Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2170(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0129/2017

Esitatud tekstid :

A8-0129/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.52

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0183

Vastuvõetud tekstid
PDF 178kWORD 54k
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel Lõplik väljaanne
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
P8_TA(2017)0183A8-0129/2017
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Eurojusti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2016/2170(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Eurojusti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Eurojusti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos Eurojusti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015  aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust Eurojusti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8‑0056/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK (millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu)(4), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8‑0129/2017),

1.  annab heakskiidu Eurojusti haldusdirektori tegevusele Eurojusti 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Eurojusti haldusdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 449, 1.12.2016, lk 193.
(2) ELT C 449, 1.12.2016, lk 193.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Eurojusti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2016/2170(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Eurojusti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Eurojusti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos Eurojusti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust Eurojusti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8‑0056/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK (millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu)(4), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8‑0129/2017),

1.  annab heakskiidu Eurojusti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Eurojusti haldusdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 449, 1.12.2016, lk 193.
(2) ELT C 449, 1.12.2016, lk 193.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Eurojusti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2016/2170(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Eurojusti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8‑0129/2017),

A.  arvestades, et Eurojusti finantsaruannete kohaselt oli Eurojusti 2015. aasta lõplik eelarve 33 818 351 eurot; arvestades, et Eurojusti kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Eurojusti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et Eurojusti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on eelmiste aastate eelarve täitmise kohta esitatud märkuste põhjal võetud parandusmeetmeid, kusjuures kahe märkuse kohta on märgitud „pooleli“ ja ühe kohta „ei kohaldata“;

2.  märgib, et Eurojust hindab komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi ja eelarve peadirektoraadiga konsulteerides liigendatud assigneeringute kasutamist, et tagada põhitegevuse rahastamine, mida ei saa ette kavandada ja mis peab kestma aasta läbi;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib rahuloluga, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,99 %, mis tähendab 2014. aastaga võrreldes 0,17 % suurust kasvu; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 89 %, mis oli 2014. aastaga võrreldes 1,69 % suurem;

4.  peab kahetsusväärseks, et Eurojustil oli raskusi eelarvevahendite kättesaadavusega juba varasemast teadaolevate struktuursete probleemide tõttu rahastamise valdkonnas ning et Eurojust oli juba teist aastat järjest sunnitud rakendama leevendusmeetmeid, milleks oli vaja vastu võtta paranduseelarve; peab kahetsusväärseks, et Eurojusti saatnud finantsalase ebakindluse tõttu tuli mõned käimasolevad tegevused ja väärtuslik tehnoloogiaarendus edasi lükata; nõuab, et Eurojust ja komisjon lahendaksid teadaolevad struktuursed probleemid ning tagaksid tulevasteks aastateks nõuetekohase rahastamistaseme;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

5.  märgib, et 2014. aastast 2015. aastasse üle kantud summa oli 4 246 726 eurot, millest kasutati ära 87,6 %; märgib lisaks, et aasta lõpus tühistati 525 194 euro suurune summa, mis on sama palju kui 2014. aastal;

6.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr II jaotises (halduskulud) — 1 600 000 eurot (21 %), võrreldes 2014. aasta 1 500 000 euroga (20 %); tõdeb, et ülekandmised on seotud põhiliselt konkreetsete turva- ja majutusteenuste ja IKT‑projektide, riistvara- ja hooldusprojektidega, samuti uute ruumidega seotud konsultatsiooni- ja projektikuludega ning enne aasta lõppu tellitud teenustega, mis osutati 2016. aastal;

7.  märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, seda eriti sel juhul, kui amet on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

8.  märgib, et Eurojust on allkirjastatud 23 lepingut, mille maksumus ületab 15 000 eurot, mis tähendab 14 %‑list väikest langust võrreldes 2014. aastaga; märgib, et avatud hankemenetlust kasutati 82,6 % lepingute puhul, mis annavad kokku 95,44 % hangete summast;

9.  märgib, et Eurojusti täitmata ametikohtade määr oli 31. detsembri 2015. aasta seisuga 2,4 %, võrreldes 4,8 %‑ga 31. detsembril 2014; märgib rahuloluga, et 2015. aasta ametikohad olid 97,6 % täidetud;

10.  märgib, et 2015. aastal täitis Eurojust ametikohtade vähendamise teise etapi, mis on 2 % ehk neli ametikohta, et saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukoguga kokku lepitud eesmärk vähendada töötajate arvu 5 %; märgib lisaks, et personali vähendamise viimane etapp, mis on 1 % ehk kolm ametikohta, tuli ellu viia 2016. aastal haldustoe valdkonnas; tõdeb, et töötajate arvu vähendamine tugevdas ametis põhitegevusega seotud ametikohtade osakaalu;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

11.  võtab teadmiseks Eurojusti kinnituse, et selged eeskirjad rikkumisest teatajate kaitse kohta etendavad olulist rolli usaldusliku õhkkonna saavutamisel ja pettusevastases võitluses, nagu on ette nähtud personalieeskirjade artiklis 22c; märgib, et Eurojust koostab praegu uusi eeskirju rikkumisest teatajate kaitseks; juhib tähelepanu sellele, et eeskirjade projekti esialgne arutelu toimus juba Eurojusti kolleegiumis 4. oktoobril 2016; kutsub Eurojusti üles teavitama protsessi edasisest kulgemisest ja sellele järgnevast rikkumisest teatajate kaitse eeskirjade vastuvõtmisest;

12.  märgib, et veebis on avaldatud kolleegiumi liikmete kokkuvõtlikud elulookirjeldused, kuid huvide deklaratsioonid ei ole; märgib sellega seoses, et Eurojusti kolleegium võttis 2016. aasta jaanuaris vastu huvide konfliktide ennetamise ja haldamise suunised; märgib samuti, et Eurojust on praegu huvide deklaratsioonide koondamist lõpule viimas ja selle tulemused avaldatakse seejärel tema veebisaidil; palub, et Eurojust teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles küsimuses tehtavatest edusammudest;

13.  märgib murelikult, et Eurojust ei ole ekspertide, kolleegiumi liikmete ja töötajate huvide deklaratsioonidele ette näinud ei kontrolli ega ajakohastamist;

14.  peab kahetsusväärseks, et administratsioon ja sõltumatu ühise järelevalveasutuse liikmed ei avaldanud oma huvide deklaratsioone; nõuab, et need deklaratsioonid viivitamata avaldataks; palub, et Eurojust võtaks vastu praktilised juhendid institutsioonilise haldamise ja huvide konfliktide kohta vastavalt komisjoni poolt 2013. aasta detsembris avaldatud suunistele ning kehtestaks selged eeskirjad nn pöördukse efekti vastu;

Siseaudit

15.  võtab teadmiseks, et Eurojusti aastaaruande kohaselt lükkas komisjoni siseauditi talitus piiratud IT auditi vahendite tõttu oma seire ja aruandluse / kinnitamise ülesehituse auditi edasi ja see teostati lõpuks 2016. aasta jaanuaris; ootab Eurojusti järgmist aastaaruannet ja üksikasju auditi kohta;

16.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus luges kõik veel täitmata soovitused alates 27. märtsist 2015 täidetuks; tuletab meelde, et komisjoni siseauditi talitus auditeeris 2014. aastal koordineerimiskoosolekute ja koordineerimiskeskuste juhtimist ja korraldust Eurojustis; märgib, et komisjoni siseauditi talitus andis 2015. aastal välja lõpparuande, milles üks soovitus oli märkega „oluline“; märgib rahuloluga, et Eurojust rakendas parandusmeetmeid ning tähistas märkuse märkega „lõpetatud“;

17.  märgib, et tekkepõhise arvestuse süsteemi edendamise projekt võimaldas Eurojusti haldusega tegelevate töötajate tõhusamat kasutamist ning uus aja registreerimise vahend (eRecording), mida haldusdirektor rakendas alates 2015. aasta aprillist kõigi haldustöötajate suhtes, kujutab endast sammu tegevuspõhise seire ja aruandluse suunas;

Muud märkused

18.  julgustab Eurojusti pidama terrorismi, ebaseaduslikku kaubandust ja ebaseaduslikku üle piiri toimetamist ning küberkuritegevust jätkuvalt prioriteetseks; tunneb heameelt asjaolu üle, et liikmesriigid kasutavad järjest enam koordineerimisnõupidamisi ja koordineerimiskeskusi ning et nad peavad oluliseks kolmandate riikide suuremat osalemist ühistes uurimisrühmades; tunneb heameelt selle üle, et selliste kohtuasjade osakaal, milles liikmesriigid taotlevad Eurojusti abi, järjest kasvab ja suurenes 2014. aastaga võrreldes 23 %; on seisukohal, et selle eelarvet tuleks vastavalt suurendada;

19.  võtab teadmiseks, et Eurojust on valmistab praegu koos liikmesriigiga, kus ta asub, ette üleminekut uutesse ruumidesse; märgib, et ruumide ehitamist alustati 2015. aasta kevadel ja kolimine on kavandatud 2017. aasta kevadeks; palub Eurojustil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile ülemineku kohta uutesse ruumidesse ka edaspidi aru ning esitada ülevaade kõigist üleminekuga seotud kuludest;

20.  märgib murelikult, et nii Eurojusti kõrgema juhtkonna kui ka kolleegiumi liikmete hulgas valitseb märkimisväärne sooline tasakaalustamatus; nõuab tungivalt, et Eurojust tasakaalustaks olukorra võimalikult kiiresti ja teataks tulemustest Euroopa Parlamendile ja nõukogule;

21.  märgib, et Eurojustil on 7 ametiautot, mille kulud on 20 000 eurot aastas;

22.  märgib, et 64 töötajat osales 2015. aastal väljasõidupäevadel, mille maksumus oli 9 346,98 eurot (146,04 eurot töötaja kohta);

23.  peab kahetsusväärseks, et Eurojust märkis oma 2015. aasta aruandes, et korruptsiooni vastane võitlus ei kuulu liidu prioriteetide hulka; märgib, et see avaldus on vastuolus 90 korruptsioonijuhtumiga, mille jaoks Eurojusti aastaaruande kohaselt 2015. aastal Eurojusti ekspertiisi taotleti (kaks korda rohkem juhtumeid kui 2014. aastal); märgib, et Kreeka, Rumeenia ja Horvaatia olid need riigid, mis korruptsioonijuhtumitega seoses kõige enam taotlusi esitasid;

o
o   o

24.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 27. aprilli 2017. aasta(1) resolutsioonile ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0155.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika