentet anser det vara viktigt att upprätthålla ett nära samarbete mellan institutet och parlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor så att man även i fortsättningen ska kunna föra konstruktiva och faktabaserade diskussioner. Parlamentet uppmanar institutet att fortsätta att noggrant övervaka, analysera och rapportera om levnads- och arbetsvillkor och att tillhandahålla expertis för att förbättra dessa.

19.  Europaparlamentet noterar institutets stora genomslagskraft, i synnerhet när det gäller att stödja unionens institutioner, vilket avspeglas i de resultatindikatorer som presenteras i den konsoliderade årliga verksamhetsrapporten.

o
o   o

20.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 27 april 2017(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0155.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy