Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2184(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0107/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0107/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.53

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0184

Hyväksytyt tekstit
PDF 180kWORD 45k
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel
Vastuuvapaus 2015: Euroopan poliisivirasto (Europol)
P8_TA(2017)0184A8-0107/2017
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2184(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan poliisiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä poliisivirastolle (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(4) ja erityisesti sen 43 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0107/2017),

1.  myöntää Euroopan poliisiviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan poliisiviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 198.
(2)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 198.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 27. huhtikuuta 2017 Euroopan poliisiviraston (Europol) varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä (2016/2184(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan poliisiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä poliisivirastolle (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(4) ja erityisesti sen 43 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0107/2017),

1.  hyväksyy Euroopan poliisiviraston varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan poliisiviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 198.
(2)EUVL C 449, 1.12.2016, s. 198.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (2016/2184(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0107/2017),

A.  toteaa, että Euroopan poliisiviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 oli 94 926 894 euroa, mikä merkitsee 12,55 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna; toteaa, että lisäys johtui sen toimivaltuuksia kasvattaneista uusista tehtävistä ja lisätehtävistä;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan poliisiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

C.  korostaa vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on tärkeää edelleen vahvistaa lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

Vuoden 2014 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2013 kertomuksessa esitetty hankintamenettelyjen tehokkuutta koskeva huomautus oli tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2015 kertomuksessa merkitty ”toteutetuksi”;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2015 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,80 prosenttia eli korkea, mikä osoittaa, että sitoumukset tehtiin oikea-aikaisesti; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 89 prosenttia, mikä merkitsee 4 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

3.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan osastossa 2 (hallintomenot) siirrettiin sidottuja määrärahoja 42 000 000 euroa (41 prosenttia), kun niitä vuonna 2014 siirrettiin 1 900 000 euroa (27 prosenttia); panee merkille, että nämä siirrot koskivat lähinnä rakennustöitä, joista ei ollut saatu laskuja tai jotka olivat vielä käynnissä vuoden 2015 lopussa; toteaa, että virasto pyrkii edelleenkin huolehtimaan talousarvion toimivasta ja sääntöjenmukaisesta toteuttamisesta, erityisesti hallintomenoihin liittyvien siirtojen osalta; toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle voivat usein olla osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos ne suunnitellaan etukäteen ja niistä ilmoitetaan tilintarkastustuomioistuimelle;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

4.  panee merkille, että vuoden 2015 lopussa viraston palveluksessa olevan henkilöstön jäsenten kokonaismäärä oli 627 ja että kyseinen määrä koostui 483 henkilöstötaulukon mukaisesta henkilöstön jäsenestä, 140 sopimussuhteisesta toimihenkilöstä ja neljästä paikallisen henkilöstön jäsenestä; panee lisäksi merkille, että muiden kuin viraston henkilöstön jäsenten lukumäärä (kansalliset asiantuntijat, yhteysvirkamiehet, harjoittelijat ja toimeksisaajat) oli 386; panee merkille, että vuonna 2015 virastoon palkattiin 86 uutta henkilöstön jäsentä (45 väliaikaista toimihenkilöä ja 41 sopimussuhteista toimihenkilöä) ja että 62 henkilöstön jäsentä lähti organisaatiosta (49 väliaikaista toimihenkilöä ja 13 sopimussuhteista toimihenkilöä);

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

5.  panee merkille, että viraston johtajan ja apulaisjohtajien ansioluettelot ja ilmoitukset sidonnaisuuksista on julkaistu syyskuusta 2015 alkaen viraston verkkosivuilla; panee huolestuneena merkille, että viraston hallintoneuvoston jäsenten ansioluetteloja ja ilmoituksia sidonnaisuuksista ei ole julkaistu viraston verkkosivustolla; panee merkille, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/794(1) (uusi Europol-asetus) on sovellettava 1. toukokuuta 2017 alkaen; toteaa, että kun uutta Europol-asetusta sovelletaan, viraston hallintoneuvosto hyväksyy jäseniinsä sovellettavat eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevat säännöt, ilmoitukset sidonnaisuuksista mukaan luettuina; pyytää virastoa julkaisemaan hallintoneuvostonsa jäsenten ansioluettelot ja sidonnaisuusilmoitukset verkkosivustollaan ja antamaan kansalaisille tarvittavan katsauksen ylemmästä johdostaan sekä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle sidonnaisuuksia koskevien sääntöjen antamisesta ja täytäntöönpanosta;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto soveltaa tiukkaa sääntelykehystä asiantuntijoiden, hallintoneuvoston jäsenten ja henkilöstön jäsenten sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten paikkansapitävyyden tarkistamiseen viraston erityisen luonteen ja tehtävän mukaisesti ja että se tekee tarvittaessa yhteistyötä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että eturistiriidattomuustilanteen varmistamiseksi käynnistetään tarvittaessa tapauskohtaisesti avoimen lähteen tutkimus keskeisillä asiaankuuluvilla aloilla (palvelukseenotto, hankinnat ja organisaatiosta lähtevä henkilöstö) ja että olemassa olevien ”ICT-palvelujen” puitesopimusten mukaisten kilpailujen ja varainhoitoasetuksen(2) soveltamissääntöjen 134 artiklan mukaisten neuvottelumenettelyjen yhteydessä asiaankuuluvan henkilöstön eturistiriidattomuudesta annetut ilmoitukset tarkastetaan järjestelmällisesti, kun kyse on mahdollisista yhteyksistä kilpailuihin osallistuviin yrityksiin, ja lisätarkastuksia tehdään tapauskohtaisesti;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto pani täytäntöön väärinkäytösten paljastajia koskevia lisäjärjestelyjä vuoden 2016 lopussa;

9.  toteaa, että virasto soveltaa parhaillaan komission petostentorjuntastrategiaa; panee merkille, että lakisääteinen vaatimus viraston omasta petostentorjuntastrategiasta tulee voimaan, kun uutta Europol-asetusta aletaan soveltaa toukokuussa 2017; panee myös merkille, että virasto aikoo esittää strategialuonnoksen hallintoneuvostolleen varmistaakseen sen hyväksymisen ennen uuden Europol-asetuksen voimaantuloa; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle petostentorjuntastrategiansa edistymisestä;

Sisäinen valvonta

10.  panee merkille, että vuonna 2015 viraston riskinhallintatoiminnassa keskityttiin sekä sisäisiin riskeihin että tilintarkastustuomioistuimen, komission sisäisen tarkastuksen osaston, sisäinen tarkastustoiminnon ja oikeusasiamiehen erittelemiin parannettaviin osa-alueisiin; panee lisäksi merkille, että riskeihin liittyviin toimiin sisältyi myös vuoden 2015 työohjelmassa asetettuihin ydintoimintatavoitteisiin vaikuttavien riskien seuranta; panee merkille, että vuoden 2015 lopussa viraston riskinhallintajärjestelmään sisältyi 12 riskiä ja 19 toimea niiden lieventämiseksi, joista 84 prosenttia pantiin täytäntöön tai ratkaistiin vuonna 2015;

Sisäinen tarkastus

11.  panee merkille, että 75 prosenttia kaikista tilintarkastustuomioistuimen, komission sisäisen tarkastuksen osaston, Europolin yhteisen valvontaviranomaisen, komission tietosuojavastaavan ja sisäisen tarkastustoiminnon esittämistä kesken olleista kriittisistä tai erittäin tärkeistä suosituksista ratkaistiin vuonna 2015; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle edistymisestä jäljellä olevien suositusten täytäntöönpanossa tai syistä, miksi virasto päätti olla toteuttamatta niitä;

12.  panee merkille, että komission sisäisen tarkastuksen osasto toteutti vuonna 2015 sidosryhmien hallintoa koskevan tarkastuksen; panee lisäksi merkille, että se esitti neljä suositusta, joista yksikään ei ollut kriittinen tai erittäin tärkeä;

Muita huomautuksia

13.  toteaa, että Alankomaiden, missä viraston päätoimipaikka sijaitsee, toimivaltaiset viranomaiset ovat arvioineet nykyisen uhan olevan merkittävä (taso 4 viidestä tasosta); toteaa, että virasto on tiiviissä yhteydessä Alankomaiden toimivaltaisiin viranomaisiin ja pyrkii jatkuvasti arvioimaan virastoon liittyviä vaikutuksia, kuten tilannekohtaiset turvallisuustoimet ja toiminnan jatkuvuutta koskevien järjestelyjen mukautukset;

14.  toteaa, että viraston kehittyvät valmiudet, erityisesti Euroopan verkkorikostorjuntakeskus ja vuodesta 2016 alkaen Euroopan terrorismintorjuntakeskus, ovat lujittaneet sen verkkouhkiin liittyvää profiilia; toteaa lisäksi, että virastolla on käytössä tietoturvahallintajärjestelmä, jota mukautetaan jatkuvasti asiaankuuluvien kansainvälisten normien ja alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti;

15.  panee merkille, että vuonna 2016 virasto saattoi tieto- ja viestintäverkkoarkkitehtuurinsa ajan tasalle, jotta se voisi tehostaa ydintoimintaansa koskevien tietojen ja siihen liittyvien järjestelmien suojelua, tiedonvaihtovalmius jäsenvaltioiden ja kolmansien osapuolten kanssa mukaan luettuna; panee lisäksi merkille, että osana näitä toimia verkko, joka pitää sisällään ydintoimintaa koskevat tiedot ja järjestelmät, luokiteltiin tasolle CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

16.  panee tyytyväisenä merkille, että viraston uusi sääntelykehys, jota aletaan soveltaa toukokuussa 2017, sisältää lisätoimia, joiden tarkoituksena on antaa vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asiaankuuluvia tietoja viraston toiminnasta, myös arkaluonteisista operationaalisista asioista;

17.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on tehnyt laajoja järjestelyjä ja sopimuksia osaamispalvelujen jakamiseksi, kuten yhteiset hankintamenettelyt isäntävaltionsa kanssa, useat operatiiviset ja strategiset sopimukset erilaisten muiden virastojen kanssa, avustussopimus Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston kanssa ja tiivis yhteistyö Frontexin kanssa hotspot-järjestelmää koskevasta lähestymistavasta;

18.  panee merkille, että virastolla on 16 virka-autoa, joista yksi on erityisajoneuvo sen operatiivisia toimia varten ja joiden kustannukset olivat 73 000 euroa (37 000 euroa kunnossapitoon, 16 000 euroa vakuutuksiin/ajolupiin ja 20 000 euroa polttoaineeseen);

19.  panee huolestuneena merkille, että virasto on käyttänyt kiistanalaista yksityistä WorldCheck-tietokantaa, joka yhdistää usein yksittäisiä henkilöitä ja organisaatioita terrorismiin ainoastaan julkisten tietolähteiden perusteella ilman asianmukaista tutkimusta, avoimuutta tai tehokkaita oikeussuojakeinoja; kehottaa virastoa selvittämään kansalaisvapauksien sekä parlamentin oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle, kuinka virasto käyttää tätä yksityistä tietokantaa työssään, jotta voidaan arvioida, onko asianmukaista maksaa WorldCheck-lupia julkisista varoista;

20.  on tyytyväinen siihen, että virasto tarjoaa tehokkaalla ja vaikuttavalla tavalla jäsenvaltioiden toimivaltaisten lainvalvontaviranomaisten ja sen yhteistyökumppaneiden edellyttämiä tuotteita ja palveluja; toteaa, että suojatun tiedonvaihtoverkkosovelluksen (SIENA) kautta vaihdettiin yli 732 000 operatiivista viestiä ja että niiden perusteella käynnistettiin lähes 40 000 tapausta, että Europolin tietojärjestelmä käsitteli yli 633 000 hakua ja että virasto antoi tukeaan 812 operaatiolle, laati yli 4 000 operatiivista raporttia ja koordinoi 98:aa yhteistä tointa;

21.  korostaa, että viraston toimivaltuuksia vahvistettiin ja sen määrärahoja ja henkilöstöä lisättiin terroristihyökkäysten ja muuttoliikekriisin takia sekä komission turvallisuus- ja muuttoliikeagendan mukaisesti; on tyytyväinen viraston onnistuneisiin toimiin perustettaessa EU:n internetsisällöstä ilmoittamista käsittelevää yksikköä, ihmisten salakuljetusta tutkivaa eurooppalaista keskusta ja Euroopan terrorismintorjuntakeskusta; kehottaa virastoa keskittymään näiden kolmen uuden välineen kehittämiseen;

22.  kehottaa virastoa yksinkertaistamaan analyysitietokantoja koskevia prosesseja ja perustamaan uuden Europolin analysointijärjestelmän sekä ottamaan käyttöön tarvittavat resurssit varmistaakseen tietoturvan, yksityisyyden ja tietosuojan korkean tason;

23.  kannustaa virastoa parantamaan edelleen tiedonvaihtoa kumppaneidensa kanssa sekä yhteistyötään jäsenvaltioiden, kansallisten lainvalvontaviranomaisen ja Eurojustin kanssa terrorismin torjumiseksi noudattaen kuitenkin täysimääräisesti tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevia sääntöjä sekä käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatetta; kehottaa virastoa kiinnittämään enemmän huomiota työnsä esittelyyn verkkoalustoilla;

o
o   o

24.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 27. huhtikuuta 2017(3) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).
(2)Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0155.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö