Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2170(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0129/2017

Ingivna texter :

A8-0129/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.52

Antagna texter :

P8_TA(2017)0183

Antagna texter
PDF 177kWORD 47k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
P8_TA(2017)0183A8-0129/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2015 (2016/2170(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2015, med Eurojusts svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(4), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0129/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar den administrativa direktören för Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den administrativa direktören för Eurojust, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 193.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 193.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Förslag till Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2015 (2016/2170(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2015, med Eurojusts svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(4), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0129/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den administrativa direktören för Eurojust, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 193.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 193.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2015 (2016/2170(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0129/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Eurojust för budgetåret 2015 uppgick den slutliga budgeten till 33 818 351 EUR. Eurojusts budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2015 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, samt införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2014

1.  Europaparlamentet konstaterar att man enligt revisionsrättens rapport har vidtagit korrigerande åtgärder och att två kommentarer markerats som ”pågår” och en kommentar markerats som ”ej tillämplig”.

2.  Europaparlamentet konstaterar att Eurojust i samarbete med kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor och generaldirektoratet för budget utvärderar användningen av differentierade anslag för att garantera finansieringen av den operativa verksamheten, som inte kan planeras i förväg och måste fortsätta under hela året.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för att följa upp budgeten för 2015 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,99 %, vilket innebär en ökning med 0,17 % från 2014. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 89 %, vilket är en ökning med 1,69 % jämfört med 2014.

4.  Europaparlamentet beklagar att Eurojust råkade ut för knapphet i budgeten beroende på kända strukturella problem med sin finansiering och att Eurojust för andra året i rad var tvunget att införa motåtgärder till följd av en ändringsbudget. Det är beklagligt att den finansiella osäkerhet som Eurojust ställdes inför gjorde det nödvändigt att senarelägga vissa av dess pågående insatser och skjuta upp värdefull teknisk utveckling. Parlamentet begär att Eurojust och kommissionen löser dessa kända strukturella problem och ser till att ordna en ordentlig finansieringsnivå för de kommande åren.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.  Europaparlamentet noterar att det belopp som överfördes från 2014 till 2015 var 4 246 726 EUR, av vilka 87,6 % användes. Parlamentet noterar vidare att ett belopp på 525 194 EUR förföll vid årsskiftet, vilket motsvarar ett liknande belopp som för 2014.

6.  Europaparlamentet noterar på basis av revisionsrättens rapport att överföringarna av åtagandebemyndiganden inom avdelning II (administrativa utgifter) uppgick till 1 600 000 EUR (21 %), jämfört med 1 500 000 EUR (20 %) för 2014. Parlamentet konstaterar att dessa överföringar främst rör specifika kontrakt avseende säkerhets- och representationstjänster, IKT-projekt, inköp och underhåll av hårdvara samt konsultuppdrag och projekteringskostnader för den nya byggnaden samt tjänster som beställts före årets slut och tillhandahölls 2016.

7.  Europaparlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet, eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om överföringarna planeras i förväg och revisionsrätten informeras om detta.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

8.  Europaparlamentet noterar att Eurojust undertecknade 23 kontrakt med ett värde som överstiger 15 000 euro, vilket motsvarar en liten minskning på 14 % jämfört med 2014. Parlamentet noterar att ett öppet upphandlingsförfarande följdes för 82,6 % av kontrakten, vilket motsvarar 95,44 % av det upphandlade beloppet.

9.  Europaparlamentet noterar att Eurojusts personalvakans den 31 december 2015 var 2,4 % jämfört med 4,8 % den 31 december 2014. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att 97,6 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen för 2015 var tillsatta.

10.  Europaparlamentet noterar att Eurojust 2015 genomförde den andra vågen av minskningar av antalet tjänster, vilket motsvarar 2 % eller fyra tjänster, för att uppnå personalminskningsmålet på 5 % som godkänts av Europaparlamentet och rådet. Parlamentet konstaterar vidare att den sista vågen av minskningar av antalet tjänster, som motsvarar 1 % eller en tjänst, skulle genomföras under 2016 inom området administrativt stöd. Parlamentet noterar att personalminskningarna ledde till en ökad andel operativa jobb inom organisationen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

11.  Europaparlamentet noterar att tydliga regler för att skydda uppgiftslämnare är viktiga i uppnåendet av en tillitsfrämjande kultur och i kampen mot bedrägerier, i enlighet med artikel 22c i tjänsteföreskrifterna. Parlamentet noterar att Eurojust för närvarande utarbetar nya regler för skydd av uppgiftslämnare. Parlamentet noterar att en preliminär diskussion kring förslaget till regler ägde rum i Eurojusts kollegium redan den 4 oktober 2016. Parlamentet uppmanar Eurojust att fortsätta rapportera om processen och det efterföljande antagandet av reglerna för skydd av uppgiftslämnare.

12.  Europaparlamentet noterar att korta sammanfattningar av kollegiemedlemmars meritförteckningar publiceras på nätet, men att intresseförklaringarna inte gör det. Parlamentet noterar att Eurojusts kollegium antog en policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter i januari 2016. Parlamentet noterar också att Eurojust för närvarande håller på att slutföra processen med att sammanställa intresseförklaringar och att resultatet av detta så småningom kommer att publiceras på Eurojusts webbsida. Parlamentet uppmanar Eurojust att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om ytterligare framsteg i denna fråga.

13.  Europaparlamentet noterar med oro att Eurojust inte har planerat för någon kontroll eller uppdatering av experternas, kollegiemedlemmarnas eller personalens intresseförklaringar.

14.  Europaparlamentet beklagar att administrationen och medlemmarna av den oberoende gemensamma tillsynsmyndigheten inte har offentliggjort sina intresseförklaringar. Dessa intresseförklaringar bör offentliggöras omedelbart. Eurojust uppmanas att anta praktiska riktlinjer dels för institutionell styrning och dels för intressekonflikter, i enlighet med de riktlinjer som kommissionen offentliggjorde i december 2013 samt införa tydliga regler mot ”svängdörrsmetoder”.

Internrevision

15.  Europaparlamentet noterar att kommissionens internrevisionstjänst enligt Eurojusts årsrapport sköt upp sin revision om ”övervakning och rapportering/de kontrolldelar som ligger till grund för revisionsförklaringen” på grund av otillräckliga IT-baserade revisionsresurser, och att revisionen till slut genomfördes i januari 2016. Parlamentet ser fram emot Eurojusts nästa årsrapport och ytterligare uppgifter om revisionen.

16.  Europaparlamentet noterar att den 27 mars 2015 betraktades alla kvarstående rekommendationer som avslutade av kommissionens internrevisionstjänst. Parlamentet påminner om att kommissionens internrevisionstjänst 2014 genomförde en revision av förvaltningen och organisationen av Eurojusts samordningsmöten och samordningscentraler. Parlamentet noterar att kommissionens internrevisionstjänst 2015 utfärdade en slutlig revisionsrapport med en rekommendation som markerades som ”viktig”. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att Eurojust vidtagit korrigerande åtgärder och att rekommendationen är markerad som ”har genomförts”.

17.  Europaparlamentet noterar att genomförandet av projektet för att främja periodiserad redovisning möjliggjorde en mer effektiv användning av Eurojusts förvaltnings personalresurser, medan det nya verktyget för tidsregistrering (eRecording) som implementerades av den administrativa direktören för hela administrationens personal i april 2015, innebär ett steg mot verksamhetsbaserad övervakning och rapportering.

Övriga kommentarer

18.  Europaparlamentet uppmuntrar Eurojust att fortsätta att prioritera terrorism, människohandel, smuggling och it-brottslighet. Det är positivt att medlemsstaterna allt mer utnyttjar samordningsmöten och samordningscentrum och att de uppskattar det ökande deltagande av tredjeländer i gemensamma utredningsgrupper. Parlamentet välkomnar att antalet fall där medlemsstaterna begär Eurojusts assistans fortsätter att öka, och var 23 % fler jämfört med 2014. Eurojusts budget bör öka i motsvarande mån.

19.  Europaparlamentet noterar att Eurojust tillsammans med sin värdmedlemsstat för närvarande håller på att förbereda inför flytten till sina nya lokaler. Parlamentet noterar att arbetet med att bygga de nya lokalerna påbörjades våren 2015 och att flytten var planerad till våren 2017. Parlamentet uppmanar Eurojust att lämna ytterligare rapporter till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om flytten till de nya lokalerna och att göra en uppskattning av de faktiska kostnaderna för flytten.

20.  Europaparlamentet oroas över den mycket skeva könsfördelningen både i Eurojusts högsta ledning och bland byråns styrelseledamöter. Eurojust uppmanas att korrigera dessa obalanser snarast och meddela parlamentet resultaten så snart som möjligt.

21.  Europaparlamentet noterar att Eurojust innehar sju tjänstebilar som kostar 20 000 EUR per år.

22.  Europaparlamentet konstaterar att 64 anställda deltog i bortadagar (away days) under 2015, till en kostnad av 9 346,98 EUR (146,04 EUR per person).

23.  Europaparlamentet beklagar att Eurojust i sin årsrapport för 2015 anger att korruption inte är en unionsprioritet. Denna uppgift motsägs av de 90 korruptionsfall för vilka Eurojusts expertis togs i anspråk under 2015 (dubbelt så många som 2014) enligt Eurojusts årsrapport. Grekland, Rumänien och Kroatien var de länder som begärde hjälp i störst utsträckning i samband med korruptionsfall.

o
o   o

24.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 27 april 2017(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0155.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy