Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2184(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0107/2017

Indgivne tekster :

A8-0107/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.53

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0184

Vedtagne tekster
PDF 187kWORD 56k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Decharge 2015: Den Europæiske Politienhed (Europol)
P8_TA(2017)0184A8-0107/2017
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2015 (2016/2184(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2015, med enhedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til enheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(4), særlig artikel 43,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0107/2017),

1.  meddeler direktøren for Den Europæiske Politienhed decharge for gennemførelsen af enhedens budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Den Europæiske Politienhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 198.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 198.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2015 (2016/2184(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2015, med enhedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til enheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(4), særlig artikel 43,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0107/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Den Europæiske Politienhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 198.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 198.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2015 (2016/2184(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0107/2017),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Politienhed ("enheden") for regnskabsåret 2015 ifølge dens årsregnskab var på 94 926 894 EUR, hvilket er en stigning på 12,55 % i forhold til 2014; der henviser til, at stigningen skyldtes nye eller yderligere opgaver i forbindelse med enhedens styrkede beføjelser;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for enheden for regnskabsåret 2015 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at enhedens årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

Opfølgning på decharge for 2014

1.  noterer sig, at bemærkningen om udbudsprocedurernes effektivitet i Revisionsrettens beretning for 2013 var markeret som "afsluttet" i Revisionsrettens beretning for 2015;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en høj budgetgennemførelsesgrad, nemlig på 99,80 %, hvilket tyder på, at forpligtelserne blev indgået rettidigt; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 89 %, hvilket er en stigning på 4 % i forhold til 2014;

Forpligtelser og fremførsler

3.  konstaterer på grundlag af Revisionsrettens beretning, at fremførslerne af forpligtede bevillinger for afsnit II (administrationsudgifter) var på 42 000 000 EUR (41 %) i forhold til 1 900 000 EUR (27 %) i 2014; noterer sig, at disse fremførsler hovedsagelig vedrører bygge- og anlægsarbejder, for hvilke der ikke var blevet modtaget fakturaer, eller som stadig var i gang ved udgangen af 2015; noterer sig, at enheden fortsat bestræber sig på at sikre en effektiv og overensstemmende budgetgennemførelse, navnlig hvad angår fremførsler med relation til administrationsudgifter; bemærker, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af enheders operationelle programmer, ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd og meddelt Revisionsretten;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

4.  bemærker, at det samlede antal medarbejdere i enheden i slutningen af 2015 var 627, hvoraf 483 var opført på stillingsfortegnelsen, 140 kontraktansatte og 4 lokalt ansatte; bemærker desuden, at antallet af medarbejdere, som ikke hørte til enheden (udsendte nationale eksperter, forbindelsesofficerer og personale i forbindelseskontorer, praktikanter og kontrahenter), var 386; bemærker, at enheden i 2015 ansatte 86 nye medarbejdere (45 midlertidigt ansatte og 41 kontraktansatte), og at 62 medarbejdere forlod organisationen (49 midlertidigt ansatte og 13 kontraktansatte);

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

5.  bemærker, at CV'erne og erklæringerne om, at der ikke foreligger interessekonflikter, for enhedens direktør og vicedirektører har været offentligt tilgængelige på enhedens websted siden september 2015; bemærker med bekymring, at CV'erne og interesseerklæringerne for enhedens bestyrelse ikke er blevet offentliggjort på enhedens websted; bemærker, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794(1) (den nye Europol-forordning) skal finde anvendelse fra den 1. maj 2017; bemærker, at enhedens bestyrelse skal vedtage regler for forebyggelse og forvaltning af interessekonflikter for sine medlemmer, herunder i forbindelse med interesseerklæringer, så snart den nye Europol-forordning finder anvendelse; anmoder enheden om at offentliggøre CV'erne og interesseerklæringerne for enhedens bestyrelse på sit websted og til at give offentligheden ethvert nødvendigt tilsyn med dets øverste ledelse samt om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om fastlæggelsen og gennemførelsen af dets regler om interessekonflikter;

6.  bemærker med tilfredshed, at enheden anvender et strengt regelsæt for kontrol af den faktuelle korrekthed af de interesseerklæringer, der indgives af eksperter, medlemmer af bestyrelsen og personalet i overensstemmelse med enhedens særlige karakter og rolle, og at den om nødvendigt samarbejder med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF);

7.  bemærker med tilfredshed, at der for at sikre fravær af interessekonflikter i det enkelte tilfælde iværksættes en søgning i offentligt tilgængelige kilder inden for de relevante nøgleområder (ansættelse, udbud og medarbejdere, der forlader organisationen), og at erklæringerne om interessekonflikter fra de involverede medarbejdere systematisk kontrolleres i forbindelse med udbud i henhold til eksisterende IKT-rammekontrakter (konsulentvirksomheder) og i forbindelse med udbud med forhandling i henhold til artikel 134 i reglerne for anvendelse af finansforordningen(2) for så vidt angår eventuelle forbindelser med virksomheder, der er involveret i udbud, hvor der foretages yderligere kontrol i det enkelte tilfælde;

8.  bemærker med tilfredshed, at enheden i slutningen af 2016 har sat i kraft yderligere ordninger vedrørende whistleblowing;

9.  bemærker, at enheden for øjeblikket anvender Kommissionens strategi for bekæmpelse af svig; noterer sig, at det juridiske krav om, at enheden skal fastlægge sin egen strategi for bekæmpelse af svig, træder i kraft, når den nye Europol-forordning finder anvendelse i maj 2017; noterer sig ligeledes, at enheden agter at fremlægge et udkast til en strategi for sin bestyrelse for at sikre, at denne kan vedtages, inden den nye Europol-forordning træder i kraft; opfordrer enheden til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklingen af strategien til bekæmpelse af svig;

Interne kontroller

10.  noterer sig, at der i forbindelse med enhedens risikostyringsaktiviteter i 2015 blev lagt vægt på håndtering både af interne risici og forbedringer på de områder, som Revisionsretten, den interne revisionstjeneste (IAS), den interne revisionsfunktion og Ombudsmanden havde udpeget; noterer sig desuden, at risikoaktiviteterne også omfattede overvågning af risici, der indvirkede på de mål for hovedaktiviteterne, der var fastsat i arbejdsprogrammet for 2015; noterer sig, at enhedens risikolog ved udgangen af 2015 indeholdt 12 virksomhedsrisici og 19 tilsvarende afbødningsforanstaltninger, hvoraf 84 % blev gennemført eller imødegået i 2015;

Intern revision

11.  noterer sig, at 75 % af alle de udestående anbefalinger fra Revisionsretten, IAS, Den Fælles Kontrolinstans for Europol, Kommissionens databeskyttelsesansvarlige og den interne revisionsfunktion, der havde betegnelsen kritiske eller meget vigtige, blev behandlet i 2015; anmoder enheden om at rapportere til dechargemyndigheden om fremskridt i forbindelse med gennemførelsen af de resterende anbefalinger eller angive begrundelser for, hvorfor den besluttede ikke at adressere disse;

12.  noterer sig, at den interne revisionstjeneste i 2015 gennemførte en revision af forvaltningen af interessenter; noterer sig desuden, at den fremsatte fire anbefalinger, hvoraf ingen havde betegnelsen kritisk eller meget vigtig;

Andre bemærkninger

13.  bemærker, at de kompetente myndigheder i Nederlandene, hvor enheden har sit hjemsted, har vurderet det aktuelle trusselsniveau som betydeligt (niveau 4 ud af 5); bemærker, at enheden er i tæt kontakt med de kompetente myndigheder i Nederlandene med henblik på løbende at vurdere de hermed forbundne virkninger for enheden, herunder sikkerhedsforanstaltninger på stedet samt tilpasning af forretningskontinuitetsordninger;

14.  bemærker, at de kapaciteter, der udvikles hos enheden, især Det Europæiske Center til Bekæmpelse af IT-Kriminalitet og siden 2016 Det Europæiske Center for Terrorbekæmpelse har forhøjet dets trusselsprofil på IT-området; bemærker desuden, at enheden har et system til forvaltning af informationssikkerhed, som løbende justeres i overensstemmelse med de relevante internationale standarder og eksempler på bedste praksis i branchen;

15.  noterer sig, at enheden i 2016 opdaterede sin IKT-netværksarkitektur med henblik på at styrke beskyttelsen af sine hovedaktivitetsdata og tilhørende systemer, herunder kapaciteten til udveksling af oplysninger med medlemsstaterne og tredjeparter; noterer sig desuden, at netværkslagring af hovedaktivitetsdata og de tilhørende systemer som en af disse foranstaltninger blev klassificeret som CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

16.  bemærker med tilfredshed, at enhedens nye retlige ramme, som vil finde anvendelse fra maj 2017, sikrer yderligere foranstaltninger med hensyn til at give dechargemyndigheden specifikke oplysninger om enhedens arbejde, herunder om følsomme operative spørgsmål;

17.  bemærker med tilfredshed, at enheden har omfattende ordninger og aftaler om deling af kapacitetstjenester, herunder fælles udbudsprocedurer med værtslandet, flere operationelle og strategiske ordninger med forskellige agenturer, en tilskudsaftale med Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og et tæt samarbejde med Frontex om hotspottilgangen;

18.  noterer sig, at enheden har 16 tjenestebiler, herunder et specialkøretøj til sine operative aktiviteter, som koster 73 000 EUR (37 000 EUR til vedligeholdelse, 16 000 EUR til forsikring/tilladelser og 20 000 EUR til brændstof);

19.  bemærker med bekymring enhedens anvendelse af den kontroversielle private database WorldCheck, som ofte forbinder enkeltpersoner og organisationer med terrorisme udelukkende på grundlag af offentligt tilgængelige ressourcer, uden nogen egentlig efterforskning, gennemsigtighed eller effektive klagemuligheder; opfordrer enheden til at forklare Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, hvordan enheden anvender denne private database i sit arbejde, således at det kan vurdere relevansen af at anvende offentlige midler til at erhverve licenser til WorldCheck;

20.  glæder sig over, at enheden effektivt og produktivt leverer de produkter og tjenester, som medlemsstaternes kompetente retshåndhævende myndigheder og samarbejdspartnere ønsker; anerkender, at over 732 000 operationelle meddelelser blev behandlet gennem netværksprogrammet til sikker informationsudveksling (SIENA), og at næsten 40 000 relaterede sager blev indledt, at Europols informationssystem (EIS) gennemførte over 633 000 søgninger, at enheden støttede 812 operationer, udarbejdede over 4 000 operationelle rapporter og samordnede 98 fælles aktioner;

21.  understreger, at enhedens mandat blev udvidet, budgettet forhøjet og dets personale styrket som reaktion på terrorangreb og migrationskrisen og i lyset af Kommissionens dagsorden for sikkerhed og migration; bifalder enhedens vellykkede indsats for at oprette Den Europæiske Unions Internetindberetningsenhed (IRU), Det Europæiske Center for Migrantsmugling (EMSC) og Det Europæiske Center for Terrorbekæmpelse (ECTC); tilskynder enheden til at fokusere på udviklingen af disse tre nye instrumenter;

22.  opfordrer enheden til at strømline processerne vedrørende analysedatabasen og etableringen af Europols nye analysesystem og til at afsætte de nødvendige ressourcer til sikring af et højt niveau af datasikkerhed, privatlivets fred og databeskyttelse;

23.  opfordrer enheden til fortsat at forbedre informationsudvekslingen mellem sine partnere samt samarbejdet med medlemsstaterne, nationale retshåndhævelsesmyndigheder og Eurojust for at bekæmpe terrorisme, under fuld hensyntagen til bestemmelserne om databeskyttelse og retten til beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, herunder princippet om formålsbegrænsning; opfordrer enheden til at være mere opmærksom på præsentationen af dets arbejde på online-platforme;

o
o   o

24.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 27. april 2017(3) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).
(2) (Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0155.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik