Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2170(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0129/2017

Předložené texty :

A8-0129/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.52

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0183

Přijaté texty
PDF 491kWORD 48k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
P8_TA(2017)0183A8-0129/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2015 (2016/2170(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Eurojustu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí Eurojustu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria Eurojustu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(4), a zejména na článek 36 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0129/2017),

1.  uděluje správnímu řediteli Eurojustu absolutorium za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, správnímu řediteli Eurojustu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 193.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 193.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Eurojustu za rozpočtový rok 2015 (2016/2170(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Eurojustu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí Eurojustu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria Eurojustu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(4), a zejména na článek 36 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0129/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Eurojustu na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí správnímu řediteli Eurojustu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 193.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 193.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2015 (2016/2170(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0129/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Eurojustu činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 celkem 33 818 351 EUR; vzhledem k tomu, že celý rozpočet Eurojustu se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka Eurojustu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora, pokud jde o další kroky v souvislosti s předchozími absolutorii, byla přijata nápravná opatření a dvě připomínky byly označeny jako „probíhá“ a jedna připomínka byla označena jako „není relevantní“;

2.  bere na vědomí, že Eurojust po konzultaci s generálním ředitelstvím Komise pro spravedlnost a spotřebitele a s generálním ředitelstvím Komise pro rozpočet vyhodnocuje používání rozlišených prostředků s cílem zajistit financování operačních činností, které nelze plánovat předem a musí probíhat po celý rok;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2015 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99,99 %, čímž oproti roku 2014 došlo ke zvýšení o 0,17 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 89 %, což ve srovnání s rokem 2014 představuje zvýšení o 1,69 %;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že Eurojust musel kvůli známým strukturálním problémům se svým financováním čelit problémům spojeným s nedostatkem rozpočtových prostředků a že byl již druhým rokem nucen uchýlit se ke zmírňujícím opatřením, jež byla předmětem opravného rozpočtu; s politováním konstatuje, že v důsledku finanční nejistoty, s níž byl konfrontován, musel Eurojust pozastavit některé své probíhající činnosti a odložit cenný technologický vývoj; žádá, aby Eurojust a Komise tyto známé strukturální problémy vyřešily a pro následující roky zajistily potřebné finanční prostředky;

Závazky a přenosy

5.  konstatuje, že částka přenosů z roku 2014 do roku 2015 činila 4 246 726 EUR, z čehož bylo využito 87, 6 %; kromě toho konstatuje, že ke konci roku byla zrušena částka ve výši 525 194 EUR, což představuje podobnou částku jako v roce  2014;

6.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že míra přenosů prostředků přidělených na závazky v hlavě II (správní výdaje) činila 1 600 000 EUR (21 %) ve srovnání s 1 500 000 EUR (20 %) v roce 2014; bere na vědomí, že tyto přenosy souvisejí především se zvláštními smlouvami týkajícími se bezpečnostních, stravovacích a ubytovacích služeb, realizace projektů IKT, nákupu a údržby hardwaru, poradenství a projekčních nákladů na nové budovy a služeb, které byly objednány před koncem roku a poskytnuty v roce 2016;

7.  konstatuje, že přenosy mohou být často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou dopředu naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Postupy pro zadávání zakázek a přijímání pracovníků

8.  konstatuje, že Eurojust podepsal 23 smluv v hodnotě vyšší než 15 000 EUR, což představuje mírný pokles o 14 % ve srovnání s rokem 2014; poznamenává, že otevřené zadávací řízení bylo využito u 82,6 % smluv, což představuje 95,44 % celkové výše zakázek;

9.  konstatuje, že k 31. prosinci 2015 byla míra volných pracovních míst v Eurojustu na úrovni 2,4 % oproti 4,8 % z 31. prosince 2014; s uspokojením konstatuje, že bylo realizováno 97,6 % plánu pracovních míst pro rok 2015;

10.  poznamenává, že v roce 2015 Eurojust provedl druhou vlnu snížení počtu pracovních míst (2 % nebo čtyři pracovní místa), aby bylo dosaženo cíle snížení počtu zaměstnanců o 5 %, který schválil Evropský parlament a Rada; konstatuje navíc, že závěrečná vlna snižování počtu zaměstnanců (1 % nebo tři pracovní místa) se měla realizovat v roce 2016 v oblasti správní podpory; uvědomuje si, že snížením počtu zaměstnanců byl posílen podíl operačních pracovních míst v organizaci;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

11.  konstatuje, že Eurojust znovu potvrdil, že při dosahování kultury důvěry a v boji proti podvodům hrají klíčovou úlohu jasná pravidla na ochranu oznamovatelů, jak je stanoveno v článku 22c služebního řádu; konstatuje, že Eurojust se nachází v procesu tvorby nových pravidel na ochranu oznamovatelů; poukazuje na to, že předběžná diskuse o návrhu pravidel se již uskutečnila v kolegiu Eurojustu dne 4. října 2016; vyzývá Eurojust, aby nadále podával zprávy o tomto procesu a následném přijetí pravidel na ochranu oznamovatelů;

12.  poukazuje na to, že na internetu jsou zveřejněna krátká shrnutí životopisů členů kolegia, ale prohlášení o zájmech nejsou; konstatuje v této souvislosti, že kolegium Eurojustu přijalo v lednu 2016 pokyny zaměřené na prevenci a řešení střetů zájmů; konstatuje rovněž, že Eurojust v současné době dokončuje proces sestavování prohlášení o zájmech a jeho výsledky budou následně zveřejněny na jeho internetové stránce; vyzývá Eurojust, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o dalším vývoji v této záležitosti;

13.  se znepokojením konstatuje, že Eurojust neplánuje žádné kontroly ani aktualizace prohlášení o zájmech odborníků, členů kolegia a zaměstnanců;

14.  lituje, že správa a členové nezávislého společného kontrolního orgánu nezveřejnili svá prohlášení o zájmech; žádá, aby byla tato prohlášení okamžitě zveřejněna; vyzývá Eurojust, aby přijal praktickou příručku pro institucionální řízení a praktickou příručku o střetech zájmů, které budou vycházet z pokynů Komise zveřejněných v prosinci 2013, a aby zavedl jasná pravidla proti fenoménu „otáčivých dveří“;

Interní audit

15.  bere na vědomí, že podle výroční zprávy Eurojustu odložil Útvar interního auditu (IAS) Komise svůj audit týkající se „monitorování a podávání zpráv / hlavních částí prohlášení o věrohodnosti“ kvůli omezeným zdrojům IT v oblasti auditu, který byl nakonec proveden v lednu 2016; se zájmem očekává příští výroční zprávu Eurojustu a další podrobnosti týkající se auditu;

16.  poznamenává, že k 27. březnu 2015 uzavřel IAS veškerá ještě nedokončená doporučení; připomíná, že IAS uskutečnil v roce 2014 audit řízení a organizování koordinačních schůzek a koordinačních středisek v Eurojustu; konstatuje, že IAS vydal v roce 2015 závěrečnou zprávu o auditu s jedním doporučením označeným jako „důležité“; konstatuje s uspokojením, že Eurojust provedl nápravné opatření, což umožnilo označit doporučení za „dokončeno“;

17.  konstatuje, že provedení projektu na zlepšení účetního systému na akruální bázi (ABAC) umožnilo, aby byly lidské zdroje správy Eurojustu využívány efektivněji a aby nový nástroj registrace času (eRecording), který zavedl správní ředitel v dubnu 2015 pro všechny pracovníky správy, představoval krok směrem k monitorování a podávání zpráv na základě činnosti;

Další připomínky

18.  vybízí Eurojust, aby se i nadále prioritně zabýval terorismem, obchodováním s lidmi, převaděčstvím a počítačovou kriminalitou; vítá skutečnost, že členské státy stále častěji využívají koordinační schůzky a koordinační střediska a že oceňují větší zapojení třetích zemí do společných vyšetřovacích týmů; vítá, že stále roste počet případů, pro něž členské státy žádají o pomoc Eurojust, a že oproti roku 2014 se počet žádostí zvýšil o 23 %; domnívá se proto, že je třeba odpovídajícím způsobem zvýšit rozpočet Eurojustu;

19.  bere na vědomí, že se v současnosti Eurojust spolu se svým hostitelským členským státem připravuje na přesun do nových prostor; konstatuje, že výstavba prostor byla zahájena na jaře 2015 a očekávaný přesun byl naplánován na jaro 2017; vyzývá Eurojust, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria nadále podával zprávy o přesunu do nových prostor i o celkových vzniklých nákladech na přesun;

20.  se znepokojením bere na vědomí výraznou genderovou nevyváženost vrcholného vedení a kolegia Eurojustu; naléhavě vyzývá Eurojust, aby tuto nevyváženost co nejrychleji napravil a aby o výsledku informoval Evropský parlament a Radu;

21.  konstatuje, že Eurojust má sedm služebních automobilů, které stojí ročně 20 000 EUR;

22.  konstatuje, že v roce 2015 se 64 zaměstnanců zúčastnilo výjezdního zasedání a že náklady představovaly 9 346,98 EUR (146,04 EUR na osobu);

23.  lituje, že Eurojust ve své výroční zprávě za rok 2015 uvedl, že korupce nepatří k prioritám Unie; konstatuje, že tomuto prohlášení odporuje 90 korupčních případů, u nichž byl Eurojust podle své výroční zprávy v roce 2015 požádán o odborné poradenství (dvojnásobek oproti roku 2014); bere na vědomí, že členskými státy, které požádaly v souvislosti s korupčními případy o největší asistenci, byly Řecko, Rumunsko a Chorvatsko;

o
o   o

24.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění - Ochrana soukromí