Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2184(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0107/2017

Texte depuse :

A8-0107/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.53

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0184

Texte adoptate
PDF 359kWORD 55k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2015: Oficiul European de Poliție (Europol)
P8_TA(2017)0184A8-0107/2017
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2184(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Oficiului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Oficiului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)(4), în special articolul 43,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0107/2017),

1.  acordă directorului Oficiului European de Poliție descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Oficiului European de Poliție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 449, 1.12.2016, p. 198.
(2) JO C 449, 1.12.2016, p. 198.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 121, 15.5.2009, p. 37.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind închiderea conturilor Oficiului European de Poliție (Europol) pentru exercițiul financiar 2015 (2016/2184(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Oficiului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Oficiului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)(4), în special articolul 43,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0107/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Oficiului European de Poliție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 449, 1.12.2016, p. 198.
(2) JO C 449, 1.12.2016, p. 198.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 121, 15.5.2009, p. 37.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 27 aprilie 2017 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2184(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0107/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Oficiului European de Poliție („Oficiul”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 94 926 894 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 12,55 % față de bugetul pentru 2014; întrucât această creștere s-a datorat sarcinilor noi sau suplimentare ce au venit în completarea mandatului său;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Oficiului pentru exercițiul financiar 2015 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Oficiului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin aplicarea conceptului de întocmire a bugetului în funcție de performanțe și prin buna gestionare a resurselor umane,

Acțiunile subsecvente descărcării de gestiune pentru 2014

1.  constată că remarca privind eficacitatea procedurilor de achiziții ce apare în raportul Curții pe 2013 se bucură de statutul „finalizat” în raportul pe 2015;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară ridicată, de 99,80 %, ceea ce demonstrează că creditele au fost angajate la timp; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 89 %, ceea ce reprezintă o creștere cu 4 % față de 2014;

Credite de angajament și reportări

3.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că, la titlul II (cheltuieli administrative), au fost reportate credite angajate în valoare de 42 000 000 EUR (41 %), în comparație cu 1 900 000 EUR (27 %) in 2014; ia act de faptul că acestea priveau mai ales lucrări la clădiri pentru care facturile nu fuseseră primite sau erau încă în desfășurare la sfârșitul lui 2015; ia act de faptul că Oficiul va continua să depună eforturi pentru a garanta o execuție bugetară eficientă și conformă, în special cu privire la reportările legate de cheltuielile administrative; observă că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp și comunicate Curții;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

4.  constată că, la sfârșitul lui 2015, numărul total al membrilor personalului Oficiului se ridica la 627, respectiv 483 de membri ai personalului ocupând posturi prevăzute în organigramă, 140 de agenți contractuali și 4 agenți locali; constată, totodată, că numărul de persoane ce nu erau angajate de Oficiu (experți naționali detașați, funcționari de legătură și personal aparținând birourilor de legătură, stagiari și contractanți) se ridica la 386; constată că, în 2015, Oficiul a recrutat 86 de noi membri ai personalului (45 de agenți temporari și 41 de agenți contractuali) și că 62 de persoane au părăsit instituția (49 de agenți temporari și 13 agenți contractuali);

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

5.  constată că CV-urile și declarațiile privind absența conflictelor de interese ale directorului Oficiului și ale directorilor adjuncți au fost publicate pe site-ul instituției în septembrie 2015; remarcă cu îngrijorare că CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație al Oficiului nu au fost publicate pe site-ul web al acestuia; ia act de faptul că Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului(1) (noul Regulament privind Europol) urmează să intre în vigoare de la 1 mai 2017; ia act de faptul că, începând cu intrarea în vigoare a noului Regulament privind Europol, Consiliul de administrație al Oficiului va adopta norme de prevenire și gestionare a conflictelor de interese în rândul membrilor săi, inclusiv cu privire la declarațiile de interese ale acestora; solicită Oficiului să publice CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului său de administrație pe site-ul său web și să pună la dispoziția publicului toate informațiile necesare cu privire la personalul de conducere de nivel superior, precum și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la elaborarea și punerea în aplicare a normelor sale interne privind conflictele de interese;

6.  ia act cu satisfacție de faptul că Oficiul aplică un cadru de reglementare strict în ceea ce privește verificarea acurateței factuale a declarațiilor de interese furnizate de experți, de membrii Consiliului de administrație și de personal în conformitate cu rolul și caracteristicile specifice ale Oficiului, precum și că acesta cooperează cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) atunci când este necesar;

7.  constată cu satisfacție că, pentru a se asigura absența conflictelor de interese, se recurge la cercetare independentă, de la caz la caz, în domenii-cheie relevante (recrutare, achiziții și personal ce părăsește instituția) și că pentru competițiile desfășurate prin contractele-cadru de (consultanță) TIC în vigoare și pentru procedurile negociate în temeiul articolului 134 din normele de punere în aplicare a Regulamentului financiar(2), declarațiile privind conflictele de interese depuse de personalul implicat sunt verificate sistematic pentru depistarea unor eventuale legături cu companiile implicate în procedura de competiție și că verificări suplimentare sunt efectuate de la caz la caz;

8.  constată cu satisfacție că Oficiul a pus în practică noi prevederi referitoare la denunțarea neregulilor, la sfârșitul lui 2016;

9.  constată că Oficiul aplică, în prezent, strategia antifraudă a Comisiei; ia act de faptul că dispoziția legală potrivit căreia Oficiul are obligația de a institui o strategie antifraudă proprie va intra în vigoare o dată cu noul Regulament privind Europol, în mai 2017; constată, totodată, că Oficiul intenționează să prezinte un proiect de strategie Consiliului său de administrație, pentru a asigura adoptarea sa înainte de intrarea în vigoare a noului Regulament privind Europol; invită Oficiul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția strategiei antifraudă;

Controale interne

10.  ia act de faptul că, pe parcursul exercițiului 2015, activitățile de management al riscului desfășurate de Oficiu s-au concentrat pe contracararea riscurilor interne și pe îmbunătățirile necesare identificate de Curte, de Serviciul de audit intern, de funcția de audit intern și de Ombudsman; constată totodată că activitățile respective au privit și monitorizarea riscurilor ce afectează obiectivele principale stabilite pentru Programul de activitate pe 2015; constată că, până la sfârșitul lui 2015, registrul de riscuri cu care se confrunta Oficiul afișa 12 riscuri de instituție contracarate prin 19 acțiuni de remediere asociate, dintre care 84% au fost puse în aplicare sau abordate în 2015;

Auditul intern

11.  constată că 75% din toate recomandările de audit pendinte emise de Curte, de IAS, de Organismul comun de supraveghere al Europol, de responsabilul cu protecția datelor al Comisiei și de funcția de audit intern, calificate drept critice sau foarte importante, au fost soluționate în 2015; solicită Oficiului să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresul realizat în implementarea recomandărilor restante sau la motivele pentru care a hotărât să nu le dea curs;

12.  ia act de auditul desfășurat de IAS în 2015 cu privire la gestionarea legăturii cu părțile interesate; constată că acesta a emis patru recomandări, dintre care niciuna nu era calificată drept critică sau foarte importantă;

Alte observații

13.  ia act de evaluarea nivelului de risc actual drept important (nivelul 4 din 5) de către autoritățile competente din Țările de Jos, pe teritoriul cărora se află sediul Oficiului; ia act de faptul că Oficiul menține o strânsă legătură cu autoritățile competente din Țările de Jos, cu scopul de a permite o evaluare permanentă a implicațiilor asociate pentru Oficiu, inclusiv a măsurilor de securitate situațională, precum și adaptarea măsurilor privind continuarea activității;

14.  ia act de faptul că noile capacități ale Oficiului, în special ale Centrului european de combatere a criminalității informatice și, din 2016, ale Centrului european de combatere a terorismului au consolidat rolul jucat de Oficiul în ceea ce privește combaterea riscurilor cibernetice; în plus, ia act de faptul că faptul că Oficiul a introdus un sistem funcțional de management al securității informatice, adaptat în permanență, conform cu standardele internaționale aplicabile și cu cele mai bune exemple de bune practici din domeniu;

15.  ia act de faptul că, în 2016, Oficiul a modernizat arhitectura rețelei sale TIC pentru a întări protecția datelor referitoare la principalele sale activități și a sistemelor asociate, inclusiv a sistemelor de schimburi de date cu statele membre și cu terți; constată totodată că, în cadrul acestor măsuri, rețeaua ce stochează datele și sistemele asociate principalelor activități ale Oficiului a fost clasificată la nivelul CONFIDENȚIAL UE;

16.  constată cu satisfacție că noul cadru juridic al Oficiului, ce va intra în vigoare în mai 2017, prevede măsuri suplimentare ce vizează transmiterea către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune a unor informații specifice cu privire la activitatea Oficiului, inclusiv la aspecte operative sensibile;

17.  constată cu satisfacție că Oficiul dispune de acorduri și aranjamente de largă amploare cu privire la utilizarea în comun a serviciilor și a resurselor, precum proceduri de achiziții desfășurate în comun cu autoritățile din țara-gazdă, diverse acorduri operative și strategice cu mai multe agenții, un acord de granturi cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală și o strânsă cooperare cu Frontex în materie de puncte de acces (hotspots);

18.  ia act de parcul auto de 16 automobile al Oficiului, care include un autovehicul specializat pentru misiuni operative, cu costuri de 73 000 EUR (37 000 EUR mentenanță, 16 000 EUR asigurări/permise și 20 000 EUR combustibil);

19.  ia act cu îngrijorare de folosirea de către Oficiu a controversatei baze de date private WorldCheck, care deseori asociază persoane și organizații cu acțiuni teroriste pe simpla bază a unor resurse disponibile publicului larg, fără investigații adecvate, într-un mod lipsit de transparență și fără căi de atac efective; invită Oficiul să prezinte explicații Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne din cadrul Parlamentului cu privire la modul în care folosește această bază de date privată în activitatea sa, astfel încât să se poată evalua relevanța utilizării fondurilor publice pentru achiziționarea de licențe în favoarea WorldCheck;

20.  salută faptul că Oficiul furnizează în mod eficient produsele și serviciile așteptate de către autoritățile competente de aplicare a legii din statele membre și de către partenerii cu care cooperează; ia act de cele peste 732 000 de mesaje operaționale prelucrate prin aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații (SIENA), fiind declanșate, pe baza acestora, circa 40 000 de anchete, precum și de cele 633 000 de căutări operate prin sistemul informațional Europol (SIE), de cele 812 de operații sprijinite de Oficiu, de cele 4 000 de rapoarte operaționale și de cele 98 de acțiuni comune coordonate;

21.  subliniază faptul că, în reacție la atacurile teroriste și criza migranților și în contextul agendei pentru securitate și migrație a Comisiei, mandatul Oficiului a fost consolidat, iar bugetul său a fost majorat, deopotrivă cu resursele sale umane; salută faptul că Oficiul a contribuit cu succes la instituirea Unității UE de semnalare a conținutului online, a Centrului european privind introducerea ilegală de migranți (EMSC) și a Centrului european de combatere a terorismului (CECT); încurajează Oficiul să își concentreze eforturile asupra dezvoltării acestor trei noi instrumente;

22.  încurajează Oficiul să raționalizeze procesele legate de fișierele de lucru pentru analiză și crearea noului sistem de analiză al Europol, precum și să aloce resursele necesare pentru a asigura un nivel ridicat de securitate a datelor, de respectare a vieții private și de protecție a datelor;

23.  încurajează Oficiul să îmbunătățească în continuare procesele de transmitere a informațiilor între partenerii săi în scopuri de combatere a terorismului, precum și cooperarea cu statele membre, cu organismele naționale de aplicare a legii și cu Eurojust, respectând totodată pe deplin normele privind protecția datelor și viața privată, inclusiv principiul limitării scopului; invită Oficiul să acorde mai multă atenție prezentării activităților sale prin intermediul platformelor online.

o
o   o

24.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 27 aprilie 2017(3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).
(2) Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).
(3) Texte adoptate, P8_TA(2017)0155.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate