Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2184(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0107/2017

Předložené texty :

A8-0107/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.53

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0184

Přijaté texty
PDF 499kWORD 50k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský policejní úřad (Europol)
P8_TA(2017)0184A8-0107/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2015 (2016/2184(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanovují finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(4), a zejména na článek 43 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0107/2017),

1.  uděluje řediteli Evropského policejního úřadu absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského policejního úřadu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 198.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 198.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Evropského policejního úřadu (Europol) za rozpočtový rok 2015 (2016/2184(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanovují finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(4), a zejména na článek 43 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0107/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského policejního úřadu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 198.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 198.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2015 (2016/2184(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0107/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského policejního úřadu (dále jen „úřad“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 celkem 94 926 894 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje zvýšení o 12,55 %; vzhledem k tomu, že toto zvýšení je důsledkem nových nebo dalších úkolů v souvislosti s rozšířeným mandátem;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka úřadu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zvyšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.  podotýká, že poznámka o účinnosti postupů zadávání veřejných zakázek učiněná v rámci zprávy Účetního dvora za rok 2013 byla ve zprávě Účetního dvora za rok 2015 označena jako vyřešená;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  s uspokojením konstatuje, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2015 vyústilo ve vysokou míru plnění rozpočtu dosahující 99,80 %, což dokazuje, že závazky byly přijaty včas; bere na vědomí, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 89 %, což ve srovnání s rokem 2014 představuje zvýšení o 4 %;

Závazky a přenos finančních prostředků

3.  konstatuje, že ze zprávy Účetního dvora vyplývá, že přenos prostředků na závazky v hlavě II (administrativní výdaje) do dalšího roku činil 42 000 000 EUR (41 %) ve srovnání s 1 900 000 EUR (27 %) v roce 2014; bere na vědomí, že se tento přenos prostředků týkal zejména stavebních prací, za které ještě nebyly vystaveny faktury nebo které koncem roku 2015 ještě nebyly dokončeny; bere na vědomí, že úřad bude pokračovat ve svém úsilí o zabezpečení efektivního plnění rozpočtu v souladu s předpisy, zejména pokud jde o přenos prostředků týkajících se administrativních výdajů; konstatuje, že přenosy prostředků mohou být často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Postupy při zadávání zakázek a přijímání pracovníků

4.  konstatuje, že koncem roku 2015 činil celkový počet zaměstnanců úřadu 627 osob, z čehož bylo 483 zaměstnanců v rámci plánu pracovních míst, 140 smluvních zaměstnanců a 4 místní zaměstnanci; konstatuje dále, že počet jiných než kmenových zaměstnanců úřadu (vyslaných odborníků členských států, styčných zaměstnanců a zaměstnanců styčných úřadů, stážistů a dodavatelů) činil 386 osob; bere na vědomí, že v roce 2015 úřad přijal 86 nových zaměstnanců (45 dočasných zaměstnanců a 41 smluvních zaměstnanců), zatímco 62 zaměstnanců úřad opustilo (49 dočasných zaměstnanců a 13 smluvních zaměstnanců);

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

5.  konstatuje, že v září 2015 byly na internetových stránkách úřadu zveřejněny životopisy a prohlášení o nepřítomnosti konfliktu zájmů v případě ředitele a jeho zástupců; se znepokojením konstatuje, že na internetových stránkách úřadu nejsou zveřejněny životopisy a prohlášení o zájmech členů správní rady úřadu; konstatuje, že od 1. května 2017 má platit nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794(1) (nové nařízení o Europolu); bere na vědomí, že poté, co toto nové nařízení začne platit, přijme správní rada úřadu předpisy pro předcházení střetům zájmů u svých členů a jejich řešení, a to i pokud jde o jejich prohlášení o zájmech; žádá úřad, aby na svých internetových stránkách zveřejnil životopisy a prohlášení o zájmech své správní rady, poskytl veřejnosti nezbytný přehled o svém nejvyšším vedení a informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o zavedení a uplatňování předpisů týkajících se konfliktu zájmů;

6.  s uspokojením konstatuje, že úřad uplatňuje v souladu se svou zvláštní povahou a úlohou přísný regulační rámec, pokud jde o kontrolu faktické správnosti prohlášení o zájmech v případě odborníků, členů správní rady a zaměstnanců, a že v případě nutnosti spolupracuje s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF);

7.  s uspokojením konstatuje, že aby bylo zajištěno, že nebude docházet ke konfliktům zájmů, bylo v hlavních oblastech (nábor pracovníků, zadávání veřejných zakázek a zaměstnanci odcházející z organizace) zahájeno v jednotlivých případech pátrání v otevřených zdrojích a že v případě výběrových řízení probíhajících podle stávajících rámcových (poradenských) dohod v oblasti IKT a v případě vyjednávacích postupů podle článku 134 prováděcích pravidel finančního nařízení(2) neustále dochází ke kontrole prohlášení o konfliktu zájmů příslušných zaměstnanců, kdy se zjišťují možné vazby na společnosti účastnící se výběrových řízení, a v jednotlivých případech se provádějí další kontroly;

8.  s uspokojením konstatuje, že ke konci roku 2016 úřad zavedl další opatření týkající se informátorů;

9.  konstatuje, že úřad v současnosti uplatňuje strategii boje proti podvodům, kterou vypracovala Komise; podotýká, že poté, co v květnu 2017 vstoupí v platnost nové nařízení o Europolu, nabude účinnosti zákonný požadavek, aby úřad vypracoval svou vlastní strategii boje proti podvodům; konstatuje dále, že úřad má v úmyslu představit návrh této strategie své správní radě, aby bylo zajištěno, že bude přijata před vstupem nařízení o Europolu v platnost; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o vývoji situace v oblasti strategie boje proti podvodům;

Vnitřní kontroly

10.  bere na vědomí, že v roce 2015 se činnost zaměřená na řízení rizik v úřadu zaměřila jednak na řešení interních rizik, a jednak na oblasti, v nichž je nutné dosáhnout zlepšení, jak zjistil Účetní dvůr, útvar interního auditu (IAS) Komise, oddělení interního auditu a veřejný ochránce práv; konstatuje navíc, že činnost v oblasti omezování rizik zahrnuje také sledování rizik, která ovlivňují cíle v oblasti hlavní činnosti stanovené v pracovním programu na rok 2015; konstatuje, že na konci roku 2015 obsahovala kniha interních rizik úřadu 12 interních rizik a 19 odpovídajících opatření na jejich zmírnění, z nichž bylo 84 % zavedeno nebo vyřešeno v roce 2015;

Interní audit

11.  konstatuje, že v roce 2015 bylo vyřešeno 75 % všech nevyřešených doporučení Účetního dvora, útvaru interního auditu Komise, společného kontrolního orgánu Europolu, inspektora ochrany údajů v Komisi a oddělení interního auditu, která byla označena za kritická nebo velmi důležitá; žádá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o tom, jak pokračuje uplatňování zbývajících doporučení, nebo vysvětlila důvody, které ho vedly k tomu, aby se těmito doporučeními nezabýval;

12.  konstatuje, že v roce 2015 provedl útvar interního auditu audit řízení zúčastněných stran; dále konstatuje, že tento útvar přijal čtyři doporučení, z nichž žádné není považováno za kritické nebo velmi důležité;

Další připomínky

13.  konstatuje, že příslušné úřady Nizozemska, v němž se nachází sídlo úřadu, vyhodnotily aktuální hrozbu jako významnou (stupeň 4 z 5); bere na vědomí, že úřad je s cílem neustále posuzovat příslušné dopady na úřad, včetně situačních bezpečnostních opatření a úpravy opatření zaručujících pokračování v činnosti úřadu, v úzkém kontaktu s příslušnými úřady v Nizozemsku;

14.  bere na vědomí, že rozvíjející se schopnosti úřadu, zejména vytvoření Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě a od roku 2016 Evropského centra pro boj proti terorismu, vedly k rozšíření jeho profilu v oblasti kybernetických hrozeb; bere kromě toho na vědomí, že úřad v souladu s příslušnými mezinárodními normami a příklady osvědčené praxe v oblasti průmyslu zavedl systém řízení bezpečnosti informací, který se neustále upravuje;

15.  podotýká, že v roce 2016 úřad aktualizoval svou síť informačních a komunikačních technologií s cílem posílit ochranu údajů o své hlavní činnosti a s tím spojených systémů, včetně možností výměny informací s členskými státy a třetími zeměmi; konstatuje dále, že v rámci těchto opatření byla síť obsahující údaje o hlavní činnosti úřadu a příslušné systémy klasifikována jako DŮVĚRNÉ EU;

16.  s uspokojením konstatuje, že nový právní rámec úřadu, který vstoupí v platnost v květnu 2017, obsahuje další opatření, na jejichž základě získá orgán příslušný k udělení absolutoria specifické informace o činnosti úřadu, včetně informací o citlivých provozních záležitostech;

17.  s uspokojením konstatuje, že úřad zavedl rozsáhlá opatření a dohody o společném využívání služeb a kapacit, včetně společného zadávání veřejných zakázek s hostitelským státem, několika provozních a strategických dohod s různými dalšími agenturami, grantové dohody s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a těsné spolupráce s agenturou Frontex v otázce přístupu k registračním místům pro uprchlíky;

18.  konstatuje, že úřad má 16 služebních vozidel, včetně jednoho specializovaného vozidla pro provádění operací, náklady na něž představovaly 73 000 EUR (37 000 EUR na údržbu, 16 000 EUR na pojištění / přihlášení vozidel a 20 000 EUR na pohonné hmoty);

19.  se znepokojením si všímá, že úřad využívá kontroverzní soukromou databázi WorldCheck, která často spojuje jednotlivce a organizace s terorismem pouze na základě veřejných zdrojů, aniž by bylo provedeno řádné vyšetřování a byla zajištěna transparentnost nebo účinné opravné prostředky; vyzývá úřad, aby parlamentnímu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci objasnil, jak tuto soukromou databázi při své práci využívá, aby bylo možné posoudit, zda je použití veřejných prostředků na získávání licencí k databázi WorldCheck oprávněné;

20.  oceňuje, že úřad účinně a účelně dodává produkty a služby, které od něho očekávají příslušné donucovací orgány členských států a spolupracující partneři; bere na vědomí, že prostřednictvím aplikace sítě pro bezpečnou výměnu informací (SIENA) bylo zpracováno více než 732 000 provozních zpráv a že bylo otevřeno téměř 40 000 souvisejících případů, že informační systém Europolu (EIS) zpracoval více než 633 000 vyhledávání a že Europol podpořil 812 operací, vypracoval více než 4 000 operačních zpráv a koordinoval 98 společných akcí;

21.  zdůrazňuje, že v reakci na teroristické útoky a migrační krizi a vzhledem k programu Komise pro bezpečnost a migraci byl posílen mandát a stav zaměstnanců úřadu a že byl navýšen jeho rozpočet; vítá úspěšné snahy úřadu o vytvoření útvaru EU pro oznamování internetového obsahu, Evropského střediska pro boj proti převaděčství (EMSC) a Evropského centra pro boj proti terorismu (ECTC); vybízí úřad, aby se zaměřil na rozvoj těchto tří nových nástrojů;

22.  vyzývá úřad, aby zjednodušil postupy týkající se analytických pracovních souborů a zavedení nového analytického systému Europolu a aby vyčlenil náležité zdroje na zajištění vysoké úrovně zabezpečení údajů a ochrany soukromí a údajů;

23.  vybízí úřad, aby pro účely boje proti terorismu zlepšil výměnu informací mezi svými partnery i spolupráci mezi členskými státy, jejich donucovacími orgány a Eurojustem a přitom plně dodržoval předpisy o ochraně údajů a soukromí, včetně zásady účelového omezení; vyzývá úřad, aby věnoval větší pozornost prezentování své práce prostřednictvím internetových platforem.

o
o   o

24.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(3) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).
(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění - Ochrana soukromí