Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2170(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0129/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0129/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.52

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0183

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 579kWORD 56k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
P8_TA(2017)0183A8-0129/2017
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2170(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση της Eurojust(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(4), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0129/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 193.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 193.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2170(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση της Eurojust(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(4), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0129/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 193.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 193.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2170(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0129/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός της Eurojust για το οικονομικό έτος 2015 ήταν 33 818 351 EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Eurojust προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2015 (η «έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Eurojust είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και τη χρηστή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων·

Επακολούθηση της απαλλαγής για το 2014

1.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, λήφθηκαν διορθωτικά μέτρα σε σχέση με την επακολούθηση προηγούμενων απαλλαγών και τώρα δύο παρατηρήσεις έχουν χαρακτηριστεί «σε εξέλιξη» και μία «άνευ αντικειμένου»·

2.  επισημαίνει ότι η Eurojust αξιολογεί, σε διαβούλευση με τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών και τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού, την εκτέλεση των διαφοροποιημένων πιστώσεων προκειμένου να εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που δεν μπορούν να σχεδιαστούν εκ των προτέρων και χρειάζεται να συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,99 %, που αντιπροσωπεύει αύξηση ύψους 0,17 % σε σύγκριση με το 2014· επισημαίνει ακόμη, ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 89 %, κατά 1,69 % μεγαλύτερο από εκείνο του 2014·

4.  εκφράζει τη λύπη του διότι η Eurojust αντιμετώπισε προβλήματα διαθεσίμων προϋπολογισμού εξαιτίας των γνωστών διαρθρωτικών αδυναμιών από τις οποίες πάσχει η χρηματοδότησή της και διότι, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, υποχρεώθηκε να προσφύγει σε μέτρα μετριασμού υπαγόμενα σε διορθωτικό προϋπολογισμό· εκφράζει τη λύπη του διότι η οικονομική αβεβαιότητα που αντιμετώπισε η Eurojust κατέστησε αναπόφευκτη την αναβολή ορισμένων εν εξελίξει δραστηριοτήτων αλλά και πολύτιμων τεχνολογικών εξελίξεων· ζητεί από την Eurojust και την Επιτροπή να επιλύσουν τούτες τις γνωστές διαρθρωτικές αδυναμίες και να διασφαλίσουν μια ικανοποιητικού επιπέδου χρηματοδότηση για τα προσεχή χρόνια·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

5.  επισημαίνει ότι από το 2014 μεταφέρθηκε στο 2015 ποσό 4 246 726 EUR, που χρησιμοποιήθηκε κατά 87,6 %· επισημαίνει, ακόμα, ότι κατά το ίδιο έτος ακυρώθηκε ποσό 525 194 EUR, παρόμοιο με το αντίστοιχο του 2014·

6.  σημειώνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ποσό των ανειλημμένων υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) ήταν 1 600 000 EUR (21 %), έναντι 1 500 000 EUR (20 %) το 2014· επισημαίνει ότι οι μεταφορές αυτές συνδέονται κυρίως με συγκεκριμένες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φιλοξενίας και με έργα, εξοπλισμό και συντήρηση στον τομέα της πληροφορικής, με δαπάνες συμβούλευσης και έργων για τα νέα κτίρια, καθώς επίσης για υπηρεσίες που είχαν ανατεθεί πριν από το τέλος του έτους και παρασχέθηκαν το 2016·

7.  σημειώνει ότι οι μεταφορές ενδέχεται να δικαιολογούνται συχνά, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης προσωπικού

8.  σημειώνει ότι η Eurojust υπέγραψε 23 συμβάσεις αξίας άνω των 15 000 EUR, που αντιπροσωπεύει μικρή μείωση, κατά 14 %, σε σύγκριση με το 2014· παρατηρεί ότι για το 82,6 % των συμβάσεων, ή 95,44 % του συνολικού ποσού των συμβάσεων, ακολουθήθηκε ανοιχτή διαδικασία ανάθεσης·

9.  σημειώνει ότι το ποσοστό κενών θέσεων στη Eurojust στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ήταν 2,4 %, έναντι 4,8 % στις 31 Δεκεμβρίου 2014· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος του 2015 ήταν 97,6 %·

10.  παρατηρεί ότι το 2015 η Eurojust προχώρησε στο δεύτερο κύμα μειώσεων προσωπικού, που αφορούσε το 2 % ή τέσσερις θέσεις, προκειμένου να επιτύχει τον στόχο που έθεσαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για μείωση προσωπικού κατά 5 %· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το τελευταίο κύμα μειώσεων προσωπικού, που αντιστοιχεί στο 1 % ή τρεις θέσεις, έπρεπε να υλοποιηθεί το 2016 στον τομέα της διοικητικής υποστήριξης· αναγνωρίζει ότι με τη μείωση του προσωπικού ενισχύθηκε το ποσοστό επιχειρησιακών θέσεων στον οργανισμό·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

11.  επισημαίνει ότι η Eurojust επανέλαβε τη θέση της πως η ύπαρξη σαφών κανόνων για την προστασία των καταγγελτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εδραίωση αισθήματος εμπιστοσύνης και την καταπολέμηση της απάτης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 22γ του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης· λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η Eurojust επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή νέους κανόνες για την προστασία των καταγγελτών· επισημαίνει ότι διεξήχθη ήδη προκαταρκτική συζήτηση σχετικά με τα σχέδια κανόνων στο Συλλογικό όργανο της Eurojust, στις 4 Οκτωβρίου 2016· καλεί τη Eurojust να υποβάλει περαιτέρω πληροφορίες, τόσο κατά τη διαδικασία όσο και όταν εγκρίνει τους κανόνες της για την προστασία των καταγγελτών·

12.  παρατηρεί ότι έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο τα συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών του συλλογικού οργάνου, όχι όμως οι δηλώσεις συμφερόντων τους· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι τον Ιανουάριο του 2016 το συλλογικό όργανο της Eurojust ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων· επισημαίνει επίσης ότι η Eurojust βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της κατάρτισης δηλώσεων συμφερόντων, και ότι τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής θα αναρτηθούν στον ιστότοπό της· ζητεί από τον Οργανισμό να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά την πρόοδο που σημειώνεται στο θέμα αυτό·

13.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η Eurojust δεν έχει προβλέψει έλεγχο ή ενημέρωση των δηλώσεων συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων, των μελών του Συλλογικού οργάνου και των μελών του προσωπικού της·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διοίκηση και τα μέλη της ανεξάρτητης κοινής εποπτικής αρχής δεν δημοσίευσαν τις δηλώσεις συμφερόντων τους· ζητεί την άμεση δημοσίευση των εν λόγω δηλώσεων· καλεί την Eurojust να εγκρίνει οδηγό ορθής πρακτικής σε θέματα θεσμικής διαχείρισης, καθώς και οδηγό ορθής πρακτικής για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2013 και να θεσπίσει σαφείς κανόνες κατά του φαινομένου της μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα·

Εσωτερικός έλεγχος

15.  διαπιστώνει, με βάση την ετήσια έκθεση της Eurojust, ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής (IAS) ανέβαλε τον έλεγχό της με αντικείμενο «Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων / Δομικά στοιχεία της διασφάλισης» λόγω έλλειψης ελεγκτικών πόρων πληροφορικής, και τελικά τον διεξήγαγε τον Ιανουάριο του 2016· αναμένει την προσεχή ετήσια έκθεση της Eurojust και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον έλεγχο·

16.  παρατηρεί ότι στις 27 Μαρτίου 2015 όλες οι ως τότε εκκρεμείς συστάσεις είχαν κλείσει από την IAS· υπενθυμίζει ότι το 2014 η IAS διεξήγαγε έλεγχο σχετικά με τη διαχείριση και την οργάνωση συνεδριάσεων συντονισμού και κέντρων συντονισμού στη Eurojust· σημειώνει ότι το 2015 η IAS εξέδωσε τελική έκθεση ελέγχου με μία σύσταση χαρακτηριζόμενη «σημαντική»· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η Eurojust προέβη σε επανορθωτικές ενέργειες με αποτέλεσμα η σύσταση να χαρακτηριστεί «ολοκληρωθείσα»·

17.  σημειώνει ότι η υλοποίηση του έργου της βελτίωσης του συστήματος λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση επέτρεψε την αποδοτικότερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων στη διοίκηση της Eurojust, ενώ το νέο εργαλείο καταγραφής χρόνου (eRecording) που καθιέρωσε ο διοικητικός διευθυντής για όλο το προσωπικό της διοίκησης από τον Απρίλιο του 2015, αποτέλεσε ένα βήμα προόδου προς την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων βάσει δραστηριοτήτων·

Λοιπά σχόλια

18.  παροτρύνει την Eurojust να εξακολουθήσει να ασχολείται με την πάταξη της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπορίου, και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο κατά προτεραιότητα· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι τα κράτη μέλη κάνουν σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό χρήση των συνεδριάσεων συντονισμού και των κέντρων συντονισμού και διότι εκτιμούν την διευρυνόμενη συμμετοχή τρίτων χωρών σε κοινές ανακριτικές ομάδες· επικροτεί το γεγονός ότι οι υποθέσεις για τις οποίες τα κράτη μέλη ζητούν την συνδρομή της Eurojust εξακολουθούν να αυξάνονται και ότι ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 23 % σε σχέση με το 2014· θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της θα πρέπει να αυξηθεί ανάλογα·

19.  λαμβάνει υπόψη ότι η Eurojust προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή, μαζί με το κράτος μέλος που την φιλοξενεί, για τη μετακόμιση στα νέα γραφεία της· επισημαίνει ότι η ανέγερση του κτιρίου άρχισε την άνοιξη του 2015 και η μετακόμιση προβλέπεται για την άνοιξη του 2017· καλεί τη Eurojust να υποβάλει περαιτέρω πληροφορίες στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τη μετακόμιση στα νέα γραφεία της, και να αναφέρει το συνολικό κόστος της μετακόμισης αυτής·

20.  επισημαίνει με ανησυχία τη σημαντική ανισορροπία όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των ανώτερων στελεχών και των μελών του συλλογικού οργάνου της Eurojust· παροτρύνει τη Eurojust να διορθώσει το συντομότερο δυνατό αυτή την ανισορροπία και να ανακοινώσει τα αποτελέσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο·

21.  επισημαίνει ότι η Eurojust διαθέτει επτά υπηρεσιακά αυτοκίνητα που έχουν κόστος 20 000 EUR ετησίως·

22.  επισημαίνει ότι το 2015 συμμετείχαν σε ημερίδες εκτός έδρας 64 μέλη του προσωπικού, με κόστος 9 346,98 EUR (146,04 EUR κατ’ άτομο)·

23.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στην ετήσια έκθεσή της για το 2015, η Eurojust δήλωσε ότι η διαφθορά δεν συμπεριλαμβάνεται στις προτεραιότητες της Ένωσης· σημειώνει ότι η εν λόγω δήλωση έρχεται σε αντίθεση με τις 90 υποθέσεις διαφθοράς για τις οποίες ζητήθηκε η εμπειρογνωμοσύνη της Eurojust το 2015 (διπλάσιες σε σύγκριση με το 2014), σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Eurojust· αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Κροατία ήταν τα κράτη μέλη που υπέβαλαν περισσότερα τέτοια αιτήματα όσον αφορά υποθέσεις που σχετίζονται με τη διαφθορά·

o
o   o

24.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0155.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου